Gradivo za občinski svet

__________________________________________________________________

3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 15.12.2014

          Dodatno gradivo 09.12.2014

__________________________________________________________________

29. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 21.07.2014

          Dodatno gradivo 11.07.2014 

          Dodatno gradivo 18.07.2014

__________________________________________________________________

5. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 03.07.2014

 

__________________________________________________________________

28. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 19.05.2014

          Dodatno gradivo 16.05.2014 

 

__________________________________________________________________

27. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 07.04.2014

          Dodatno gradivo 03.04.2014

          Dodatno gradivo 04.04.2014

 

__________________________________________________________________

26. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 27.01.2014

          Dodatno gradivo 21.01.2014

          Dodatno gradivo 24.01.2014

 

__________________________________________________________________

25. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 25.11.2013

          Dodatno gradivo 22.11.2013

          Dodatno gradivo 25.11.2013

 

__________________________________________________________________

24. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 23.09.2013

          Dodatno gradivo 16.09.2013

          Dodatno gradivo 23.09.2013

          Stališča in predlogi delovnih teles

 

__________________________________________________________________

4. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 26.08.2013

          Dodatno gradivo 26.08.2013

 

__________________________________________________________________

23. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 08.07.2013

Sklep o podaji mnenja o kandidatu za ravnatelja VSŠ Brežice

Sklep o podaji mnenja o kandidatu za ravnatelja Gimnazije Brežice

Stališča in predlogi delovnih teles...

Dopolnitev mnenja k DPN za cestno povezavo od Krškega do Brežic

 

__________________________________________________________________

22. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 20.05.2013

 

__________________________________________________________________

21. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 08.04.2013

          DIIP POSAVSKA ŠPAJZA 2012- marec 2013

 

          INVESTICIJSKI PROGRAM_popr 3_2013

 

__________________________________________________________________

3. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 18.02.2013

 

__________________________________________________________________

20. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 17.01.2013

          Dodatno gradivo 11.01.2013

          Dodatno gradivo 15.01.2013

 

__________________________________________________________________

6. DOPISNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 28.12.2012

          Novelacija investicijskega programa

 

__________________________________________________________________

19. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 10.12.2012

          Dodatno gradivo

          Dodatno gradivo 10.12.2012

 

__________________________________________________________________

18. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 18.10.2012

          Dodatno gradivo

          Dodatno gradivo 15.10.2012

__________________________________________________________________

17. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 24.09.2012

          Dodatno gradivo

__________________________________________________________________

datum: 26.09.2008

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

14. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE bo v ponedeljek, 29. septembra 2008, ob 15:30, v sejni sobi na Gubčevi 10/a v Brežicah

PREDLOG DNEVNEGA REDA IN GRADIVA:

Vabilo in dnevni red

1. Potrditev zapisnika 13. redne seje Občinskega sveta.

Predlog zapisnika

2. Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

3. Določitev dnevnega reda.

4. Potrditev mandata članici Občinskega sveta.

Predlog sklepa

5. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta ter odgovori na vprašanja in pobude.

6. Predlog sklepa o podelitvi oktobrskih nagrad in priznanj Občine Brežice v letu 2008.

Predlog sklapa

7. Kadrovske in mandatne zadeve:
7.1 predlog mnenja o kandidatu za ravnatelja Poklicne in strokovne šole na Ekonomski in trgovski šoli Brežice,
7.2 soglasje k razrešitvi direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Brežice,
7.3 imenovanje kandidatov kot predstavnikov lokalne skupnosti za člane svetov javnih zavodov.

8. Poročilo o realizaciji plana proračuna Občine Brežice za obdobje januar – junij 2008 in obdobje januar – avgust 2008.

9. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2008.

Predlog odloka

Obrazložitev

Splošni del

Posebni del

NRP komunalna infrastruktura

NRP zaščita in reševanje

NRP družbene dejavnosti

NRP Uprava

10. Nepremičnine:
10.1. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Sromlje;
10.2. Predlog letnega programa nakupa premoženja v lasti Občine Brežice – dopolnitev številka 3 k že obstoječemu letnemu programu prodaje za leto 2008;
10.3. Predlog letnega programa prodaje premoženja v lasti Občine Brežice – dopolnitev številka 4 k že obstoječemu letnemu programu prodaje za leto 2008;
10.4. Ustanovitev stavbne pravice za namen dogradnje in statične sanacije Gimnazije Brežice.

11. Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Brežice«.

Predlog sklapa

DIIP

12. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu in pogojih vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju občine Brežice (prvo branje-predlog za skrajšani postopek).

Predlog odloka

13. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice (prvo branje-predlog za skrajšani postopek).

Predlog odloka

14. Predlog odloka o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Brežice (drugo branje).

Predlog odloka

15. Predlog odloka o organizaciji in načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v občini Brežice (drugo branje).

Predlog odloka

16. Smernice za pripravo državnega prostorskega načrta za izgradnjo gospodarskega središča Feniks v Posavju (gradivo vam bomo poslali naknadno).

17. Predlog statuta Občine Brežice (prvo branje).

Predlog statuta

18. Razno.