Pobude in vprašanjaIzpraševalec: Matija Kolarič (SD)
Seja: 8. seja Občinskega sveta občine Brežice (23.09.2019)
Točka: Pobude in vprašanja.
Vprašanje/pobuda:
Pred časom sem se nehote zapletel v en neprijeten pogovor z našim predstavnikom civilne zaščite in presenečeno ugotovil, da v imenu civilne zaščite kar precej ostro nastopa proti gradnji drugega bloka jedrske elektrarne Krško. Glede na to, da se na tem področju na nacionalnem nivoju ponovno nekaj dogaja, bi pozval župana, da se kot župan opredeli do energetske prihodnosti in stališča Občine Brežice do gradnje takega energetskega objekta v naši neposredni bližini. Seveda pričakujem, da bo zadevo 100% potrdil.

Odgovor:

Stališče Občine Brežice glede drugega bloka Nuklearne elektrarne Krško; kljub vsem naporom, ki jih država vlaga v pridobivanje energije iz obnovljivih virov, je z vidika potrebe po dolgoročnem zagotavljanju oskrbe z električno energijo drugi blok verjetno potreben. Pred odločitvijo za drugi blok pa bo potrebno rešiti vprašanja varnosti, ekologije in dogovora z lokalnimi skupnostmi.

Pripravila:
Lavra Kreačič
Višja svetovalka za komuniciranje z javnostmi in protokolIzpraševalec: Matija Kolarič (SD)
Seja: 8. seja Občinskega sveta občine Brežice (23.09.2019)
Točka: Pobude in vprašanja.
Vprašanje/pobuda:
Podajam pobudo vezano na delo občinskega sveta. Pozivam župana, da za leto 2020 in naprej pripravi urnik sej za celo leto. Zakaj? Ne toliko za nas kot za člane odborov. Nekateri so se obrnili name, da zelo težko planirajo datume in usklajujejo urnike. Moramo vedeti, da imajo ljudje službe in da jim je to postranska zadeva. Razmislimo o tem, ali je mogoče pripraviti urnik sej. Okvirni, seveda. Saj smo človeški in zadeve se spreminjajo. V kolikor bi bilo mogoče za eno leto naprej.

Odgovor:

V skladu z drugim odstavkom 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 40/09; v nadaljevanju Poslovnik) župan sklicuje seje sveta in predlaga dnevni red. Seje občinskega sveta mora župan sklicati najmanj štirikrat letno v skladu s tretjim odstavkom 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18). V skladu z določili drugega odstavka 23. člena Poslovnika so člani sveta o sklicu seje obveščeni najmanj deset dni pred dnem določenim za sejo, člani delovnih teles pa so obveščeni v skladu s tretjim odstavkom 86. člena Poslovnika praviloma pet dni pred sejo delovnega telesa.

Pripravila:
Jasmina Molan
Višja svetovalka za pomoč pri vodenju kabinetaIzpraševalec: Matija Kolarič (SD)
Seja: 8. seja Občinskega sveta občine Brežice (23.09.2019)
Točka: Pobude in vprašanja.
Vprašanje/pobuda:
Vse pobude in vprašanja se ne beležijo v sistemu, ki jih tu podamo. Zabeleženi imam dve pobudi, sem pa vsako sejo tu, kar lahko vsi potrdite. Verjetno govorim še preveč. Prosim, da se to zabeleži kar povemo.

Odgovor:

Preverili bomo podana vprašanja in pobude občinskih svetnikov in odgovore nanje. V kolikor bomo ugotovili, da niso objavljeni, bomo le-te objavili.

Pripravila:
Jasmina Molan
Višja svetovalka za pomoč pri vodenju kabinetaIzpraševalec: Mihael Petančič (SDS)
Seja: 8. seja Občinskega sveta občine Brežice (23.09.2019)
Točka: Pobude in vprašanja.
Vprašanje/pobuda:
Ne vem, če opažate tudi v drugih krajevnih skupnostih, predvsem v obmejnih krajevnih skupnostih in tudi v Globokem sem že dobil nekaj vprašanj, tudi na svetu seje zavoda osnovne šole Globoko, so določeni ljudje, ki živijo bolj vzhodno proti reki Sotli zelo zaskrbljeni za svoje otroke, za varnost, ker je velik porast migrantov. V tisti prvi krizi nismo bili vključeni oz. se migranti pri nas niso pojavljali, zdaj pa jih dnevno lovijo od Malega Vrha, proti Dobravi in proti Pišecam, se pravi čez vse vasi v naši krajevni skupnosti. Verjamem, da občina nima podatkov, je pa policija zelo aktivna, kolikor slišim od krajanov, s civilnimi vozili. Zanima me, če lahko dobimo kakšne napotke oziroma ali informacije, da se ljudje vedo na koga obrniti. Vsak ve, da se mora obrniti na policijo, če opazi migrante, ampak vseeno, če se jih kako obvešča ali obvesti, kako ravnati v primerih, saj mi tega nismo bili vajeni, zdaj se pa to dogaja dnevno in helikopter vsak večer leti nad Bizeljskem, Pišecami in Globokim.

Odgovor:

Policija na svoji spletni strani mesečno objavlja poročila o ilegalnih migracijah na območju Republike Slovenije, kjer so tudi podatki o ilegalnih prehodih po posameznih policijskih upravah - https://www.policija.si/o-slovenski-policiji/statistika/mejna-problematika/nedovoljene-migracije-na-obmocju-republike-slovenije. Policijska uprava Novo mesto po elektronski pošti obvešča župana o dogodkih na področju PU Novo mesto, kamor spadajo tudi podatki o nelegalnih prehodih meje. Policija posebnih nasvetov oz. navodil glede ravnanja glede nelegalnih prehodih meje občini ni posredovala.

Kot je razvidno iz medijev, je Slovenska Policija v juliju 2019 izdala zloženko Preventivni nasveti občanom, kako ravnati ob srečanju z nezakonitimi migranti, kjer svetujejo občanom, da ob srečanju z nezakonitimi migranti in pojavu sumljivih vozil takoj pokličejo policijo na številko 113 , najbližjo policijsko postajo ali anonimni telefon policije 080 1200.

Pripravila:
Lavra Kreačič
Višja svetovalka za komuniciranje z javnostmi in protokolIzpraševalec: Stanko Tomše (SMC)
Seja: 8. seja Občinskega sveta občine Brežice (23.09.2019)
Točka: Pobude in vprašanja.
Vprašanje/pobuda:
Glede vprašanj in pobud, ki jih postavljamo in jih imamo zdaj tudi v elektronski obliki na naših računalnikih, bi dodal, da sem pred časom dobil namig kolegov, da velikokrat hodim in sprašujem, a po tem sodeč nisem v tem mandatu še nič vprašal, saj nimam nobene pobude in vprašanja.

Odgovor:

Preverili bomo podana vprašanja in pobude občinskih svetnikov in odgovore nanje. V kolikor bomo ugotovili, da niso objavljeni, bomo le-te objavili.


Pripravila:
Jasmina Molan,
Višja svetovalka za pomoč pri vodenju kabinetaIzpraševalec: Martina Živič (SD)
Seja: 8. seja Občinskega sveta občine Brežice (23.09.2019)
Točka: Pobude in vprašanja.
Vprašanje/pobuda:
Pereča problematika, ki se trenutno nahaja v Globokem, a bo problem tudi ostalih krajevnih skupnosti je, da se Pošta Slovenije, ki je v državni lasti, do državljanov obnaša precej mačehovsko. Zaradi racionalizacije stroškov in hlastanja po dobičkih je naraščajoč trend preoblikovanja poštnih poslovalnic v t.i. premične pošte in pogodbene pošte. Po podatkih Pošte Slovenije je največji trend tovrstnega preoblikovanja prav na območju PE Novo mesto, delež 22%. Sledi PE Nova Gorica 19%, PE Celje 15 %, najmanj pa je preoblikovanja v PE Maribor 7%. Zapiranje poštnih poslovalnic pomeni siromašenje javnih storitev v lokalnih okoljih, kar močno občutijo že prebivalci Kapel, Pišec in Sromelj. V kratkem ima Pošta Slovenije namen zapreti tudi pogodbeno pošto v Globokem, ker je pogodbenik s 16.09.2019 odstopil od pogodbe (ima sicer 6-mesečni odpovedni rok). Pogodbena pošta pomeni, to da pogodbenik (d.o.o. ali s.p.) v okviru svoje priglašene dejavnosti (v večini trgovina, bife,…..) opravlja tudi storitve na podlagi sklenjene pogodbe s Pošto Slovenije. Ker se pogodbenikom zaradi narave poslovanja (predvsem zaradi zagotavljanja človeških resursov in zagotavljanja odprtja poštnega okenca) v večini tak način poslovanje ne izide, so prisiljeni k odpovedi pogodb. S strani Pošte Slovenije smo dobili informacijo, da iščejo rešitve, saj jim je v interesu, da pogodbena pošta v Globokem ostane. Pripravljeni so se pogovarjati z lokalno skupnostjo in iskati rešitve. Dajem pobudo, da se v prihajajoče razgovore s Pošto Slovenije aktivno in intenzivno vključi Krajevna skupnost Globoko kakor tudi občinska uprava. Poiskati je potrebno rešitve, ustreznega pogodbenika in mu ponuditi primerno poslovno okolje, da nadaljuje s pogodbeno pošto, kajti pošta in trgovina v vasi sta za starejšo in kmečko populacijo izrednega pomena. Kaj lahko pri tem stori Občina Brežice, Krajevna skupnost Globoko? Kako pomagati potencialnemu pogodbeniku, da se bo odločil za opravljanje poštne dejavnosti? Sprašujem v imenu zaskrbljenih krajanov in krajank. Trenutno se s to težavo ukvarjamo v Globokem. Prepričana sem, da nismo osamljen primer, kajti taki pojavi se bodo v občini Brežice še pojavljali, zato prosim za pomoč in podporo.

Odgovor:

Občina Brežice je od začetkov preoblikovanja oz. ukinjanja poštnih poslovalnic po krajih brežiške občine z dopisi izrazila nestrinjanje s postopki in opozarjala na posledice, ki pomenijo krčenje oz. ukinjanje storitev in s tem zmanjševanje kakovosti življenja za državljane na podeželju, še posebej za starejše, ki so ranljiva skupina. Dejstvo pa je, da je Pošta Slovenije v pristojnosti države, zato sta glede vprašanja preoblikovanja oz. strategije pošte pravi naslov Vlada RS in Pošta Slovenije.
Občina Brežice je v preteklih letih že izrazila nestrinjanje s preoblikovanjem pošt po krajih občine, ko so bile vzpostavljene poštne storitve pri pogodbenih poštah. Številni občani ob teh spremembah opozarjajo na težave glede delovnega časa in dostopnosti poštnih storitev. Izrazili smo željo, da bo Pošta Slovenije d.o.o. vzpostavila sistem izvajanja poštnih storitev, ki bo prijazen do vseh prebivalcev tega področja in naj ne bi bil namenjen le ustvarjanju dobička Pošte Slovenije d.o.o.

Pripravila:
Jasmina Molan
Višja svetovalka za pomoč pri vodenju kabinetaIzpraševalec: Martina Živič (SD)
Seja: 8. seja Občinskega sveta občine Brežice (23.09.2019)
Točka: Pobude in vprašanja.
Vprašanje/pobuda:
V postopku je priprava osnutkov pokrajinske zakonodaje in osnutek zakona o pokrajinah. Po poročanju medijev ste posavski župani in poslanci enotni, da Posavje postane samostojna pokrajina, kljub temu, da ta po trenutnem razrezu ni predvidena. Občani in občanke Brežic pričakujemo, da boste združili moči ne glede na politično pripadnost in vsak po svojih močeh prispevali, da Posavje postane samostojna regija. Svetniki občinskega sveta ter občani in občanke pričakujemo, da nas boste o aktivnostih in ključnih odločitvah obveščali in seznanjali.

Odgovor:

Posavski župani so enotni v zahtevi, da naj bo Posavje samostojna pokrajina, saj se vseskozi zavzemajo za to, da statistična in razvojna regija postane tudi uradno pokrajina, saj Posavje kot neformalna regija uspešno in usklajeno deluje že 25 let. V zadnjih dveh mesecih so potekala delovna srečanja in razprave na temo novega predloga regionalizacije, zadnji predlog daje v skupno regijo zasavske in posavske občine. Posavske občine zavzemajo stališče, da mora Posavje ostati celovita pokrajina.

Pripravila:
Lavra Kreačič
Višja svetovalka za komuniciranje z javnostmi in protokolIzpraševalec: Igor Zorčič (SMC)
Seja: 8. seja Občinskega sveta občine Brežice (23.09.2019)
Točka: Pobude in vprašanja.
Vprašanje/pobuda:
Zanima me ali ima Občina Brežice sklenjene pogodbe s katerimi medijskimi hišami. Če jih ima, bi prosil, da se te pogodbe predstavijo občinskemu svetu, če pa jih nima, potem me zanima, na kakšen način občina sodeluje z vsemi medijskimi hišami.

Odgovor:

Občina Brežice je v skladu z veljavno zakonodajo dolžna obveščati občane in javnost o svojem delu, zato ima v ta namen sklenjeni dve pogodbi. S Televizijo Novo mesto d.o.o., ki ima regionalni televizijski program in status medija posebnega pomena, ima Občina Brežice za leto 2019 sklenjeno pogodbo o sofinanciranju produkcije televizijskega projekta (oddaje) »Posavski obzornik«. S pogodbo občina sofinancira letno produkcijo v višini 19.238,00 EUR, sredstva so zagotovljena na proračunski postavki »00026 – Obveščanje javnosti«.

Občina Brežice ima za namen obveščanja sklenjeno pogodbo z Zavodom Neviodunum, izdajateljem časopisa Posavski Obzornik za leti 2018 in 2019. Časopis Posavski Obzornik je pomemben vir obveščanja lokalnega značaja, saj ga prejmejo na dom vsa gospodinjstva v občini, hkrati je časopis tudi eden od povezovalnih elementov regije Posavje. V časopisu občina objavlja različna obvestila, naznanila, pozive, ipd.. S pogodbenim zneskom občina omogoča dostavo časopisa na vsa gospodinjstva v občini, kot je to praksa posavskih občini. Celotna vrednost pogodbe znaša 50.284,09 EUR za obdobje dveh let oz. za obdobje od 1. 3. 2018 do 31. 12. 2019, sredstva so zagotovljena na proračunski postavki »00026 – Obveščanje javnosti«.

Pripravila:
Lavra Kreačič
Višja svetovalka za komuniciranje z javnostmi in protokolIzpraševalec: Bogdan Palovšnik (SD)
Seja: 8. seja Občinskega sveta občine Brežice (23.09.2019)
Točka: Pobude in vprašanja.
Vprašanje/pobuda:
Pred leti smo imeli na delu kjer živimo odlom skalovja. Ena velika skala se je pripeljala po bregu navzdol, vendar škode ni bilo. Naredili smo malo panike in od takrat naprej je bilo mir, do 27.11.2018, ko je priletelo po bregu navzdol cca 8 skal. Poškodovale se gospodarsko poslopje in priletele čez cesto kjer se vozimo v službo. Obveščena je bila Občina Brežice. Na ogled sta prišla David Flajnik in Roman Zakšek in 28.11.2019, ko sta bila o tem obveščena sta podala odgovor: »Se bomo oglasili in podali rešitev.«. 12.9.2019 je svakinja poslala mail: »Spoštovani gospod Zakšek, kmalu bo minilo eno leto od kar smo imeli prodor velikih skal pri hišni št. 48 v Slovenski vasi. Na srečo razen materialne škode, skala je prebila streho vinske kleti, druge škode ni bilo. Lahko bi bila še kakšna večja žrtev, saj po tej cesti hodimo mi in jo uporabljajo policisti in ostali pohodniki. Tudi mi se vsakodnevno vozimo po tej cesti v službo in s tem ogrožamo sami sebe. Koliko mi je znano, so po vseh ogledih, bila dodeljena tudi sredstva za sanacijo našega problema. Zanima me, v kateri fazi je reševanje tega problema in da ta sredstva ne bodo šla na kak drug konto. Skale so povsod med našimi hišami. Žal zavarovalnica tega ne krije, če bi skala priletela v hišo. Nestrpno pričakujem vaš odgovor in tudi ostali vaščani, s katerimi komuniciram. Hvala in upam, da bom dobila odgovor v kratkem.«

Odgovor:

V letošnjem letu smo si ogledali problematiko, ki jo navajate v svojem dopisu. Angažirali smo tudi strokovnjake, ki so pripravili poročilo o stanju in predlagali rešitev z ocenjeno vrednostjo projekta. Vrednost projekta je ocenjena na 200.000 Eur. V proračunu občine Brežice za leto 2019 ni predvidenih sredstev za reševanje tega problema.
Sredstva bomo poizkušali zagotoviti v letu 2020.


Pripravil: David Flajnik, vodja Oddelka za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe.Izpraševalec: dr. Tomaž Teropšič (SMC)
Seja: 8. seja Občinskega sveta občine Brežice (23.09.2019)
Točka: Pobude in vprašanja.
Vprašanje/pobuda:
Asfaltirane ceste v Trnju so že precej v letih in potrebne nenehnega vzdrževanja. To še posebej velja za Prežihovo ulico, ki so ji stanovalci nadeli ime »sama jama.« Zaradi lukenj v asfaltu sta še posebej nevarni križišči Prežihove ulice z Lamutovo in Kregarjevo ulico. Vse navede zadeve predstavljajo precejšnje nevarnosti za stanovalce in udeležence v prometu. Zanima me ali je te luknje možno sanirati v sklopu rednega vzdrževanja cest še pred nastopom zimskih razmer. Hkrati podajam pobudo, da se navede nevarnosti čimprej sanirajo v dobro naših krajank in krajanov.

Odgovor:

Krpanje jam je sestavni del rednega vzdrževanja občinskih cest. Koncesionarju rednega vzdrževanja smo naročili pregled cest in krpanje udarnih jam. Dela bodo izvedena v najkrajšem možnem času.

Pripravil: David Flajnik, vodja Oddelka za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službeIzpraševalec: Tatjana Močan (SDS)
Seja: 8. seja Občinskega sveta občine Brežice (23.09.2019)
Točka: Pobude in vprašanja.
Vprašanje/pobuda:
V KS Dobova ob intenzivnejših padavinah, ki nam jih zadnjih nekaj let narava postreže, zaledne, tudi meteorne vode, vse pogosteje povzročajo precejšnje težave in škodo, saj so nekdaj izredni padavinski dogodki, danes postali že redni. Glede na to, da si je občinska ekipa pred kratkim ogledala stanje na terenu v smeri vzdolž od vasi Gaberje proti Dobovi ter glede na cenovno drage tovrstne študije, elaborate, sprašujem po ugotovitvah glede stanja na terenu, možnem načinu ureditve odvodnje omenjene problematike oz. obvarovanju urbaniziranih območij pred negativnimi vplivi v smislu zagotovitve okoljskega, družbenega in ekonomskega vidika.

Odgovor:

Občina je naročila projektno dokumentacijo za ureditev odvodnjavanja meteornih voda na območju dela naselja Dobova. Ko bo izdelana idejna zasnova bomo organizirali sestanek s predstavniki KS Dobova in krajani in predstavili idejno rešitev.

Pripravil: David Flajnik, vodja Oddelka za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službeIzpraševalec: Darko Udovič (SMC)
Seja: 8. seja Občinskega sveta občine Brežice (23.09.2019)
Točka: Pobude in vprašanja.
Vprašanje/pobuda:
Vemo, da v zadnjem času divjajo neurja, ki jih prej nismo poznali. Lokalne ceste potekajo skozi gozdove . Vzdrževalci teh cest počistijo ob cesti, visijo pa drevesa, ki so na privatnih parcelah in jih ne odstranijo in visijo čez cesto. Zanima me ali to morajo narediti oz. kdo naj bi to odstranil, ker zima se bliža. Takšnih primerov je pa kar nekaj.

Odgovor:

Za drevesa, ki rastejo na zasebnih zemljiščih morajo poskrbeti lastniki parcel.

Pripravil: David Flajnik, vodja Oddelka za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službeIzpraševalec: Mag. Andrej Vizjak (SDS)
Seja: 8. seja Občinskega sveta občine Brežice (23.09.2019)
Točka: Pobude in vprašanja.
Vprašanje/pobuda:
V roke mi je prišel zapisnik Krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem. Tudi Brežičanom nam je mar, kaj se dogaja na Kranjskem. Sicer gre za relativno oster zapisnik z napovedjo zaustavitve prometa oz. izvajanja neke vrste državljanske nepokorščine zaradi zastoja na enem projektu, pločnik Mokrice – Obrežje – Slovenska vas , to je Kalin – Obrežje. Gre za znan pločnik od mejnega prehoda, mimo Kalina do Subana, kjer je ob določenih situacijah nevzdržen promet. Gre za državno cesto in gre za projekt, ki ga je Občina Brežice prepoznala kot pomembnega in ga začela skupaj z državo reševati. Direkcija za infrastrukturo je dala ta projekt v svoje plane in sedaj smo soočeni s tem, da so to delali s figo v žepu. Prišlo je tudi do oblikovanja in uskladitve sporazuma, kajti del se financira za obnovo cestišča, del pa za izgradnjo pločnika oz. hodnika za pešce. Pripravljen je bil sporazum, vse je bilo nared za realizacijo. Država je imela to v svojih planih. Nakar pa zaradi grožnje Krajevne skupnosti in pa postavitve roka, da če do 30.9.2019, pri zadevi ne bo premika, da bodo pričeli s protesti oz. da bodo v skladu z zakonodajo za več ur zaprli cesto v naselju Obrežje pred mejnim prehodom Slovenska vas, in sicer v času največje gneče, ob vikendih in praznikih, hkrati pa bodo o protestih obvestili tudi medije. Pozanimal sem se tudi na občini. Občina pritiska na direkcijo in današnja informacija je, od gospoda Vlada Oštirja, ki je nekakšen »Bog«, ki vlada na DRSI, da je že sklenjen sporazum in javna naročila, so ustavljena na podlagi tega telefonskega pogovora. Državi se »fučka« za probleme ljudi na tem delu. Ne vem kaj delajo naši predstavniki v Ljubljani, ko jih je polna beseda o vseh raznih projektih in kaj so vse uredili za to občino, a vidimo, da vse stoji. Navezal bi se tudi na most, ki je bil prej omenjen. Za most je bil podpisan sporazum, da se bo izvedel pred gradnjo akumulacijskega bazena, ker je potrebno to narediti in ne da je ta projekt vezan in čaka na HE Mokrice, ki prav tako zaradi številnih jalovih uradnikov stoji na mrtvi točki. Želim podati pobudo, da občina z vsemi argumenti protestira na Direkciji za infrastrukturo, o tem seznani tudi ministrstvo in skliče krizni sestanek v Brežicah zaradi ignorantskega odnosa do naše občine in mejnih področjih, ki bodo očitno kot je bilo prej rečeno, spet izpostavljena migrantski problematiki kot je že bila doslej in takrat smo tu delali en ščit. V navezavi s tem bi se dotaknil še enega projekta, ki je bil danes tudi že omenjen – gre za cesto Čatež – Obrežje oz. čez Podgračeno, konkretno gre za odsek – cesta Čatež – Mokrice, ki je v NRP-jih v občinskem proračunu in so zanje rezervirana sredstva. Premika se nič.

Odgovor:

Dne 18.10.2019 smo imeli v prostorih Občine Brežice sestanek z ministrico za infrastrukturo mag. Alenko Bratušek, predstavniki Direkcije RS za infrastrukturo in Krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem. Na sestanku so bili med drugimi izpostavljene tudi načrtovane investicije ob državni cesti R3-675 Čatež ob Savi – Obrežje. Na sestanku je bilo glede investicij dogovorjeno sledeče:
I. Za izgradnjo pločnika in obnovo regionalne ceste Obrežje (Kalin) na odseku R3-675/1481 Mokrice-Obrežje-Slovenska vas se začetku novembra podpiše sofinancerski sporazum v katerem se opredeli dinamika financiranja in izvedbe postopkov na strani občine in ministrstva, več informacij bomo lahko podali po sestanku na DRSI, ki je predviden za 6.11.2019.
II. Razširitev cestišča v Podgračenem na odseku R3-675/1207 Čatež ob Savi – Mokrice: Postopek parcelacije in pridobivanje zemljišč za gradnjo se izvede v letu 2020, javno naročilo za izbiro izvajalca del se izvede v 2020, gradnja pa v letu 2021
III. Izgradnja pločnika in obnova cestišča v Ribnici na odseku R3-675/1207 Čatež ob Savi – Mokrice; Postopek parcelacije in pridobivanje zemljišč za gradnjo se izvede v 2021, javno naročilo za izbiro izvajalca del se izvede se izvede v 2022, gradnja se izvede v 2022/2023.
Izvedba projektov je pogojena z zagotovitvijo proračunskih sredstev tako ministrstva kot občine.

Pripravil: David Flajnik, vodja Oddelka za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službeIzpraševalec: Bogdan Palovšnik (SD)
Seja: 8. seja Občinskega sveta občine Brežice (23.09.2019)
Točka: Pobude in vprašanja.
Vprašanje/pobuda:
Iz pisne priloge: Komunala Brežice je v začetku tega leta pričela s popisom stanja trenutnega vaškega vodovoda in po mojih informacijah je večina hiš že naročila tudi nove števce, ki so bili pogoj za priključitev. Obstaja še nekaj hiš, kjer tega niso storili oz. po domače rečeno, so pozabili na njih. Vaščani, ki že imajo nove števce le-te tudi plačujejo, vodo pa dobivajo še vedno iz vaškega vodovoda, ki ni kvalitetna. Pozivam občino, da se te problematike loti urgentno in da nam vsem pripravite terminski plan priključitve naselja Ribnica na nov vodovod.

Odgovor:

Po zagotovilih Komunale Brežice, bi naj bili prebivalci vasi Ribnica na javnem vodovodu s 1.11.2019.

Pripravil: Dejan Rostohar, višji svetovalecIzpraševalec: Mihael Petančič (SDS)
Seja: 8. seja Občinskega sveta občine Brežice (23.09.2019)
Točka: Pobude in vprašanja.
Vprašanje/pobuda:
Zanima me v kateri fazi je vodovod Vrhovnica , ker smo letos že ostali brez vode in tudi gasilci so jo že vozili. Vodohram pri Keltisu se je, mislim da tudi že zgradi.

Odgovor:

Smo v fazi pridobivanja ponudb. Predvideno je, da se letos začne z izgradnjo in v prihodnjem letu zaključi.

Pripravil: Dejan Rostohar, višji svetovalecIzpraševalec: Marijan Žibert (ROK)
Seja: 8. seja Občinskega sveta občine Brežice (23.09.2019)
Točka: Pobude in vprašanja.
Vprašanje/pobuda:
Imam pomislek, ko pogledam na vse kar se dogaja in kaj vse financiramo. Včeraj smo govorili o kolesih in podpiram mobilnost . Ne morem se pa z vsem strinjati in biti vesel , ko govorimo o kolesarski stezi Brežice – mejni prehod Obrežje in pa o cesti od Prilip do Obrežja ali Nove vasi, ko je bilo že v letu 2015 zagotovljeno in rečeno, da bo projektna dokumentacija narejena v istem letu. Te dokumentacije še nisem videl. Ali je ta dokumentacije že kje narejena? Govori se, da bo ustrezno urejeno skozi vas Podgračeno s pločnikom. Potrebno je tudi v vasi Ribnica, kjer je tudi takšna stiska. Če gledamo od dirkališča naprej, ne vem, če je ta cesta sploh še lahko regionalka po svoji širini. Če je na cesti en večji kmetijski stroj, tovornjak že ne more iti mimo. Če se slučajno zgodi večja prometna nesreča na avtocesti, je tu tako ozko grlo, da bo zaprto za ves promet. Apeliram na občinske organe in na našega poslanca v državnem zboru, ker je tudi on v letu 2015 o tem govoril, da res pride do te realizacije. Ne gre za luksuz ali posamezno željo, gre za potrebo, da se to uredi. Glede kolesarske steze Krka – Sava bike je bila zarisana kolesarska steza od Čateža od Obrežja. Potem je bilo to črtano, mislim da v okviru Občine Brežice, kar ne bi smelo biti, saj je šlo za medobčinski dogovor. Govorimo o mobilnosti, o onesnaževanju, o manj plinov, o turistih, da se bodo nekega dne vozili s temi kolesi in potrebujejo kolesarke steze, a ne samo od Čateža od Obrežja oz. mejnega prehoda, ampak tudi drugod. Načrtovati moramo takšne kolesarske steze, da bo mobilnost s kolesi prišla v poštev. Če to naredimo, kolesa lahko še kupimo, samo če se ne bodo imeli kje voziti, se nihče ne bo vozil.

Odgovor:

Na cesti R3-675 med Čatežem ob Savi in Slovensko vasjo se pripravlja več projektov, ki so bili tudi predmet sestanka z ministrico za infrastrukturo gospo Alenko Bratušek dne 18.10.2019:
I. Za izgradnjo pločnika in obnovo regionalne ceste Obrežje (Kalin) na odseku R3-675/1481 Mokrice-Obrežje-Slovenska vas se začetku novembra podpiše sofinancerski sporazum v katerem se opredeli dinamika financiranja in izvedbe postopkov na strani občine in ministrstva, več informacij bomo lahko podali po sestanku na DRSI, ki je predviden za 6.11.2019.
II. Razširitev cestišča v Podgračenem na odseku R3-675/1207 Čatež ob Savi – Mokrice: Postopek parcelacije in pridobivanje zemljišč za gradnjo se izvede v letu 2020, javno naročilo za izbiro izvajalca del se izvede v 2020, gradnja pa v letu 2021 (izvaja se sanacija plazu),
III. Izgradnja pločnika in obnova cestišča v Ribnici na odseku R3-675/1207 Čatež ob Savi – Mokrice; Postopek parcelacije in pridobivanje zemljišč za gradnjo se izvede v 2021, javno naročilo za izbiro izvajalca del se izvede se izvede v 2022, gradnja se izvede v 2022/2023.
IV. Ureditev cestišča pri Ribniku Mokrice: projekt se zaključuje.

Izvedba projektov je pogojena z zagotovitvijo proračunskih sredstev tako ministrstva kot občine.

Kar se tiče izvedbe kolesarskih povezav velja, da so tudi kolesarske povezave ob tej cesti del tras SAVA-KRKA BIKE ter so sicer idejno rešene, je pa težko doreči njihov natančni potek do zaključka vseh postopkov za izgradnjo HE Mokrice. Kolesarske povezave so po projektu namreč pomaknjene tudi stran od ceste, k akumulaciji reke Save. Zaradi preveč nejasnosti in nezmožnosti doseganja ciljev do leta 2022, ko naj bi bile kolesarske povezave že zgrajene, ta odsek ni bil vključen v Dogovor za razvoj regij oz. za sofinanciranje iz EU sredstev v programskem obdobju EU 2014-2022.

Pripravila: Teja Leben, višja svetovalkaIzpraševalec: Aljoša Rovan (Levica)
Seja: 8. seja Občinskega sveta občine Brežice (23.09.2019)
Točka: Pobude in vprašanja.
Vprašanje/pobuda:
Drevesa na Cesti prvih borcev. Ko je bilo mestno jedro obnovljeno, so stara drevesa vrgli ven. Pri čemer je bilo nekaj negodovanja, da so ta drevesa lepa. Rečeno je bilo, da se drevesa menjajo, ker so bila stara drevesa plodna in so na lepe nove tlakovce padali sadeži in jih pacali. Zdaj vidimo, da imajo tudi ta drevesa isto težavo, če je to težava. Zanima me kaj je s tem.

Odgovor:

Ob obnovi Ceste prvih borcev (CPB) v Brežicah je bilo nujno potrebno odstraniti tedaj rastoča drevesa, saj je prišlo do znatnih sprememb v večini ulice še posebno pa v delu med stavbo Občine in gradom Brežice, kjer je bil pred obnovo zeleni pas med pločnikom in voziščem, prav tako pa je potekal pločnik višje kot vozišče. Med gradnjo je bilo zaradi vgradnje vse potrebne infrastrukture precej uničen tudi koreninski sistem tedanjih dreves (oziroma tudi cela drevesa), prav tako je bilo ugotovljeno, da so nekatera drevesa rastla tako, da so poškodovala infrastrukturo, vozišče in stavbe. Predvsem zaradi slednjega in obsežnih del na celotni infrastrukturi ter tudi zahtev ZVKD so bila drevesa ob obnovi v celoti odstranjena. Med obnovo ulice se je ustanovila civilna iniciativa, ki je zahtevala ponovno zasaditev dreves, čemur je bilo tudi ugodeno. Nova drevesa so bila posajena na način, da naj ne bi več prihajalo do poškodb infrastrukture (v velikih betonskih ceveh). Velja kot ste zapisali, da je bila izbrana vrsta, kot jo je zahtevala in predlagala civilna iniciativa, in sicer rdečelistna sliva, ki naj ne bi imela plodov (za razliko od prej zasajenih, ki so imele plodove). Na presenečenje vseh so tudi ta drevesa, čez več kot pet let, nekatera začela dobivati plodove. Take slive načeloma naj ne bi nikoli imele plodov, izjemoma pa se zgodi, da jih imajo, vendar manj in manj sladke ter s tem manj lepljive. Drevesa so lepa in dajejo ulici značilno podobo verjetno že okoli 40 let. Rešitev da plodov ne bi bilo, pa je edino zamenjava dreves, kar pa pomeni sečnjo obstoječega drevoreda in zasaditev novih brezplodnih dreves. Možna je sicer, da obstaja tudi rešitev s škropljenjem, da ne bi prišlo do opraševanja a je to zelo neprijazno naravi (nismo preverjali). Po našem mnenju si sečnje obstoječega drevoreda domačini nikakor ne želijo in zato niso predvidene nobene aktivnosti v tej smeri.

Pripravila: Teja Leben, višja svetovalkaIzpraševalec: Aljoša Rovan (Levica)
Seja: 8. seja Občinskega sveta občine Brežice (23.09.2019)
Točka: Pobude in vprašanja.
Vprašanje/pobuda:
Večkrat smo že govorili o revizijskem poročilu v Komunali , ki ga je župan obljubil med predvolilnim bojem in naj bi bil izveden in naj bi bilo vse v redu. Mi smo prisiljeni, da verjamemo, da naj bi bilo vse v redu. Dajem pobudo, da se poročilo dostavi vsem svetnikom, ker smo mi skupščina tega podjetja.

Odgovor:

Revizijsko poročilo je vsem svetnikom na voljo v prostorih Komunale Brežice d.o.o., kjer si ga lahko po predhodnem dogovoru s pristojnimi službami pregledajo.

Pripravil: David Flajnik, vodja Oddelka za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službeIzpraševalec: Stanko Tomše (SMC)
Seja: 8. seja Občinskega sveta občine Brežice (23.09.2019)
Točka: Pobude in vprašanja.
Vprašanje/pobuda:
Govorili smo že o tem, da so mostovi v zelo slabem stanju in da je potrebno nemudoma pristopiti k sanaciji, ki je v naši domeni in verjamem, da bomo to tudi storili. Zanima me, kako se odvijajo zadeve z železnim mostom. Zaskrbljen sem glede na to, da se dela izvajajo in gredo proti koncu, kot sem zasledil v medijih, na mostu čez Savo in da se pripravlja razpis za sanacijo mostu čez Krko. Ne vem zakaj se to ni naredilo že v času gradnje oz. sanacije mostu čez Savo, mogoče za to obstajajo celo kakšni razlogi.

Železni most je bil zaprt takrat, ko so se začela izvajati dela poglobitve podpornega stebra in je bilo opaženo, da je v zelo slabem stanju. Zdaj smo pred edinim mostom, ki še povezuje Kranjsko in Štajersko, kjer se prav tako trenutno izvajajo dela na opori, temeljenju sredinskega opornega stebra in je zadeva zelo podobna kot je bila pri železnem mostu. Most je v katastrofalnem stanju. Če kdo temu ne verjame gre lahko pri Budiču pod most in bo videl armatura, ki je vidna skoraj po celi dolžini. Ojačitve mostu, ki so bile pripravljene, ko so čez njega transportirali reaktor, praktično visijo vstran. Resno obstaja skrb oz. vprašanje, da se nekdo pozanima o tem, da ne ostanemo še brez tega mostu, ker gremo potem lahko na Kranjsko samo čez Hrvaško ali čez Krško. Zanima me, kaj je nadaljevanje tega. Zadeva je od direkcije, saj gre za državno cesto. Po svojih močeh sem že kontaktiral in plan sanacije je. Pozanimal sem se tudi malo o tem, kako to, da je v Krškem že tretji most narejen in da vse funkcionira in sem dobil neformalen odgovor, da se oni na občini tudi veliko bolj angažirajo. Očitno se mi premalo.

Odgovor:

Sanacija železnega mostu čez reko Savo je v zaključni fazi in bo zaključena do konca novembra. Pripravljena je vsa dokumentacija za izvedbo javnega naročila za izbiro izvajalca del za sanacijo betonske inundacije med mostovoma čez Savo in Krko in sanacijo železnega mostu čez Krko. Oba objekta sta bila detajlno pregledana in na podlagi pregledov se je pripravila projektna naloga, ki natančno predvideva vse potrebna dela za celovito sanacijo objektov. V proračunu za leto 2020 je potrebno zagotoviti sredstva za sanacijo obeh objektov.
Po informacijah s strani DRSI je izdelana projektna dokumentacija za obnovo obstoječega mostu na državni cesti med Brežicami in Čatežem ob Savi. Terminski plan obnove pa je načrtovan po izgradnji novega mostu, za katerega projektna dokumentacija je v recenziji.

Pripravil: David Flajnik, vodja Oddelka za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službeIzpraševalec: Miran Omerzel (SLS)
Seja: 8. seja Občinskega sveta občine Brežice (23.09.2019)
Točka: Pobude in vprašanja.
Vprašanje/pobuda:
Podajam še pobude glede ceste, ki gre iz Podčetrtka proti Bistrici ob Sotli. Ta cesta je bila zelo lepo obnovljena v preteklem letu. Pričakoval sem, da se bo zgodilo letos, da se bo cesta obnovila še od Bistrice ob Sotli proti Bizeljskem , saj je v zelo slabem stanju. Dajem pobudo, da občinske službe malo »podrezajo« državne organe, da bi izvedli to sanacijo oz. zanima me, kdaj bo do te sanacije prišlo.

Odgovor:

Občina Brežice ima z Direkcijo RS za infrastrukturo sestanek dne 6.11.2019. Na sestanku bodo z naše strani predstavljene vse težave o. kritične točke povezane z vzdrževanjem in obnovo državnih cest v naši občini.

Pripravil: David Flajnik, vodja Oddelka za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službeIzpraševalec: Miran Omerzel (SLS)
Seja: 8. seja Občinskega sveta občine Brežice (23.09.2019)
Točka: Pobude in vprašanja.
Vprašanje/pobuda:
Dajem pobudo glede ceste Pavlova vas – Sveta Jedrt, kjer je prišlo do izpodjedanja ceste. Cesta je ozka in je na strmem terenu. Po cesti vozi tudi šolski avtobus in ostali promet. Prosim Občino, da pristopi k sanaciji tega. Na tem delu se cesta tudi poseda. Zadevo bi bilo potrebno rešiti še pred zimo, predvsem zaradi tega, ker se tu vozi šolski avtobus in drug promet z raznimi vozili. Cesta bi bila potrebna tudi detajlnejše sanacije oz. rekonstrukcije.

Odgovor:

Zadeva je sanirana v sklopu rednega vzdrževanja občinskih cest v začetku meseca oktobra.

Pripravil: David Flajnik, vodja Oddelka za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službeIzpraševalec: dr. Stanka Preskar (SMC)
Seja: 7. seja Občinskega sveta občine Brežice (11.07.2019)
Točka: Pobude in vprašanja.
Vprašanje/pobuda:
Ali je narejena študija glede možnosti umeščanja novogradnje OŠ Globoko na že obstoječe mesto oz. ali je potrebno še dokupiti površine? Rok za pripravo študije je potekel pred dvema mesecema, ki ga je postavil župan Ivan Molan, na sestanku s predstavniki KS in svetniki občinskega sveta.

Odgovor:

Na osnovi izdelane preveritve normativov OŠ Globoko, ki jo je v juniju 2019 izdelalo podjetje Pro plan Simona Kosi s.p., ni osnove za nakup dodatnih zemljišč, saj se ob primerni organizaciji aktivnosti lahko celoten program, ki ga izvaja šola in vrtec, lahko izvede znotraj površin, ki so v lasti Občine Brežice.

Pojasnilo:
Občina Brežice je izvedla postopek oddaje naročila male vrednosti in izbrala izdelovalca preveritve normativov. Izdelovalec je opravil pregled obstoječih prostorov, zajel podatke o velikosti objektov in opravil analizo normativnih površin za vrtec in šolo. Po preveritvi normativov je prišel do potrebnega povečanja površin objekta zaradi manjkajočih prostorov za izvajanje pouka in zaradi uskladitve z normativi. Preveritev normativov za potrebe OŠ Globoko je posredovana prisotnim na sestanku pri Županu.

Pripravila:
Suzana OgorevcIzpraševalec: Martina Živič (SD)
Seja: 7. seja Občinskega sveta občine Brežice (11.07.2019)
Točka: Pobude in vprašanja.
Vprašanje/pobuda:
V imenu občanov in občank posredujem pisno vprašanje na katerega prosim odgovor in hitro ukrepanje. Nanaša pa se na PLAZ OREHOVEC - PIŠECE, parcelne številke 369/1 in 366/1. V prilogi pošiljam tudi fotografije plazu. Plaz je že kar nekaj let aktiven in čaka na sanacijo. Zaskrbljeni so okoliški prebivalci, kajti plaz, če ne bo kmalu saniran, bo postal nevaren za bližnje domačije, torej za ljudi in njihovo premoženje. Uradnike občinsko uprave prosim, da zadevo preverijo, opravijo ogled na terenu in pripravijo ustrezne ukrepe.

Odgovor:

Plaz »Orehovec« se je sprožil na parc. št. 369/1 in 369/3 obe k.o. Pišece, ki v naravi predstavljata gozdno zemljišče. Plaz smo si na terenu že ogledali in govorili z lastniki zemljišč in sosednjih objektov. Seznanili smo jih tudi s tem, da je prioriteta občine sanacija plazov, ki neposredno poškodujejo oz. ogrožajo občinske javne ceste in stanovanjske objekte. Plazov na gozdnih in kmetijskih zemljiščih pa občina ne sanira.
Občina bo angažirala strokovnjaka za izvedbo geološko geomehanskega poročila plazu iz katerega bo razvidna ogroženosti obstoječih objektov. V kolikor se bo izkazalo, da se plaz širi in ogroža obstoječe objekte se bo pristopilo k zaščiti objektov.

David FlajnikIzpraševalec: Martina Živič (SD)
Seja: 7. seja Občinskega sveta občine Brežice (11.07.2019)
Točka: Pobude in vprašanja.
Vprašanje/pobuda:
V imenu občanov in občank posredujem pisno vprašanje na katerega prosim odgovor in hitro ukrepanje. Nanaša pa se na nedavne poplave (sobota 22.6.2019) v Šentlenartu (Ulica bratov Cerjakov).

Glede na to, da je bila občinska uprava že lani seznanjena z zadevno problematiko meteornih vod, da je bila s strani Civilne iniciative že podana pobuda in prošnja za sanacijo , vas prosim, da pristopite k reševanju tega problema.
Prebivalce na tem območju so v zadnjem času že večkrat zajele poplave. Ta pojav v preteklosti ni bil prisoten. Z vso dokumentacijo na Občini že razpolagate saj vam je bila vključno s slikovnim materialom že posredovana.

Prizadeti pričakujejo, da se sistemsko pristopi k reševanju težav, da ne bo prišlo še do večje materialne škode na premoženju in še večjih nevšečnosti, ki so povezane z vremenskimi pojavi in nestrokovno izvedenimi deli na javni infrastrukturi..
Za ugodno rešitev problema se vam v imenu prizadetih lepo zahvaljujem.

Odgovor:

Ob izgradnji pločnika ob regionalni ncesti v Šentlenartu se je na problematičnem odseku zgradil nov jašek meteorne kanalizacije in se je meteorna kanalizacija iz smeri železniške postaje Brežice priključila na novo meteorno kanalizacijo ob pločniku. Prav tako sta bila obnovljena dva jaška meteorne kanalizacije in cev med njima pri objektu s hišno št. Cesta bratov Cerjakov 25. Očiščene so bile tudi cevi in jaški obstoječe meteorne kanalizacije.
Ob normalnih količinah padavin meteorna kanalizacija na tem območju normalno deluje deluje in ni nobenih problemov. Za primerjavo lahko povemo, da je bila 22.6.2019 količina padavin v Brežicah takšna, da je v nakupovalnem centru Intermarket meteorna voda dvigovala pokrove jaškov in v nekaj minutah poplavila nakupovalni center.

Ker gre za reševanje meteorne vode ob državni cesti smo z predstavniki Direkcije RS za infrastrukturo dne 18.07.2019 dogovorjeni za skupen ogled lokacije v smislu reševanja obstoječe problematike.

David FlajnikIzpraševalec: dr. Tomaž Teropšič (SMC)
Seja: 6. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.06.2019)
Točka: Pobude in vprašanja.
Vprašanje/pobuda:
Januarja letos je bila prekopana cesta, zelenica in parkirišče pri bloku na Prežihovi 12 v Brežicah. Cesta je bila nato začasno pokrita z betonom, zelenica in del parkirišča pa sta ostala v grobem stanju. Križišče med Prežihovo in Lamutovo ulico je polno lukenj v asfaltu. V podobnem stanju je jašek na pločniku na začetku Prežihove ulice. Že več mesecev je tam postavljen le Klemfix od Komunale Brežice.
Vse navedene zadeve predstavljajo precejšnje nevarnosti za udeležence v prometu. Zanima me v čigavi pristojnosti so navedene zadeve? Hkrati podajam pobudo, da se navede nevarnosti čimprej sanirajo v dobro naših krajank in krajanov.

Odgovor:

Prekop ceste in pločnika na Prežihovi ulici 12 je bil izveden zaradi sanacije toplovoda. Po ogledu na terenu je bil prekop poasfaltiran. Ostale zadeve pa bojo posanirane v sklopu rednega vzdrževanja do konca julija.

Pripravil: David Flajnik, vodja oddelka za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službeIzpraševalec: Mila Levec (SDS)
Seja: 6. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.06.2019)
Točka: Pobude in vprašanja.
Vprašanje/pobuda:
Na podlagi večkratnih pritožb stanovalcev Lamutove ulice, podajam pobudo za enostransko zaprtje le-te in sicer iz smeri Prežihova ulica – Lamutova ulica, do gostinskega lokala Stars.
Stanovalci Lamutove ulice so večkrat izrazili nezadovoljstvo zaradi prevelikega hrupa, ki je prihajal iz gostinskega lokala Stars, še posebej med vikendi, za kar so sami že dvakrat poklicali policijo.
V ulici so zaznali tudi povečan promet gostov omenjenega lokala, predvsem mladih, z neprilagojeno hitrostjo, kljub temu, da je iz parkirišča gostinskega lokala postavljen prometni znak, ki določa obvezno smer levo, a ga žal le redki upoštevajo. Omeniti velja tudi, da je ulica brez pločnikov na obeh straneh in je posledično bolj nevarna za pešce. Stanovalci tako predlagajo enostransko zaprtje ulice, kot je razvidno iz spodnje slike, s tem, da bi bil pešcem in kolesarjem omogočen prehod. Ob tem izpostavljajo, da se strinjajo tudi z začasno zaporo, s katero bi »navadili« obiskovalce lokala na izhod, ki je določen s prometnim znakom. Poudarjajo tudi, da ne želijo onemogočiti poslovanja lokala in so pripravljeni tudi na kakšno drugo rešitev, ki bi umirila promet.
Kaj bi s tem pridobili? Prebivalci Lamutove ulice umirjen in varen promet, lastniki gostinskega lokala pa ob postavljeni zapori še kakšno parkirno mesto več.

Odgovor:

V tem primeru gre za kategorizirano javno pot JP 528611 – Lamutova ulica, ki poteka po zemljišču s parcelnima številkama 348/4 in 348/10 obe k.o. Zakot in imata status javnega dobra. Javne ceste so prometne površine, ki so splošnega pomena za promet in jih lahko vsakdo prosto uporablja na način in pod pogoji določenimi z zakonom in ostalimi predpisi. Kot ste zapisali že v pobudi je parkirišče ob lokalu opremljeno z ustrezno prometno signalizacijo, ki ureja smer vožnje obiskovalcev lokala. Nadzor nad upoštevanjem pravil cestnega prometa pa nadzira Policija. Predlagana zapora ceste ni primerna tudi z vidika zimskega in letnega vzdrževanja ceste.

Pripravil: David Flajnik, vodja oddelka za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službeIzpraševalec: Aljoša Rovan (Levica)
Seja: 6. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.06.2019)
Točka: Pobude in vprašanja.
Vprašanje/pobuda:
Kdaj bo sklicana prva oziroma ustanovna seja novega sveta za preventivo in vzgojo, ki smo ga imenovali pred kakimi tremi meseci.

Odgovor:

Prva seja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je potekala dne 3.7.2019.

Pripravila: Teja Leben, višja svetovalkaIzpraševalec: Aljoša Rovan (Levica)
Seja: 6. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.06.2019)
Točka: Pobude in vprašanja.
Vprašanje/pobuda:
Občan predlaga, da Občina pripravi ustrezna navodila za uporabo kombiniranih površin za pešce in kolesarje. Na primer kot je tista na Bizeljski, ker so nevarna in ne znamo jih uporabljat.
Iz pisne priloge: »Na Bizeljski cesti in še kje so bile ustvarjene skupne površine za pešce in kolesarje. Žal jih občani ne znamo uporabljati in ne vemo, kakšna pravila veljajo, zato prihaja do nesreč (zaenkrat na srečo še ne s težjimi posledicami). Predlagam, da se takšnih prometnih rešitev v prihodnje izogibamo, kar je tudi smernica v Navodilih za projektiranje kolesarskih površin. (http://di.gov.si/fileadmin/di.gov.si/pageuploads/Stran_navodila in vzorci/kolesarji_prelom_web_06-2012.pdf)
»V kolikor je mogoče, se takim rešitvam, izogibamo – toliko bolj, če kolesarji in pešci niso ločeni z ločilno črto.«
Za te površine, ki že obstajajo, pa naj se pripravijo in na primeren način objavijo ustrezna navodila.

Odgovor:

Osnova za izvajanje posegov na Bizeljski cesti v Brežicah, kot tudi na področjih drugih skupnih površin za promet pešcev in kolesarjev, je bila izdelana projektna dokumentacija (s strani pooblaščene projektivne organizacije), ki je temeljila na dopustnih rešitvah v okviru slovenske zakonodaje kot tudi stanja na terenu. Poleg »Navodil za projektiranje kolesarskih površin« iz leta 2012, ki jih omenjate, je Ministrstvo za infrastrukturo leta 2017 objavilo »Smernice za umeščanje kolesarske infrastrukture v urbanih območjih, Kolesarjem prijazna infrastruktura«, leta 2018 pa je stopil v veljavo tudi »Pravilnik o kolesarskih površinah« (ko se je že gradilo). Potrebno je upoštevati še več drugih pravilnikov in smernic s področja cestogradnje kot tudi krovni Zakon o cestah. Izvedene rešitve so torej dopustne, prav tako pa velja tudi dejstvo, da je v primeru Bizeljske ceste število tako pešcev kot kolesarjev majhno število. Površine so označene, da so v skupni rabi pešcev in kolesarjev, kar pomeni da morajo ti prilagoditi hojo oz. vožnjo na teh površinah oz. se morajo prilagoditi ostalim udeležencem v prometu, kar je logično da mora izvajati vsak uporabnik prometnih površin na vseh tovrstnih površinah.

Splošno pa velja, da občine ne sprejemajo samostojnih prometnih predpisov, ampak velja enotna zakonodajo s področja cest in varnosti na njih za celotno Slovenijo.

Pripravila: Teja Leben, višja svetovalkaIzpraševalec: Miran Omerzel (SLS)
Seja: 6. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.06.2019)
Točka: Pobude in vprašanja.
Vprašanje/pobuda:
Imam pobudo za popravilo starih obcestnih avtobusnih čakalnic oziroma postaj. Moram reči, da so ene v izredno slabem stanju in mislim, da so nujno potrebne popravila. Gledal sem predvsem na relaciji, ko se jaz vozim, imam tudi eno sliko, da ne rečem, da je kot bi bilo nekje na fronti. Nekaj sredstev bo treba nameniti za obnovo teh stvari. Je pa tudi takih čakalnic, tudi na drugih lokacijah. Predlagam in dajem pobudo, da se jih obnovi. Gre avtobusno postajo proti Glogovem Brodu in še več jih je. Tudi proti Bizeljskem.

Odgovor:

Vsako leto se nadomesti 5 do 6 nadstrešnic na avtobusnih postajališčih. Postajališči ob lokalni cesti v Glogovem Brodu sta predvideni za zamenjavo v letošnjem letu.

Pripravil: David Flajnik, vodja oddelka za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službeIzpraševalec: Bogdan Palovšnik (SD)
Seja: 6. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.06.2019)
Točka: Pobude in vprašanja.
Vprašanje/pobuda:
Letos naj bi cca 200.000 € privarčevali glede omrežnin pri Komunali. Zanima me, če bi se dalo dobiti seznam investicij, ki jih bo Občina naredila s tem denarjem. A gre tudi tukaj za kakšne vodovodne izboljšave, kakšne zamenjave cevi, kakšen seznam prioritet? Želel bi vedeti, ker moramo dati odgovore našim krajanom.

Odgovor:

Vsa sredstva iz naslova omrežnin bodo porabljena za obnovo komunalne infrastrukture, kar je tudi predvideno v proračunu za leto 2019.

Pripravil: David Flajnik, vodja oddelka za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službeIzpraševalec: Darko Udovič (SMC)
Seja: 6. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.06.2019)
Točka: Pobude in vprašanja.
Vprašanje/pobuda:
Danes je za to govornico že bilo govora o tem, da so bile lani volitve. Obljube za ureditev križišča na Dolenji Pirošici so bile že večkrat podane pri volitvah. Dajem pobudo, da strokovne službe proučijo možnost ureditve, ker so krajani tam v strahu, avtobusna postaja je, otroci hodijo v šolo, določeni ljudje pa tam divjajo tam in stanje je nevzdržno.

Odgovor:

Ureditev križišča no Dolenji Pirošici bo sestavni del projekta » Obnova lesenega mostu čez Krko in obnova lokalne ceste LC 024051 Cerklje – Dolenja Pirošica«.

Pripravil: David Flajnik, vodja oddelka za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službeIzpraševalec: Martina Živič (SD)
Seja: 6. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.06.2019)
Točka: Pobude in vprašanja.
Vprašanje/pobuda:
Govorili smo o načrtu razvoja širokopasovnega povezave, pa sem razpravljala in spraševala, da Elektro Celje že zbira neka soglasja po Bojsnem, pa nisem potem dobila odgovora.

Odgovor:

Na podano vprašanje smo povprašali na Elektro in Telekom. Na Elektru so nam povedali, da ne pobirajo soglasij na tem območju. Telekom Slovenije pa je naročil pri podjetju GVO izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo GPON omrežja na različnih območjih Posavja. Del projektne dokumentacije so tudi sklenjene služnostne pogodbe z lastniki zemljišč, kjer so predvidene nove trase TK vodov. Kar pomeni, da se na terenu dogajajo aktivnosti za sklepanje služnostnih pogodb z lastniki zemljišč, ki jih izvaja GVO s svojimi podizvajalci, tudi na območju Bojsnega.

Pripravila: Mateja Hotko, višja svetovalkaIzpraševalec: dr. Tomaž Teropšič (SMC)
Seja: 4. seja Občinskega sveta občine Brežice (08.04.2019)
Točka: Pobude in vprašanja.
Vprašanje/pobuda:
Po tehtnem premisleku in v povezavi s krajani Trnja sem predlagal (prek Igorja Zorčiča in svetniške skupine SMC) preplastitev oz. asfaltiranje ulic v Trnju v letu 2019: Mencingerjeva, Samova, Kocbekova in Kregarjeva ulica. Na isti strani je podan odgovor Občine Brežice: Ulice Samova, Kocbekova in Kregarjeva so bile obnovljene v letu 2018. Na žalost, ugotavljamo, da je odgovor Občine Brežice netočen in zavajajoč. Na osnovi ogleda ulic trdimo, da je bila preplastitev narejena le v delu Samove in delu Kocbekove ulice. Potrebna pa je preplastitev še v drugem delu Samove ulice in še posebej v drugem delu Kocbekove ulice, ki je v zelo slabem stanju. Poseg v dolgo Kregarjevo ulico je bil minimalen in še to le v parkirišče. Vsa ostala trasa je v slabem stanju. Za kratko Mencingerjevo ulico pa sploh niste podali odgovora! Predlagam, da navedbe popravite ali še boljše, da omenjene ulice uvrstite v proračun in jih asfaltirate.

