Gradivo za občinski svet

__________________________________________________________________

3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 15.12.2014

          Dodatno gradivo 09.12.2014

__________________________________________________________________

29. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 21.07.2014

          Dodatno gradivo 11.07.2014 

          Dodatno gradivo 18.07.2014

__________________________________________________________________

5. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 03.07.2014

 

__________________________________________________________________

28. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 19.05.2014

          Dodatno gradivo 16.05.2014 

 

__________________________________________________________________

27. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 07.04.2014

          Dodatno gradivo 03.04.2014

          Dodatno gradivo 04.04.2014

 

__________________________________________________________________

26. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 27.01.2014

          Dodatno gradivo 21.01.2014

          Dodatno gradivo 24.01.2014

 

__________________________________________________________________

25. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 25.11.2013

          Dodatno gradivo 22.11.2013

          Dodatno gradivo 25.11.2013

 

__________________________________________________________________

24. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 23.09.2013

          Dodatno gradivo 16.09.2013

          Dodatno gradivo 23.09.2013

          Stališča in predlogi delovnih teles

 

__________________________________________________________________

4. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 26.08.2013

          Dodatno gradivo 26.08.2013

 

__________________________________________________________________

23. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 08.07.2013

Sklep o podaji mnenja o kandidatu za ravnatelja VSŠ Brežice

Sklep o podaji mnenja o kandidatu za ravnatelja Gimnazije Brežice

Stališča in predlogi delovnih teles...

Dopolnitev mnenja k DPN za cestno povezavo od Krškega do Brežic

 

__________________________________________________________________

22. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 20.05.2013

 

__________________________________________________________________

21. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 08.04.2013

          DIIP POSAVSKA ŠPAJZA 2012- marec 2013

 

          INVESTICIJSKI PROGRAM_popr 3_2013

 

__________________________________________________________________

3. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 18.02.2013

 

__________________________________________________________________

20. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 17.01.2013

          Dodatno gradivo 11.01.2013

          Dodatno gradivo 15.01.2013

 

__________________________________________________________________

6. DOPISNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 28.12.2012

          Novelacija investicijskega programa

 

__________________________________________________________________

19. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 10.12.2012

          Dodatno gradivo

          Dodatno gradivo 10.12.2012

 

__________________________________________________________________

18. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 18.10.2012

          Dodatno gradivo

          Dodatno gradivo 15.10.2012

__________________________________________________________________

17. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 24.09.2012

          Dodatno gradivo

__________________________________________________________________

datum: 11.03.2009

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

18. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE bo v ponedeljek, 16. marca 2009, ob 15:30, v sejni sobi na Gubčevi 10/a v Brežicah

PREDLOG DNEVNEGA REDA IN GRADIVA:

Vabilo in dnevni red

1. Potrditev zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta.

Predlog zapisnika

2. Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

3. Fakulteta za turizem – predlog finančnega načrta ter določitev lokacije za delovanje.

Predlog sklepov in obrazložitev

4. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta ter odgovori na vprašanja in pobude.

5. Predlog sklepa o spremembah sklepa o določitvi cen storitev za programe v vrtcih Občine Brežice. (Gradivo ste prejeli s sklicem 17. seje OS).

6. Predlog sklepa za izdajo soglasja Občinskega sveta Občine Brežice k zahtevku podjetja KOP d.d. za povišanje cene za odvajanje komunalne in padavinske vode v občini Brežice.

Predlog sklepa, obrazložitev in priloge

7. Predlog sklepa za izdajo soglasja Občinskega sveta Občine Brežice k zahtevku podjetja KOP d.d. za povišanje cene odlaganja ostankov komunalnih odpadkov in cene zbiranja, odvoza in ravnanja s komunalnimi odpadki.

Predlog sklepa in obrazložitev
Vloga za soglasje

8. Nepremičnine:
8.1. Predlog sklepa o ustanovitvi brezplačne stavbne pravice za namen izgradnje športne dvorane ob Ekonomski in trgovski šoli Brežice;

Predlog sklepa in obrazložitev

8.2. Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 1094/16 k.o. Sela;

Predlog sklepa in obrazložitev

8.3. Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 536/2 k.o. Slogonsko;

Predlog sklepa in obrazložitev

8.4. Predlog sklepa o letnem programu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2009;

Predlog sklepa in obrazložitev

8.5. Predlog sklepa o letnem programu prodaje premoženja v lasti Občine Brežice, dopolnitev številka 1 k že obstoječemu letnemu programu za leto 2009.

Predlog sklepa

9. Kadrovske in mandatne zadeve:
9.1. Soglasje k imenovanju direktorja javnega zavoda Lekarna Brežice.
9.2. Mnenje o kandidatki za ravnateljico javnega zavoda Vrtec Mavrica Brežice.
9.3. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja za člane Sveta javnega zavoda Knjižnica Brežice.
9.4. Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti za člana Sveta Centra za socialno delo Brežice.

10. Predlog odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Brežice – drugo branje.

Predlog sklepa in obrazložitev
Predlog odloka

11. Predlog odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Brežice – prvo branje.

Predlog sklepa in obrazložitev
Predlog odloka

12. Predlog odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Brežice.

Predlog sklepa in obrazložitev
Predlog odloka

13. Predlog odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Brežice - prvo branje.

Predlog sklepa in obrazložitev
Predlog odloka

14. Predlog odloka o sobodajalstvu v nestanovanjskih objektih v občini Brežice (prvo branje).

Predlog odloka in obrazložitev

15. Predlog sklepov o prenosu dela parcele, št. 166/1 k.o. Brežice v solastništvo Teniškemu klubu Brežice.

Predlogi sklepov in obrazložitev

16. Predlog pravilnika o kriterijih in postopkih sprejemanja predšolskih otrok v vrtcih Občine Brežice.

Predlog pravilnika

17. Predlog Poslovnika občinskega sveta Občine Brežice – prvo branje.

Predlog poslovnika
Uvodna obrazložitev

18. Razno.