3. seja Občinskega sveta občine Brežice
Datum in ura:
 25.03.2019 ob 16:00
Možnost postavljanja vprašanj:
 25.03.2019 do 20:00
Lokacija:
 Sejna soba na Gubčevi 10a, Brežice.

Vabilo:

Vabilo
Zapisnik:

Zapisnik_3.redna seja_25.3.2019

 

3. seja Občinskega sveta občine Brežice bo v ponedeljek, 25.3.2019 ob 16.00 uri, v sejni sobi na Gubčevi 10a, Brežice.

 

Obvestilo o zaključku 3. redne seje

 

Obvestila in odgovori občinskim svetnikom:

Obvestilo o podaljšanju izjemne dodelitve neprofitnega stanovanja

Odgovori na pobude in vprašanja

Stališča in predlogi delovnih teles

Točke dnevnega reda

1. Potrditev zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta občine Brežice in 1. dopisne seje Občinskega sveta občine Brežice.

Gradiva:

2. Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

Gradiva:

3. Določitev dnevnega reda.

4. Kadrovske in mandatne zadeve:

4.1 Sklep o podaji mnenja k imenovanju ravnatelja Vrtca Mavrica Brežice.

Gradiva:

5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu za občino Brežice – SDOPN5, prva obravnava.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

6. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje trgovskega objekta ob Cesti svobode – vzhod, del BRŽ-130; prva obravnava.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

7. Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu za objekt vinogradniška vila Stara vas - Ap 1376; prva obravnava.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

8. Sklep o potrditvi predloga spremembe občinske meje med občino Brežice in občino Kozje.

Gradiva:

9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Brežice; prva obravnava.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

10. Sklep o začasnem financiranju Občine Brežice v obdobju april – junij 2019.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

11. Predlog Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2019; prva obravnava.

Gradiva:

12. Pobude in vprašanja.