2. seja Občinskega sveta občine Brežice
Datum in ura:
 04.02.2019 ob 16:00
Možnost postavljanja vprašanj:
 04.02.2019 do 20:00
Lokacija:
 Sejna soba na Gubčevi 10a, Brežice.

Vabilo:

Vabilo
Video posnetki:
https://www.brezice.si/videoposnetki/2019/

 

2. seja Občinskega sveta občine Brežice bo v ponedeljek, 4.2.2019 ob 16.00 uri, v sejni sobi na Gubčevi 10a, Brežice.

 

Obvestila in odgovori občinskim svetnikom:

Obvestilo o poklicnem opravljanju funkcije.

Točke dnevnega reda

1. Potrditev zapisnika 1. redne seje Občinskega sveta občine Brežice.

Gradiva:

2. Sklep o potrditvi mandata članu Občinskega sveta občine Brežice.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

3. Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

Gradiva:

4. Določitev dnevnega reda.

5. Sklep o podaji soglasja k imenovanju direktorja Regionalne razvojne agencije Posavje.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

6. Sklep o imenovanju predsednikov, namestnikov predsednikov in članov stalnih delovnih teles
občinskega sveta in sicer:

1) Statutarno-pravne komisije,
2) Komisije za vloge in pritožbe,
3) Odbora za družbene dejavnosti,
4) Odbora za proračun, finance, davčno politiko in občinsko premoženje,
5) Odbora za gospodarstvo,
6) Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja,
7) Odbora za urbanizem,
8) Odbora za gospodarske javne službe in varstvo okolja.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

8. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov nadzornega odbora ter članov drugih komisij in delovnih teles Občine Brežice.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

9. Sklep spremembi Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Brežice.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

10. Ugotovitveni sklep o predčasnem prenehanju mandata članu Upravnega odbora Javnega gospodarskega zavoda Cerklje ob Krki.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

11. Sklep o imenovanju nadomestnega člana Upravnega odbora Javnega gospodarskega zavoda Cerklje ob Krki.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

12. Sklep o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v »Svet lokalnih skupnosti CSD Posavje«.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

13. Pobude in vprašanja.

14. Sklep za podaljšanje izdelave študije upravičenosti uvedbe mestnega avtobusnega prometa.

Gradiva:

Sprejeti sklepi: