Gradivo za občinski svet

__________________________________________________________________

3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 15.12.2014

          Dodatno gradivo 09.12.2014

__________________________________________________________________

29. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 21.07.2014

          Dodatno gradivo 11.07.2014 

          Dodatno gradivo 18.07.2014

__________________________________________________________________

5. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 03.07.2014

 

__________________________________________________________________

28. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 19.05.2014

          Dodatno gradivo 16.05.2014 

 

__________________________________________________________________

27. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 07.04.2014

          Dodatno gradivo 03.04.2014

          Dodatno gradivo 04.04.2014

 

__________________________________________________________________

26. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 27.01.2014

          Dodatno gradivo 21.01.2014

          Dodatno gradivo 24.01.2014

 

__________________________________________________________________

25. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 25.11.2013

          Dodatno gradivo 22.11.2013

          Dodatno gradivo 25.11.2013

 

__________________________________________________________________

24. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 23.09.2013

          Dodatno gradivo 16.09.2013

          Dodatno gradivo 23.09.2013

          Stališča in predlogi delovnih teles

 

__________________________________________________________________

4. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 26.08.2013

          Dodatno gradivo 26.08.2013

 

__________________________________________________________________

23. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 08.07.2013

Sklep o podaji mnenja o kandidatu za ravnatelja VSŠ Brežice

Sklep o podaji mnenja o kandidatu za ravnatelja Gimnazije Brežice

Stališča in predlogi delovnih teles...

Dopolnitev mnenja k DPN za cestno povezavo od Krškega do Brežic

 

__________________________________________________________________

22. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 20.05.2013

 

__________________________________________________________________

21. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 08.04.2013

          DIIP POSAVSKA ŠPAJZA 2012- marec 2013

 

          INVESTICIJSKI PROGRAM_popr 3_2013

 

__________________________________________________________________

3. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 18.02.2013

 

__________________________________________________________________

20. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 17.01.2013

          Dodatno gradivo 11.01.2013

          Dodatno gradivo 15.01.2013

 

__________________________________________________________________

6. DOPISNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 28.12.2012

          Novelacija investicijskega programa

 

__________________________________________________________________

19. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 10.12.2012

          Dodatno gradivo

          Dodatno gradivo 10.12.2012

 

__________________________________________________________________

18. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 18.10.2012

          Dodatno gradivo

          Dodatno gradivo 15.10.2012

__________________________________________________________________

17. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 24.09.2012

          Dodatno gradivo

__________________________________________________________________

datum: 22.07.2009

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

21. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE bo v ponedeljek, 27. julija 2009, ob 15:30, v SEJNI SOBI UPRAVNE ENOTE BREŽICE (1. nadstropje) Cesta prvih borcev 24/a, Brežice

PREDLOG DNEVNEGA REDA IN GRADIVA:

Vabilo in predlog dnevnega reda

1. Potrditev zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta.

Predlog zapisnika

2. Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

3. Določitev dnevnega reda.

4. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta ter odgovori na vprašanja in pobude.

5. Predlog sklepa o zadržanju podeljevanja koncesij na primarni ravni javne zdravstvene službe do sprejema novega zakona o zdravstveni dejavnosti.

[ATTACH ID="2009072213373775"]Predlog sklepa in obrazložitev

6. Izdaja soglasja k določbam Statuta Zdravstvenega doma Brežice.

Predlog statuta
Predlog sklepa

7. Predlog sklepa o potrditvi nadstandardnih zaposlitev v vrtcih občine Brežice.

Predlog sklepa

8. Predlog odloka o oglaševanju v občini Brežice – prvo branje.

Predlog odloka
Predlog sklepa in obrazložitev

9. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mestno jedro Brežice, del kareja K – TI – 6 – drugo branje.

Predlog odloka
Predlog sklepov in obrazložitev
Ugotovitveni sklep
Ureditvena situacija

10. Predlogi odlokov o razglasitvi objektov za kulturne spomenike lokalnega pomena in sicer:

10.1 Predloga odlokov za razglasitev dveh cerkva v Župniji Cerklje ob Krki za kulturna spomenika lokalnega pomena.

Predlog sklepa in obrazložitev
Predlog odloka - Cerkev sv. Marka
Predlog odloka - Cerkev sv. Mohorja in Fortunata

10.2 Predlogi odlokov za razglasitev dvorca Cerina in cerkva v Župniji Čatež ob Savi za kulturne spomenike lokalnega pomena.

Predlog sklepa in obrazložitev
Predlog odloka - Dvorec na Cerini
Predlog odloka - Kapela sv. Mihaela na Cerini
Predlog odloka - Cerkev sv. Jurija na Čatežu
Predlog odloka - Cerkev sv. Vida na Čatežu
Predlog odloka - Cerkev sv. Duha v Mrzlavi vasi
Predlog odloka - Cerkev sv. Martina v Velikih Malencah

10.3 Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi Kelharjevega hrama za kulturni spomenik lokalnega pomena.

Predlog sklepa in obrazložitev
Predlog odloka

11. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica.

12. Poročilo o izvedenem nadzoru finančnega in materialnega poslovanja za leto 2007 v vseh javnih zavodih, katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je Občina Brežice

Poročilo NO
Priloga 1
Priloga 2
Priloga 3

13. Predlog sklepa o imenovanju predstavnika Občine Brežice za člana Sveta Kozjanskega parka.

14. Razno.