13. seja Občinskega sveta občine Brežice
Datum in ura:
 12.09.2016 ob 16:00
Možnost postavljanja vprašanj:
 12.09.2016 do 20:00
Lokacija:
 Sejna soba na Gubčevi 10a, Brežice.

Vabilo:

Vabilo 13. redna seja OS

 

13. seja Občinskega sveta občine Brežice bo v ponedeljek, 12.9.2016 ob 16.uri, v sejni sobi na Gubčevi 10a, Brežice.

 

Obvestila in odgovori občinskim svetnikom:

Obvestilo

Odgovori na pobude in vprašanja

Dodatno gradivo

 

Točke dnevnega reda

1. Potrditev zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta Občine Brežice, zapisnika 5. izredne seje Občinskega sveta Občine Brežice in zapisnika 4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Brežice.

Gradiva:

2. Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

3. Določitev dnevnega reda.

4. Oskrba s pitno vodo v Krajevni skupnosti Bizeljsko.

Gradiva:

5. Predlog Odloka o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice, 1. obravnava.

Gradiva:

6. Sklep o potrditvi investicijske dokumentacije za projekt »Pločnik in kolesarska steza rondo Tuš – rondo Trnje – faza 3 (osrednji del Ceste svobode)«.

Gradiva:

7. Pobude in vprašanja.
Izpraševalec: Aleksander Gajski (SDS)

Vprašanje/pobuda: Na Telekomovi spletni strani http://www.telekom.si/pomoc-in-podpora/teme-pomoci/pokritost-in-dostopnost/gradnja-opticnega-omrezja so prikazane tako imenovane sive lise, kjer naj bi v prihodnje gradili optično omrežje. V naši občini so označene 3 t. i. sive lise kot je prikazano spodaj.

Ko sem na Telekomu želel pridobiti informacije glede časovnega plana izgradnje tovrstnega omrežja na področju »Krška vas – Malence – Boršt«, mi je sogovornica Telekoma odgovorila, da je to v domeni Občine Brežice. Zato prosim za podrobnejšo informacijo glede statusa tega projekta. Obenem prosim za enake informacije za preostali dve »občinski sivi lisi« (glej sliko zgoraj).
Glede ne dejstvo, da nekateri občani občine Brežice nimajo možnosti priključitve niti na širokopasovni internet (kar je v današnjem času skoraj nepojmljivo), kaj šele na optično omrežje, me naprej zanima, ali imate kakršnikoli informacije iz strani Telekoma v zvezi z gradnjo ustreznih kapacitet?
- Aleksander Gajski (SDS) 18.10.2016
Odgovor:
S strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so bili v januarju 2016 objavljeni okvirni terminski načrti objave javnih razpisov za ukrepe PRP 2014-2020 v letu 2016. Iz katerega sledi, da se v drugi polovici leta 2016 napoveduje javni razpis za izgradnjo širokopasovnega omrežja. Prav tako je objavljen opis projekta »The RuNe project – Rural NEtworks« (v nadaljevanju RuNe), iz katerega naslova bo možno počrpati evropska sredstva v ta namen.

Občina želi pridobiti razpoložljiva sredstva po javnem razpisu s strani Ministrstva ali pristopiti k projektu RuNe (evropski sklad za strateške naložbe). V ta namen spremljamo aktivnosti in smo v marcu 2016 naročili izdelavo Načrta razvoja širokopasovnih omrežij (v nadaljevanju Načrt) v občini Brežice.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter zunanji deležniki je v sklopu Načrta objavilo pregled zmogljivosti omrežnih priključnih točk (OPT) po občinah, za Brežice lahko razberemo, da je od 10.437 št. gospodinjstev:
- 7.897 št. OPT zmogljivosti med 0 in 30 Mb/s,
- 2.795 št. OPT med 30 in 100 Mb/s in
- 1.473 št. OPT nad 100 Mb/s.

Republika Slovenija bo z javnimi sredstvi sofinancirala gradnjo odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije, ki bodo omogočala dostopne hitrosti vsaj 100 Mb/s za 96 % gospodinjstev in vsaj 30 Mb/s za 4 % gospodinjstev. Ministrstvo je po javnem pozivu ugotavljalo tržni interes pri operaterjih za izgradnjo omrežja z lastnimi sredstvi, z zaključkom v mesecu septembru 2016. Kar prikazujete iz spletne strani Telekoma, je prikazan interes, za izgradnjo omrežja s strani operaterja Telekoma po zaključenem prvem krogu izražanja tržnega interesa. Za občino Brežice je bil tudi izražen tržni interes s strani projekta RuNe (Junckerjev sklad) za več kot 6.800 priključkov. Med temi naselji sta tudi Krška vas, Boršt, Artiče, Sela pri Dobovi, Trebež in Velike Malence. Tržni interes se na nekaterih delih prekriva med operaterji. Predvidoma v roku enega meseca bo zaključen drugi krog za področja, na katerih je več različnih operaterjev izrazilo interes, da bi gradili z lastnimi sredstvi. Postopki potekajo na Ministrstvu. Ko bodo znani izkazani tržni interesi, bo Občina Načrt predložila v potrditev občinskemu svetu. Znano bo tudi iz katerih virov se bodo sredstva lahko pridobila (Kohezijski sklad, RuNe).

Pripravila: Mateja Hotko, svetovalkaIzpraševalec: Mira Šuler (SDS)

Vprašanje/pobuda: Podajam še vprašanje glede pločnika Župelevec II. faza. Kolikor mi je poznano se v letošnjem letu ni zgodilo ničesar, ni opravljen odkup zemljišča, niti projektant še ne ve kje bodo avtobusna postajališča. Čas pa hitro teče in zopet bomo naslednje leto na istem kot letos. Prosim, da se realizira vsaj, kar je v proračunu namenjeno, tako da v naslednjem letu steče nadaljevanje izgradnje. - Mira Šuler (SDS) 18.10.2016
Odgovor:
Projektna dokumentacija za II.fazo projekta se izdeluje, v določenih točkah pa tudi še usklajuje.

Pripravila: Teja Leben, višja svetovalkaIzpraševalec: Mira Šuler (SDS)

Vprašanje/pobuda: Že drugo leto je od oddaje podpisov krajanov Vrhnja in Slogonskega, ki so prosili za namestitev prometnega znaka za zmanjšanje dovoljene hitrosti iz 90km/h na 70km/h. Po večkratnem povpraševanju odgovornih služb, je bilo obljubljeno, vendar tudi tukaj se ni zgodilo še nič. Krajani so ogorčeni in krivdo valijo na mene osebno, ker nisem dovolj prepričljiva. Prosim, da se to v čim krajšem času namesti in s tem zagotovi večja varnost peščev in kolesarjev. - Mira Šuler (SDS) 18.10.2016
Odgovor:
Kot je bilo dogovorjeno bomo ožje območje naselja Vrhje, ki je obojestransko poseljeno opremili z znaki za omejitev hitrosti 70 km/h. Znaki so naročeni pri koncesionarju in bodo v krajšem času tudi postavljeni.

Pripravil: David Flajnik, višji svetovalecIzpraševalec: Mira Šuler (SDS)

Vprašanje/pobuda: Ponovno podajam vprašanje, ki sem ga podala že pred enim letom. Ker je lani veter odlomil utripajočo luč nad prehodom za pešce v Župelevcu, se do danes kljub mojim opozorilom, da je nevarno z otroke, ki prečkajo cesto zjutraj na avtobusno postajališče, posebej v jesenskem in zimskem času, ko se vidljivost zaradi goste megle še poslabša, ni zgodilo nič. Nihče ni ukrenil ničesar razen znaka, ki označuje prehod. Bič je potreben, še zlasti zaradi tega, ker večina voznikov hitreje vozi kot je dovoljeno. Otroci so v nenehni nevarnosti vsako jutro. Prosim, da ukrepate, se dogovorite kdo nosi odgovornost za nabavo novega in opremite prehod kot določa zakon. - Mira Šuler (SDS) 18.10.2016
Odgovor:
Občina je v skladu z vso zahtevano dokumentacijo izpolnila svoje obveznosti in celotno investicijo predala v upravljanje DRSI. Na težavo jih že dalj časa opozarjamo in zahtevamo odpravo napake, vendar se do danes še ni uspela razrešiti. Ponovno jih bomo pozvali k rešitvi in upamo, da bo zadeva kmalu sanirana.

