Gradivo za občinski svet

__________________________________________________________________

3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 15.12.2014

          Dodatno gradivo 09.12.2014

__________________________________________________________________

29. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 21.07.2014

          Dodatno gradivo 11.07.2014 

          Dodatno gradivo 18.07.2014

__________________________________________________________________

5. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 03.07.2014

 

__________________________________________________________________

28. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 19.05.2014

          Dodatno gradivo 16.05.2014 

 

__________________________________________________________________

27. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 07.04.2014

          Dodatno gradivo 03.04.2014

          Dodatno gradivo 04.04.2014

 

__________________________________________________________________

26. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 27.01.2014

          Dodatno gradivo 21.01.2014

          Dodatno gradivo 24.01.2014

 

__________________________________________________________________

25. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 25.11.2013

          Dodatno gradivo 22.11.2013

          Dodatno gradivo 25.11.2013

 

__________________________________________________________________

24. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 23.09.2013

          Dodatno gradivo 16.09.2013

          Dodatno gradivo 23.09.2013

          Stališča in predlogi delovnih teles

 

__________________________________________________________________

4. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 26.08.2013

          Dodatno gradivo 26.08.2013

 

__________________________________________________________________

23. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 08.07.2013

Sklep o podaji mnenja o kandidatu za ravnatelja VSŠ Brežice

Sklep o podaji mnenja o kandidatu za ravnatelja Gimnazije Brežice

Stališča in predlogi delovnih teles...

Dopolnitev mnenja k DPN za cestno povezavo od Krškega do Brežic

 

__________________________________________________________________

22. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 20.05.2013

 

__________________________________________________________________

21. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 08.04.2013

          DIIP POSAVSKA ŠPAJZA 2012- marec 2013

 

          INVESTICIJSKI PROGRAM_popr 3_2013

 

__________________________________________________________________

3. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 18.02.2013

 

__________________________________________________________________

20. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 17.01.2013

          Dodatno gradivo 11.01.2013

          Dodatno gradivo 15.01.2013

 

__________________________________________________________________

6. DOPISNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 28.12.2012

          Novelacija investicijskega programa

 

__________________________________________________________________

19. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 10.12.2012

          Dodatno gradivo

          Dodatno gradivo 10.12.2012

 

__________________________________________________________________

18. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 18.10.2012

          Dodatno gradivo

          Dodatno gradivo 15.10.2012

__________________________________________________________________

17. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 24.09.2012

          Dodatno gradivo

__________________________________________________________________

datum: 02.07.2008

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

13. Redna seja občinskega sveta občine Brežice bo v ponedeljek, 7. julija 2008, ob 15:30, v sejni sobi na Gubčevi 10/a v Brežicah

PREDLOG DNEVNEGA REDA IN GRADIVA:
vabilo.doc

1. Potrditev zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta.
zapisnik.doc

2. Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

3. Določitev dnevnega reda.

4. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta ter odgovori na vprašanja in pobude.

5. Predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stanovanjska soseska Cholewa.
predlog_odloka.doc

6. Predlog sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP): Ureditev starega mestnega jedra Brežice.
diip_staro_mestno_jedro.pdf

7. Obvezna razlaga točke 4.3.3. (raba prostora) Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za območje občine Brežice v povezavi z 11. členom odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje občine Brežice za postavitev hlevov na kmetijska zemljišča.

8. Predlogsklepa o prerazporeditvi proračunskih sredstev.
8__predlog_sklepa.doc

9. Predlog sprememb načrta razvojnih programov za leta 2008 – 2011.
9__predlog_sklepa.doc

10. Predlog odloka o višini in namenu porabe sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic neurja v mesecu maju in juniju 2008.
predlog_odloka.doc

11. Predlog sklepa o dodelitvi sredstev iz splošne proračunske rezerve.
11__predlog_sklepa.doc

12. Soglasje k dopolnitvam statuta Zavoda za podjetništvo in turizem Brežice.
12__predlog_sklepa.doc

13. Predlogi odlokov za razglasitev podružničnih cerkva in spomenika za kulturne spomenike lokalnega pomena in sicer:
cerkev_dobova.doc
cerkev_mostec.doc
cerkev_sv__andrej.doc
cerkev_sv__anton.doc
cerkev_sv__duh.doc
cerkev_sv__marija_magdalena.doc
cerkev_sv__vid.doc
cerkev_kapele.doc
spomenik_padlim_dobova.doc

14. Nepremičnine:
14.1. Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 952/7 k.o. Arnovo selo;
14.2. Predlog sklepao ukinitvi javnega dobra na parc. št. 815/13 k.o. Gabrje;
14.3. Predlog letnega programa nakupa premoženja v lasti Občine Brežice – dopolnitev številka 2 k že obstoječemu letnemu programu prodaje za leto 2008;
14.4. Predlog letnega programa prodaje premoženja v lasti Občine Brežice – dopolnitev številka 3 k že obstoječemu letnemu programu prodaje za leto 2008.

15. Kadrovske in mandatne zadeve:
15.1. Imenovanje Občinske volilne komisije.
15.2. Oblikovanje mnenja o kandidatu za ravnatelja Višje strokovne šole na Trgovski in ekonomski šoli Brežice.
15.3. Imenovanje člana UO javnega zavoda Center za razvoj podeželja Posavje.
15.4. Imenovanje Strokovne komisije za preverjanje strokovne usposobljenosti za pridobitev potrdila lokalnega turističnega vodnika v občini Brežice.
15.5. Imenovanje odbora za pripravo in izvedbo programa prireditev ob prazniku Občine Brežice v letu 2008.
15.6. Predlog sklepa o razrešitvi članice Odbora za proračun, finance, davčno politiko in občinsko premoženje.
15.7. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata svetniku.
15.8. Imenovanje člana Odbora za proračun, finance, davčno politiko in občinsko premoženje.

16. Razno.