Gradivo za občinski svet

__________________________________________________________________

3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 15.12.2014

          Dodatno gradivo 09.12.2014

__________________________________________________________________

29. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 21.07.2014

          Dodatno gradivo 11.07.2014 

          Dodatno gradivo 18.07.2014

__________________________________________________________________

5. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 03.07.2014

 

__________________________________________________________________

28. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 19.05.2014

          Dodatno gradivo 16.05.2014 

 

__________________________________________________________________

27. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 07.04.2014

          Dodatno gradivo 03.04.2014

          Dodatno gradivo 04.04.2014

 

__________________________________________________________________

26. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 27.01.2014

          Dodatno gradivo 21.01.2014

          Dodatno gradivo 24.01.2014

 

__________________________________________________________________

25. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 25.11.2013

          Dodatno gradivo 22.11.2013

          Dodatno gradivo 25.11.2013

 

__________________________________________________________________

24. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 23.09.2013

          Dodatno gradivo 16.09.2013

          Dodatno gradivo 23.09.2013

          Stališča in predlogi delovnih teles

 

__________________________________________________________________

4. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 26.08.2013

          Dodatno gradivo 26.08.2013

 

__________________________________________________________________

23. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 08.07.2013

Sklep o podaji mnenja o kandidatu za ravnatelja VSŠ Brežice

Sklep o podaji mnenja o kandidatu za ravnatelja Gimnazije Brežice

Stališča in predlogi delovnih teles...

Dopolnitev mnenja k DPN za cestno povezavo od Krškega do Brežic

 

__________________________________________________________________

22. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 20.05.2013

 

__________________________________________________________________

21. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 08.04.2013

          DIIP POSAVSKA ŠPAJZA 2012- marec 2013

 

          INVESTICIJSKI PROGRAM_popr 3_2013

 

__________________________________________________________________

3. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 18.02.2013

 

__________________________________________________________________

20. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 17.01.2013

          Dodatno gradivo 11.01.2013

          Dodatno gradivo 15.01.2013

 

__________________________________________________________________

6. DOPISNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 28.12.2012

          Novelacija investicijskega programa

 

__________________________________________________________________

19. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 10.12.2012

          Dodatno gradivo

          Dodatno gradivo 10.12.2012

 

__________________________________________________________________

18. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 18.10.2012

          Dodatno gradivo

          Dodatno gradivo 15.10.2012

__________________________________________________________________

17. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 24.09.2012

          Dodatno gradivo

__________________________________________________________________

datum: 15.02.2006

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

Cesta prvih borcev 18
8250 Brežice
OBČINSKI SVETČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE


Sklic 24. seje Občinskega sveta

Na podlagi 1. odstavka 18. čl. in 2. odstavka 20. čl. Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) ter na podlagi 2. odstavka 21. čl. in22. čl. Poslovnika Občinskega sveta Občine Brežice, z dne 23.12.1999,SKLICUJEM24. SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE

ki bo v ponedeljek, 20. februarja 2006 ob 15.30,
v sejni sobi na Gubčevi 10/a, Brežice
Predlagam naslednjiDNEVNI RED: 24__seja_os_vabilo.pdf1. Potrditev zapisnika 23. redne in zapisnika 8. izredne seje Občinskega sveta. predlog_zapisnika_23__seje_os.pdf predlog_zapisnika_8__izredne_seje_os.pdf
2. Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.
3. Določitev dnevnega reda.
4. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta ter odgovori na vprašanja in pobude.
5. Predlog preoblikovanja organizacijske strukture Regionalne razvojne agencije Posavje: spremni_dopis_k_odlokom_rra_posavje.pdf
a) Predlog odloka o ustanovitvi Sveta regije Posavje – prvo branje. svet_regije_posavje_osnutek.pdf
b) Predlog odloka o ustanovitvi Regionalnega razvojnega sveta regije Posavje – prvo branje. regional_razvoj_svet_posavje_osnutek.pdf
c) Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje – prvo branje. odlok_o_spremembah_odloka_o_rra.pdf
6. Lokalno partnerstvo z ARAO za prostorsko umeščanje odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO) spremni_dopis_k_odlokom_arao.pdf
a) Predlog sporazuma o lokalnem partnerstvu. sporazum_o_lokalnem_partnerstvu.pdf
b) Predlog sklepa o soglasju k pogodbi o izvrševanju lokalnega partnerstva. pogodba_o_izvrsevanju_lokal__partnerstva.pdf
c) Predlog sklepa o soglasju k pogodbi o nadomestilu skupnosti v skladu s programom državnega lokacijskega načrta za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. pogodba_o_nadomestilu_lok_sk.pdf
Grafične priloge: karta_posnetek_iz_zraka.pdf karta_topografija.pdf karta_parcele.pdf
7. Predlog sklepov za prodajo poslovnih prostorov v lasti Občine Brežice.
8. Predlog pravilnika o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti in upravljanju Občine Brežice – služnostne pravice.
9. Novelacija dokumenta identifikacije investicijskega projekta: Izgradnja OŠ Bizeljsko. novelacija_diip_os_bizeljsko.pdf novelacija_diip_priloga.pdf
10. Najem kredita po planu proračuna Občine Brežice za leto 2006.
11. Predlog sklepa o določitvi povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine, povprečnih stroškov komunalnega urejanja zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Brežice za leto 2006. povprecna_gradbena_cena_za_m2.pdf
12. Predlog sklepa o določitvi lokacije za izgradnjo športne dvorane Brežice. sportna_dvorana_brezice.doc
13. Predlog odloka o spremembahin dopolnitvah Odloka o volitvah v svete krajevnih skupnosti Občine Brežice. odlok_o_spremembah_in_dopolnitvah_odloka_o_volitvah_v_svete_ks.pdf
14. Poročilo o ugotovitvah nadzora finančnega in materialnega poslovanja krajevnih skupnosti v občini Brežice.
15. Soglasja in imenovanja:
a) Imenovanje vršilca dolžnosti direktorja Razvojnega centra Brežice.
b) Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti za člana Sveta javnega zavoda Splošne bolnišnice Brežice.
16. Razno.


S spoštovanjem!

Ivan Molan, l.r.
Župan
Občine Brežice

Vabljeni:
- g. Darko Bukovinski, načelnik Upravne enote Brežice,
- g. Aleksander Denžič, direktor občinske uprave Občine Brežice,
- vodje oddelkov občinske uprave Občine Brežice,
- g. Boštjan Podgoršek, predsednik Nadzornega odbora,
- g. Franc Češnovar, v.d. direktor RRA Posavje, k 5. tč. dnevnega reda,
- predstavnik Agencije za radioaktivne odpadke, Parmova 53, Ljubljana, k 6. tč. dnevnega reda,
- predsednik Sveta KS Globoko, k 6. tč. dnevnega reda,
- predsednik Sveta KS Cerklje ob Krki, k 13. tč. dnevnega reda,
- predsednik Sveta KS Bizeljsko, k 13. tč. dnevnega reda,
- predstavniki javnih medijev.