Odgovor:

Na prejeto elektronsko sporočilo vam odgovarjamo, da je pri zapisu podanih odgovorov prišlo do napake. V letu 2018 so bile obnovljene ulice: Samova ulica (stacionaža od 0 m do 155 m), Murnova ulica (stacionaža od 9 m do 183 m) in Kocbekova ulica (stacionaža od 8 m do 270 m). Mencingerjeva ulica je bila obnovljena samo v križišču s Samovo ulico. Vrednost gradbenih del znaša 104.836,28 EUR z DDV. Kregarjeva ulica ni bila obnovljena. V predlogu proračuna za leto 2019 je na območju KS Zakot – Bukošek - Trnje predvidena postavka 00450 – za obnovo Borštnikove ulice v višini 105.000 EUR. Ulice, ki jih predlagate bodo uvrščene v predlog proračunov za naslednja leta in v kolikor bodo potrjene s strani Občinskega sveta, se bo pristopilo k obnovi le teh.

Pripravila: Mateja Hotko, svetovalka

Pripravil: David Flajnik, višji svetovalecIzpraševalec: Martina Živič (SD)
Seja: 2. seja Občinskega sveta občine Brežice (04.02.2019)
Točka: Pobude in vprašanja.
Vprašanje/pobuda:
Martina Živič, v svojem imenu, v imenu krajanov in krajank KS Globoko, ter ostalih občanov in občank postavljam vprašanja, ki se nanašajo na GOSO (gradnjo odprtega širokopasovnega omrežja):
- Kaj je občina Brežice že naredila na področju koriščenja javnih sredstev iz Načrta razvoja širokopasovnih omrežij do leta 2020?
- Kdaj se bo pristopilo k koriščenju kohezijskih sredstev iz tega naslova?
- Kakšno vlogo ima Regionalna razvojna agencija Posavje pri pripravi razpisov?
- Ali je na občini Brežice že določena strokovna oseba, ki se ukvarja s to tematiko?
- Kdaj lahko pričakujemo začetek priprave dokumentacije in gradnjo odprtega širokopasovnega omrežja v Krajevni skupnosti Globoko in ostalih predelih označenih z belo liso?
Na spletni strani Ministrstva za javno upravo je obljavljena strategija pod naslovom
DIGITALNA SLOVENIJA 2020 (http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/informacijska_druzba/digitalna_slovenija_2020/.)
Iz Načrta razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 izhaja pobuda, da naj bi se do leta 2020 vsem gospodinjstvom v državi zagotovil visokohitrostni dostop do interneta. Ob upoštevanju redke in razpršene poseljenosti podeželskih področij, omejitev razpoložljivih tehnologij in z njimi povezanih stroškov gradnje širokopasovne infrastrukture to pomeni 96 % gospodinjstvom zagotoviti vsaj 100 Mb/s, ostalim pa dostop z najmanj 30 Mb/s.
Ta dokument naj bi bil podlaga za usmerjanje finančnih sredstev kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (ESRR in EKSRP) in drugih javnih sredstev na tem področju. Na podeželju je razpoložljivost širokopasovne infrastrukture nesprejemljivo slaba, hkrati pa zasebni investitorji nimajo tržnega interesa za samostojna vlaganja. Zaradi redke in razpršene poseljenosti je gradnja draga in ni možno oblikovati vzdržnih zasebnih poslovnih investicijskih modelov. Za gradnjo širokopasovne infrastrukture na belih lisah je tako treba zagotoviti javna sredstva.
V interesu razvoja digitalne družbe in izkoriščanja priložnosti, ki jih omogočajo informacijsko-komunikacijske tehnologije in internet za doseganje trajnih gospodarskih in družbenih koristi, kot so med drugim razvoj digitalnega gospodarstva, večja konkurenčnost, nova kakovostna delovna mesta ter enakomeren razvoj podeželja in urbanih območij.

Zavedati se moramo, daje Slovenija enakopravna, socialna in demokratična država. Ustavne pravice in dolžnosti veljajo za vse državljane in državljanke. Vsi imamo glede na to enake pravice do čistega okolja, koriščenja javnih dobrin, pitne vode, javnega reda in mira ter nenazadnje tudi možnost dostopa do informacij/komunikacije. Z globalizacijo smo postali ena velika vas, ne glede na to ali živimo v Ljubljani, Piranu, Brežicah, Globokem, Bojsnem, Kapelah ali Dobovi. Zavedati sem moramo, da se je način poslovanja podjetij, obrtnikov in kmetov spremenil. Hitra informacija in dostop do komunikacijskih kanalov (interneta, telefonije, raznih podpornih aplikacij) omogoča konkurenčnost in nemoteno poslovanje. Danes v glavnem poteka komunikacija preko elektronske pošte. Elektronsko poslovanje je skoraj že izrinilo papirnato poslovanje. Hiter prenos podatkov je pomemben za trgovine, gostinske lokale, pošto. Šole pri izvajanju svojih programov uporabljajo internetno povezavo in interaktivno komunikacijo. Tudi učenci, dijaki in študenti v današnji dobi ne morejo brez interneta (naloge, projekti, učno gradivo, digitalno izobraževanje). Enako se je zaposlenim delavcem, upokojencem in ostalim spremenil način življenja. Ogromno zaposlenih/samozaposlenih dela že od doma, oz. se v popoldanskih in večernih urah doma pripravlja na službo in pri tem uporablja aplikacije, ki za zagon potrebujejo močnejši prenos podatkov. Poslovanje v društvih se že preusmerja na elektronsko poslovanje. Upokojenci in mladi z uporabo socialnih omrežij in aplikacij komunicirajo med sabo. Ne smemo pozabiti na invalide, bolne in ostarele, ki si s spremljanjem digitalnih kanalov krajšajo turobne dneve. Spremljanje televizijskega programa je moteče. Nemogoče pa je spremljanje TV sporeda preko HD. Nenazadnje se moramo zavedati, da bi bili z razvito širokopasovno infrastrukturo zanimivi za investitorje in vlagatelje.

To so problemi in težave s katerimi se srečujemo krajani in krajanke KS Globoko ter ostali občani in občanke na tako imenovanih belih lisah. V Načrtu razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 je prikazan geografski pregled obstoječe infrastrukture. Iz dokumenta je razvidno, da je pretežni del občine Brežice označen kot območje \'\'BREZ OPTIKE\'. Gre torej za območja, na katerih bi se po Načrtu razvoja širokopasovnih omrežij do leta 2020 lahko investirala javna sredstva. Pripraviti je potrebno le projekt.

Odgovor:

Občina redno spremlja aktivnosti, ki se odvijajo na tem področju, podaja pobude operaterjem, predvsem na Telekom, da v svoje plane vključijo tudi nepokrita območja po občini Brežice. Pred vsako izgradnjo se obvesti Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve RS, ki javno objavlja posege in tako poziva operaterje k istočasni gradnji.
Skladno z navedenim dokumentom »Načrta razvoja širokopasovnih omrežij do leta 2020« objavljenim v letu 2016 in dodatkom k Načrtu iz februarja 2018, ugotavljamo, da je MJU zaključila poziv investitorjem, ki so registrirani kot operaterji elektronskih komunikacij, da so podali tržni interes do 11. februarja 2019. Območja, ki bodo iz tega naslova pokrita še niso znana. Predvidevamo pa, da bodo v kratkem (do maja 2019) na strani MJU objavljena gospodinjstva, ki bodo določena kot bele lise in bodo podlaga za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij z javnimi sredstvi.
V letu 2018 sta bila objavljena dva razpisa GOŠO 3 in GOŠO 3A, ki sta bila namenjena operaterjem, vendar MJU zaradi napak v razpisih ni izbrala izvajalca. Razpis naj bi se dopolnil in ponovno objavil v tem letu. Pričakovati je, da bo razpis ponovno namenjen operaterjem, ki so registrirani kot operaterji elektronskih komunikacij (po določilih zakonodaje) in ne občinam. Vsekakor pa se bo Občina vključila, če bo le mogoče.
V letu 2016 je Občina za namen črpanja sredstev naročila izdelavo Načrta razvoja širokopasovnih omrežij v občini Brežice, katerega nameravamo po objavi tržnega interesa s strani operaterjev in po določitvi območja belih lis, na straneh MJU, obnoviti in predstaviti Občinskemu svetu, predvidoma pred poletjem.

Iz naslova koriščenja kohezijskih sredstev gradnje širokopasovnih povezav Občina ne more črpati sredstev, ker so namenjena samo podjetjem, ki so registrirana kot operaterji elektronskih komunikacij. V primeru, da bodo sredstva namenjena Občinam se bomo aktivno vključili.

Občina ne more koristiti sredstev in zato tudi RRA nima posebne vloge v teh projektih.

Na Občini spremljanje izvaja OKIGJS, zanj Mateja Hotko.

V letu 2018 je MJU pozivalo operaterje, ki izkazujejo tržni interes za gradnjo omrežij elektronskih komunikacij ter z njimi podpisala pogodbo s katero so se operaterji zavezali, da bodo v roku treh let od podpisa pogodbe omrežje zgradili. Območja kjer so operaterji izkazali interes niso javno dostopna, tako, da Občina nima vpogleda katera gospodinjstva bodo pokrita.
Izvajamo spremljanje glede na podane vloge za izdajo mnenj, soglasij, iz katere projektne dokumentacije so razvidna območja predvidenega posega, in sicer:
 je bilo podjetju Telekom Slovenije, d.d., izdano soglasje za poseg v cestno telo v letu 2019 za območje Čatež (GPON Grič), Obrežje, Nova vas, Dobova (Mihalovec) ter v letu 2018 za območja Krška vas – Boršt, Sela pri Dobovi, Lenartova pot, Velika Dolina, Globoko (ob državni cesti smer Mali Obrež – kjer je izvedba pločnika), Nova vas, Pišece, Kocbekova in Samova ulica v Brežicah, Čatež, Črnc, nad Vrbino.
 so bili v letu 2019 izpisani projektni pogoji podjetju RUNE-SI d.o.o., za pokritost območja katastrskih občin: k.o. Drenovec, Brezovica, Bizeljsko, Podgorje, Pavlova vas, Arnovo selo, Dednja vas, Pišece, Vitna vas, Stara vas, Župelevec, Bojsno, Globoko, Mali vrh, Dečno selo, Artiče, Šentlenart, Sela, Slogansko, Vrhje, Jereslavec, Kapele, Podvinje, Gabrje, Veliki Obrež, Loče, Mihalovec, Spodnja Pohanca ter po drugem IZP projektu za območja k.o. Cerklje, Krška vas, Bušeča vas, Čatež, Mostec, Cerina, Nova vas, Stojanski vrh, Brežice, Trnje, Sela in Globočice.
 prav tako so bili izdani projektni pogoji podjetju Telekom Slovenije za rekonstrukcijo TK kabelske kanalizacije na območju FL Cerklje - GPON Župeča vas na območju FL Brežice- GPON Trnje.
Podjetje RUNE-SI d.o.o. nam je posredovalo naslove gospodinjstev, za katere so izkazali tržni interes pri MJU, da jih bodo na območju občine Brežice pokrili. Teh gospodinjstev je 3.702 na 2.861 naslovih. Operater se je zavezal, da bo tem gospodinjstvom zagotovil priključek v roku 3 let od podpisa pogodbe z MJU. Natančne podatke o gospodinjstvih pripenjamo na spletni strani Občine Brežice (pod zavihkom Občinski svet) v Excelovi tabeli.

Pripravila: Mateja Hotko, svetovalka

Priloga k odgovoru M. Živič z dne 2.4.2019 - Seznam RUNE_FEB 2017


Izpraševalec: Matija Kolarič (SD)
Seja: 2. seja Občinskega sveta občine Brežice (04.02.2019)
Točka: Pobude in vprašanja.
Vprašanje/pobuda:
Glede na to, da smo danes tako radodarno dodelili denar sebi, predlagam, da občina pristopi k ureditvi vseh javnih otroških igrišč na območju občine Brežice. Ni potrebno zamenjati igrišč, ampak jih samo obnoviti, ker so nekatera zelo dotrajana. Predvidevam, da bo 150.000 EUR, kolikor smo jih dali sebi, dovolj.

Odgovor:

Vsako leto se redno vzdržujejo in tudi delno obnovijo igrala na otroških igriščih skladno z razpoložljivimi sredstvi v proračunu. Tudi v letu 2019 bomo obnovili igrala, ki so v najslabšem stanju.

Pripravil: David Flajnik, višji svetovalecIzpraševalec: Aleksander Gajski (SDS)
Seja: 2. seja Občinskega sveta občine Brežice (04.02.2019)
Točka: Pobude in vprašanja.
Vprašanje/pobuda:
a. Na seji 08. 10. 2018 sem spraševal ali je MORS sporočil terminski plan dokončanja obvoznice Drnovo-Črešnjice. Če se ne motim, odgovor ni bil posredovan. Glede na zaskrbljujočo prometno situacijo na Črešnjicah me zanima stališče MORS-a do te problematike in do navedb iz 45. člena Uredbe o državnem prostorskem načrtu za letališče Cerklje ob Krki, ki govori o etapah izvedbe prostorskih ureditev. V točki (1) tega člena je med ostalim navedena deviacija ceste Drnovo-Črešnjice, v točki (6) pa dve podetapi izvedbe povezovalne cesta Drnovo–Črešnjice. Realizacija teh navedb bi znatno razbremenila prometnico skozi samo vas in tako rešila težave s katerimi se soočajo prebivalci Črešnjic. Postavlja se vprašanje kdaj lahko pričakujemo dokončno ureditev prometnice, izgradnjo prepotrebnega avtobusnega postajališča in pločnika?
b. Na seji 05. 10. 2015 sem izpostavil vprašanje glede močno poškodovanega odseka javne poti JP 524202 med izvozom iz območja Gaj in vse do priključka javne poti na regionalno cesto R2 419/1206. Poškodbe so nastale med deli v okviru projekta celovite prenove in obnove ter dograditve letališke infrastrukture. Kdaj lahko pričakujemo vzpostavitev stanja pred pričetkom gradbenih del?
c. Naprej bi bilo zanimivo slišati načrte v zvezi z območjem Gaj. V avgustu bo potekla pogodba o brezplačni uporabi nepremičnine med MORS-om in Zveza za avto šport Slovenije – AŠ 2005
d. In ko govorimo o sodelovanju z MORS-om ne morem mimo tematike sofinanciranja. Prosim, da občinske službe pripravijo poročilo oz. pregled sofinanciranj iz strani MORS-a (npr. od leta 2006 naprej) s poudarkom na zadnjih 4 letih. Zanima me, kakšno nadomestilo prejemamo za to, da imamo v naši občini umeščen objekt vojaškega letališča in koliko teh sredstev je bilo porabljenih za projekte na desnem bregu reke Save.
e. Že te štiri točke so po mojem zadosten razlog, da po daljšem času povabimo predstavnike MORS-a na eno izmed sej občinskega sveta. A sem prepričan, da se bo našlo še marsikatera tema, ki je nisem omenil, a bi se o njej veljalo pogovoriti s predstavniki MORS-a.

Odgovor:

Na zadnjem sestanku predstavnikov Občine Brežice s predstavniki MORS in ministrom za obrambo Karlom Erjavcem 12.2.2019, smo pridobili informacije, da MORS nadaljuje aktivnosti za izgradnjo naslednje podetape obvoznice od že zgrajenega dela obvoznice na severu naselja Črešnjice do priključka le te na lokalno cestno omrežje južno od naselja Črešnjice. Prav tako je bilo na istem sestanku dogovorjeno, in se pričakuje podpis dogovora Občina – MORS v začetku aprila, da se v letih 2019 in 2020 sofinancirata projekta izgradnja križišča z avtobusnimi postajališči v naselju Črešnjice ter obnova lesenega mostu v naselju Cerklje.

Pridobljene so bile tudi informacije o poteku vojaških vaj in seznanjeni lastniki tangiranih zemljišč, predsedniki krajevnih skupnosti ter vsa zainteresirana javnost.

Prilagamo seznam sredstev sofinanciranja v lokalno infrastrukturo od leta 2007 do 2018.

Seznam investicij, sofinanciranih iz MORS sredstev :

Leto 2007:
1. Urejanje preskrbe s požarno vodo Gazice - vodovod Gazice
2. Asflatiranje makadamske poti, ki vodi do stranskega vhoda v vojašnico
Leto 2008:
1. Urejanje druge faze vodovoda Gazice
2. Vodovodni sistem v KS Cerklje ob Krki
3. Obnova infrastrukturnega objekta na LC 024050 - most Cerklje
4. Obnova cestne infrastrukture JP 524111, JP 524112 in JP 524113 (Gazice vas) in nekategorizirana cesta Hrastje
5. Obnova cestne infrastrukture – pločnik na LC 024031 (Krška vas)

Leto 2009:
1. Urejanje kanalizacije in čistilne naprave (ČN) Krška vas
2. Obnova infrastrukturnega objekta na Borštu na cesti LC 024022 - most
3. Obnova cestne infrastrukture – JP 524113 (Gazice vas)
4. Ureditev cestne infrastrukture – križišča in pločnika (Krška vas in Velike Malence)
5. Ureditev dokumentacije za rekonstrukcijo dela ceste R2-419 (Krška vas)
6. Ureditev cestne infrastrukture – avtobusnega postajališča na križišču Cerklje - vhod letališča
7. Priprava načrta ureditve nadomestne lokacije za Zasap

Leto 2010:
1. Obnova cestne infrastrukture – JP 524281 (Črešnjice- Jelšina)
2. Ureditev cestne infrastrukture – križišča in pločnika (Krška vas in Velike Malence)
3. Priprava načrta ureditve nadomestne lokacije za Zasap 2. del (1.-3.faza)
4. Ureditev cestne infrastrukture - modernizacija ceste v Cerkljah ob Krki (vhod v vojašnico)
5. Ureditev dokumentacije za avtobusni postajališči na Borštu
6. Ureditev cestne infrastrukture – izgradnja pločnika z odvodnjavanjem meteornih voda na LC024031 v Krški vasi (1. faza)
7. Ureditev cestne infrastrukture - modernizacija cest v KS Skopice
8. Ureditev komunalne infrastrukture – vodovod Cerklje (G. in D. Pirošica, Brvi, Izvir, Vrh. vas, Buš. vas)
9. Ureditev cestne infrastrukture – obnova na LC024691 (Krška vas – Boršt)

Leto 2011:
1. Ureditev cestne infrastrukture – pločnika (Krška vas - Velike Malence)
2. Ureditev cestne infrastrukture – križišča v Krški vasi in pločnika v smeri Skopic
3. Ureditev nekategorizirane poti, izgradnja vodovoda in elektrike od Letalskega centra Cerklje ob Krki do LC024021
4. Ureditev komunalne infrastrukture – vodovod Cerklje (G. in D.Pirošica, Brvi, Izvir, Vrh.vas, Buš.vas) 2.faza
5. Ureditev cestne infrastrukture – kolesarska steza in pločnik Čatež – Krška vas na R2-419/1206 (na odseku od mostu čez Savo pri Brežicah – Krška vas v dolžini 2,3km) - dokumentacija

Leto 2012:
1. Ureditev komunalne infrastrukture - vodovod Cerklje -3.faza
2. Obnova LC 024691 Krška vas- Boršt, Račja vas- Župeča vas

Leta 2013 - 2018:
1. lastninska pravica za nepremičnine v industrijski coni slovenska vas
1. skupina : Hala z nadstrešnicama (ident.štev. : 851, 852, 853)
2. zemljišča parc.štev. 2069/1, 2071, 2072, 2069/3 (1/2) k.o. Nova vas
3. objekti : ident.štev. 851, 852, 853, 847
2. skupina : Hala (ident.štev. 844) in HIŠI (ident.ptev. 846 in 845)
4. zemljišča : 2069/2, 2076, 2077, 2078 k.o. Nova vas
5. objekti : ident.štev. 844, 846 in 845
3. skupina : Hala (ident.štev. 297)
6. zemljišča : 2069/4, 2068, 2069/3 (1/2) k.o. Nova vas
7. objekti : ident.štev. 297

MORS sofinanciranje

2007 71.899,48 €
2008 467.484,40 €
2009 277.036,62 €
2010 399.967,95 €
2011 339.908,14 €
2012 200.245,42 €
2013 0,00 €
2014 0,00 €
2015 0,00 €
2016 0,00 €
2017 0,00 €
2018 0,00 €
1.756.542,01 €

Dodatno pridobljene nepremičnine po sklenjenem Dogovoru Občina - MORS (2007): stanovanja, funkcionalno zemljišče ob domu JLA, poti v tehnično remontnem zavodu Bregana po pogodbi o brezplačni odsvojitvi z dne 23.7.2008, oznaka MORS 351-3280/2007-20 - po dogovoru Občina- MORS in ni del sofinanciranja (761.633,75 €).

Pripravila: Alenka Laznik Vodja oddelka za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službeIzpraševalec: Tatjana Močan (SDS)
Seja: 5. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.05.2019)
Točka: Pobude in vprašanja.
Vprašanje/pobuda:
Občan mesta Brežic je opozoril, da pri tržnici mnogi vozniki osebnih avtomobilov, pogosto zapeljejo kar na pločnik ob kiosku, kjer parkirajo svoje avtomobile. Običajno pripeljejo v smeri iz Vodnikove ulice in zavijajo desno na pločnik ali pa direktno iz Bizeljske ceste. Dajem pobudo po postavitvi varovalnega stebrička ob samem začetku pločnika ob kiosku, seveda ob predhodni oceni stroke.

Odgovor:

Parkiranje na pločnikih je zakonsko prepovedano. Opravili bomo ogled lokacije in izbrali ustrezno rešitev.

Pripravil: David Flajnik, višji svetovalecIzpraševalec: dr. Stanka Preskar (SMC)
Seja: 5. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.05.2019)
Točka: Pobude in vprašanja.
Vprašanje/pobuda:
Dajem pobudo za enotno podobo ureditve občine Brežice s tablami, kjer bodo zapisane ceste, odseki in hišne številke. Če smo turistična občina in se s tem ponašamo, bi bilo prav, da bi imeli vsi krajani enako možnost dostopa od trgovine do nekoga, ki pride v kraj in išče posamezno hišo in ker so določeni odseki občine že urejeni, podajam pobudo, da se tega lotimo kot celote.

Odgovor:

Nekatere krajevne skupnosti so že pristopile k ureditvi in postavile table v svojih središčih z zemljevidi krajevne skupnosti. Prav tako so nekatere krajevne skupnosti tudi postavile tako imenovane »ulične table«, kjer so z imeni označene ulice ali pa deli naselij z hišnimi številkami objektov ob določenem cestnem odseku. Za vsako tako ureditev pa je potrebno predhodno izdelati elaborat za postavitev prometne signalizacije. Krajevne skupnosti naj samoiniciativno predlagajo dele naselij oz. cest, kjer bi bilo smiselno postaviti to signalizacijo.

Pripravil: David Flajnik, višji svetovalecIzpraševalec: Marijan Žibert (ROK)
Seja: 5. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.05.2019)
Točka: Pobude in vprašanja.
Vprašanje/pobuda:
Na Rajcu je cesta, ki je občinska oziroma lokalna – Nova vas – Velika Dolina. Ob izgradnji kanalizacije se je na enem delu pri Rajcu, v dolžini cca 30 m, močno posedla. Prav bi bilo, da pridejo strokovne službe zadevo preveriti.

Odgovor:

Skupaj s predstavniki Komunale Brežice bomo opravili ogled na terenu ter po potrebi tudi pregled kanala s kamero.

Pripravil: Dejan Rostohar, višji svetovalecIzpraševalec: Marijan Žibert (ROK)
Seja: 5. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.05.2019)
Točka: Pobude in vprašanja.
Vprašanje/pobuda:
Na območju krajevne skupnosti Velika Dolina oziroma v zaledju le-te, imamo privatne in državne gozdove. Zadnje čase se kar precej lesa izvozi. Predvsem preko vasi Brezje, Ponikve in Cirnik oziroma iz zaledja teh vasi. Del teh cest je občinskih oziroma tako imenovanih lokalnih, del teh cest, ki vodijo do lokalnih pa so krajevne. Krajevne ceste so naredili krajani s samoprispevki in tonaža, ki je na teh prevozih, ki jih izvažajo razni izvajalci, presega tonaža za katero so te ceste grajene. Ceste so v dolžini od 600-700 metrov. V celoti so uničene, strgane. Prebivalci se na to pritožujejo. Omejiti bi bilo potrebno prevoz s takimi tovornjaki ali pa od Zavoda za gozdove iskati nadomestilo za ureditev teh cest, razširitev in da bodo sposobne takega prometa.

Odgovor:

Problematika je bila že večkrat izpostavljena. Imamo kar precej odsekov lokalni cest in javnih poti, ki so opremljeni s signalizacijo za omejitev prometa, bodisi omejitev skupne teže vozila, bodisi omejitev osne obremenitve. Večkrat pa smo že naleteli na problem, da Policija ne more nadzirati prometa, ker da v Brežicah nima tehtnice za nadzor.

Pripravil: David Flajnik, višji svetovalecIzpraševalec: Marijan Žibert (ROK)
Seja: 5. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.05.2019)
Točka: Pobude in vprašanja.
Vprašanje/pobuda:
Gledam po občini, tudi v Brežicah in okolici, je kar nekaj prometnih znakov, da so nekatere ceste s prometnim znakom tako urejene, da je namenjen promet samo za prebivalce. S tem se na nek način strinjam, vendar bi to moralo veljati za področje celotne občine

Odgovor:

To so samo odseki cest po navadi slepe ulice, kjer je omogočen promet oz. dostop do objektov in ni možen tranzit vozil.

Pripravil: David Flajnik, višji svetovalecIzpraševalec: Martina Živič (SD)
Seja: 5. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.05.2019)
Točka: Pobude in vprašanja.
Vprašanje/pobuda:
Pobuda in vprašanje se nanaša na dotrajane električne drogove na relaciji gozd Dobrava – križišče proti Globokem in relacija Črnc – Mali Vrh – Globoko. Dotrajani oziroma najbolj pereči drogovi so predvsem v Dobravi, saj gre za dotrajan les. Gre za poplavno in močvirnato območje. Les že trohni. Nekateri drogovi so že nadomeščeni z železnimi spodnjimi deli. Še večjo nevarnost pa predstavljajo žice, ki so v gozdu, med vejevjem. Težava bo nastopila pozimi, ko bo prišlo do snegoloma oziroma žleda, saj bodo bile žice, ki bodo popadale na tla zelo nevarne za vse udeležence v prometu. Vemo, da tu potekajo vse prometne žile v službe in iz službe na relaciji Kapele – Krško in Pišece – Globoko – Brežice. K tej zadevi bi bilo potrebno pristopiti. Izpostavljeni so bili ključni primeri. Ja pa teh žic in dotrajanih električnih drogov po občini Brežice še dovolj. Smiselno bi bilo pristopiti k temu, da se zadeve zberejo na enem kupu ter se posreduje Elektru, da te zadeve na terenu preveri.

Odgovor:

Vašo pobudo bomo dopolnili še s slikami opisane problematike in jo v reševanje posredovali Elektru Celje.

Pripravil: David Flajnik, višji svetovalecIzpraševalec: Mihael Petančič (SDS)
Seja: 5. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.05.2019)
Točka: Pobude in vprašanja.
Vprašanje/pobuda:
Na Piršenbregu pri Šulerjevih, v smeri od križa proti kapelici, je počila cesta zdaj že v razdalji 20 m. V gozdu je obširnejši plaz in se bojimo, da bi se cesta odpeljala navzdol. Prosimo, da si pridejo občinske službe zadevo pogledati in da skupaj s krajevno skupnostjo pristopimo k sanaciji.

Odgovor:

Zadevo si bomo ogledali na terenu in vas obvestili o stanju in predvidenih ukrepih za rešitev problema.

Pripravil: David Flajnik, višji svetovalecIzpraševalec: Mihael Petančič (SDS)
Seja: 5. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.05.2019)
Točka: Pobude in vprašanja.
Vprašanje/pobuda:
Vprašanje je vezano na cesto Bojsno – Župelevec , kjer je ograja oz. živa meja na odseku proti bivšemu plazu na Bojsnem. Gre za glavno cesto, ki je občinska in je zelo nevaren odsek. Ne vem, zakaj glede tega že kdaj ni bila podana kakšna pobuda. Sam sem imel skoraj nesrečo, da bi povozil pešca, ker človek ne more stopiti niti na bankino, ker je živa meja čisto ob cesti in sega na cestišče. Če prihajaš iz smeri Bojsno proti Župelevcu se nimaš kam umakniti, saj niti ne vidiš če kdo hodi po tej strani cestišča. Gre za zelo nevaren odsek. Ne vem ali gre za privatno zemljišče. Če je privatno zemljišče, bi prosil Občino, da pristopi k odkupu.

Odgovor:

Zadevo si bomo ogledali na terenu in v kolikor gre za zemljišče v zasebni lasti bomo obvestili lastnika, da ustrezno uredi živo meje v tej meri, da je ustrezno zagotovljena varnost vseh udeležencev v prometu. V kolikor zadeve ne uredi bomo v reševanje vključili tudi Medobčinski inšpektorat.

Pripravil: David Flajnik, višji svetovalecIzpraševalec: Miran Omerzel (SLS)
Seja: 5. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.05.2019)
Točka: Pobude in vprašanja.
Vprašanje/pobuda:
Pobuda za državno cesto št 677 na relaciji Pišece – Sromlje, ki je dotrajana z mnogimi nevarnimi točkami in kot taka nujno potrebna rekonstrukcije z razširitvijo, ureditvijo brežin, odvodnjavanjem meteornih vod, ureditvijo prometne signalizacije, postavitvijo ogledal, preplastitvijo z asfaltno prevleko itd., pred vsem pa sanacijo plazov, ki resno ogrožajo varnost udeležencev prometu.

Spodaj je opis posameznih perečih točk, ki seveda niso vse. Glede na težo problematike vas prosim za vse potrebne akcije za takojšen pristop k reševanju plazu, ki je opisan spodaj pod Plaz 1, kot tudi za sanacijo ceste.

Opis perečih točk:

Plaz 1 in 2
Na državni cesti št. 677, relacija Pišece – Sromlje je je cca. 1 km iz kraja Pišece proti Sromljam plaz, ki onemogoča varen cestni promet (Plaz 1). Polovico cestišča je odneslo, druga polovica pa se poseda tako, da obstaja vprašanje, koliko časa bo tako poškodovano cestišče zdržalo. Promet se odvija izmenično enosmerno, skrajno za brežino, iz katere pa štrli skala, ki onemogoča, da bi se lahko vozili bolj za brežino. Širina asfaltne prevleke, po kateri se trenutno odvija promet je cca 1,8 metra. V času slabega vremena se med zgornjim robom asfaltne prevleke in brežino nabere polno vode, ki se začenja pod asfaltno prevleko tako, da je tudi ta del cestišča ogrožen. Stanje je razvidno iz slik 1,2 in 3 spodaj. Spodnji rob cestišča se poseda vzdolž celega pobočja, na katerem leži cestišče (slika 3).

Nedaleč stran (cca. 30 m) je tudi plaz (Plaz 2), ki se ga je z enostavnejšimi prijemi saniralo. Vendar se tudi tu cestišče poseda in poka, kar je razvidno iz slik 4 in 5. Tudi ta plaz je potrebno trajno sanirati.

Na omenjena plazova smo krajani Pišec že večkrat opozarjali, vendar doslej še ni prišlo do ustrezne in trajne sanacije. Po cesti se odvija redni cestni promet, kjer vozi tudi šolski avtobus in tudi ostala tovorna vozila. Glede na to, da cesti grozi neprevoznost in v izogib možnim resnim nesrečam, dajem pobudo in prosim, da se v čim krajšem času izvede trajna sanacija.

Plaz 3
V preteklosti je bil začasno saniran tudi plaz (plaz 3) na isti cesti pri Pišecah tako, da je bilo cestišče zoženo tako, da na tem delu cestišča ni več možno srečevanje vozil (razvidno iz slik 5 in 6). Kot pobudniku sanacije mi je bilo odgovorjeno odgovorili, da bo trajna sanacija tega dela cestišča v čim krajšem možnem roku. Sanacija takšna kot je, ne zagotavlja varnosti udeležencev v prometu. Prosim vas, da tudi ta še ne trajno rešen plaz sanirate tako, da bo možen varen promet v obe smeri. Predvsem me zanima, kdaj bo ta del cestišča trajno saniran?

Razpokan oporni zid
V Pišecah, na začetku odseka ceste Pišece - Sromlje je na večih mestih počen oporni zid neposredno ob cesti, ki je iz varnostnih razlogov nujno potreben sanacije (sliki 7 in 8), saj se zid lahko zruši na cesto.

Postaviti ogledalo na Tratah
Na nepreglednem delu ceste (lokacija Trate), kjer sta odcepa ceste za Suhadol in Sveto Jedert je potrebno postaviti dodatno ogledalo, ki bo pokrivalo celotno cesto. Cestišče vključno z brežinami je v tem delu ceste izredno ozko, cesta pa skrajno nepregledna, v ovinku pa se priključita še dve stranski cesti, tako da je ta odsek ceste izredno nevaren za vse udeležence v prometu predvsem za pešce in kolesarje. Na tem odseku so se v preteklosti dogajale prometne nesreče.

Postaviti ogledalo v centru Pavlove vasi
Vključitev na državno cesto v centru Pavlove vasi iz smeri Dednja vas je zelo nevarna, saj se ta priključek nahaja na bregu, voznik, ki pa hoče zaviti na levo na državno cesto pa ne vidi, če kdo prihaja po državni cesti iz smeri Pišec. Ravno tako voznik, ki se pelje po državni cesti iz Pišec ne vidi vozilo ki je na stranski cesti. V izogib nesrečam se naj postavi na severni strani ceste ogledalo, s pomočjo katerega se bo videlo, če kdo prihaja iz smeri Pišec.

Po tej cesti poteka Bizeljsko sremiška vinska cesta. Po njej se veliko vozijo tudi kolesarji in po njej hodijo pešci, tako domači prebivalci, otroci, kot tudi turisti in ostali pohodniki. Zaradi strmih brežin je cesta na mnogih mestih opremljena z varovalnimi ograjami, cesta je ozka in tudi zaradi nepreglednih ovinkov zelo nevarna.

Cela trasa ceste št. 677 Pišece – Sromlje je v izredno slabem stanju (slike 10 do 16). Asfaltna prevleka je dotrajana, razpokana in na določenih mestih popolnoma uničena, cestne brežine se posedajo in s tem tudi cestišče, cestni kanali za odvodnjavanje so zasuti in zamašeni, mulde so uničene ali pa jih sploh ni, določeni mostovi so poškodovani, na cestišču so prisotni še drugi plazovi itd. Za ohranitev ceste v voznem stanju in za zagotavljanje varnosti udeležencev v prometu je potrebno čimprej pristopiti k temeljiti obnovi cestišča z utrditvijo ceste, sanacijo brežin, sanacijo kanalov in prepustov za meteorne vode, sanacijo mostov itd.
Cestišče je potrebno utrditi, razširiti na širino kot je na delu, ki je že saniran, urediti prometno signalizacijo in izvesti novo asfaltno prevleko.

Za zagotovitev varnega prometa na navedeni cesti, krajani prosimo pristojne službe, da pristopite k rešitvi zgoraj navedenih odprtih problemov. Za podporo in rešitev se vam najlepše zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.

Opomba: Slike so spodaj.

PrilogaSlike

Odgovor:

Dne 10.6.2019 smo imeli sestanek na Direkciji RS za infrastrukturo s sektorjem za vzdrževanje državnih cest, na katerem smo izpostavili tudi problematiko državne ceste R3-677. Pobudo jim bomo posredovali tudi v pisni obliki in zahtevali sanacijo kritičnih točk iz vašega opisa.

Pripravil: David Flajnik, višji svetovalecIzpraševalec: Tatjana Močan (SDS)
Seja: 2. seja Občinskega sveta občine Brežice (04.02.2019)
Točka: Pobude in vprašanja.
Vprašanje/pobuda:
1. Pobuda po dodatni umiritvi prometa skozi center Dobove; V poletnih mesecih 2018, seje v centru Dobove pripetila že 2. prometna nesreča, kjer je bil zaradi zelo neprimerne hitrosti voznika osebnega avtomobila, težko poškodovan 6 letni deček in to celo na prehodu za pešce. Rešitev o umiritvi prometa krajani Dobove prepuščamo stroki, ki naj sama določi primemo rešitev po umiritvi prometa. Poudarjam, da je skrajni čas po dodatni umiritvi prometa skozi center Dobove, ker tabli »VI VOZITE PREHITRO«, absolutno ne zadoščata. Glede na to, da gre za državno cesto, dajem pobudo po posredovanju problematike pristojnim na državnem nivoju.

2. Pobuda za sanacijo precej razpokane asfaltne površine cestišča v kraju Bukošek, smer od gostilne Rezelj proti Dobravi, prvi odcep levo, ki poteka vzporedno z glavno državno cesto; Problematika razpokane asfaltne površine v dolžini 550 m pod točko 2 omenjenega odcepa, ki poteka ob zasebnih stanovanjskih stavbah od št. 15-19 v kraju Bukošek, obstaja že nekaj časa. Cestišče je precej razpokano, v določenih predelih celo poraščeno s travo. Ob upoštevanju zimskih razmer se bo stanje le še poslabšalo, kar bi pomenilo le višje stroške sanacije. Daiem pobudo po sanaciji razpokane asfaltne površine, cestnega odseka v Bukošku. smer od gostilne Rezeli proti Dobravi, prvi odsek levo, vzdolž celotne cestne trase ob stanovanjskih stavbah št. 15 -19. v dolžini 550 m. do priključka ceste, ki poteka od glavne državne ceste v smeri proti notranjosti kraia Bukošek.

3. Pobuda po spremembi Zakonodaje, ki bi mladim učiteljem začetnikom omogočila opravljanje strokovnega izpita; Pred leti je bilo ukinjeno volontersko pripravništvo, kar učiteljem začetnikom onemogoča, da bi sploh bili konkurenčni na trgu dela. Za prijavo na strokovni izpit je potrebnih 820 ur, kar je zelo težko doseči, ker nobena šola brez strokovnega izpita ne zaposluje, razen v primeru, če ni nobenega ustreznega kandidata. Ob slednjem so učitelji začetniki nemočni, prepuščeni sami sebi, saj lahko računajo le na srečo. Država bi po končanem magistrskem študiju morala poskrbeti za mlade učitelje in jim omogočiti pot do strokovnega izpita. Ni težava v samem strokovnem izpitu, ta seveda mora biti opravljen, težava je, da učitelji zelo težko naberejo določeno število ur, saj brez strokovnega izpita šole ne zaposluje niti za nadomeščanje. Prosim če pristojnim institucijam v državi posredujemo pobudo po spremembi Zakonodaje, ki bi mladim učiteljem začetnikom omogočila opravljanje strokovnega izpita, ki si ga z vsemi kompetencami in končanim študijem še kako zaslužijo.


Odgovor:

1. Žal nam je za vsako nesrečo, ki se zgodi in trudimo se, da se kritična mesta na cestah odpravljajo kolikor je le možno. Dostikrat pa prometne nesreče niso posledica neprimernih razmer na cesti, ampak drugih neprimernih okoliščin ali nespoštovanja raznih predpisov, prilagajanja razmeram, itd.

Iz podatkov spletne aplikacije AVP za prometne nesreče je razvidno, da se je omenjena nesreča zgodila 21.6.2018, v njej sta bila udeležena 84 letni voznik osebnega vozila (negativen na vseh testih) in 5 letni otrok kolesar, ki je bil žal huje poškodovan. Vzrok nesreče je neupoštevanje pravila o prednosti (in ne prevelika hitrost), povzročitelj pa priletni voznik. Domačini so v času nesreče povedali tudi, da naj bi otrok pri 5ih letih kolesaril sam, brez spremstva in logično je sklepati, da ni imel opravljenega izpita za kolesarje. Že pred nesrečo, naj bi kolesaril tudi po drugih cestah po Dobovi, brez spremstva in ponavadi kar hitro, z majhnim kolesom. Ne glede na to kako se izvajajo cestni ukrepi, se neprimernemu stanju udeležencev v prometu ne moremo prilagajati, tudi če so enostavno premladi, da bi sami smeli biti samostojni udeleženci v prometu.

Trenutno se pripravlja projekt kolesarske povezave Brežice – Dobova, ki se v križišču pri kapelici oz. igrišču ob cesti R2-420 v centru Dobove, navezuje na obstoječo kolesarsko stezo. V okviru projekta se bodo ustrezno prilagodile tudi razmere v tem križišču, kar upamo, da bo izboljšalo stanje. Vsekakor pa velja, da se morajo vsi udeleženci v prometu obnašati odgovorno, spoštovati predpise in upoštevati okoliščine na cesti.

Pripravila: Teja Leben, višja svetovalka

2. Vse krajevne skupnosti v občini so vsako leto pozvane, da podajo svoje predloge oz. prioritete investicij za uvrstitev v proračun. Predlagam, da svojo pobudo posredujete Krajevni skupnosti Zakot – Bukošek – Trnje.

Pripravil: David Flajnik, višji svetovalecIzpraševalec: Alenka Černelič Krošelj (Ljudje za ljudi)
Seja: 2. seja Občinskega sveta občine Brežice (04.02.2019)
Točka: Pobude in vprašanja.
Vprašanje/pobuda:
1. Pri tem, ko govorimo o GDPR, Zveza kulturnih društev je kar nekaj naredila na tem nivoju, tako, da verjamem, da bi v to, kar boste odgovarjali dali tudi to, da Občina poskrbi tudi za ustreznega pooblaščenca za to področje, ker bi zagotovo to v veliki meri zmanjšalo stroške in tudi zagotovilo primerno in kakovostno osebo. Nekatere občine so to storile in verjamem, da se to da.

Odgovor:

Župan – odgovor:

1. Glede tega bi bilo težko, ker vemo, da je vsako društvo odgovorna oseba za sebe in ne more nekdo prevzemati odgovornost v imenu društva. Bomo pa preverili tudi to možnost.Izpraševalec: Mateja Kmetič (Ljudje za ljudi)
Seja: 2. seja Občinskega sveta občine Brežice (04.02.2019)
Točka: Pobude in vprašanja.
Vprašanje/pobuda:
1. Imam pobudo, da bi se preverilo okoli sanacije večnamenskega doma oziroma stavbe krajevne skupnosti Bizeljsko. Prenova oziroma sanacija tega doma je bila zaključena leta 2014. Že na otvoritvi objekta se je videlo, da odpada omet. Problem je vlaga. Že večkrat smo opozorili gospoda Blaževiča, ki naj bi vodil ta projekt, da je potrebno pristopiti k sanaciji. V lanskem letu oziroma v lanski zimi nam je bil pripeljan razvlažilec vlage, kar je pomenilo samo višje stroške električne energije in nič drugega. V prostorih je zelo zatohlo. Mislim, da je šel ta izvajalec, ki je opravljal ta dela, žal v stečaj. Škoda se mi zdi stavbe, da bi propadla oziroma ne bi bila več uporabna, ker ima v tej stavbi 14 društev svoje prostore in to stavbo z veseljem uporabljamo. Dejstvo je, da bo letos poteklo 5 let od obnove, če bi se lahko še kaj iztržilo iz naslova bančnih garancij, sicer pa, če je šel izvajalec v stečaj, bo to zelo težko. Prosim pristojne službe na Občini, da podajo odgovor kdaj se bo ta zadeva lahko sanirala.

2. Za kateri namen se bo uporabljala koncesijska dajatev, ki jo plačuje družba HESS, cca 30.000 € na mesec Občini?

Odgovor:

Župan – odgovor:

V okviru proračuna bo znano, kam vse bo šel denar. Uporabljalo naj bi se za infrastrukturo ob hidroelektrarni.Izpraševalec: Peter Dirnbek (Levica)
Seja: 2. seja Občinskega sveta občine Brežice (04.02.2019)
Točka: Pobude in vprašanja.
Vprašanje/pobuda:
1. V občinskem svetu nam je bilo že nekajkrat predstavljeno in smo tudi potrdili projekt v zvezi z HE Brežice, ker so bili vedno v prvo vrsto postavljeni priboljški; rekreativne površine, razne turistične priložnosti na tem jezeru, Brežiškem jezeru – kako je s pobudo, ki ni bila sprejeta Brežiško jezero oziroma Brežiško morje. Želel bi, da pripravite poročilo in občinski svet seznanite, kje so ti projekti. Po novem letu sem se sprehajal in je zadeva narejena na pol, vi boste rekli, da je še v izgradnji. Zanima me časovnica, kdaj bodo te stvari bile narejene, ker me namreč skrbi, da bi se znalo zgoditi, da bomo začeli v tem času poglabljati Savo in delati HE Mokrice in bo na koncu zmanjkalo sredstev za vse te priboljške, s katerimi ste v bistvu pridobili javno mnenje ljudi in tudi nas svetnikov. Isti vzorec se namreč ponavlja tudi pri Gaju, kjer je bilo rečeno, da je to nekaj milijonski fazni projekt, kjer bodo na koncu poskrbeli tudi za zvočno izolacijo. Mi pa sedaj že dobro leto poslušamo hrumenje motorjev, avtomobilov in po istem principu bi se znalo zgoditi, da bo na koncu za to kar je najbolj nujno pomembno, kar vpliva na življenje in kvaliteto življenja, pač zmanjkalo denarja. Mislim in dajem pobudo občinskemu svetu, službam, županu, da nam pripravi poročilo, v kateri fazi smo s projektom in kdaj pridejo priboljški, ki so nam bili obljubljeni, za ta dva projekta.

2. Morda samo še v opomin, vem da boste od krajevne skupnosti dobili pobudo za obnovitev mostov, ki jo tudi Darko že nekaj let naslavlja na občinski svet in na občinsko upravo. Naj dodam, da so mostovi čez Krko v katastrofalnem stanju.

Odgovor:

Župan – odgovor:

1. Kar se mostov tiče, definitivno vsaj Cerklje moramo v letošnjem letu obnoviti, kajti tisti je v zelo slabem stanju. Mi pričakujemo, da bo to sofinanciral tudi MORS, tako kot je pred 10-imi leti, ko smo ga prenovili. Res pa je, da MORS pravi, da bo zelo malo sredstev namenil občinam. Ta most je nujno potrebno preurediti, kajti lahko pride do nevarnosti, da bi ga bilo potrebno nazadnje zapreti, če se ga ne bo preuredilo. V proračunu bomo morali zagotoviti sredstva.

2. Poročilo glede projektov boste dobili. Glede HE smo v lanskem letu načrtovali, da bomo začeli z določenimi ureditvami. Povedati je treba, da ni bilo nikoli rečeno, da bo to gradila Infra, ampak Občina. Žal je še gradbišče in enostavno ni bilo možno delati. Celo kajakaška zveza je imela velik interes, da bi že organiziralo prvenstvo. Stvari so zastale, zato upam da se bo čim prej možno dogovoriti. Zdaj se dogovarjamo, da bi določene stvari začeli izvajati oz. vsaj načrtovati pred uporabnim dovoljenjem. Upam, da nam bo uspelo in da se bodo te stvari, vsaj nekatere uredile, predvsem kar se tiče na bazenu. Predvsem bazen je problem. Dokler ni tega se ne da nič urediti. Res pa je, da je bilo obljubljeno pred novim letom, da bodo tudi boljše urejeni nasipi, ki so narejeni z velikim kamenjem, tako da se s kolesom skorajda ne da voziti, tudi pešačiti je težko. Upam, da se bodo spomladi stvari uredile. Od gradu dalje je potrebno narediti tudi asfalt v Vrbino in še kar precej takih stvari je, ki jih mora Infra dokončati. Bomo pa oddali poročilo, da zaenkrat vemo, da razen to, kar je bilo zgrajenega in kar je bilo nujnega za habitat, nasipi in to, kar drugega več ni bilo.

V proračunu za leto 2019 je predvidena tudi postavka za obnovo lesenega mostu čez Krko v Cerkljah ob Krki. Investicija bo predvidoma sofinancirana s strani MORS-a v skladu z Dogovorom o medsebojnem sodelovanju v zvezi s projektom posodobitve vojaškega letališča Cerklje ob Krki.

Pripravil: David Flajnik, višji svetovalecIzpraševalec: dr. Stanka Preskar (SMC)
Seja: 2. seja Občinskega sveta občine Brežice (04.02.2019)
Točka: Pobude in vprašanja.
Vprašanje/pobuda:
1. Pobuda je oziroma predlagam vam župan in vašim sodelavcem, da naredite strokovno analizo, s katero bi lahko dobili relevantno informacijo o številu novih zaposlitev na Občini Brežice, za obdobje npr. 5 let, to je nekje od 1.1.2014 pa tja do 31.12.2018, ki pa seveda niso posledica zaposlitev v javnih zavodih kot sistemskih določil, ki jih pač definira zakonodaja, temveč, da so posledica razvojne politike Občine. Pri tem bi dodala, da bi si želela, da bi taka analiza vsebovala tudi odgovor na vprašanje zakaj in kateri so tisti kadri, ki odhajajo na zaposlitev zunaj občine, kateri so tisti ključni dejavniki, ker približno vem kakšna je struktura, da ljudje pač odidejo na delovna mesta izven občine.

2. Krajani Globokega si želimo, da bi se vsi v času tega mandata vzeli čas in prišel mednje, ker bi si želeli soočenja z županom, ne samo predstavniki krajevnih skupnosti in sprašujem, če je to načrtovano v tem mandatu.

Odgovor:

Župan – odgovor:

1. Zbore krajanov nimamo načrtovane, imamo načrtovane sestanke s sveti in predsedniki krajevnih skupnosti.Izpraševalec: Bogdan Palovšnik (SD)
Seja: 2. seja Občinskega sveta občine Brežice (04.02.2019)
Točka: Pobude in vprašanja.
Vprašanje/pobuda:
1. Bile so informacije župan, da boste prišli v krajevne skupnosti oz. da jih boste obiskali. Je to v planu? Že veste termine?

2. Vprašanje glede obiskov krajevnih skupnosti sem izpostavil zaradi tega, ker imamo v krajevni skupnosti Jesenice na Dolenjskem veliko odprte problematike oz. odprtih tem, zato bi to pustil le-te za sestanek. Bi pa izpostavil vprašanje kot ga je omenil kolega Marijan Žibert, glede centra za begunce. Krajane so poskušali obveščati o tem, da gre za sprejemno registracijski center. Prosil bi, da se čim prej skliče sestanek z lokalno skupnostjo.

3. Pobuda glede Integrala Brežice. 2 stvari:
- Avtobusne postaje so zelo v slabem stanju, vozni red na avtobusnih postajah (primer Kalin – original vozni red je na stavbi iz leta 2010, novi pa je na sredini postaje iz leta 2017), vozni red ni na vidnem mestu,
- Podoben primer je na železniški postaji v Brežicah, pride avtobus, v katerega nihče ne vstopi, nato se odpelje. Na spletni strani Integrala Brežice se voznega reda ne najde. Morda je, a ni dostopen. Predlagam, da se na tem področju kaj uredi.
- Nakup mesečne vozovnice pri Integralu – nakup mesečne vozovnice se lahko opravi prvi in zadnji dan v mesecu, takrat je tudi delovni čas podaljšan od 7.00 do 16.00. Sicer pa je to mogoče vsak dan od 7.00 do 15.00 ter ob sobotah od 8.00 do 11.00. Nasvet je, da bi se delovni čas v teh dneh podaljšal do 18.00, ker bi to bilo uporabnikom v korist ali pa možnost, da se omogoči aplikacija ali nakup preko interneta. Tako ne bi bilo potrebno zaradi nakupa vozovnice prihajati v Brežice.

4. Pobuda, ki bo morda naletela na negodovanje Brežičanov in tistih, ki delajo v centru Brežic. Če želiš po opravkih ni parkirnih mest. Ljudje parkirajo in nato po poteku veljave listka stopijo po novega, kar poteka čez cel dan. Vprašanje je, če gre za dober sistem. Predlagal bi vstopno in izstopno »rampo«, da je prva ura parkiranja gratis, nato pa se po poteku ene ure že plača. Menim, da bi bilo to koristno za tiste, ki prihajajo v Brežice po določenih opravkih in da bi se tudi dohodki v občinski proračun na ta način povečali.

Odgovor:

Župan – odgovor:

1. Krajevne skupnosti bomo obiskali s celo občinsko upravo. Prišlo je do spremembe. Prvo bomo pripravili vsaj grobi osnutek proračuna, da se bomo tudi lažje pogovarjali s krajevnimi skupnostmi. Poskušali bomo to zadevo urediti pred drugim branjem. Šlo bo za sestanke svetnikov in predsednikov krajevnih skupnosti. Predhodno imamo predvideno, da bi za predsednike organizirali sestanek, na katerem bi jih seznanili z obveznostmi, nalogami in ostalimi aktivnostmi.

2. Menim, da niso potrebni dodatni stroški. Ponovno bomo opozorili nadzornike, kajti imajo vzvode v pravilnikih, da lahko tudi takšne zadeve kaznujejo. Res pa je, da določeni, a ne zgolj javni uslužbenci, nekateri tudi, pa tudi podjetniki to izkoriščajo in govorijo, da drugače stranke ne morejo do njih. Tudi tu je prisoten kdo, ki to počne.

3. Vsako leto se v povprečju obnovi 5-6 avtobusnih postajališč v občini v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Prioritetno se zamenjujejo najbolj dotrajane nadstrešnice na avtobusnih postajališčih z novimi nadstrešnicami.

Pripravil: David Flajnik, višji svetovalec

4. Občina Brežice ima v povprečju 300-400 EUR brez davka prihodkov na mesec z naslova pobranih parkirnin v parkomatih na Cesti prvih borcev v Brežicah. Obstajajo tudi drugi prihodki, ki niso veliki (rezervacija za poslovne subjekte, kazni..). Mesečno ima tudi stroške z vzdrževanjem parkomatov ter stroške v zvezi z redarstvom, ki izvaja nadzor. Parkomati so postavljeni od leta 2010. Od njihove postavitve smo preučevali več različnih predlogov, analizirali stanja, ustrezno prilagajali odlok… Ugotavljamo, da ne glede na zlorabo, ki jo omenjate (večkratno koriščenje brezplačne prva ura) in jo Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice prepoveduje, izvajanje parkirne politike na Cesti prvih borcev v Brežicah dosega svoj namen. Ocenjujemo, da je nesmiselno širiti aktivnosti v zvezi z dodatnimi oblikami parkirne politike in nadzora nad njimi na Cesti prvih borcev v Brežicah, saj tudi z ekonomskega stališča niso optimalne.

Pripravila: Teja Leben, višja svetovalkaIzpraševalec: Ferdo Pinterič (Lista SONCE)
Seja: 2. seja Občinskega sveta občine Brežice (04.02.2019)
Točka: Pobude in vprašanja.
Vprašanje/pobuda:
1. Pred sejo sem prelistal propagando in obljube, ki smo jih pred volitvami dajale tako stranke kot vsi županski kandidati. Iz tega bi izluščil tri zadeve, ki se mi zdijo zelo pomembne za en splošen razvoj te občine. Zadeve so takšne, ki niti ne zahtevajo toliko naših lastnih proračunskih sredstev, ampak zahtevajo veliko angažiranja tako občinske uprave in vseh tistih, ki lahko na to vplivajo, da se te projekti izvedejo, ker so v pretežni meri vezani na financiranje s strani države. Govorim o izgradnji optike do vsakega gospodinjstva v občini Brežice. To zadevo sem že izpostavljal na tem občinskem svetu. Gre za to, da je občina Brežice edina posavska občina, ki nima zagotovljene možnosti, da se lahko vsako gospodinjstvo priključi na te komunikacijske vode. To postaja že ena velika razvojna cokla za naše občane. Kolikor vem naj bi se na evropski in državni ravni pripravljani neki novi razpisi za to področje in sredstva s katerimi bi se t.i. bele lise pokrivale. Prosil bi, da tokrat pa res, občinska uprava in župan in mi kot občinski svet, ne bi smeli zamuditi možnosti, če bi se to razpisalo, da bi se zadeva tudi realizirala.

2. Izvenivojsko križanje v Brezini med železnico in cestnim omrežjem. Smo edino občinsko središče od hrvaške meje do Ljubljane, ki nima izvenivojskega križanja, edino občinsko središče na celotni tej relaciji. Tisti, ki se ne vozite iz te naše smeri, dejansko več ne prideš do železniškega prehoda, da zapornice ne bi bile zaprte. V tehnologijo in v varnost se ne bi spuščal. To kar imamo mi tu, je zastarelo 100 let. Mislim, da se tehnologija teh železniških prehodov ni spremenila v zadnjih 100 letih, razen, da so zamenjali zapornice, da niso več dolge železne, ampak so malo krajše. Ostalo vse delujejo na način kot je delovalo, ko se je železnica postavila. Včasih dejansko niti ne veš kaj tako dolgo čakaš. Gre za projekt za katerega so že bili izdelani projekti, a je zadeva zastala in zato še enkrat ponavljam to pobudo.

3. Izgradnja novega mostu čez Savo, za katerega je bil v preteklem mandatu že podpisan memoranduma ali sporazum ali dogovor z ustreznim ministrstvom. Opozoriti je potrebno na dejstvo, da se je tudi mandat na državni ravni zamenjal, da je minister drug, da je vprašanje ali ta minister sploh ve za te vse podpisane dogovore. Mislim, da je potrebno nemudoma narediti vse aktivnosti, da se ti projekti, za katere že imamo osnovo, s strani države izpeljejo in realizirajo ter da se v občini Brežice naredi takojšen pritisk in da se ta zadeva v štiri letnem mandatu realizira. Tako naši občani, kot mi sami, bomo uspešnost našega dela po štirih letih ocenjevali tudi glede na to, ali bodo te trije projekti, ki sem jih omenil, realizirani ali ne.

Odgovor:

Župan – odgovor:

1. Oba projekta vodi direkcija. Z njimi smo v stikih, tako da projekt poznajo. Odvisno pa je od sredstev in še česa. Glede mostu čez Savo je precej odvisno, ali bo oz. kdaj se bo delala hidroelektrarna, ker je potrebno poglobiti še Savo, kar je osnova za most. Upam, da gredo te stvari naprej. Definitivno pa bomo kar naprej na njih pritiskali in se z njimi sestajali.

