2. seja Občinskega sveta občine Brežice
Datum in ura:
 24.11.2014 ob 16:00
Možnost postavljanja vprašanj:
 24.11.2014 do 20:00
Lokacija:
 Sejna soba na Gubčevi 10a, Brežice

Vabilo:

Vabilo - 2. seja OS (24.11.2014) - OS_popravek
Zapisnik:

Zapisnik 2. redne seje

2. seja Občinskega sveta občine Brežice bo v ponedeljek, 24.11.2014 ob 16.uri, v sejni sobi na Gubčevi 10a, Brežice

 

Točke dnevnega reda

1. Potrditev zapisnika 1. redne seje Občinskega sveta občine Brežice.

Gradiva:

2. Sklep o imenovanju nadomestne članice Občinskega sveta občine Brežice.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

Sprejeti akti:

3. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici Občinskega sveta občine Brežice.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

Sprejeti akti:

4. Sklep o imenovanju nadomestnega člana Občinskega sveta občina Brežice.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

Sprejeti akti:

5. Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

6. Določitev dnevnega reda.

7. Sklep za imenovanje predsednikov, namestnikov predsednikov in članov stalnih delovnih teles občinskega sveta in sicer:

7.1. Statutarno-pravne komisije,

7.2. Komisije za vloge in pritožbe,

7.3. Odbora za družbene dejavnosti,

7.4. Odbora za proračun, finance, davčno politiko in občinsko premoženje,

7.5. Odbora za gospodarstvo,

7.6. Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja,

7.7. Odbora za urbanizem,

7.8. Odbora za gospodarske javne službe in varstvo okolja.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

Sprejeti akti:

8. Sklep o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine Brežice.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

Sprejeti akti:

9. Sklep o financiranju političnih strank v občini Brežice.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

Sprejeti akti:

10. Pobude in vprašanja.
Izpraševalec: Anton Zorko (DeSUS)

Vprašanje/pobuda: Tveganje za socialno ogroženost v občini Brežice. V tej regiji je to tveganje največje. Dajem pobudo, da župan in predvsem občinske službe pred obravnavo osnutka proračuna pripravijo program za pospešitev razvoja občine in pritegnitev investitorjev tako, da s tem programom in z ukrepi naredimo občino privlačno za investitorje. V prazne industrijske cone v Dobovi, Slovenski vasi, Šentlenartu je potrebno dobiti investitorje, ki bodo tukaj investirali. Naj bo v tem programu razvidno, koliko novih delovnih mest bomo lahko v naslednjih letih s tako politiko imeli. Predlagam, da to pobudo še letos, ali pa v začetku prihodnjega leta kot predlog programa dobimo na mizo. - Anton Zorko (DeSUS) 29.12.2014Izpraševalec: Aljoša Rovan (Levica)

Vprašanje/pobuda: Neasfaltiran kos ceste v Brežicah. Ta kos ceste na Prešernovi cesti, v dolžini cca 250 m, med veterinarsko bolnico, v smeri nasipa, je praktično zadnja neasfaltirana cesta v mestu in tam zraven so zavetišče za male živali, Dom starejših občanov ter hiša starejšega zakonskega para Davidović. Asfaltiranje te ceste bi zmanjšalo količino prahu, ki pada po zavetišču malih živali, izboljšalo bi dostop stanovalcem Prešernove 25 in dalo slabše pokretnim prebivalcem Doma starejših občanov lepo sprehajalno pot do nasipa oz. Save. Glede na to, da se sedaj zaradi gradnje hidroelektrarne tam opravljajo dela pri gradnji nove ceste, katera bo potekala od pokopališča med veterinarsko bolnico in med Domom starejših občanov, predlagam, da bi se šlo še v asfaltiranje te ceste. Vsa potrebna mehanizacija bo že tam oz. v neposredni bližini, zato bi bilo asfaltiranje te ceste verjetno lahko relativno poceni. Strokovnim službam predlagam, da pobudo preučijo ter ali je to tehnično in finančno izvedljivo. - Aljoša Rovan (Levica) 29.12.2014
Odgovor:
Kar se tiče investicij po Krajevnih skupnostih, občina vsako leto pred pripravo proračuna poziva krajevne skupnosti, da oddajo načrt predvidenih investicij in določijo prioritete. Vašo pobudo bomo posredovali Krajevni skupnosti Brežice.

