Gradivo za občinski svet

__________________________________________________________________

3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 15.12.2014

          Dodatno gradivo 09.12.2014

__________________________________________________________________

29. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 21.07.2014

          Dodatno gradivo 11.07.2014 

          Dodatno gradivo 18.07.2014

__________________________________________________________________

5. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 03.07.2014

 

__________________________________________________________________

28. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 19.05.2014

          Dodatno gradivo 16.05.2014 

 

__________________________________________________________________

27. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 07.04.2014

          Dodatno gradivo 03.04.2014

          Dodatno gradivo 04.04.2014

 

__________________________________________________________________

26. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 27.01.2014

          Dodatno gradivo 21.01.2014

          Dodatno gradivo 24.01.2014

 

__________________________________________________________________

25. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 25.11.2013

          Dodatno gradivo 22.11.2013

          Dodatno gradivo 25.11.2013

 

__________________________________________________________________

24. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 23.09.2013

          Dodatno gradivo 16.09.2013

          Dodatno gradivo 23.09.2013

          Stališča in predlogi delovnih teles

 

__________________________________________________________________

4. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 26.08.2013

          Dodatno gradivo 26.08.2013

 

__________________________________________________________________

23. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 08.07.2013

Sklep o podaji mnenja o kandidatu za ravnatelja VSŠ Brežice

Sklep o podaji mnenja o kandidatu za ravnatelja Gimnazije Brežice

Stališča in predlogi delovnih teles...

Dopolnitev mnenja k DPN za cestno povezavo od Krškega do Brežic

 

__________________________________________________________________

22. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 20.05.2013

 

__________________________________________________________________

21. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 08.04.2013

          DIIP POSAVSKA ŠPAJZA 2012- marec 2013

 

          INVESTICIJSKI PROGRAM_popr 3_2013

 

__________________________________________________________________

3. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 18.02.2013

 

__________________________________________________________________

20. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 17.01.2013

          Dodatno gradivo 11.01.2013

          Dodatno gradivo 15.01.2013

 

__________________________________________________________________

6. DOPISNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 28.12.2012

          Novelacija investicijskega programa

 

__________________________________________________________________

19. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 10.12.2012

          Dodatno gradivo

          Dodatno gradivo 10.12.2012

 

__________________________________________________________________

18. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 18.10.2012

          Dodatno gradivo

          Dodatno gradivo 15.10.2012

__________________________________________________________________

17. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 24.09.2012

          Dodatno gradivo

__________________________________________________________________

datum: 15.01.2010

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

24. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE bo v četrtek, 21. januarja 2010, ob 15:30, v sejni sobi na Gubčevi 10/a, Brežice

24. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE bo v četrtek, 21. januarja 2010, ob 15:30, v sejni sobi na Gubčevi 10/a, Brežice

PREDLOG DNEVNEGA REDA IN GRADIVA:

Vabilo in predlog dnevnega reda

1.Potrditev zapisnika 23. redne seje, zapisnika 5. izredne seje in zapisnika 2. dopisne seje Občinskega sveta.

Predlog zapisnika 23. redne seje OS
Predlog zapisnika 5. izredne seje OS
Predlog zapisnika 2. korespodenčne seje

2.Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

3.Določitev dnevnega reda.

4.Vprašanja in pobude članov občinskega sveta ter odgovori na vprašanja in pobude.

5.Dopolnjen predlog proračuna in odlok o proračunu občine Brežice za leto 2010.

Dopolnjen predlog proračuna

6.Občinski program varnosti občine Brežice.

Predlog sklepa in programa

7.Predlog odloka o spremembi Odloka o varstvu javnega reda in miru v občini Brežice.

Predlog sklepa in odloka

8.Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje občine Brežice – prvo branje.

Predlog odloka

9.Obvezna razlaga 10. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje občine Brežice.

Predlog sklepa

10.Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o usklajenosti prostorsko izvedbenih in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Brežice za obdobje od leta 1986 do 2000 – prvo branje.

Predlog sklepa in odloka

11.Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o novelaciji zazidalnega načrta Trnje – prvo branje.

Predlog sklepa in odloka


12.Nepremičnine:

12.1: Predlog sklep o ustanovitvi stavbne pravice

Predlog sklepa

12.2: Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra

Predlog sklepa

12.3: Predlog sklepa letni program prodaje premoženja v lasti občine Brežice - dopolnitev številka 1 k že obstoječemu letnemu programu za leto 2010

Predlog sklepa

13.Soglasje k splošnim pogojem za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja.

Predlog sklepa in obrazložitev
Splošni pogoji

14.Državni prostorski načrt za območje hidroelektrarne Mokrice – podajanje smernic občine Brežice.

Predlog sklepa in osnutek DPN za območje HE Mokrice

15.Razno