Gradivo za občinski svet

__________________________________________________________________

3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 15.12.2014

          Dodatno gradivo 09.12.2014

__________________________________________________________________

29. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 21.07.2014

          Dodatno gradivo 11.07.2014 

          Dodatno gradivo 18.07.2014

__________________________________________________________________

5. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 03.07.2014

 

__________________________________________________________________

28. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 19.05.2014

          Dodatno gradivo 16.05.2014 

 

__________________________________________________________________

27. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 07.04.2014

          Dodatno gradivo 03.04.2014

          Dodatno gradivo 04.04.2014

 

__________________________________________________________________

26. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 27.01.2014

          Dodatno gradivo 21.01.2014

          Dodatno gradivo 24.01.2014

 

__________________________________________________________________

25. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 25.11.2013

          Dodatno gradivo 22.11.2013

          Dodatno gradivo 25.11.2013

 

__________________________________________________________________

24. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 23.09.2013

          Dodatno gradivo 16.09.2013

          Dodatno gradivo 23.09.2013

          Stališča in predlogi delovnih teles

 

__________________________________________________________________

4. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 26.08.2013

          Dodatno gradivo 26.08.2013

 

__________________________________________________________________

23. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 08.07.2013

Sklep o podaji mnenja o kandidatu za ravnatelja VSŠ Brežice

Sklep o podaji mnenja o kandidatu za ravnatelja Gimnazije Brežice

Stališča in predlogi delovnih teles...

Dopolnitev mnenja k DPN za cestno povezavo od Krškega do Brežic

 

__________________________________________________________________

22. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 20.05.2013

 

__________________________________________________________________

21. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 08.04.2013

          DIIP POSAVSKA ŠPAJZA 2012- marec 2013

 

          INVESTICIJSKI PROGRAM_popr 3_2013

 

__________________________________________________________________

3. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 18.02.2013

 

__________________________________________________________________

20. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 17.01.2013

          Dodatno gradivo 11.01.2013

          Dodatno gradivo 15.01.2013

 

__________________________________________________________________

6. DOPISNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 28.12.2012

          Novelacija investicijskega programa

 

__________________________________________________________________

19. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 10.12.2012

          Dodatno gradivo

          Dodatno gradivo 10.12.2012

 

__________________________________________________________________

18. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 18.10.2012

          Dodatno gradivo

          Dodatno gradivo 15.10.2012

__________________________________________________________________

17. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 24.09.2012

          Dodatno gradivo

__________________________________________________________________

datum: 20.05.2008

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

12. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE bo v ponedeljek, 26. maja 2008, ob 15:30, v sejni sobi na Gubčevi 10/a v Brežicah

PREDLOG DNEVNEGA REDA IN GRADIVA:

0__vabilo.doc
1. Potrditev zapisnika 11. redne in zapisnika 4. izredne seje Občinskega sveta.
1__zapisnik_11__redne_seje.doc 1_1__zapisnik_4__izredne_seje.doc
2. Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

3. Določitev dnevnega reda.

4. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta ter odgovori na vprašanja in pobude.

5. Predlog sklepa o vključitvi Občine Brežice v lokalno akcijsko skupino (LAS) Posavje za pridobitev sredstev iz programa LEADER.
5__predlog_sklepa.doc
6. Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za obrtniško cono Brežice (Terra) – drugo branje.
6_0__predlog_sklepa_in_obrazlozitev.doc 6_1__priloga_1.doc6_2__predlog_odloka.doc
7. Obvezna razlaga točke 4.3.3. (raba prostora) Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice v letu 1993 in 10. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojev za območje Občine Brežice za namen postavitve obore za divjad na kmetijsko zemljišče.
7__obvezna_razlaga_tc__4_3_3_.doc
8. Predlog sklepa o pooblastilu Atletskemu klubu FIT Brežice za pridobitev dovoljenj in izvedbo investicije na delu nepremičnine parc. št. 196 k.o. Zakot.
8__predlog_sklepa.doc
9. Predlogsklepa o uskladitvi cene za storitev "pomoč družini na domu".
9__predlog_sklepa.doc
10. Predlog sklepa o določitvi cen storitev za programe v vrtcih Občine Brežice.
10__predlog_sklepa.doc
11. Predlog sklepa o potrditvi nadstandardne sistemizacije v vrtcih občine Brežice.
11__0__predlogi_sklepov.doc 11_1__obrazlozitev.doc
12. Predlog cenika Zavoda za šport Brežice za uporabo tekmovališč, naprav, rekvizitov in ostalih storitev za izvajanje programov redne vadbe, ki so v javnem interesu.
12__predlog_cenika.doc
13. Predlog odloka o ustanovitvi Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica – drugo branje.
13__predlog_odloka.doc
14. Predlog odloka o ustanovitvi sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v občini Brežice – prvo branje.
14__predlog_odloka.doc
15. Predlog odloka o urejanju in čiščenju javne tržnice v občini Brežice - prvo branje.15__predlog_odloka.doc
16. Nepremičnine:

16.1. Predlog letnega programa prodaje premoženja v lasti Občine Brežice – dopolnitev številka 1 k že obstoječemu letnemu programu prodaje za leto 2008;

16.2. Predlog letnega programa prodaje premoženja v lasti Občine Brežice – dopolnitev številka 2 k že obstoječemu letnemu programu prodaje za leto 2008;

16.3. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1995/5 k.o. Nova vas;

16.4. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 777/3 k.o. Mali vrh;

16.5. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra naparc. št. 763/1 in 763/2 k.o. Kapele;

16.6. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1064 k.o. Bukošek;

16.7. Predlog sklepa o vzpostavitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1065/2 k.o. Bukošek;

16.8. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 228/14in 228/15 k.o. Brežice;

16.9. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1999/2 k.o. Bizeljsko;

16.10. Predlog sklepa o vzpostavitvi statusa javnega dobra na parc. št. 318/2 k.o. Bizeljsko;

16.11. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1253/2 k.o. Spodnja Pohanca.

17. Predlog odloka o zaključnem računu proračuna občine Brežice za leto 2007.

18. Smernice za načrtovane prostorske ureditve k osnutku državnega prostorskega načrta za hidroelektrarno Brežice (gradivo vam bomo poslali naknadno).

19. Razno.