Gradivo za občinski svet

__________________________________________________________________

3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 15.12.2014

          Dodatno gradivo 09.12.2014

__________________________________________________________________

29. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 21.07.2014

          Dodatno gradivo 11.07.2014 

          Dodatno gradivo 18.07.2014

__________________________________________________________________

5. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 03.07.2014

 

__________________________________________________________________

28. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 19.05.2014

          Dodatno gradivo 16.05.2014 

 

__________________________________________________________________

27. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 07.04.2014

          Dodatno gradivo 03.04.2014

          Dodatno gradivo 04.04.2014

 

__________________________________________________________________

26. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 27.01.2014

          Dodatno gradivo 21.01.2014

          Dodatno gradivo 24.01.2014

 

__________________________________________________________________

25. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 25.11.2013

          Dodatno gradivo 22.11.2013

          Dodatno gradivo 25.11.2013

 

__________________________________________________________________

24. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 23.09.2013

          Dodatno gradivo 16.09.2013

          Dodatno gradivo 23.09.2013

          Stališča in predlogi delovnih teles

 

__________________________________________________________________

4. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 26.08.2013

          Dodatno gradivo 26.08.2013

 

__________________________________________________________________

23. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 08.07.2013

Sklep o podaji mnenja o kandidatu za ravnatelja VSŠ Brežice

Sklep o podaji mnenja o kandidatu za ravnatelja Gimnazije Brežice

Stališča in predlogi delovnih teles...

Dopolnitev mnenja k DPN za cestno povezavo od Krškega do Brežic

 

__________________________________________________________________

22. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 20.05.2013

 

__________________________________________________________________

21. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 08.04.2013

          DIIP POSAVSKA ŠPAJZA 2012- marec 2013

 

          INVESTICIJSKI PROGRAM_popr 3_2013

 

__________________________________________________________________

3. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 18.02.2013

 

__________________________________________________________________

20. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 17.01.2013

          Dodatno gradivo 11.01.2013

          Dodatno gradivo 15.01.2013

 

__________________________________________________________________

6. DOPISNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 28.12.2012

          Novelacija investicijskega programa

 

__________________________________________________________________

19. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 10.12.2012

          Dodatno gradivo

          Dodatno gradivo 10.12.2012

 

__________________________________________________________________

18. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 18.10.2012

          Dodatno gradivo

          Dodatno gradivo 15.10.2012

__________________________________________________________________

17. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 24.09.2012

          Dodatno gradivo

__________________________________________________________________

datum: 11.12.2008

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

16. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE bo v torek, 16. decembra 2008, ob 15:30, v sejni sobi na Gubčevi 10/a v Brežicah

PREDLOG DNEVNEGA REDA IN GRADIVA:

Vabilo in dnevni red

1. Potrditev zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta.

Predlog zapisnika

2. Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

3. Določitev dnevnega reda.

4. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta ter odgovori na vprašanja in pobude.

5. Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Brežice.

Predlog sklepa

6. Dopolnjen Predlog proračuna in odloka o proračunu občine Brežice za leto 2009.

Naslov in kazalo (521 KB)

Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2009 (752 KB)

Splošni in posebni del (1.991 KB)

Obrazložitev programov dejavnosti (2.907 KB)

Program prodaje občinskega premoženja in načrt razvojnih programov (459 KB)


7. Kadrovske in mandatne zadeve:
7.1. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata svetniku.
7.2. Predlog sklepa o dopolnitvi Sklepa, št. 407-88/2008, z dne 7.7.2008 o imenovanju Komisije za preverjanje strokovne usposobljenosti za pridobitev potrdila lokalnega turističnega vodnika v občini Brežice.
7.3. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja za člane Sveta javnega zavoda OŠ Dobova.

8. Predlog odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v občini Brežice (drugo branje).

Predlog odloka

9. Predlog Odloka o spremembah Odloka o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih (predlog za skrajšani postopek).

Predlog odloka

10. Predlog odloka o varstvu javnega reda in miru v Občini Brežice (prvo branje).

Predlog odloka

11. Predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o komunalnem nadzorstvu v občini Brežice (predlog za skrajšani postopek).

Predlog odloka

12. Predlog odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Brežice (prvo branje).

Predlog odloka

13. Nepremičnine:

13.1. Predlog letnega programa prodaje premoženja v lasti Občine Brežice – dopolnitev številka 6 k že obstoječemu letnemu programu prodaje za leto 2008.

Predlog sklepa


13.2. Predlog letnega programa nakupa premoženja Občine Brežice – dopolnitev številka 4 k že obstoječemu letnemu programu nakupa za leto 2008.

Predlog sklepa

13.3. Predlog sklepa o spremembah sklepa o oddaji poslovnih prostorov v Prosvetnem domu Brežice v uporabo.

Predlog sklepa

14. Razno.