Gradivo za občinski svet

__________________________________________________________________

3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 15.12.2014

          Dodatno gradivo 09.12.2014

__________________________________________________________________

29. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 21.07.2014

          Dodatno gradivo 11.07.2014 

          Dodatno gradivo 18.07.2014

__________________________________________________________________

5. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 03.07.2014

 

__________________________________________________________________

28. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 19.05.2014

          Dodatno gradivo 16.05.2014 

 

__________________________________________________________________

27. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 07.04.2014

          Dodatno gradivo 03.04.2014

          Dodatno gradivo 04.04.2014

 

__________________________________________________________________

26. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 27.01.2014

          Dodatno gradivo 21.01.2014

          Dodatno gradivo 24.01.2014

 

__________________________________________________________________

25. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 25.11.2013

          Dodatno gradivo 22.11.2013

          Dodatno gradivo 25.11.2013

 

__________________________________________________________________

24. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 23.09.2013

          Dodatno gradivo 16.09.2013

          Dodatno gradivo 23.09.2013

          Stališča in predlogi delovnih teles

 

__________________________________________________________________

4. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 26.08.2013

          Dodatno gradivo 26.08.2013

 

__________________________________________________________________

23. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 08.07.2013

Sklep o podaji mnenja o kandidatu za ravnatelja VSŠ Brežice

Sklep o podaji mnenja o kandidatu za ravnatelja Gimnazije Brežice

Stališča in predlogi delovnih teles...

Dopolnitev mnenja k DPN za cestno povezavo od Krškega do Brežic

 

__________________________________________________________________

22. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 20.05.2013

 

__________________________________________________________________

21. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 08.04.2013

          DIIP POSAVSKA ŠPAJZA 2012- marec 2013

 

          INVESTICIJSKI PROGRAM_popr 3_2013

 

__________________________________________________________________

3. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 18.02.2013

 

__________________________________________________________________

20. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 17.01.2013

          Dodatno gradivo 11.01.2013

          Dodatno gradivo 15.01.2013

 

__________________________________________________________________

6. DOPISNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 28.12.2012

          Novelacija investicijskega programa

 

__________________________________________________________________

19. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 10.12.2012

          Dodatno gradivo

          Dodatno gradivo 10.12.2012

 

__________________________________________________________________

18. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 18.10.2012

          Dodatno gradivo

          Dodatno gradivo 15.10.2012

__________________________________________________________________

17. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 24.09.2012

          Dodatno gradivo

__________________________________________________________________

datum: 15.09.2009

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

22. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE bo v ponedeljek, 21. septembra 2009, ob 15:30, v SEJNI SOBI UPRAVNE ENOTE BREŽICE (1. nadstropje) Cesta prvih borcev 24/a, Brežice

PREDLOG DNEVNEGA REDA IN GRADIVA:

Vabilo in predlog dnevnega reda

1. Potrditev zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta.

Predlog zapisnika

2. Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

3. Določitev dnevnega reda.

4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje občine Brežice – prvo branje.

Predlog odloka in obrazložitev

5. Poročilo o realizaciji plana proračuna Občine Brežice za obdobje januar – junij 2009, z dopolnitvijo za obdobje januar – avgust 2009.

6. Predlog odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2009.

7. Kadrovske zadeve:

7.1 Predlog sklepa o imenovanju predstavnika Občine Brežice za člana Sveta Javnega zavoda Kozjanski park.

Predlog sklepa

7.2 Predlog sklepa o soglasju k imenovanju direktorja JZ Zdravstveni dom Brežice.

7.3 Predlog sklepa o imenovanju Odbora za pripravo in izvedbo programa prireditve ob prazniku Občine Brežice v letu 2009.

8. Predlog sklepa o podelitvi oktobrskih nagrad in priznanj Občine Brežice za leto 2009.

9. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta ter odgovori na vprašanja in pobude.

10. Nepremičnine:

10.1 Predlog sklepa o letnem programu pridobivanja nepremičninskega premoženja, dopolnitev številka 2 k že obstoječemu letnemu programu za leto 2009.

Predlog sklepa

10.2 Predlog sklepa o letnem programu prodaje premoženja v lasti občine Brežice, dopolnitev številka 4 k že obstoječemu letnemu programu za leto 2009.

Predlog sklepa

10.3 Predlog sklepa o vzpostavitvi statusa javnega dobra v k.o. Bušeča vas.

Predlog sklepa

10.4 Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Artiče.

Predlog sklepa

11. Predlogi odlokov o razglasitvi objektov za kulturne spomenike lokalnega pomena in sicer:

11.1 Predloga odlokov za razglasitev dveh cerkva v Župniji Cerklje ob Krki za kulturna spomenika lokalnega pomena;

Predlog sklepa in obrazložitev
Predlog odloka - Cerkev sv. Marka
Predlog odloka - Cerkev sv. Mohorja in Fortunata

11.2 Predlogi odlokov za razglasitev cerkva v Župniji Čatež ob Savi za kulturne spomenike lokalnega pomena;

Predlog sklepa in obrazložitev
Predlog odloka - Cerkev sv. Jurija na Čatežu
Predlog odloka - Cerkev sv. Vida na Čatežu
Predlog odloka - Cerkev sv. Duha v Mrzlavi vasi
Predlog odloka - Cerkev sv. Martina v Velikih Malencah

11.3 Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi Kelharjevega hrama za kulturni spomenik lokalnega pomena.

Predlog sklepa in obrazložitev
Predlog odloka

12. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica.

Predlog odloka

13. Poročilo o izvedenem nadzoru finančnega in materialnega poslovanja za leto 2007 v vseh javnih zavodih, katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je Občina Brežice.

Poročilo NO
Priloga 1
Priloga 2
Priloga 3

14. Razno.