Kot je napovedano s strani Ministrstva za javno upravo bo v prvi polovici leta 2019 objavila nov razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokapasovnih obrežij (GOŠO) naslednje generacije. V letu 2018 sta bila objavljena dva razpisa GOŠO 3 in GOŠO 3A, ki sta bila namenjena operaterjem, vendar MJU zaradi napak v razpisih ni izbrala izvajalca. Razpis naj bi se dopolnil in ponovno objavil. Pričakovati je, da bo razpis ponovno namenjen operaterjem, ki so registrirani kot operaterji elektronskih komunikacij in ne občinam.

Trenutno se čaka na objavo območja oz. naslove gospodinjstev, ki ne bo zajeta v tržnem interesu. Investitorji so morali MJU svoj tržni interes ponovno izkazati do vključno 11. 2. 2019. Območja, ki ne bodo zajeta v tržnem interesu, bodo v območju določevanja belih lis, ki bodo podlaga za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij z javnimi sredstvi s strani MJU. S strani Občine bomo še vedno spremljali aktivnosti, ki se odvijajo na tem področju ter se aktivno vključevali, če bo le dopustno.

Pripravila: Mateja Hotko, svetovalkaIzpraševalec: Marijan Žibert (ROK)
Seja: 2. seja Občinskega sveta občine Brežice (04.02.2019)
Točka: Pobude in vprašanja.
Vprašanje/pobuda:
1. Skrbi me vprašanje glede vaje NATO, o kateri je govoril tudi Jure. Nič ne vemo, v kakšnem obsegu bo to, s kakšnim vozili oz. kakšne osne pritiske bodo vozila imela. Ceste, ki jih imamo v okolici, predvsem lokalne in krajevne so grajene ozke in najverjetneje tudi niso najbolj primerna za ta vojaška vozila, v kolikor je vaja namenjena za motorizirane enote. Pametno bi bilo, da dobimo informacije, tako občinska uprava in področje na katerem se bo to odvijalo. Kot je Jure rekel, smo turistični kraj. Ali je ta vaja načrtovana za en dan, dva dni ali en mesec? Kaj se bo zgodilo oz. kako bodo na to gledali turisti, če se nam bo tu NATO prevažal po naših prometnicah? Po meni je to nesprejemljivo, posebej če ni podprto s finančnimi sredstvi od katerih bo občina in prebivalstvo nekaj imelo.

2. Že dalj časa se govori o vhodu migrantov in sprejemno registracijskem centru nekje na meji. Prebivalstvo iz ožje okolice mejnega prehoda pa zelo skrbi. V kakšni obliki je to predvideno? Ali je to samo sprejemno popisni center z eno ali dvo dnevnim bivanjem ali je tu predvideno bivanje za dalj časa? Ali bo to bivanje zaprtega tipa ali se bodo ti migranti svobodno gibali dokler ne bodo šli kam dalje? To so vsa vprašanja, ki so za prebivalstvo, ki je neposredno vezano na mejni prehod in v sosednjih vaseh ob meji, zelo pomembno. Prav bi bilo, da država, ki to načrtuje, o tem obvesti lokalno skupnosti – občino in prebivalstvo obmejnih krajevnih skupnosti ter jih temeljito o tem obvešča.

Odgovor:

Župan – odgovor:

1. Upam, da bomo dobili odgovore. Strinjam se, kar se tiče MORS-a, da se skliče ena seja in da pridejo predstavniki in nam predstavijo svoj predlog. Dejansko mislim, da je kar precej stvari in upam, da ne bomo v Brežicah postali poligon kot je na Počku.Izpraševalec: Jurij Pezdirc (Lista SONCE)
Seja: 2. seja Občinskega sveta občine Brežice (04.02.2019)
Točka: Pobude in vprašanja.
Vprašanje/pobuda:
1. Na krajevni skupnosti Zakot Bukošek Trnje imamo največjo črno točko, ki jo imamo občine Brežice. Gre za cesto med Lidlom in Trnjem. Mi smo na nek način že v predvolilni kampanji o tem dosti govorili. Pred neko srednjeročno rešitvijo, je potrebno najti kratkoročno. Vsi vemo, da se nam vsak mesec ali vsak drug mesec tam zgodi huda prometna nesreča. Nazadnje neke gospe, domačinke, ki je s hujšimi poškodbami, končala v bolnišnici. Ko se peljemo proti semaforjem, tudi ti, ki vemo kaj se dogaja, moramo biti pozorni in gledati levo in desno in včasih res ne vidiš pešca, ki tam čaka ali gre preko in je to res zelo nevarno. Podajam konkretni predlog. Govoril sem z Alešem Lorbarjem in na občini, da se iščejo aktivno rešitve in se pripravljajo. Mislim, da imamo, če govorimo o kratkoročni rešitvi, dober primer v Samoboru, če gremo na mali mejni prehod proti Samoboru, ko so dejansko na samem prehodu za pešce reflektorji, ki dejansko res osvetlijo ta prehod. To bi bila odlična rešitev za tam. Konkretno predlagam tudi merilnik hitrosti, zopet iz strani proti semaforju in osvetlitev tega. Tako, dejansko naredimo vse, takoj, da preprečimo kakšno katastrofo. Srednjeročna rešitev, v roku dveh let, pa mora biti v dogovoru z Lidlom, z županom sva o tem že govorila in predlagal sem sestanek pri direktorju Lidla Kosiju, da bomo skupaj poiskali neko rešitev. Takoj moramo začeti in urediti zadevo v čim krajšem času, da kratkoročno uredimo zadevo.

2. Vprašanje je vezano na Vojašnico Cerklje ob Krki. Če berem dopis, da je s strani Vojašnice Jerneja Molan Cerklje ob Krki bila Občina obveščena, da bo potekala večja vojaška vaja. Mi pa nimamo nobenih informacij. Mi nismo v nekem avtoritarnem sistemu, ampak živimo v demokratični državi in to da se ne obvesti, da se bo nekaj dogajalo izven vojašnice in da bo to neka večja NATO vaje je smešno. Predvsem ob predpostavki, da s strani Ministrstva za obrambo nimamo marsikaj urejenega. Predhodnika sta govorila o tem, da vsako leto urejamo ali bomo dobili 600.000 EUR ali 500.000 EUR ali bomo dobili dva stanovanja. Vemo, da smo, ko je bil minister Roman Jaklič, uredili, da smo dobili poslovni prostor, v katerem danes zelo uspešno delujeta dva podjetja. Mi moramo to zadevo dolgoročno urediti. Konec je zdaj ukrepov, ko naj ne bi bilo denarja za te zadeve. Predlagam ali izredno sejo ali ureditev te zadev, da se dejansko uredi tako, da se točno pove koliko denarja bomo dobili in kako bodo oni urejali celotno infrastrukturo okoli vojašnice Cerklje ob Krki. Drugače bomo vsako sejo govorili o tem kaj ni oz. kaj je ter da je vojska na nek način problematična, a hkrati lahko je ali pa ni. To je potrebno nujno urediti. MI imamo ob tem eno priložnost za turizem, logistiko. Na odboru smo govorili o tem, da imamo letališče dejansko zaprto. To letališče ne deluje. Nihče ne more priti oz. oditi, potrebna je prednajava, ponajava. Imeli smo že nekaj sestankov z bivšo ministrico, zdaj naj bi bil sestanek z aktualnim ministrom. Zadeva je tako neurejena, da je sramotno za občino Brežice in za vlado.

Odgovor:

Občina je naročila projektno dokumentacijo za dodatno označitev obstoječega prehoda. V predlagani rešitvi so predvideni sledeči ukrepi:
- korekcija poteka hodnika za pešce in kolesarske steze – odpiranje pasu za desne zavijalce za prehodom za pešce (gledano v smeri Bizeljsko) – posledično skrajšanje prehoda za pešce,
- bič ločeno za obe smeri vožnje,
- zamenjava znakov 3313 na obstoječem prometnem otoku (znaka z notranjo osvetlitvijo),
- zvočne zavore na vozišču za smer Čatež-Bizeljsko,
- talni utripalci v območju prehoda za pešce.
Dodatna označitev se usklajuje z DRSI, na katero je potrebna izdaja pozitivnega mnenja.

V osnutek proračuna je podan predlog uvrstitve nove proračunske postavke 00506-Prehod za pešce R1 219 (Lidl) za izvedbo. Po sprejetem in veljavnem proračunu ter izdanem mnenju DRSI se pristopi k izbiri izvajalca za izvedbo.

Pripravila: Mateja Hotko, svetovalkaIzpraševalec: Igor Zorčič (SMC)
Seja: 2. seja Občinskega sveta občine Brežice (04.02.2019)
Točka: Pobude in vprašanja.
Vprašanje/pobuda:
1. Prej omenjena Strategija razvoja intenzivne medicine v Republiki Sloveniji, je ena izmed točk, ki bo obravnavana na tematski seji v DZ. Danes je direktorica res podala izjavo oz. članek v dnevniku delo v zvezi s tem. Dobil sem tudi dopis občine, ki vključuje pripombe na to strategijo, ki jo problematiziramo v Brežicah. V zvezi s tem bi povedal, da se sprejema na ministrstvu in ne na vladi in je s tega vidika, kar jaz ocenjujem, problematična. Povedati moram, da sva z direktorico bolnice imela na to temo že januarja sestanek pri ministru, ki je povedal, da bodo vse te pripombe preučili. Ne glede na to, bi opozoril in podal pobudo. Iz današnjega članka izhaja tudi problematika kadrov, 8-urnega dežurstva oz. zagotavljanja ustreznega kadra za zagotavljanje ustrezne terapije. Kar je bilo povedano v Delu je v konfliktu s tem, kar sem dobil kot pisne pripombe občine. Predlagam, da se pred to sejo, jaz zagotovo bom na tej seji, ne vem kdo vse bo še šel na to sejo, da se dobimo na občini tudi z direktorico in zdravniki, ki se ukvarjajo s tem področjem v bolnici in se dogovorimo kako bomo zadevo zagovarjali tudi na tem odboru. Mislim, da imamo tu vsi skupni interes. Moti me, če se tam kjer imamo skupni interes, ki je zelo lokalen prekljamo po strankarskih linijah. Omenili ste, da smo mi na nekem portalu objavili, mi nismo na nobenem portalu nič kaj takega objavili, lahko pa povem, da kvečjemu vaš portal -SDS-ov, Moje Posavje, vedno znova poliva gnojnico po meni, tudi v zvezi s tem vprašanjem. Moj konstruktivni predlog je, da se v zvezi s tem usedemo in ne dopustimo komu tretjemu, da izkoristi nepotrebne razprtije med nami in da pokažemo, da znamo biti v zvezi s tem enotni. Predlagam, da to naredimo še ta teden, ker bo v naslednjem tednu že omenjena seja.

2. Vprašanje se nanaša na Komunalo Brežice. V predvolilnem času je bilo, tudi iz vaše strani župan, obljubljeno, da boste odreagirali na očitke Komunali. Tudi sam sem napovedoval neke postopke in sicer glede očitka, da se del poslovanja nanaša na podjetje Zelkom. Vaša obljuba je šla v smer, da ste obljubili neko revizijo. Na internetni strani Komunale sem videl odziv na vse tisto dogajanje, ki se je dogajalo v času volitev in zapisali so tako na očitke v prispevku glede podjetja Zelkom: »Podjetje je bilo ustanovljeno na podlagi sklepa Nadzornega sveta in soglasja OS.« To seveda ni res, saj mi nismo dali nobenega soglasja k ustanovitvi takšnega podjetja. Namen ustanovitve je, da se loči javni in tržni del in se prepreči prenašanje javnih sredstev na tržno področje. Vse kar se je ločilo je to, da so se ločili prihodki Komunale, ki so šli na hčerinsko podjetje, medtem ko so zaposleni ostali na Komunali, ker je to hčerinsko podjetje ob 600.000 EUR imelo samo enega zaposlenega in še to ne za polni delovni čas. Zanima me kakšni bodo ukrepi, da se to razišče. Mislim, da ni v interesu naših financ takšno poslovanje. Mi na to ne pristajamo. Zanima nas na kakšen način mislite izbrati revizijsko podjetje, ki bo to raziskalo. Očitno je, da Nadzorni svet tu ni odigral svoje vloge in zanima me na kakšen način bo prišlo do revizije, katero bo to podjetje, ker vemo da je mogoče izbrati tudi takšno podjetje, ki bo ugotovilo, da je vse super. Zanima me na kakšen način bomo lahko na to vplivali tudi občinski svetniki.

Odgovor:

Župan – odgovor:

1. Glede prve zadeve lahko kar določiva termin. Sem zelo vesel in predlagam, da bi poklical še ostale posavske poslance, če bodo hoteli. Zavedam se in se strinjam, da je to resna tema celotnega Posavja in ne samo občine Brežice. Kakršnikoli poskus, da postane bolnica lokalna, pomeni to na dolgi rok uničevanje občine. Slej kot prej se vse kar je lokalno prenese v breme občine, za kar pa nismo niti ustanovljene. Bom uskladil termin za skupni sestanek, v ponedeljek 11.2.2019 ob 10. uri. Poskusil bom na sestanku pridobiti tudi druge poslance, saj se zavedam, da je to ključna tema občine Brežice.

2. Kar se tiče komunale – iščemo predvsem, da bi bil revizor kompetenten in verjamem, da ga bomo dobili. Pred novim letom ni bilo mogoče revizorja dobiti zaradi njihove obilice dela. Verjamem, da bo izbran v zelo kratkem času. Vemo pa, da smo tudi mi podvrženi določenim kompetencam. Sem siguren, da če je to neka resna revizorska hiša, da nobena ne bo kar napisala neko mnenje kar tako. V Sloveniji vedo, da resne revizorske hiše, tako ne delajo. Ne bomo pa vzeli nekoga, ki nima nobenih kompetenc. Tudi meni je v interesu, da komunala dela transparentno, da ne bi kdo imel glede tega pomislekov. S tem namenom smo jo tudi ustanovili. Imeli smo preveč slabih izkušenj v preteklosti.Izpraševalec: Vinko Ogorevc (SDS)
Seja: 2. seja Občinskega sveta občine Brežice (04.02.2019)
Točka: Pobude in vprašanja.
Vprašanje/pobuda:
1. Pobuda se nanaša na to, kar smo v prejšnjem mandatu ves čas obljubljali in se tiče železniške prehodov: Cundrovec, Brezina, Šentlenart, Gornji Lenart. V času pred volitvami so vse stranke v medijih obljubile, kaj vse bodo naredile. Zdaj smo na začetku mandata in bi rad videl ali bomo zadevo uredili v tem mandatu.

2. Ona občanka iz Krška vasi – Starčeva, ki ima hišo ob vodi in pred leti imela mejnik na suhem, zdaj je pa Krka že toliko spodnesla zemljo, da pride do hiše in je mejnik že 2m v vodi. Občanka je bila že pri pristojnih in napisala pismo o svojih težavah tudi županu. Zanima me kako je zdaj s to zadevo.

Odgovor:

Župan – odgovor:

1. Kar se tiče vode, je le-ta v pristojnosti Direkcije za vode in ne občine, ker ne smemo posegati v to območje. Bomo preverili kakšni so plani in posredovali tudi slike. Upam, da bodo tudi odgovorili.

2. Glede nadvoza ali podvoza pa je to stvar države in ne samo občine, saj gre za državni projekt. Upam, da se bo kaj premaknilo na teh stvareh, še posebej zdaj, ko bo prišlo do investicije TPV-ja v IPC Brezina. Mislim, da je nujno, da pridemo do nadvoza ali podvoza, da bo lahko normalno potekal prevoz tovora.Izpraševalec: Matija Kolarič (SD)
Seja: 2. seja Občinskega sveta občine Brežice (04.02.2019)
Točka: Pobude in vprašanja.
Vprašanje/pobuda:
1. Pri pripravi proračuna ste v predvolilnem času obljubili participativni proračun. Ga lahko pričakujemo? Pomembno je še, da ga resno izvedete, ker drugače bo to neslavno propadlo.

2. Rondo Čatež ob Savi – Dvorce pri vstopu v Brežicah – pozivam župana, da posreduje na Direkciji za ceste oz. pri upravljavcu, ker je okolica rondoja zelo neurejena. Ker gre za vstopno točko v turistično občino kakršna smo, bi bilo pošteno, da se ta zadeva uredi in mislim, da bi bila teža večja, če bi prišel dopis iz strani župana.

3. Glede na to, da smo danes tako radodarno dodelili denar sebi, predlagam, da občina pristopi k ureditvi vseh javnih otroških igrišč na območju občine Brežice. Ni potrebno zamenjati igrišč, ampak jih samo obnoviti, ker so nekatera zelo dotrajana. Predvidevam, da bo 150.000 EUR, kolikor smo jih dali sebi, dovolj.

Odgovor:

Župan – odgovor:

1. Če se obljubil glede proračuna, bom tako tudi naredil.

2. Ne gre za 150.000 EUR. Definitivno pa bo sestavni del proračuna in računam, da bo lahko to participativni proračun pokril in bodo občani povedali katera igrišča si želijo urediti.Izpraševalec: Martina Živič (SD)
Seja: 2. seja Občinskega sveta občine Brežice (04.02.2019)
Točka: Pobude in vprašanja.
Vprašanje/pobuda:
1. Pobuda se nanaša na društva in uveljavite Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu podatkov, ki je začela veljati s 25. majem 2018. Nova Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu podatkov, ki določa nova pravila glede varstva osebnih podatkov oz. skrajšano GDPR. Kmalu bo leto od uveljavitve direktive, a se v društvih še vedno soočajo z dilemami ali pravilno obdelujejo in postopajo z osebnimi podatki svojih članov in članic. Pojavljajo se vprašanja ali morajo društva glede na novo uredbo uskladiti svoje statute, kako naj pripravijo pristopne izjave novih članov in kakšni naj bodo obrazci za privolitve obstoječih članov. Informacijska pooblaščenka je na svoji spletni strani dne 15.3.2018 pod številko 0712-1/2018/622 objavila mnenje o obdelavi osebnih podatkov v zvezi z delovanjem društev, prav tako so na spletni strani objavljeni različni vzorci in obrazci, vendar je tematika precej zahteva in obsežna, da bi se vsak predsednik oz. zastopnik društva ukvarjal s tem. Veliko je balasta, a da to ugotoviš moraš zelo dobro poznati zakonodajo. Vsi le opozarjajo na visoke kazni. Na spletnih straneh in naslovljenih ponudbah razni svetovalci oglašujejo in društvom ponujajo/nudijo predavanja, svetovanja ter izdelavo listin in dokumentacije. To seveda ni poceni (ponudbe med 100,00 in 1.000,00 EUR). Mnenja sem, da si marsikatero društvo v celotni še ni uredilo tega področja. Glede na to, da je v občini Brežice veliko društev (registriranih 309) in je društveno življenje način preživljanja prostega časa precejšnjega dela občanov in občank predlagam, da občinska strokovna služba pripravi kratka pojasnila in navodila z vzorci, prilagojenimi izključno za društva in organizira predavanje za njihove zastopnike v zvezi z obdelavo osebnih podatkov po veljavni uredbi GDRP.

2. V medijih smo zasledili, da je s 1.2.2019 v občini Brežice začel na sodobnem interaktivnem mediju oddajati Radio Brežice EU. Pozdravljam takšno promocijo oz. promocijo s stališča, ker gre za objavljanje in vrtenje slovenske, lokalne glasbe iz tega področja. Gre tudi za predstavitev tega. Ker gre za Radio Brežice EU, me zanima, ali je to občinski radio in ali se financira tudi iz sredstev proračuna. Če se financira iz proračuna me tudi zanima, ali bomo na tem radiu dobile prostor vse politične stranke, da lahko na tem objavljamo tudi svoje pobude, mnenja in razpravljamo. Radia še nisem poslušala od začetka do konca, tako da ne vem, ali gre samo za glasbo ali še za kaj drugega.

Odgovor:

Župan – odgovor:

1. Gre za velik problem, s katerim se srečujemo tudi na občini. Eno pravnico smo poslali na to izobraževanje in se bomo pogovorili glede tega predloga. Prav je, da društvom tudi pomagamo. Veste, da smo imeli težavo tudi v tem občinskem svetu in ste morali podati soglasja. Zadnje soglasje od svetnikov smo prejeli v petek, drugače ne bi danes smeli snemati seje. V občinski upravi se bomo pogovorili ali bi bilo smiselno, da občina plača strokovnjaka in se organizira posvet za društva, s katerim bi se pomagalo društvom. Zavedam se, da naša društva delajo brezplačno in bi bilo res neumno, da bi prejeli še kakšno kazen.

2. Gre za povsem privatni spletni radio. Občina ga ne financira. Gre za novost. Sam osebno sem bil povabljen in sem jih obiskal, tako kot se odzovem na povabilo kakšnega drugega društva ali podjetja. Občina s tem radijem nima nič. Predstavili so nam, da gre za novost spletnega radia, na katerem naj bi se predvsem predvajali domači izvajalci in tudi tista glasbe, ki je povezana z našimi občani. V tem trenutku ni predvideno, je pa možno, tako kot na ostalih radijih, v primeru, če bi imel župan kakšno informativno oddajo, da se lahko stroški tega pokrivajo.Izpraševalec: Darko Udovič (SMC)
Seja: 2. seja Občinskega sveta občine Brežice (04.02.2019)
Točka: Pobude in vprašanja.
Vprašanje/pobuda:
1. Pobuda in vprašanje se nanaša na OŠ Cerklje ob Krki. Pomanjkljivosti je bilo zelo veliko. Na sestanku, o katerem je govoril Aleksander, sem bil tudi jaz prisoten. Vemo, da je bilo po tehničnem pregledu izvedenih kar nekaj del. Zanima me iz katerega dela so bila ta dela plačana. Iz naslova bančne garancije? Vemo, da je šla ta firma v stečaj. Dajem pobudo, da se v proračunu zagotovijo sredstva za odpravo teh pomanjkljivosti oz. stvari, ki bi morale biti odpravljene v garancijski dobi kot na primer ogrevanje prostorov v stari šoli. Nesprejemljivo je, da se ugotavlja, da so te cevi, postavljene preveč narazen v primeru talnega ogrevanja. Postavlja se vprašanje kje je bil nadzor, ki je bil verjetno tudi plačan iz naslova proračuna. Razsvetljava igrišča bi prav tako morala biti izvedena in ne da se zdaj postavlja vprašanje, kdo bo to naredil. Pričakujem, da bodo te stvari vnesene v naslednji proračun.

Odgovor:

Župan – odgovor:

Pri OŠ Cerklje ob Krki ponavljam, da so nekatere stvari, ki niso bile narejene v redu in se že popravljajo iz bančne garancije. Druge stvari pa so tiste, s katerimi so se delale racionalizacije. Preseneča me, ker vemo kdo je v tej šoli bil. Jaz najmanj. Nihče, v času, ko se je delalo ni opozoril na racionalizacije in da se s čim ne strinja. Uporabno dovoljenje je bilo narejeno. Če nekdo dodatno želi razsvetljavo in takrat ni bila v načrtu, se ne more reči, da gre za slabo kvaliteto, ali če niso neko ogrevanje oz. hlajenje dodatno naredili. Verjetno so pričakovali, da v zbornicah, vsaj poleti, ko je vročina na vrhuncu, ni toliko učiteljev in tega niso vgradili. Sam ne vem zakaj. Mogoče bi celo kaj več vedela Stanka in bivša vodja oddelka Nuša in tudi Matija Kolarič, ki je bil na začetku, ko se je začela ta šola graditi, zraven. O racionalizacijah meni niso govorili. Če je kakšna stvar, ki je potrebna, bo vnesena v proračun in jo bo potrebno dograditi. V skladu s popisi so bila dela opravljena. Drugo bi bilo, če bi bila razsvetljava plačana, a je ne bi nihče naredil. Ko se je gradilo bi bilo potrebno opozoriti na to, da ni razsvetljave in ne govoriti zdaj, da je to napaka. Ne gre za napako, ker tega takrat ni bilo narejeno. Zakaj pa ni razsvetljave na šolskem igrišču pa meni ni znano. Strinjam se, da je smiselno, da se te zadeve uredijo, saj to igrišče uporabljajo tudi drugi krajani v popoldanskem času. Upam, da se bo zadeva lahko uredila, bo pa potrebno za to zagotoviti sredstva v proračunu. Prav je, da se šola dokonča. Pri tej šoli smo plačevali še super nadzor in če ni kvalitetno opravil svojega dela, bomo odgovornost zahtevali še od njih.Izpraševalec: Mag. Andrej Vizjak (SDS)
Seja: 2. seja Občinskega sveta občine Brežice (04.02.2019)
Točka: Pobude in vprašanja.
Vprašanje/pobuda:
1. V preteklih mesecih smo bili priča ukrepom nove vlade na temo sproščanja plač v javnem sektorju. Kar mislim, da je dobro. Marsikateri javni uslužbenec še zdaj zasluži premalo glede na to koliko dela in mogoče marsikateri preveč glede na delo. Vlada se je odločila, da bo po neki uravnilovki dvignila plače vsem in to je pozdrava vredno. Ni pa razmišljala, da lokalnim skupnostim, ki se borimo za različne projekte, nenazadje sta bila dva pred tem tudi omenjena, OŠ Cerklje ob Krki in še kakšna druga šola in kakšen drug projekt, da se dela to na račun teh razvojnih projektov. Slišimo veliko natolcevanja in zato bi prosil, da se do naslednje seje, ko se bo obravnaval proračun pripravijo natančni izračuni koliko bo po novem v letu 2019 in v prihodnjih letih moral občinski proračun nameniti več denarja zaradi odprav plačnih neskladij kot posledica teh dogovorov v obdobju te vlade in koliko več denarja bomo dobili v občini na račun višje povprečnine. Govori se, da je razmerje 1 : 5. Da bomo 5-krat več denarja izgubili kot ga bomo dobili. Prosil bi službo za finance za izračun, koliko bomo več izgubili glede na to, koliko bomo s povprečnino dobili. Želel bi tudi natančno oceno izpolnjevanja zavez države do občine Brežice. Še posebej mislim na težko izpogajane dogovore glede nadomestila Cerkljam ob Krki zaradi letališča. To je še posebej pomembno danes oz. ko bo tam vojaška vaja. Predlagam oz. najmanj pričakujem, da država spoštuje zaveze in podpisane dogovore iz preteklosti, saj ni enostavno prišlo do njih. Prosim, da te izračune dobimo ob proračunski seji oz. do seje, ko bomo obravnavali osnutek proračuna, da nam bo jasno koliko nas je »oškrpnila« razvojnega denarja sedanja vlada.

2. Želel bi natančno informacijo kaj se dogaja z bolnišnico Brežice. Danes lahko v Delu beremo relativno ogorčeno izjavo direktorice, da krnijo določene vsebine bolnišnice Brežice, zlasti ko govorimo o intenzivni terapiji, ki naj bi postala lokalna intenzivna terapija s 24-urno obravnavo in potem te odpeljejo nekam. Ne znam si predstavljati, kako je mogoče pacienta, ki je v intenzivni obravnavi, kjer je pravzaprav bolj ali manj pripet na aparate za osnovne življenjske funkcije, ker sicer ne bi bil na intenzivni terapiji, da se ga sprejme za 24 ur in se ga nato prevaža z avtomobili. Če je to možno strokovno, očitno je, v tej strategiji in s tem pristopom potem to pomeni krnitev te bolnišnice. Kar dolgo sem že v politiki in pravzaprav vse leve vlade do sedaj so se najprej zaletele v te podeželjske bolnišnice. Najprej so mislile, da bodo reševale finančne zagate slovenskega zdravstva na bolnišnici Brežice, Trbovlje, Ptuj in le-te bi okrnili programe in bi nato bilo s slovenskim zdravstvom vse v redu. Gre za scenarij za telebane. S temi poskusi so že prihajali v preteklosti in hvala bogu smo uspeli te pobude zavrniti. Ne vem kako bo s to pobudo. Župan, pričakujem, da svetniki do naslednje seje dobimo celovito informacijo kaj se dogaja in bomo po potrebi, tako kot smo do sedaj vedno, sklicevali svete vseh treh posavskih občin na temo protesta proti takšnemu ravnanju. To smo naredili, ko se je ukinjala policijska uprava v Krškem, ki je bila ukinjena in odseljena v Novo mesto. Zanima me koliko so zaradi tega privarčevali. Podobno se naj bi dogajalo tudi z bolnišnico Brežice. Mi v SDS-u bomo temu ostro nasprotovali. Upam, da tudi ostali. Pred tem bi želel celovito informacijo.

Odgovor:

Župan – odgovor:

Pri proračunu boste dobili podatke glede povprečnine in vseh stroškov, ki so se povečali. Ne gre le za javne uslužbence, tudi ostali stroški so se povečali. Povprečnina se je relativno malo povečala.Izpraševalec: Aleksander Gajski (SDS)
Seja: 2. seja Občinskega sveta občine Brežice (04.02.2019)
Točka: Pobude in vprašanja.
Vprašanje/pobuda:
1. V poročilu o delu, ki smo ga danes dobili je tudi točka Sodelovanje z MORS-om, a bi vseeno izpostavil nekaj vprašanj:
a. Na seji 08. 10. 2018 sem spraševal ali je MORS sporočil terminski plan dokončanja obvoznice Drnovo-Črešnjice. Če se ne motim, odgovor ni bil posredovan. Glede na zaskrbljujočo prometno situacijo na Črešnjicah me zanima stališče MORS-a do te problematike in do navedb iz 45. člena Uredbe o državnem prostorskem načrtu za letališče Cerklje ob Krki, ki govori o etapah izvedbe prostorskih ureditev. V točki (1) tega člena je med ostalim navedena deviacija ceste Drnovo-Črešnjice, v točki (6) pa dve podetapi izvedbe povezovalne cesta Drnovo–Črešnjice. Realizacija teh navedb bi znatno razbremenila prometnico skozi samo vas in tako rešila težave s katerimi se soočajo prebivalci Črešnjic. Postavlja se vprašanje kdaj lahko pričakujemo dokončno ureditev prometnice, izgradnjo prepotrebnega avtobusnega postajališča in pločnika?
b. Na seji 05. 10. 2015 sem izpostavil vprašanje glede močno poškodovanega odseka javne poti JP 524202 med izvozom iz območja Gaj in vse do priključka javne poti na regionalno cesto R2 419/1206. Poškodbe so nastale med deli v okviru projekta celovite prenove in obnove ter dograditve letališke infrastrukture. Kdaj lahko pričakujemo vzpostavitev stanja pred pričetkom gradbenih del?
c. Naprej bi bilo zanimivo slišati načrte v zvezi z območjem Gaj. V avgustu bo potekla pogodba o brezplačni uporabi nepremičnine med MORS-om in Zveza za avto šport Slovenije – AŠ 2005.
d. In ko govorimo o sodelovanju z MORS-om ne morem mimo tematike sofinanciranja. Prosim, da občinske službe pripravijo poročilo oz. pregled sofinanciranj iz strani MORS-a (npr. od leta 2006 naprej) s poudarkom na zadnjih 4 letih. Zanima me, kakšno nadomestilo prejemamo za to, da imamo v naši občini umeščen objekt vojaškega letališča in koliko teh sredstev je bilo porabljenih za projekte na desnem bregu reke Save.
e. Že te štiri točke so po mojem zadosten razlog, da po daljšem času povabimo predstavnike MORS-a na eno izmed sej občinskega sveta. A sem prepričan, da se bo našlo še marsikatera tema, ki je nisem omenil, a bi se o njej veljalo pogovoriti s predstavniki MORS-a.

2. Dne 10. januarja 2019 sem bil, skupaj s svetnikoma Darkom Udovičem in Petrom Dirnbekom povabljen k 4. točki 2. redne seje Sveta staršev OŠ Cerklje ob Krki na temo »problematika novih prostorov OŠ in vrtca«, kjer sem bil sam osebno, prvič detajlno seznanjen s temi težavami. Med ostalim je bilo navedeno, da se občinska služba odziva na zahtevke, a da ni bistvenih premikov v smeri reševanja le teh. Ravnateljica me je kot predstavnika staršev in občinskega svetnika povabila na sestanek z arhitektoma in predstavnikoma občine iz oddelka za investicije, občinsko premoženje in javna naročila, ki je potekal 17. januarja. Pregledali smo nepravilnosti iz naslova gradnje in se seznanili z mnogokatero pomanjkljivostjo, ki je bila rezultat finančne racionalizacije. Dodatno težavo predstavljajo arhitektove moralne avtorske pravice, saj imata, poenostavljeno rečeno, v rokah škarje in platno kar se iskanja in predlaganja rešitev za določene težave tiče. Žal so njune rešitve za investitorja mnogokrat finančno nevzdržne ter iz vidika vzdrževanja ali kakega drugega vidika za uporabnika neprimerne. Da zaključim. Dne 22. 01. 2019 je občinska služba pripravila dopis s svojimi stališči s katerim ne moremo in ne smemo biti zadovoljni. Zopet bomo ostali na »mrtvi točki«. Nujno potrebno je najti rešitve za odprte zadeve in za te namene v prihodnjem proračunu zagotoviti potrebna sredstva. Kako se bomo odločali glede nove investicije, izgradnji OŠ Artiče, ko pa še tisto v Cerkljah nismo adekvatno zaključili? Govorim v imenu Sveta staršev. Prosim župana, da skupaj s strokovnimi službami ponovno preveri situacijo in pripravi predloge reševanja ter nam sporoči, kdaj bi se lahko srečal s Svetom staršev OŠ Cerklje ob Krki, da predstavi prihodnje korake in časovnico.

Odgovor:

Župan – odgovor:

1. Kar se tiče samega MORS-a, Imamo veliko nerešenih vprašanj. Tudi nas na občini te zadeve zanimajo, zato smo zahtevali sestanek pri ministru, ki je sklican za 12. februarja 2019. Upam, da bomo kaj več zvedeli o tem in tudi o tem, da se pripravlja kar precejšnja vaja NATA, ki naj bi jo izvajali izven letališča po občini Brežice. Zanima nas kaj vse se bo dogajalo. Zato upam, da bomo dobili vse informacije.

2. Glede šole pa, je kar nekaj problematike. Nekaj je stvar reklamacij, nekaj je dodatnih del, ki niso bila zajeta v projektu. Kar je stvar reklamacij, bomo morali urejati z bančnimi garancijami in dati kakšnemu drugemu izvajalcu, da bodo zadeve popravljene. Določene stvari za katere bi v šoli želeli, da se dogradijo pa bo potrebno v proračunu zagotoviti dodatna sredstva. Delale so se racionalizacije, a žal na način, da so se izključile nekatere stvari za katere nisem vedel, na primer hlajenje v zbornici. Z vsemi racionalizacijami nisem bil niti seznanjen in so bile narejene že v popisih. Zaradi tega, da je okno dvo ali tro slojno šola ni neuporabna. Bolj nas skrbi tisto, kar ni kvalitetno narejeno in za tisto je potrebno poskrbeti. Težave so tudi z ogrevanjem. Ne vemo kaj se je zgodilo s podtalnico, da se je začela močno kaliti. To smo sicer že uredili in povečali ogrevanje s plinom. Zadeve se rešujejo. Nekaj zadev je še v garancijski dobi in potrudili se bomo, da bodo zadeve urejene.Izpraševalec: Aljoša Rovan (Levica)
Seja: 2. seja Občinskega sveta občine Brežice (04.02.2019)
Točka: Pobude in vprašanja.
Vprašanje/pobuda:
1. Govori se, da je v intenzivni pripravi proračun. Je zunaj kak poziv? Lahko mi kot stranke in javnost že predlagamo kaj ali ne? V spominu imam, da smo v prejšnjem letu že v naprej dajali predloge.

2. V času predvolilne kampanje smo v enem od volilnih soočenj izvedeli, da se občinska priznanja delijo v KMVVI po sistemu en vaš, en naš. Po novem bo en naš in še en naš. Že takrat sem županu posredoval predlog za spremembo načina izbiranja zato v novem mandatu to delam še uradno. Predlagam spremembo odloka – v 5. členu, ki se glasi: »Dokončni predlog za proglasitev častnega občana, podelitev domicila v občini Brežice, priznanje občine Brežice in za podelitev oktobrske nagrade pripravi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Brežice.« Predlagam, da se spremenjeni 5. člen glasi: »Dokončni predlog za proglasitev častnega občana, podelitev domicila v občini Brežice, priznanje občine Brežice in za podelitev oktobrske nagrade pripravi Komisija za podelitev občinskih priznanj. Komisijo sestavljajo župan in po dva predstavnika gospodarstva, kulture in športa, ki jih imenujejo njihova združenja.« Razprava o spremembi odloka naj se izvede pravočasno, da se bodo lahko občinski nagrajenci letos izbirali že po novem. Na moj predlog so možne tudi kakšne spremembe, dodelave itn. Mislim pa, da vsekakor ni več primerno, da to opravlja KMVVI

Odgovor:

Župan – odgovor:

1. Potek pri proračunu je takšen, da proračunske porabnike in krajevne skupnosti pozovemo, da podajo predloge, nato se pripravi osnutek in potem bo javna razprava. Takrat boste lahko vi, če boste osnutek ocenili kot primeren za javno razpravo, podali pisne pripombe in nato v drugem branju tudi amandma. Če boste strokovnim službam že prej podali kak predlog pa je to tudi dobrodošlo, kajti bistveno lažje je, da se ve, kaj si kdo želi.

2. Predlog za spremembo odloka morate posredovati na KMVVI, saj je to njihova pravica po poslovniku. KMVVI lahko predlaga spremembo odloka. KMVVI v preteklosti tudi ni vedno upošteval moje predloge, tako da tudi sam nisem velikokrat najbolj navdušen nad predlogi. Novi KMVVI bo te zadeve korektno predlagal, ker so bili večinoma predlagani ljudje in potrjeni tisti, ki so to zaslužijo. Na koncu o podelitvi nagrad in priznanj odloča občinski svet in če nekomu ne bi želel priznanja dati, bi lahko predlog tudi zavrnil. O tem kdo dobi občinsko priznanje, občinsko nagrado ali je proglašen za častnega občana, odloča občinski svet. Po navadi je bilo vedno korektno potrjeno in verjamem, da bo tako tudi v prihodnje. Sam kot župan si ne želim odločati o prejemnikih nagrad, saj bo potem še več politizacije, če bodo rekli, da je župan izbiral občinske nagrajence.