Gradivo za občinski svet

__________________________________________________________________

3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 15.12.2014

          Dodatno gradivo 09.12.2014

__________________________________________________________________

29. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 21.07.2014

          Dodatno gradivo 11.07.2014 

          Dodatno gradivo 18.07.2014

__________________________________________________________________

5. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 03.07.2014

 

__________________________________________________________________

28. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 19.05.2014

          Dodatno gradivo 16.05.2014 

 

__________________________________________________________________

27. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 07.04.2014

          Dodatno gradivo 03.04.2014

          Dodatno gradivo 04.04.2014

 

__________________________________________________________________

26. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 27.01.2014

          Dodatno gradivo 21.01.2014

          Dodatno gradivo 24.01.2014

 

__________________________________________________________________

25. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 25.11.2013

          Dodatno gradivo 22.11.2013

          Dodatno gradivo 25.11.2013

 

__________________________________________________________________

24. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 23.09.2013

          Dodatno gradivo 16.09.2013

          Dodatno gradivo 23.09.2013

          Stališča in predlogi delovnih teles

 

__________________________________________________________________

4. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 26.08.2013

          Dodatno gradivo 26.08.2013

 

__________________________________________________________________

23. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 08.07.2013

Sklep o podaji mnenja o kandidatu za ravnatelja VSŠ Brežice

Sklep o podaji mnenja o kandidatu za ravnatelja Gimnazije Brežice

Stališča in predlogi delovnih teles...

Dopolnitev mnenja k DPN za cestno povezavo od Krškega do Brežic

 

__________________________________________________________________

22. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 20.05.2013

 

__________________________________________________________________

21. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 08.04.2013

          DIIP POSAVSKA ŠPAJZA 2012- marec 2013

 

          INVESTICIJSKI PROGRAM_popr 3_2013

 

__________________________________________________________________

3. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 18.02.2013

 

__________________________________________________________________

20. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 17.01.2013

          Dodatno gradivo 11.01.2013

          Dodatno gradivo 15.01.2013

 

__________________________________________________________________

6. DOPISNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 28.12.2012

          Novelacija investicijskega programa

 

__________________________________________________________________

19. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 10.12.2012

          Dodatno gradivo

          Dodatno gradivo 10.12.2012

 

__________________________________________________________________

18. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 18.10.2012

          Dodatno gradivo

          Dodatno gradivo 15.10.2012

__________________________________________________________________

17. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 24.09.2012

          Dodatno gradivo

__________________________________________________________________

datum: 22.03.2010

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

25. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE bo v ponedeljek, 29. marca 2010, ob 15.30 uri, v sejni sobi na Gubčevi 10/a, Brežice

25. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE bo v ponedeljek, 29. marca 2010, ob 15.30 uri, v sejni sobi na Gubčevi 10/a, Brežice

PREDLOG DNEVNEGA REDA IN GRADIVA:

Vabilo in predlog dnevnega reda

1.Potrditev zapisnika 24. redne seje in zapisnika 3. dopisne seje Občinskega sveta.

Predlog zapisnika 24. redne seje OS
Predlog zapisnika 3. dopisne seje OS


2.Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

3.Določitev dnevnega reda.

4.Podajanje predlogov in pripomb k DPN za Feniks na osnovi 33. člena ZPNačrt

Predlog sklepa in podani predlogi in pripombe k DPN za Feniks

5.Vprašanja in pobude članov občinskega sveta ter odgovori na vprašanja in pobude.

6.Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Brežice za leto 2010 ter soglasji k najemu kredita Osnovne šole Cerklje ob Krki in Osnovne šole Velika Dolina

Predlog sklepa in odloka

7.Grad Brežice – poziv Ministrstvu za kulturo (predlog sklepa)

Predlog sklepa

8.Predlog Odloka o spremembi odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Brežice

Predlog sklepa in odloka

9.Predlog Odloka o spremembi odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Brežice

Predlog sklepa in odloka

10.Predlog Odloka o spremembi odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Brežice

Predlog sklepa in odloka

11.Predlog Odloka o ureditvi cestnega prometa v občini Brežice – prva obravnava

Predlog sklepa in odloka

12.Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Brežice

Predlog sklepa in odloka

13.Kadrovske zadeve:

13.1.: Mnenje o kandidatu za ravnatelja Glasbene šole Brežice

13.2: Soglasje k imenovanju direktorja JZ Zavod za podjetništvo in turizem Brežice

13.3: Imenovanje predstavnikov ustanovitelja za člane sveta javnega zavoda Zavod za podjetništvo in turizem

13.4: Imenovanje predstavnikov ustanovitelja za člane upravnega odbora JGZ Letalski center Cerklje ob Krki

14.Predlog sklepa o razpisu referenduma za izločitev naselij Orešje na Bizeljskem in Bizeljska vas iz KS Bizeljsko in ustanovitev nove KS Orešje na Bizeljskem za naselji Orešje na Bizeljskem in Bizeljska vas

Predlog sklepa

15.Nepremičnine:
15.1. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra

Predlog sklepa

15.2. Letni program prodaje premoženja v lasti občine Brežice – dopolnitev št. 2 k že obstoječemu letnemu programu za leto 2010

Predlog sklepa

15.3. Letni program pridobivanja nepremičnega premoženja – dopolnitev št. 1 k že obstoječemu letnemu programu za leto 2010

Predlog sklepa

15.4. Dovoljenje za odtujitev zemljišč v območju kulturne dediščine Mokrice – območje gradu

Predlog sklepa

16.Poročilo o izvedenem nadzoru finančnega in materialnega poslovanja za leto 2008 v vseh javnih zavodih, katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je Občina Brežice

Poročilo o izvedenem nadzoru

17.Letni program nadzora za leto 2010

Letni program nadzora

18.Poročilo o delovanju Lokalnega partnerstva Brežice v letu 2009 in prvem trimesečju leta 2010

Poročilo o delovanju LP Brežice

19.Razno.