Gradivo za občinski svet

__________________________________________________________________

3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 15.12.2014

          Dodatno gradivo 09.12.2014

__________________________________________________________________

29. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 21.07.2014

          Dodatno gradivo 11.07.2014 

          Dodatno gradivo 18.07.2014

__________________________________________________________________

5. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 03.07.2014

 

__________________________________________________________________

28. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 19.05.2014

          Dodatno gradivo 16.05.2014 

 

__________________________________________________________________

27. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 07.04.2014

          Dodatno gradivo 03.04.2014

          Dodatno gradivo 04.04.2014

 

__________________________________________________________________

26. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 27.01.2014

          Dodatno gradivo 21.01.2014

          Dodatno gradivo 24.01.2014

 

__________________________________________________________________

25. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 25.11.2013

          Dodatno gradivo 22.11.2013

          Dodatno gradivo 25.11.2013

 

__________________________________________________________________

24. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 23.09.2013

          Dodatno gradivo 16.09.2013

          Dodatno gradivo 23.09.2013

          Stališča in predlogi delovnih teles

 

__________________________________________________________________

4. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 26.08.2013

          Dodatno gradivo 26.08.2013

 

__________________________________________________________________

23. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 08.07.2013

Sklep o podaji mnenja o kandidatu za ravnatelja VSŠ Brežice

Sklep o podaji mnenja o kandidatu za ravnatelja Gimnazije Brežice

Stališča in predlogi delovnih teles...

Dopolnitev mnenja k DPN za cestno povezavo od Krškega do Brežic

 

__________________________________________________________________

22. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 20.05.2013

 

__________________________________________________________________

21. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 08.04.2013

          DIIP POSAVSKA ŠPAJZA 2012- marec 2013

 

          INVESTICIJSKI PROGRAM_popr 3_2013

 

__________________________________________________________________

3. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 18.02.2013

 

__________________________________________________________________

20. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 17.01.2013

          Dodatno gradivo 11.01.2013

          Dodatno gradivo 15.01.2013

 

__________________________________________________________________

6. DOPISNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 28.12.2012

          Novelacija investicijskega programa

 

__________________________________________________________________

19. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 10.12.2012

          Dodatno gradivo

          Dodatno gradivo 10.12.2012

 

__________________________________________________________________

18. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 18.10.2012

          Dodatno gradivo

          Dodatno gradivo 15.10.2012

__________________________________________________________________

17. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 24.09.2012

          Dodatno gradivo

__________________________________________________________________

datum: 24.11.2009

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

23. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE bo v ponedeljek, 30. novembra 2009, ob 15:30, v SEJNI SOBI UPRAVNE ENOTE BREŽICE (1. nadstropje) Cesta prvih borcev 24/a, Brežice

PREDLOG DNEVNEGA REDA IN GRADIVA:

Vabilo in predlog dnevnega reda

1. Potrditev zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta.

Predlog zapisnika

2. Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

3. Določitev dnevnega reda.

4. Nepremičnine:
4.1 Predlog sklepa o letnem programu pridobivanja nepremičninskega premoženja, dopolnitev številka 4 k že obstoječemu letnemu programu za leto 2009.

Predlog sklepa

4.2 Predlog sklepa o letnem programu prodaje premoženja v lasti občine Brežice, dopolnitev številka 6 k že obstoječemu letnemu programu za leto 2009.

Predlog sklepa

4.3 Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra v k.o. Arnovo selo.

4.4 Predlog sklepa o soglasju k prodaji gasilskega doma Pišece.

Predlog sklepa

5. Kadrovske in mandatne zadeve:
5.1 Predlog sklepa o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti za člana Sveta javnega zavoda v Splošni bolnišnici Brežice.

Predlog sklepa

5.2 Predlog sklepa o podaji soglasja k imenovanju direktorja RRA Posavje.

Predlog sklepa

5.3 Mnenje o kandidatki za ravnateljico Osnovne šole Globoko.

Predlog sklepa

6. Predlogi sklepov o potrditvi programa ukrepov za sanacijo javnega zavoda Osnovna šola Dobova in zagotavljanju sredstev za premostitev likvidnostnih težav.

Predlog sklepa

7. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta ter odgovori na vprašanja in pobude.


8. Predlog odlok o oglaševanju v Občini Brežice (drugo branje).

Predlog odloka
Predlog sklepa in obrazložitev

9. Predlog sklepa o spremembi in dopolnitvi sklepa o določitvi cen storitev za programe v vrtcih občine Brežice.

Predlog sklepa

10. Predlog odloka o proračunu občine Brežice za leto 2010.

Postopek za sprejem proračuna je opredeljen v 121. do 129. členu Poslovnika Občinskega sveta Občine Brežice (Ur. list RS, 40/09).
Na spleti strani občine bo objavljen po končani predstavitvi na seji Občinskega sveta in sklepu Občinskega sveta, da se o predlogu odloka opravi javna razprava.

11. Razno.