Pripravil: David Flajnik, višji svetovalecIzpraševalec: Peter Dirnbek (Levica)

Vprašanje/pobuda: Predlog v zvezi z ažuriranjem Excelove tabele na občinski spletni strani, pobude in vprašanja, katere je omenil že Jure Pezdirc. Tabela je zelo uporabna, žal pa ni redno ažurirana. Zadnje vprašanje je bilo ažurirano septembra 2013, odgovor pa maja 2013. Excelova tabela ni ažurirana, zato vlagam pobudo, da se ta zadeva ažurira. - Peter Dirnbek (Levica) 29.12.2014
Odgovor:
Odgovor župana:
Excelove tabele bo vsekakor potrebno ažurirat.Izpraševalec: Mag. Andrej Vizjak (SDS)

Vprašanje/pobuda: Varčevalni paket vlade za lokalne skupnosti. Dobili smo tabelo - Ukrepi za znižanje odhodkov, za povečanje prihodkov občinskih proračunov. Ob znižanju povprečnine so napovedani tudi nekateri sistemski rezi v delovanju precejšnih sfer. Tu notri je v nadaljevanju tudi gradivo, besedilo členov. Člen 45.a govori o šolah, o spremembi statusa osnovne šole. Ta člen govori, da se bo vsem osnovnim šolam, ki imajo manj kot devet oddelkov, ukinil status samostojne šole. Mislim, da je takih šol v Brežicah kar nekaj. Po tem zakonu bi se našim šolam v občini Brežice ukinil status samostojne šole. Kar pa je še huje, nekaterim šolam se ukinja status podružnične šole. S tem se grobo posega v status določenih šol in če tega ne bomo naredili kot ustanovitelj, bomo sankcionirani na način, da bomo dobili manj denarja oz. bodo manj denarja dobile seveda tudi te šole.
Imam pobudo da se resno analizira predloge, da se preračuna kakšne finančne posledice bodo tej predlogi imeli in glede na to koliko se znižuje potem tudi povprečnina, ali po eni strani odtehtajo normativno kleščenje standardov in stroškov, ali odtehta dejansko znižanje povprečnine oziroma prihodkov v občinski proračun na drugi strani. Predlagam da se to naredi relativno hitro, da se oceni na eni strani, koliko manj bomo imeli stroškov s temi ukrepi in po drugi strani koliko manj bomo imeli prihodkov zaradi znižanja povprečnine. Če bo razlika, predlagam da se odreagira na to s sklicem seje ali pa s posebno točko na seji občinskega sveta, kjer bomo od kompetentnih ljudi z Vlade RS dobili relevantne odgovore. Dajem pobudo da se s tem resno ukvarjamo na naslednji seji.
- Mag. Andrej Vizjak (SDS) 29.12.2014
Odgovor: Občina Brežice se je v dopisu, ki je bil v zvezi z varčevalnimi ukrepi, opredeljenimi v predlogu interventnega zakona za znižanje stroškov občin poslan Skupnosti občin Slovenije, opredelila tudi o spreminjanju statusa osnovnih šol in predvidenem izračunu zniževanja stroškov lokalnim skupnostim. Pripombe v celoti pošiljamo v prilogi tega dopisa. Pripombe so zapisane v točki 5 priloge na strani 3 (45. a člen – sprememba statusa šole).Izpraševalec: Tatjana Močan (SDS)

Vprašanje/pobuda: Umiritev prometa čez center Dobove. To je državna cesta in zlasti z vzhodne strani, torej s Hrvaške, avtomobili prehitro vozijo. Kljub visokim kaznim in kljub temu da so na tisti cesti narisane zebre prihaja tam do prehitre vožnje, kar pa ogroža krajane, zlasti ranljivejše skupine. Zaradi vsega navedenega, predvsem pa zaradi varnosti, dajem pobudo za postavitev merilne opozorilne table na kateri piše »vozite prehitro«. Glede na to, da gre za glavo cesto skozi Dobovo, je po predhodnem posvetu s pravnimi službami na občini postavitev te table verjetno edina rešitev. - Tatjana Močan (SDS) 29.12.2014
Odgovor:
Se strinjamo, da so preventivne radarske table »Vi vozite« zelo dobro sredstvo za umirjenje prometa. Trenutno imamo v Občini Brežice postavljene 3 takšne table. Imamo pa tudi mobilni števec prometa in merilnik hitrosti, ki se ga postavi na drog javne razsvetljave. Števec omogoča štetje prometa po vrstah vozil in meri hitrost vozil v obeh smereh. Ker gre za postavitev ob državni cesti si je potrebno pridobiti soglasje Direkcije RS za ceste. Po pridobljenem soglasju bomo ob omenjeni cesti v Dobovi namestili merilnik hitrosti in vas obvestili o rezultatih meritev. Ti rezultati bodo tudi argument upravljalcu ceste, da se postavijo stalne table »VI VOZITE«, za kar pa je tudi potrebno pridobiti soglasje DRSC.