Pripravila: Teja Leben, višja svetovalkaIzpraševalec: Herman Premelič (SMC)

Vprašanje/pobuda: Kar nekaj krajanov se je name obrnilo s vprašanjem, kam z uničenimi valovitimi strešnimi ploščami, za katere vemo, da vsebujejo azbest. To pomeni, da so okolju in človeku nevarne in spadajo med nevaren odpad. Kot veste je bila na Bizeljskem in okolici, leta 2011, strašna toča, ki je poleg pridelka uničevala tudi vozila, strešno kritino in ostale dobrine. Uničene strešne plošče so se zbirale na deponijah, se ustrezno ovile in označile. Občina Brežice je poskrbela za odvoz, za kar smo vam bili hvaležni. Vsi takrat zaradi različnih razlogov (največkrat finančnih) nismo uspeli takoj prekriti objektov, tako da se danes te plošče še vedno nahajajo po lopah, zidanica, podstrešjih, nekje pa celo na prostem.

Direktor komunale, g. Aleksander Zupančič, je na eni prejšnjih sej že omenil možnost odvoza tega škodljivega materiala. Osebno smatram, da je zdaj, to je v času trgatve in negovanja mošta ter mladega vina, ko so prisotni tudi ljudje, ki jih med letom vidimo le redko, pravi čas za ponovitev akcije. Seveda tu mislim tudi na območje Pišec, Sromelj in mogoče še kje, da ne izpadem sebičen. Glede na to, da je Komunala Brežice s prevzemom upravljanja vodovoda Bizeljsko, močno prisotna na Bizeljskem in teren že dobro pozna, mislim, da je to izvedljivo.
- Herman Premelič (SMC) 18.10.2016
Odgovor:
Odgovor bomo posredovali, ko ga prejmemo s strani izvajalca gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki javnega podjetja Komunale Brežice d.o.o.Izpraševalec: Darko Udovič (SMC)

Vprašanje/pobuda: Merilec hitrosti pri OŠ Cerklje ob Krki je bil postavljen cca pol leta, čez poletje pa je izginil. Če je bil postavljen le za nekaj časa oz. le na preizkušnji, potem imam pobudo, da se ta, ki je ob glavni cesti pri šoli, kjer se gradi, ki enkrat dela, enkrat ne dela, začasno prestavi na lokacijo pri šoli, kjer je potreben . - Darko Udovič (SMC) 18.10.2016
Odgovor:
Opozorilna tabla »Vi vozite«, ki je bila postavljena ob lokalni cesti Cerklje ob Krki – Črešnjice (začasna lokacija OŠ Cerklje) je bila postavljena oz. brezplačno izposojena s strani podjetja Zmas si d.o.o.. Po nekaj mesecih je podjetje tablo potrebovalo na drugi lokaciji, zato so jo odstranili. Obstoječo tablo, ki je postavljena ob regionalni cesti v Cerkljah ob Krki ne moremo prestaviti na novo lokacijo k vojašnici, ker tabla nima solarnega napajanja, na novi lokaciji pa nimamo javne razsvetljave za napajanje table. Bomo pa pri proizvajalcu preverili če se da obstoječa tabla nadgraditi s solarnim modulom in tako rešiti nastalo situacijo.

Pripravil: David Flajnik, višji svetovalecIzpraševalec: Mihael Petančič (SDS)

Vprašanje/pobuda: Glede Trga izgnancev pa je pobuda, da se glede krožišča vzpostavi prejšnje stanje, ker je to zdaj bistveno slabše kot je to zdaj. - Mihael Petančič (SDS) 18.10.2016
Odgovor:
Krožno križišče na Trgu izgnancev je izvedeno v skladu z projektno dokumentacijo kot povozno krožno križišče, prav tako je postavljena tudi vsa prometna signalizacija, ki označuje oz. opozarja na krožno križišče. Zadeva nikakor ni slabša kot je bila pred izvedbo krožnega križišča. Opažamo, da se je promet sedaj bistveno umiril. Pred spremembo prometnega režima so vozniki, ki so vozili po Cesti prvih borcev (iz mesta) in so imeli prednost pred vozniki iz smeri Černelčeve ulice in Ceste bratov Milavcev vozili z veliko večjo hitrostjo, kot vozijo sedaj. Ob večkratnem opazovanju vožnje voznikov po novem prometnem režimu je bilo ugotovljeno, da vozniki, ki niso domačini oz. nimajo oznake KK vozijo v skladu z postavljeno signalizacijo oz. prometnimi predpisi. V kolikor bodo vsi vozniki upoštevali postavljeno prometno signalizacijo ne pričakujemo težav.

Pripravil: David Flajnik, višji svetovalecIzpraševalec: Stanko Tomše (SMC)

Vprašanje/pobuda: Podajam pobudo za ureditev povezovalne poti med Ulico Ilija Gregoriča in parkiriščem pri Mladinskem centru. V deževnem obdobju, ko so kakšne prireditve, ljudje parkirajo vozila na urejenih parkiriščih Pod obzidjem in gredo tu peš in hodijo po blatu. Potka ne bi smela predstavljati finančni zalogaj, ki ne bi bil sprejemljiv, da ne bi hodili peš skozi ta travnik. - Stanko Tomše (SMC) 18.10.2016
Odgovor:
Strokovne službe Občine bomo preverile možnost ureditve povezovalne poti na terenu.

Pripravil: David Flajnik, višji svetovalecIzpraševalec: Stanko Tomše (SMC)

Vprašanje/pobuda: Podajam še pobudo s strani krajanov, ki opozarjajo na to, da se jim dela škoda na vaških in lokalnih cestah zaradi pretežkih komunalnih vozil, ki pobirajo smeti. Pravijo, da so že prej bila vozila velika in pretežka za te osne obremenitve kot jih povzročajo na teh cestah in zanima jih, če se da to kaj urediti pri komunalnem podjetju, da mogoče nabavijo kakšno lažje vozilo. - Stanko Tomše (SMC) 18.10.2016
Odgovor:
V javnem podjetju Komunala Brežice d.d. se pri izvajanju javne službe odvoza komunalnih odpadkov trudimo upoštevati veljavno zakonodajo na področju prometa in seveda povzročati čim manj škode na cestah.

Seveda z veseljem prisluhnemo predlogom uporabnikov oz. krajevnih skupnosti. Zato vsekakor predlagamo, da se, v kolikor prihaja do kakršnihkoli težav na konkretnih odsekih cest obrnete na nas in se bomo potrudili najti skupno rešitev za nastalo težavo. Do sedaj smo podobne težave uspešno reševali.

Bi pa želeli omeniti še rešitev, ki jo predlaga zakonodaja, kjer je v 5. in 6. točki 22. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Brežice omenjeno, da: »Dovozna pot do prevzemnega mesta za komunalne odpadke ne sme imeti stopnic, robnikov ali drugih ovir in mora biti urejena tako, da je omogočen neposreden in nemoten dostop s specialnimi komunalni vozili v dnevnem času, v vseh vremenskih razmerah in mora prenesti osne obremenitve posebnega komunalnega vozila ter da »v primeru, da cesta, ki vodi do prevzemnih mest, ne omogoča dovoza za specialna vozila izvajalca, si mora uporabnik storitev javne službe v dogovoru z izvajalcem zagotoviti ustrezno število namensko označenih vrečk za zbiranje posameznih vrst odpadkov ter jih na dan prevzemanja dostaviti na prevzemno mesto.«

Pripravila: Jadranka Novoselc, JP Komunala Brežice d.o.o.Izpraševalec: Stanko Tomše (SMC)

Vprašanje/pobuda: Navezal bi se na eno od pobud na katero je bil podan kar vzpodbuden odgovor, ampak se do začetka šolskega leta še ni nič spremenilo. Govorimo o avtobusnem postajališču v Krajevni skupnosti Mrzlava vas. Pred kratkim sem bil opozorjen, da se še ni začelo. Bili so že zelo veseli. Zdaj ne vejo ali se je platforma naredila za avtobusno postajališče ali za ekološke otoke. - Stanko Tomše (SMC) 18.10.2016
Odgovor:
V Mrzlavi vasi je bilo odstranjeno staro dotrajano postajališče oz. nadstrešnica postajališča. Izveden je že temelj nove nadstrešnice, ki bo zmontirana v naslednjih dneh.

Pripravil: David Flajnik, višji svetovalecIzpraševalec: Anton Zorko (DeSUS)

Vprašanje/pobuda: Pobuda glede vožnje avtobusa do Intermarketa in da bi imeli tudi tisti, ki nimajo možnosti z osebnimi avti priti do trgovskega centra v tem delu, lahko prišli. Brebusu je bilo poslano, ta dopis smo dobili. Po šestih mesecih bi lahko bil tudi že odgovor ali je Brebus uspel dobiti soglasje Intermarketa, da bo tam imel obračališče pri vožnji na postajo ali ne. - Anton Zorko (DeSUS) 18.10.2016
Odgovor:
Občina Brežice in Integral Brebus Brežice imata v kratkem sestanek v zvezi z uvedbo mestnega prometa v mestu Brežice, ki bi zajel vašo predlagano lokacijo in mogoče tudi kakšno drugo zelo aktualno oz. potrebno. Na podlagi ugotovitev bo mogoče pristopiti k reševanju te problematike.

Pripravila: Teja Leben, višja svetovalkaIzpraševalec: Anton Zorko (DeSUS)

Vprašanje/pobuda: Na sejah občinskih svetov, od februarja do maja, sem podal tri pobude. Do sedaj ni realizirana nobena, ena le na pol. Ena je zelo aktualna. Bojim se, da se bo zgodila kakšna nesreča. To so prehodi za starostnike ob Domu upokojencev, na Prešernovi in Dobovski ulici. Sam sem večkrat videl kako čakajo s hojcami, da pridejo čez… a pridejo avti in grejo počasi nazaj in nazadnje se odpravijo nazaj proti Domu upokojencev. Ne morejo varno priti čez. Ali bomo počakali, da bo zgrajena in urejena po koncu ureditve HE ali pa to naredimo takoj, ker to ni velik denar. - Anton Zorko (DeSUS) 18.10.2016
Odgovor:
V letu 2017 je predvidena obnova Dobovske ceste ter izgradnja pločnika in kolesarske steze. Občina bo do konca meseca oktobra uredila začasni prehod za pešce čez Dobovsko cesto nekje na območju grajskega parka.

Pripravil: David Flajnik, višji svetovalecIzpraševalec: Tatjana Močan (SDS)

Vprašanje/pobuda: Glede na to, da se številni Dobovčani poslužujejo tako imenovanega črnega prehoda iz smeri dobovskega pokopališča do župnišča, čeprav je le nekaj metrov vstran narejen tudi podhod za pešce, dajem pobudo, da se zgolj zaradi varnosti krajanov, seveda ob soglasju Slovenskih železnic, z obeh strani proge, postavijo opozorilni znaki morda opozorilni tabli z navedeno problematiko, z ustreznim zapisom oz. s postavitvijo zaščitne ograje. - Tatjana Močan (SDS) 18.10.2016
Odgovor:
Preučili bomo kaj je potrebno za izvedbo vaše pobude, saj se bo izvršila na področju varovalnih pasov železniške proge ter nato izpeljali potrebne postopke.

Pripravila: Teja Leben, višja svetovalka

8. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Brežice za obdobje januar – junij 2016 (gradivo ste že prejeli po elektronski pošti, dne 1.8.2016).

Gradiva:

9. Sklep uskladitvi finančnih virov projektov »OŠ Cerklje ob Krki« in »Ureditev bivalnih enot in energetska sanacija objektov« v Načrtu razvojnih programov Občine Brežice za obdobje 2016-2019 in Načrtu razvojnih programov Občine Brežice za obdobje 2017-2020.

Gradiva:

10. Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Prenova Nogometnega stadiona Brežice«.

Gradiva:

11. Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Vodni center Brežice«.

Gradiva:

12. Predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za čistilno napravo Artiče, 1. obravnava.

Gradiva:

13. Predlog Odloka o preimenovanju dela ulice v naselju Brežice, 1. obravnava.

Gradiva:

14. Predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razpršene poselitve Bojsno – Ap 1259, prva obravnava.

Gradiva:

15. Sklep o spremembi meje občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razvoja obstoječe kmetije Mali Vrh.

Gradiva:

16. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razvoja obstoječe kmetije Mali Vrh, druga obravnava.

Gradiva:

17. Predlog Odloka o javni gasilski službi v Občini Brežice, skrajšani postopek.

Gradiva:

18. Sklep o dopolnitvi letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Brežice za leto 2016 – št.3.

Gradiva: