14. seja Občinskega sveta občine Brežice
Datum in ura:
 10.10.2016 ob 16:00
Možnost postavljanja vprašanj:
 10.10.2016 do 20:00
Lokacija:
 Sejna soba na Gubčevi 10a, Brežice.

Vabilo:

Vabilo - dopolnjeno

 

14. seja Občinskega sveta občine Brežice bo v ponedeljek, 10.10.2016 ob 16.uri, v sejni sobi na Gubčevi 10a, Brežice.

 

OBVESTILO O PREKINITVI 14. SEJE

 

Obvestila in odgovori občinskim svetnikom:

Obvestilo

Stališča in predlogi delovnih teles

Odgovori na pobude in vprašanja

Dodatno gradivo

Točke dnevnega reda

1. Potrditev zapisnika 13. redne seje Občinskega sveta Občine Brežice.

Gradiva:

2. Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

3. Določitev dnevnega reda.

4. Zagotavljanje finančnih sredstev v državnem proračunu za izgradnjo hidroelektrarne Mokrice in celovite poplavne varnosti objektov in naselij občine Brežice.

Gradiva:

5. Kadrovske in mandatne zadeve:

5.1 Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Osnovna šola Artiče.

Gradiva:

6. Sklep o podelitvi oktobrskih nagrad in priznanj Občine Brežice za leto 2016.

Gradiva:

7. Pobude in vprašanja.

8. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju mesta Brežic, 2. obravnava.

Gradiva:

9. Pravilnik za izbor in sofinanciranje programa športa v Občini Brežice.

Gradiva:

10. Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov in projektov v občini Brežice.

Gradiva:

11. Sklep o razveljavitvi Sklepa o ustanovitvi in nalogah Občinskega strokovnega sveta za šport, skrajšani postopek.

Gradiva:

12. Sklep o določitvi višine znižanja najemnine za poslovne prostore za leto 2017.

Gradiva:

13. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko gradnjo Župeča vas, del CEK-11, 1. obravnava.

Gradiva: