8. seja Občinskega sveta občine Brežice
Datum in ura:
 23.09.2019 ob 16:00
Možnost postavljanja vprašanj:
 23.09.2019 do 20:00
Lokacija:
 Sejna soba na Gubčevi 10a, Brežice.

Vabilo:

Vabilo_8.seja_23.9.2019

 

Nadaljevanje 8. redne seje.

8. seja Občinskega sveta občine Brežice bo v ponedeljek, 23.9.2019 ob 16.00 uri, v sejni sobi na Gubčevi 10a, Brežice.

 

Obvestila in odgovori občinskim svetnikom:

Odgovori na pobude in vprašanja

Stališča in predlogi delovnih teles

Točke dnevnega reda

1. Potrditev zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta občine Brežice.

Gradiva:

2. Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

Gradiva:

3. Določitev dnevnega reda.

4. Kadrovske in mandatne zadeve:

4.1 Sklep o podaji mnenja k imenovanju ravnateljice Osnovne šole Cerklje ob Krki.
4.2 Sklep o imenovanju Komisije za vloge in pobude občanov.

Gradiva:

5. Sklep o podelitvi priznanj Občine Brežice za leto 2019.

Gradiva:

6. Letno poročilo javnih zavodov za leto 2018.

Gradiva:

7. Odlok o javnem lekarniškem zavodu Lekarna Brežice; druga obravnava.

Gradiva:

8. Odlok o financiranju programov športa; druga obravnava.

Gradiva:

9. Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica; druga obravnava.

Gradiva:

10. Posamezni program prodaje finančnega premoženja v družbi INO Brežice d.o.o.

Gradiva:

11. Sklep o spremembi in uskladitvi nazivov projektov sofinanciranih z Ministrstva za obrambo RS v Načrtu razvojnih programov Občine Brežice za obdobje 2019-2022 in v proračunu Občine Brežice za leto 2019.

Gradiva:

12. Sklep o potrditvi Cenika prevoznih storitev za potnike mestnega linijskega prevoza potnikov v občini Brežice.

Gradiva:

13. Sklep o določitvi cenika za javni avtomatizirani sistem za izposojo koles v Brežicah – BRŽKOLO.

Gradiva:

14. Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Brežice – prva obravnava.

Gradiva:

15. Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Brežice; prva obravnava.

Gradiva:

16. Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice; prva obravnava.

Gradiva:

17. Predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Brežice; prva obravnava.

Gradiva:

18. Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Gradnja vrtca Dobova«.

Gradiva:

19. Akcijski načrt za trajnostni razvoj turizma v Brežicah – na podlagi priporočil v okviru ocenjevanja za znak »Green destination«.

Gradiva:

20. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v občini Brežice.

Gradiva:

21. Sklep o poimenovanju Brežiškega jezera.

Gradiva:

22. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Brežice za obdobje januar – junij 2019.

Gradiva:

23. Pobude in vprašanja.