6. seja Občinskega sveta občine Brežice
Datum in ura:
 20.06.2019 ob 16:00
Možnost postavljanja vprašanj:
 20.06.2019 do 20:00
Lokacija:
 Večnamenska dvorana na Gubčevi 10a, Brežice.

Vabilo:

Vabilo 6. redna seja

 

6. seja Občinskega sveta občine Brežice bo v četrtek, 20.6.2019 ob 16.00 uri, v večnamenski dvorani na Gubčevi 10a, Brežice.

 

Obvestila in odgovori občinskim svetnikom:

Pojasnilo SPO.

Odgovori na pobude in vprašanja.

Stališča in predlogi delovnih teles.

Točke dnevnega reda

1. Potrditev zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta občine Brežice.

Gradiva:

2. Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

Gradiva:

3. Določitev dnevnega reda.

4. Kadrovske in mandatne zadeve:

4.1 Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Knjižnica Brežice.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za IPC Brezina – prva obravnava.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

6. Sklep o oprostitvi plačila komunalnega prispevka.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

7. Seznanitev s poslovnimi poročili javnih zavodov in agencij, katerih (so)ustanoviteljica ali sofinancerka je Občina Brežice, za leto 2018.

Gradiva:

8. Letno poročilo 2018 in Poročilo o izvajanju gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode, zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, obdelave komunalnih odpadkov, pogrebne in pokopališke dejavnosti, tržnice ter vzdrževanja zelenic in javnih površin za leto 2018.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

9. Predlog Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata - Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica - prva obravnava.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

10. Sklep o potrditvi Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v občini Brežice.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

11. Predlog Odloka o načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe mestni linijski prevoz potnikov v Občini Brežice - prva obravnava.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

12. Sklep o spremembi in uskladitvi finančnih virov projektov sofinanciranih z Ministrstva za obrambo v letu 2020 v Načrtu razvojnih programov Občine Brežice za obdobje 2019-2022.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

13. Predlog Odloka o Javnem lekarniškem zavodu Lekarna Brežice – prva obravnava.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

14. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Letalski center Cerklje ob Krki – prva obravnava.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

15. Predlog Odloka o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa – prva obravnava.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

16. Predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o razglasitvi Domačije Janeževa gorca 56 oziroma Jelčičeve domačije za kulturni spomenik lokalnega pomena – prva obravnava.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

17. Pobude in vprašanja.