Gradivo za občinski svet

__________________________________________________________________

3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 15.12.2014

          Dodatno gradivo 09.12.2014

__________________________________________________________________

29. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 21.07.2014

          Dodatno gradivo 11.07.2014 

          Dodatno gradivo 18.07.2014

__________________________________________________________________

5. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 03.07.2014

 

__________________________________________________________________

28. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 19.05.2014

          Dodatno gradivo 16.05.2014 

 

__________________________________________________________________

27. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 07.04.2014

          Dodatno gradivo 03.04.2014

          Dodatno gradivo 04.04.2014

 

__________________________________________________________________

26. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 27.01.2014

          Dodatno gradivo 21.01.2014

          Dodatno gradivo 24.01.2014

 

__________________________________________________________________

25. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 25.11.2013

          Dodatno gradivo 22.11.2013

          Dodatno gradivo 25.11.2013

 

__________________________________________________________________

24. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 23.09.2013

          Dodatno gradivo 16.09.2013

          Dodatno gradivo 23.09.2013

          Stališča in predlogi delovnih teles

 

__________________________________________________________________

4. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 26.08.2013

          Dodatno gradivo 26.08.2013

 

__________________________________________________________________

23. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 08.07.2013

Sklep o podaji mnenja o kandidatu za ravnatelja VSŠ Brežice

Sklep o podaji mnenja o kandidatu za ravnatelja Gimnazije Brežice

Stališča in predlogi delovnih teles...

Dopolnitev mnenja k DPN za cestno povezavo od Krškega do Brežic

 

__________________________________________________________________

22. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 20.05.2013

 

__________________________________________________________________

21. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 08.04.2013

          DIIP POSAVSKA ŠPAJZA 2012- marec 2013

 

          INVESTICIJSKI PROGRAM_popr 3_2013

 

__________________________________________________________________

3. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 18.02.2013

 

__________________________________________________________________

20. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 17.01.2013

          Dodatno gradivo 11.01.2013

          Dodatno gradivo 15.01.2013

 

__________________________________________________________________

6. DOPISNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 28.12.2012

          Novelacija investicijskega programa

 

__________________________________________________________________

19. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 10.12.2012

          Dodatno gradivo

          Dodatno gradivo 10.12.2012

 

__________________________________________________________________

18. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 18.10.2012

          Dodatno gradivo

          Dodatno gradivo 15.10.2012

__________________________________________________________________

17. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 24.09.2012

          Dodatno gradivo

__________________________________________________________________

datum: 10.06.2009

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

20. redna seja Občinskega sveta Občine Brežice bo v ponedeljek, 15. junija 2009 ob 15.30, v sejni sobi na Gubčevi 10a v Brežicah

Predlog dnevnega reda in gradiva:

1. Potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta.
2. Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.
3. Določitev dnevnega reda.
4. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta ter odgovori na vprašanja in pobude.
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za Zakot – prvo branje.
6. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mestno jedro Brežice, del kareja K – TI – 6 – prvo branje.
7. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Brežice – drugo branje.

Gradivo za 20. sejo - 1. del

8. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Brežice za leto 2008.

Odlok o zaključnem računu proračuna občine Brežice za leto 2008

9. Sklep o sanaciji izgube Osnovne šole Dobova.
10. Kadrovske in mandatne zadeve:
10.1. Mnenje k imenovanje direktorja Posavskega muzeja Brežice.
10.2. Mnenje k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Dobova.
11. Nepremičnine:
11.1. Predlog sklepa Letni program prodaje premoženja v lasti občine Brežice –
dopolnitev številka 3 k že obstoječemu letnemu programu za leto 2009.
11.2. Sklep o menjavi nepremičnin.

Gradivo za 20. sejo - 2. del


11.3. Predlog sklepa o ustanovitvi stavbne pravice.
11.4. Predlog sklepov o ukinitvi statusa javnega dobra.
11.5. Prodaja nepremičnin parc.št. 323/22, 323/23, 323/24, 323/25, 323/43, 329/4, 329/25,
329/85, 329/86, 329/87, vse k.o. Cerina.
12. Seznanitev o izvedenih aktivnostih lokalnega partnerstva Brežice za leti 2008 in 2009.
13. Odlok o oglaševanju v občini Brežice – prvo branje.
14. Izdaja soglasja k določbam Statuta Zdravstvenega doma Brežice.
15. Poročilo o izvedenem nadzoru finančnega in materialnega poslovanja za leto 2007 v vseh javnih zavodih, katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je Občina Brežice.
16. Razno.

Gradivo za 20. sejo - 3. del