Pripravil: David Flajnik, višji svetovalecIzpraševalec: Tatjana Močan (SDS)

Vprašanje/pobuda: Nedelujoče luči v krajevni skupnosti Dobova. Razsvetljava ne deluje vzdolž celotne Mladinske, Maistrove ulice ter Železniške ulice. Prav tako razsvetljava ne deluje na Ulici Bratov Gerjovičev, in sicer od hišne številke 1 pa do gostilne Katič. Razsvetljava tudi ne deluje na Selski ulici, od številke 1 do železniške postaje. Če povem bolj konkretno, razsvetljava na Mladinski ulici ne deluje od 27. oktobra, za ostale ulice datuma, od kdaj je razsvetljava nedelujoča, ne vem. Predvidevam, da je napaka nastala ob izgradnji pločnika in se nadejam da bo v kratkem odpravljena. - Tatjana Močan (SDS) 29.12.2014
Odgovor:
Kot ste sklepali, je bil del javne razsvetljave začasno izklopljen zaradi gradnje pločnika. V nekaj dneh po vašem obvestilu je upravljalec javne razsvetljave vzpostavil stanje javne razsvetljave, tako da je svetila povsod, razen na delu gradbišča, kjer to fizično ni bilo možno izvesti zaradi ostalih gradbenih del. V času gradnje pločnika je možno, da bo še kdaj prišlo do začasne izključitve dela javne razsvetljave. V kolikor do tega pride, vas prosimo za razumevanje, hkrati pa vam predlagamo da o tem obvestite tudi Občino (telefonsko ali ustno Tejo Leben), saj čisto vseh informacij z gradbišča ne dobivamo sproti.

Pripravila: Teja Leben, višja svetovalkaIzpraševalec: Jurij Pezdirc (Lista SONCE)

Vprašanje/pobuda: Država in finance. Zelo previdni moramo biti kaj se bo sprejemalo na področju občin in kot je župan že omenil, Skupnost slovenskih občin sodeluje na tem področju. Koliko sem jaz seznanjen, je v večini zavodov manj kot 15 zaposlenih. To, da bi vsi zavodi prišli na občinski proračun, bi za nas predstavljalo malo katastrofo. Na tem mestu bi predlagal, da v prihodnje to zadevo obravnavamo, ker definitivno je naš skupni cilj, da dobre zadeve ohranjamo. Vlada ter državni organi pa naj na področju direktoratov, ki jih imamo in ki so več ali manj sami sebi namen, zadeve uredi, pa bo tako denarja za vse dovolj. - Jurij Pezdirc (Lista SONCE) 29.12.2014
Odgovor: Odgovor župana:
Kar se tiče tega drugega, bi rad poudaril, da sem tudi jaz član predsedstva Skupnosti občin Slovenije. Na račun tega mi je uspelo pridobiti te predvidene ukrepe. Definitivno bomo zelo spremljali ter naredili tudi analizo, kaj bi to pomenilo za našo občino. Če bi do tega prišlo, bi bila to seveda težava predvsem za ne-mestne občine in zavode. Tako bi kar avtomatsko ukinjali male zavode, kateri se lahko financirajo sami. Mislim, da so bili ti predlogi malo nepremišljeni. Res pa je, da smo imeli predviden sestanek z Vlado RS, a je bil le-ta zaradi velikega števila pripomb odpovedan, tako da sedaj čakamo naslednji sestanek. Tudi Skupnost občin Slovenije je rekla, da v tem trenutku na takšne stvari ne moremo pristati, kajti večina predlogov naj sploh ne bi imela prakse. Konec koncev tudi ukinitev krajevne skupnosti ne pomeni prihranka, kajti namesto njih bo moral nekdo drug nekaj narediti. Krajani pa bodo s tem izgubili tisto vmesno povezavo. Pri nas krajevne skupnosti delajo zastonj. Skratka, na to bomo pozorni in jaz vas bom na vsaki seji obveščal o vsem, če pa bo potrebno kaj posebnega pa bomo lahko sklicali izredno sejo.

Občina Brežice se je v dopisu, ki je bil v zvezi z varčevalnimi ukrepi, opredeljenimi v predlogu interventnega zakona za znižanje stroškov občin poslan Skupnosti občin Slovenije, opredelila tudi o ukinjanju statusa samostojnih zavodov. Pripombe v celoti pošiljamo v prilogi tega dopisa. Pripombe so zapisane v točki 9 priloge na straneh 4 in 5.Izpraševalec: Jurij Pezdirc (Lista SONCE)

Vprašanje/pobuda: V Osnovni šoli Brežice se je s šolskim letom 2014/2014 spremenil čas predure (7.30) in prve ure (8:20). Problem je pri vozačih, na primeru Bukoška. Otroci imajo avtobus ob 7.00 uri in ob 7.30 uri ter čakajo 35 - 40 min na prvo šolsko uro. Kar pomeni, da je urnik avtobusov ostal enak, šolski urnik pa se je spremenil in je tako pričetek pouka 20 min kasneje. Prosim, če je možno, da se na tem področju karkoli naredi, če imamo kakšne možnosti, saj so tudi v drugih KS te težave. Če to ni možno, naj ostane tako kot je, je pa dobro, če pri teh zadevah preverimo pri prevozniku in tudi pri šolah kaj in kako je. - Jurij Pezdirc (Lista SONCE) 29.12.2014
Odgovor:
Po navodilu MIZŠ smejo šole izvajati šolske aktivnosti šele po 7.30 uri zjutraj. OŠ Brežice je imela v preteklih šolskih letih precej šolskih aktivnosti organiziranih (pretežno za 2. in 3. triado) pred 1. uro, to je ob 7.10. Izkazalo se je, da je zaradi ustrezne organizacije pouka smiselno, da se pričetek pouka prestavi na 8.20, kar šoli omogoča, da ponovno del šolskih aktivnosti organizira pred pričetkom pouka, to je ob 7.30. Obveščamo, da je Občina Brežice OŠ Brežice pred uvedbo spremembe pričetka pouka obvestila, da mora pred končno odločitvijo o spremembi pričetka pouka s prevoznikom uskladiti prevoze na način, da spremembe ne bodo predstavljale za Občino Brežice dodatnih stroškov. Prevoznik je, ob upoštevanju pogodbenega zneska za izvedbo prevozov, kljub temu s šolo uskladil večje število prevozov v in iz šole ter dodal nekaj dodatnih avtobusnih linij. V nadaljevanju posredujemo urnik prevozov v in iz OŠ Brežice po starem (pričetek pouka ob 8.00) in po novem (pričetek pouka ob 8.20).

1. Ure prihodov in odhodov avtobusov po starem (pričetek pouka ob 8.00) - veljalo do konca šolskega leta 2013/14.

1.1. Prihodi avtobusov za OŠ Brežice na postajališče Brežice ZD iz naslednje smeri

- V. Malence (6.28)-Mrzlava vas-Globočice-Sobenja vas-Dvorce-Brežice ZD (6.57)
- V. Malence (7.15)-Mrzlava vas-Globočice-Sobenja vas-Dvorce-Brežice ZD (7.45)
- Krška vas (7.30) - Brežice ZD (7.40)
- Cundrovec ( 7.30) - Bukošek– Brežice ZD (7.40 )
- Skopice ( 7.35 ) – Brežice ZD (ob 7.50 )
- Prilipe ( 7.36 ) - Dvorce – Brežice ZD (7.49 )
- Gornji Lenart (7.37 ) – Brežice ZD ( 7.45)

1.2. Odhodi avtobusov izpred OŠ Brežice:
- Brežice ZD (12.40)-Cerina-Dobeno-Žejno-Sobenja vas-Globočice–Mrzlava vas- Velike Malence
- Brežice ZD ( 12.40) - Krška vas - Skopice
- Brežice ZD ( 12.40 ) - Dvorce - Prilipe
- Brežice ZD ( 12.40 ) - Bukošek
- Brežice ZD (12.40 ) - Gornji Lenart
- Brežice ZD (13.40 ) - Krška vas - Skopice
- Brežice ZD (13.40 ) – Bukošek
- Brežice ZD (13.40 ) - Prilipe - Dvorce - Cerina - Dobeno - Žejno - Sobenja vas - Globočice - Mrzlava vas - Velike Malence
- Brežice ZD ( 14.26 )- Krška vas
- Brežice ZD ( 14.26 )-Skopice
- Brežice ZD ( 14.26 )-Gor.Lenart
- Brežice ZD(14.29 )- Dvorce-Cerina – Žejno - Sobenja vas – Globočice - Mrzlava vas –
Vel. Malence

2. Ure prihodov in odhodov avtobusov po novem (pričetek pouka ob 8.20)- velja od pričetka šolskega leta 2014/15.

2.1. Prihodi avtobusov za OŠ Brežice na postajališče Brežice ZD iz naslednjih smeri:
- V. Malence (6.28)-Mrzlava vas-Globočice-Sobenja vas-Dvorce-Brežice ZD (6.57)
- Cundrovec ( 6.55) - Bukošek– Brežice ZD (7.05 )
- Gornji Lenart (6.57 ) – Brežice ŽP - Brežice ZD ( 7.07)
- Skopice ( 7.12 ) – Krška vas - Brežice ZD (7.27 )
- Brezina (7.21 ) – Brežice ZD (7.27 )
- V. Malence (7.15)-Mrzlava vas-Globočice-Sobenja vas-Dvorce-Brežice ZD (7.45)
- Krška vas (7.30) - Brežice ZD (7.40)
- Cundrovec ( 7.30) - Bukošek– Brežice ZD (7.40 )
- Skopice ( 7.35 ) – Brežice ZD (ob 7.50 )
- Prilipe ( 7.36 ) - Dvorce – Brežice ZD (7.49 )
- Gornji Lenart (7.37 ) – Brežice ZD ( 7.45)

2.2. Odhodi avtobusov izpred OŠ Brežice:
- Brežice ZD (13.00)-Cerina-Dobeno-Žejno-Sobenja vas-Globočice–Mrzlava vas- Velike Malence
- Brežice ZD (13.00) - Krška vas – Skopice
- Brežice ZD (13.00) - Dvorce – Prilipe
- Brežice ZD (13.00) – Bukošek
- Brežice ZD (13.00) - Gornji Lenart – Brezina
- Brežice ZD (14.00 ) - Krška vas – Skopice
- Brežice ZD (14.00 ) – Bukošek
- Brežice ZD (14.00 ) - Prilipe - Dvorce - Cerina - Dobeno - Žejno - Sobenja vas - Globočice - Mrzlava vas - Velike Malence
- Brežice ZD (14.23) – Brezina – Glogov brod
- Brežice ZD (14.30 )- Krška vas
- Brežice ZD (14.30 )-Skopice
- Brežice ZD (14.30 )-Gor.Lenart
- Brežice ZD (14.30 )-Dvorce-Cerina-Žejno-Sobenja vas-Globočice-Mrzlava vas-Vel. Malence
- Brežice ZD (14.30 ) – Bukošek Držič – Sela
- Brežice ZD (14.42) - Prilipe – Podgračeno
- Brežice ZD (14.50 )-Dvorce-Cerina-Žejno-Sobenja vas-Globočice-Mrzlava vas-Vel. Malence – Krška vas – Skopice

Kot je razvidno iz urnikov prihodov in odhodov avtobusov, se je povečalo število avtobusnih linij, s katerimi se lahko učenci pripeljejo v in iz šole. Večjih zamikov prevozov ni bilo možno izpeljati ob upoštevanju organizacije prevozov prevoznika na ostalih avtobusnih linijah, ki jih izvaja. Sporočamo tudi, da je vsem vozačem, ki pridejo v šolo pred pričetkom pouka, zagotovljeno varstvo vozačev, oziroma imajo možnost počakati do pričetka pouka v prostorih šole.Izpraševalec: Ivan Kostevc (Lista SONCE)

Vprašanje/pobuda: Pred nekaj časa, smo videli, da se je odvijala gasilska vaja v Splošni bolnišnici Brežice. Prosil bi g. Levojevića, da nam na naslednji seji posreduje poročilo o vaji. - Ivan Kostevc (Lista SONCE) 29.12.2014
Odgovor: Sklep o izvedbi občinske vaje »Vaja – požar v Splošni bolnišnici Brežice 2014« je izdal župan dne 1. 10. 2014. V skladu s sklepom o izvedbi vaje je bil za izvedbo, organizacijo in logistično podporo odgovoren javni uslužbenec, Roman Zakšek, ki je zaposlen na uradniškem delovnem mestu svetovalec za področje zaščite in reševanja v kabinetu župana. Vaja je potekala v soboto 11. 10. 2014 s pričetkom ob 8.00 in je trajala do 12.00. Končno poročilo o izvedbi vaje je v izdelavi. Občinskemu svetu ga bomo posredovali do konca leta 2014.

Skladno z odgovorom, ki je bil posredovan ob sklicu 3. redne seje OS, v prilogi pošiljamo poročilo o vaji »Vaja – požar v Splošni bolnišnici Brežice 2014«, izvedene 11. 10. 2014.«Izpraševalec: Darko Udovič (SMC)

Vprašanje/pobuda: Iz pisne priloge:
Vprašanje je vezano na nekdanji tako imenovani »Mobikrog« na lokacije Črešnjice – Hrastje, za katerega je MORS letos poleti podpisal petletno najemno pogodbo z Avto moto klubom AŠ 2005. Zanima me, ali je Občina Brežice seznanjena z aktivnostmi, katere naj bi se tam izvajale.
- Darko Udovič (SMC) 29.12.2014
Odgovor:
Tudi na Občini imamo zgolj neuradne informacije, kot ste jih podali že sami. Podrobnosti ne poznamo. Verodostojne informacije v zvezi s tem je torej moč pridobiti na Ministrstvu za obrambo.

Pripravila: Teja Leben, višja svetovalkaIzpraševalec: Darko Udovič (SMC)

Vprašanje/pobuda: Podajam pobudo, ki sem jo ne vem kolikokrat že podal, glede zaščitnih ograj – Gorenja Pirošica ob potoku. Dal sem pobudo, da bi se to uredilo, ker je nevarno in je cesta čisto ob potoku. Druga ograja pa naj bi se postavila ob Krki, Dolenja Pirošica – Malence in to na odseku, kjer se je že zgodil smrtni primer v reki Krki. - Darko Udovič (SMC) 29.12.2014
Odgovor:
Konec leta 2014 smo si skupaj z predstavnikom Krajevne skupnosti Cerklje ob Krki ter predstavnikom koncesionarja za redno vzdrževanje lokalnih cest v Občini Brežice ogledali predlagane lokacije za postavitev varovalnih ograj. S strani občine je naročena postavitev ograje ob potoku v Gorenji Pirošici. Postavitev ograje ob lokalni cesti Dolenja Pirošica – Malence pa po ogledu ni nujno potrebna.

Pripravil: David Flajnik, višji svetovalecIzpraševalec: Darko Udovič (SMC)

Vprašanje/pobuda: Ena zadeva se nanaša na vprašanje glede nove prometnice Črešnjice – Drnovo. Župan je nek odgovor dal na realizacijo. Zanima me, ta prometnica je narejena 98%. Del ene parcele še ni odkupljen. Obstoječo staro cesto so razkopali, se ne popravlja, da bi bil promet normalen. Zanima me, če se kaj dogaja v tej smeri. Nek obvoz je narejen, otvoritev ceste naj bi bila, a se baje čaka na, ne vem kaj. - Darko Udovič (SMC) 29.12.2014
Odgovor:
Dne 3.11.2014 je na Občini Brežice potekal sestanek s predstavniki Ministrstva za obrambo (v nadaljevanju MORS), v okviru katerega so bile s strani MORSa podane informacije v zvezi s postopki, ki se nanašajo na gradnje okoli letališča in poprejšnjimi dogovori (zapisnik MORS št.478-185/2014-20 z dne 7.11.2014 bo predan KS). Pod točko Ad3 je podrobneje navedeno in razdelano kakšne aktivnosti se vršijo v zvezi s cesto Črešnjice – Drnovo ter podan tudi podrobnejši terminski plan v zvezi z dokončno ureditvijo tega cestnega odseka. Na podlagi dogovorjenega je bilo s strani Občine izdano soglasje s pogoji št.3502-85/2014 z dne 7.11.2014 (tudi predano KS). Na kratko povzemamo, da se na obravnavani cesti izvaja začasna rešitev, , ki predvideva tudi pridobitev uporabnega dovoljenja in predaje ceste v uporabo, stalna rešitev pa bo izvedena, ko bodo dokončno rešena lastniška vprašanja.

Pripravila: Teja Leben, višja svetovalkaIzpraševalec: Marijan Žibert (ROK)

Vprašanje/pobuda: Uporaba javnih poti v krajevni skupnosti. Komunala Brežice je tudi ena izmed tistih, ki uporabljajo te poti. Te ceste smo večinoma delali s samoprispevki in prispevki na različne načine krajanov. Ceste so grajene za takšen promet kot so in za osne obremenitve prav gotovo nižje kot se danes uporabljajo. Iz Komunale Brežice pošiljajo dopise, naj obsekamo vejevje, saj da jim tolče po ogledalih. Take ceste so večinoma ozke, res je, da bi bilo tega vzdrževanja nujno več, sredstev za vzdrževanje javnih poti v krajevni skupnosti pa imamo toliko koliko jih pač imamo. Lahko bi vsa namenili za obsekovanje in vzdrževanje zaraščanja, ob nekaterih cestah, vse ostali bi pa šlo mimo. Zimsko vzdrževanje prejšnjo zimo sicer ni toliko »vzelo«, vendar pa po navadi navadno zimsko vzdrževanje precej sredstev pokuri tako, da za te stvari ostane dosti malo. Komunala bi se mogla tudi prilagajat potrebam in pogojem v svojem delovanju, da z vozilom takšnim kot je – triosovincem, ki ima še dodatne mehanizme in gre za težka vozila ter ko je cesta široka 3 m ali še manj, in ko gre težko vozilo po taki cesti, se cesta zdrobi pod tem pritiskom. Nekatere ceste so še vedno v lasti nekaterih privatnih lastnikov in tudi ne smeš posekati tistega vejevja, kjer se lahko ogledalo vozila odtrga. Voznik pa ni toliko priden, da bi stopil ven, si vsa ogledala zaprl. Preko občine oz. občinskih služb bi morali nekako zagotoviti, da po nekaterih cestnih odsekih, Komunala Brežice prilagodi vožnjo z manj težkimi vozili, kjer je osni pritisk dosti nižji in to svojo dejavnost izvaja na tak način. - Marijan Žibert (ROK) 29.12.2014
Odgovor:
Posredujemo odgovor Komunale Brežice – Dejan Zofič, vodja kontrole, kakovosti in razvoja:

Spoštovani!

Zahvaljujemo se vam za vaš odziv v zvezi z nekaterimi težko prevoznimi odseki cest v KS Velika Dolina. Zavedamo se, da so naša vozila težka, vendar trenutno nimamo sredstev, da bi si lahko privoščili novo, manjše in lažje komunalno vozilo, saj smo tudi mi omejeni s sredstvi za investicije v vozni park in zato opravljamo dejavnost s trenutno razpoložljivimi vozili.

Zapiranje ogledal v primerih, ko veje segajo na vozišče je lahko rešitev v posameznih primerih, ne pride pa v poštev pri vzvratni vožnji in daljših neprevoznih odsekih. V 41. členu Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Brežice (Ur. l. RS, št. 53/2009 s spremembami, v nadaljevanju Odlok), je uporabnik dolžan zagotoviti izvajalcu javne službe neoviran dostop do prevzemnega mest, tako da na tistih cestnih odsekih, kjer so lastniki gozdov privatni lastniki, so prav tako dolžni poskrbeti za prevoznost cest. Krajevne skupnosti pa smo pozvali, da poskrbijo za prevoznost cest, ki so v njihovem upravljanju.
V primeru, da so določeni odseki poškodovani, neprevozni zaradi vejevja in vožnja po njih več ne bo možna, bodo morali uporabniki posode oz. vreče dostavljati do prevoznih poti komunalnega vozila (2. odstavek 22. člena Odloka).
Naj vam omenimo dve možni rešitvi za nižje stroške vzdrževanja cest, v tem primeru obsekovanja vejevja ob cestah. Ena od krajevnih skupnostih v naši občini (KS Bizeljsko) je zaposlila javne delavce. S pomočjo javnih delavcev so z najnižjimi stroški obsekali vejevje in nam tako omogočili normalno prevoznost cest. Druga rešitev je bila v KS Cerklje ob Krki, kjer so se vaščani zbrali skupaj in obsekali vejevje in tako ni bilo nikakršnih stroškov za krajevno skupnost. Akcija pa je služila kot druženje vaščanov.
Naš cilj je nemoteno in kakovostno opravljanje delovnega procesa. Zagotovo ne bi želeli povzročati nezadovoljstva naših uporabnikov, ki bi lahko nastalo v primerih, ko zaradi neprevoznosti cest ne bi mogli izprazniti posod.

Pripravil: David Flajnik, višji svetovalecIzpraševalec: Jožef Piltaver (Lista SONCE)

Vprašanje/pobuda: Dajem pobudo, da se neprometni znaki, ki označujejo območje občine Brežice, na vseh cestah, ki vodijo v občino, odstranijo na stroške osebe, ki je tik pred lokalnimi volitvami 2014, zamenjavo naročila in se takoj zamenjajo z znakom Občine Brežice.

Zahtevam pisna odgovora in pojasnila.
- Jožef Piltaver (Lista SONCE) 29.12.2014
Odgovor:
Svetniki občinskega sveta so v preteklem mandatu večkrat opozarjali na nujno ureditev vhodnih tabel, ki označujejo mejno točko občine Brežice in pozdravljajo obiskovalce. Stare table, izdelane iz večih lamel, so označili kot neprimerne, saj se je na njih nabirala, kljub izvedenem čiščenju, umazanija in kazila podobo table ter posledično splošno podobo občine. Istočasno pa stare table niso izpolnjevale določil za tovrstno prometno signalizacijo na kar nas je opozorila tudi Direkcija RS za ceste. Tako smo zasnovali projekt oblikovanja in postavitve novih vhodnih tabel. Za te potrebe smo 5.3. 2013 objavili Javni natečaj za najboljšo celostno podobo za vhodne tabele (znaki za izraz dobrodošlice na vstopu v občino) v občino Brežice. Na podlagi tega je bila izbrana podoba, oddana s strani Dominika Černeliča s.p.. Celostno podobo smo naknadno usklajevali z Direkcijo RS za ceste, tako da je ustrezala zahtevam predpisov. Po izvedenem usklajevanju in potrditvi smo izvedli postavitev. Predhodno pa je bilo potrebno še pridobiti soglasja lastnikov zemljišč, kar je bilo v enem primeru zelo dolgotrajno.
Tabla vsebuje bodisi že predhodno definirane grafične elemente celostne podobe Občine Brežice oz. prepoznane znamenitosti. Med slednjimi se je ponudnik znotraj izbranega predloga kot nov grafični element vključil tudi silhueto ptiča čebelarja, povzeto po prepoznavni fotografiji lokalnega naravoslovnega fotografa. Ptič čebelar je redki prič, ki gnezdi v silikatnih peskih na Bizeljskem.
Predlog svetnika za odstranitev ni argumentiran. V sami pobudi ni bil naveden nobeden konkretni strokovni razlog zakaj bi bilo potrebno odstraniti table. Kot že prej navedeno se je postopek postavitve vhodnih tabel pričel v prvi polovici leta 2013 in nikakor ne pred volitvami in z njimi nima nobene povezave.

Pripravil: Roman Matjašič, višji svetovalecIzpraševalec: Jožef Piltaver (Lista SONCE)

Vprašanje/pobuda: Posledice odpravljanja poplav. Zadnji sklic občinskega sveta, je sprejel Odlok o odpravi posledic poplav. V njem so trije ukrepi, kateri naj bi se začeli izvajat. V zvezi s tem postavljam vprašanje: Za katere namene in koliko sredstev je bilo porabljenih do današnje seje za odpravljanje posledic poplav in v katerem časovnem obdobju bodo posledice odpravljene? Konkretno me zanima poškodba na LC 024102 Velike Malence – Globočice (pri avtobusni postaji Mrzlava vas) in JP 525471 Boršt – Stankovo. Ti odseki bi se sedaj dali popravit z izjemno malimi sredstvi, ker je na štirih mestih odtrgano po kakšen kvadraten meter. Če pa bo prišla zima in to ne bo popravljeno, bodo poškodbe deset krat ali večkrat večje. - Jožef Piltaver (Lista SONCE) 29.12.2014
Odgovor:
V skladu z Odlokom o odpravi posledic poplav v času med 12.9.2014 in 16.9.2014 v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 69/14) je bilo do konca leta 2014 porabljenih:
- 149.000,00 eurov za nujne sanacije plazov in občinskih lokalnih cest,
- 53.000,00 eurov - za najnujnejšo sanacijo škode na javnih poteh v lasti Občine Brežice na območju prizadetih krajevnih skupnosti.
Med saniranimi poškodbami sta tudi odseka lokalne ceste LC 024102 Velike Malence – Globočice in javne poti JP 525471 Boršt – Stankovo.

Pripravil: David Flajnik, višji svetovalecIzpraševalec: Ivan Sušin (SLS)

Vprašanje/pobuda: Pozivam župana Ivana Molana z občinsko upravo, da naredi vse in na tem vztraja, da občina Brežice ne bo brez dežurnega zdravnika za teren vse dni v tednu, tudi vikende in praznike, in tudi ponoči. V javnosti se pojavljajo informacije, da naj bi dežurni zdravnik za teren prihajal iz Krškega. - Ivan Sušin (SLS) 29.12.2014
Odgovor:
Dne 11. 12. 2014 je bil v zvezi z izvajanjem Nujne medicinske pomoči (v nadaljevanju NMP) v novem urgentnem centru brežiške bolnice organiziran še en sestanek, na katerem smo se pogovarjali o načinu izvajanja NMP.
Sporočamo, da bo dežurni zdravnik za teren v naši občini še vedno zagotovljen vse dni v tednu, tudi vikende in praznike ter ponoči.Izpraševalec: Ivan Sušin (SLS)

Vprašanje/pobuda: Večnamenski domovi po KS se po večini obnavljajo. Prosil, bi da se umesti v proračun tudi večnamenski dom v Pišecah, da bo tudi v našem kraju poskrbljeno za ta dom.
Iz pisne priloge:
Predlagam, da se v proračun občine Brežice za leto 2015 uvrsti tudi Obnova in energetska sanacija večnamenskega doma v Pišecah in se za to zagotovi dovolj sredstev. Obrazložitev: Streha in fasada Večnamenskega doma v Pišecah je v zelo slabem stanju in energetsko zelo neučinkovita. Dom je v takšnem stanju že vrsto let in je skrajni čas, da se obnovi. - Ivan Sušin (SLS) 29.12.2014
Odgovor:
Občina Brežice bo preučila predlagano izvedbo del na objektu Večnamenski dom Pišece in pripravila predlog za proračun 2015 v okviru finančnih možnosti.

Pripravila: Suzana Ogorevc, strokovna sodelavka

11. Sklep o uskladitvi finančnih virov projekta "Celostna revitalizacija in modernizacija Prosvetnega doma Artiče" v Načrtu razvojnih programov Občina Brežice za obdobje 2014-2018.

Gradiva:

Sprejeti sklepi: