Vabila na seje OS

3. seja Občinskega sveta občine Brežice
Datum in ura:
 15.12.2014 ob 16:00
Možnost postavljanja vprašanj:
 15.12.2014 do 20:00
Lokacija:
 Sejna soba na Gubčevi 10a, Brežice

Vabilo:

Vabilo - 3. seja OS (15.12.2014) - OS
Zapisnik:

Zapisnik 3. seje OS (15.12.2014)_končna verzija

3. seja Občinskega sveta občine Brežice bo v ponedeljek, 15.12.2014 ob 16.uri, v sejni sobi na Gubčevi 10a, Brežice

Točke dnevnega reda

1. Potrditev zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta občine Brežice.

2. Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

3. Določitev dnevnega reda.

4. Podaja soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda Zavod za šport Brežice.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

Sprejeti akti:

5. Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov, komisij in strokovnih organov ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

Sprejeti akti:

6. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Brežice.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

7. Sklep o določitvi višine znižanja najemnine za poslovne prostore za leto 2015.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

8. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje – 1. obravnava.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

9. Statut Regionalne razvojne agencije Posavje.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

10. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Trnje – Kregarjeva ulica – 2. obravnava.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

11. Pravilnik o izvedbi javnega razpisa za zagotavljanje sredstev iz proračuna Občine Brežice za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih programov.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

12. Predlog Odloka o razglasitvi enote kulturne dediščine Velika Dolina – Cerkev Marijinega vnebovzetja za kulturni spomenik lokalnega pomena – 1. obravnava.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

13. Avtentične razlage:

13.1. Avtentična razlaga tretjega (3.) odstavka 83. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu za območje občine Brežice in avtentična razlaga posebnih prostorsko izvedbenih pogojev tabele 18 v prilogi 1 Odloka o občinskem prostorskem načrtu za območje občine Brežice – skrajšani postopek.

13.2. Avtentična razlaga pogojev tabele 19 priloge 1 Odloka o občinskem prostorskem načrtu za območje občine Brežice – skrajšani postopek.

13.3. Avtentična razlaga desetega (10.) odstavka 85. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Brežice – skrajšani postopek.

13.4. Avtentična razlaga podrobnih prostorsko izvedbenih pogojev 123. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu za območje občine Brežice za območja površin podeželskega naselja (SK) – skrajšani postopek.

14. Sklep o dopolnitvi letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Brežice za leto 2014 – št. 4.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

15. Sklep o brezplačni pridobitvi nepremičnine.

Gradiva:

16. Nepremičnine:

16.1. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parcelni številki 1350/47 k.o. Pavlova vas.

16.2. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parcelni številki 1353/5 k.o. Pavlova vas.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

17. Sklep o brezplačnem prenosu nepremičnine.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

18. Sklep o ustanovitvi stavbne pravice na parc. št. 650, k. o. Črnc, v korist Občine Brežice.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

19. Pobude in vprašanja.
Izpraševalec: Mira Šuler (SDS)

Vprašanje/pobuda: 1. Lani je bila opravljena rekonstrukcija ceste Župelevec - Dobova. Mislim, da so vsi pregledi in prevzemi tudi že mimo. Ravno zato se obračam s pobudo oz. predlogom, ker se do sedaj ni nič zgodilo. Namreč skozi naselje Vrhje ni nobene omejitve. Zanimivo, kajti z omejitvami in znaki 70 km v naši KS res niso skoparili. Samo ob cesti skozi Župelevec jih je najmanj deset. Ob cesti Župelevec - Kapele ni pločnika, so pa avtobusna postajališča, kamor hodijo pešci, predvsem otroci. Zato menim, da je potrebno postaviti omejitev 70 km skozi naselje Vrhje, saj naslednja vas Kapele omejitev ima, zato ni razloga, da skozi Vrhje ne bi bilo omejitve. To ni samo moj predlog, ampak prošnja ljudi, ki ob tej cesti živijo.

2. Cesta Brežice – Bizeljsko - Maribor je regionalna cesta, katere upravljalec je DRSC. Že pred leti je bila iz moje strani podana pobuda, ki je bila tudi realizirana, in sicer je ob cesti raslo grmovje, ki je že segalo na cestišče. To so posekali, ampak ostaja problem. Po Zakonu o mejah in lastništvu nepremičnin, v tem primeru je lastnik zemljišča država, po mojem mnenju in po določilih zakona, spada svet nad cesto lastniku ceste. Vsi, ki to cesto poznamo in se po njej vozimo, vidimo grozljivo predstavo. Pogled proti nebu je kot v grozljivki. Veje velikih dreves se med seboj prepletajo in visijo nad našimi glavami. Že preteklo zimo, so ob večjem snegu drevesa padala dobesedno pred avtomobile. Samo sreča je obvarovala ljudi, ki so bili takrat na cesti. Že tako preozka cesta, visoki obcestni jarki polni vode, so preveč. Ko pomislim še na pretečo nevarnost nad glavo, me je velikokrat strah. Verjamem, da ne samo mene. Ko bo prišlo do tragedije, bodo padale tožbe, vendar škoda bo nepopravljiva. Predlagam, da občina sprejme odlok in lastnike zemljišč obvesti, da naj drevesa in veje, katere segajo na območje ceste posekajo, v nasprotnem naj to naredi stroka, stroške pa plačajo lastniki gozdov. Lastnikom naj se pošlje dopis ali pa naj se sprejme odlok, v kolikor je občina za to pristojna, ali pa naj to reši DRSC, oziroma ne vem kdo. A nekdo mora to storiti.

3. Pohvala - pretekli teden je bil opravljen prevzem 1. faze dela pločnika v Župelevcu. V stroko ne želim posegat, ker se ne spoznam in jim popolnoma zaupam. Želim pa pohvaliti še enkrat strokovnost in strpnost vseh, ki so bili v projektu izpostavljeni, še posebej na terenu in delu z ljudmi. Kajti pred začetkom del, so ljudje komaj čakali, samo na to, da bo pločnik. Ko so stroji zaorali na njihovem vrtu pa so nastale razne težave, zahteve in želje. Zato ne morem, da ne pohvalim konkretno Valerijo Uršič, Alenko Laznik in najbolj izpostavljeno osebo na terenu Tejo Leben. Seveda zahvala velja tudi vsem ostalim, ki so kakorkoli sodelovali na tem projektu. Ravno tako moram pohvaliti Davida Flajnika, ker se na vsako pobudo in vprašanje odzove in vključi. Moram povedati, da je Župelevec sedaj lepši kraj, ljudje so zadovoljni in pločnik je postal del vsakdana, sprehodov. Kvaliteta življenja na vasi je bistveno boljša in prijaznejša. Vsaka hiša in parcela ima sedaj boljši in varnejši izvoz na cesto. Upam, da bodo v naslednjem letu še izvedeni odkupi zemljišč in bo pločnik zgrajen tako kot je planiran.
- Mira Šuler (SDS) 29.12.2014
Odgovor:
Znaki za omejitev hitrosti na cesti skozi Župelevec so postavljeni ob državni cesti. Število znakov pa je odvisno od števila križišč, ker vsako križišče označeno z signalizacijo prekliče veljavnost znaka. Vašo pobudo za omejitev hitrosti skozi naselje Vrhje bo obravnavala Komisija za tehnično urejanje prometa v občini Brežice.

Pripravil: David Flajnik, višji svetovalec

Svetnica ga. Mira Šuler je v pobudi navedla, da je pred leti podala pobudo za odstranitev grmovja ob regionalni cesti Brežice – Bizeljsko, ki je v upravljanju DRSC in so na osnovi te pobude posekali grmovje, ki je že segalo na cestišče, vendar pa problem ostaja, saj se nad cesto veje velikih dreves se med seboj prepletajo in visijo nad našimi glavami, preteklo zimo pa so ob večjem snegu drevesa padala dobesedno pred avtomobile. Predlagala je, da se lastnikom pošlje dopis ali pa naj se sprejme odlok, v kolikor je občina za to pristojna, ali pa naj to reši DRSC.
V skladu s podano pobudo pojasnjujemo, da Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12) v prvem odstavku 5. člena določa, da je prepovedano izvajati ali opustiti kakršna koli dela na javni cesti, na zemljiščih ali na objektih ob javni cesti, ki bi lahko škodovala cesti ali ogrožala, ovirala ali zmanjšala varnost prometa na njej, v 19. člen pa med obveznostmi lastnikov nepremičnin ob javni cesti predpisuje tudi, da morajo dopustiti vse posege, ki so nujno potrebni za nemoteno uporabo javne ceste, med drugim tudi izvedbo ukrepov in postavitev začasnih ali stalnih naprav za zaščito ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi, zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi.
V skladu s 54. členom zakona o cestah je upravljavec državnih cest in državnih kolesarskih povezav direkcija, za inšpekcijski nadzor pa je v skladu s 112. členom Zakona o cestah pristojen Prometni inšpektorata Republike Slovenije, zato smo pobudo posredovali v pristojno reševanje Direkciji RS za infrastrukturo, saj v zvezi s stanjem na državni cesti R11242-Bizeljsko-Čatež občina nima nobenih pristojnosti.

Pripravila: Branka Moldovan Matjašič, višja svetovalkaIzpraševalec: Tomi Jurman (SMC)

Vprašanje/pobuda: Sprašujem se, zakaj v občini Brežice nismo bolj aktivni na področju iskanja poslovnih priložnosti. V mislih imam veliko priložnosti, ki se pojavljajo na področju turizma, ena takšnih, ki sem jo zasledil preko medijev je vzpostavitev mreže postajališč za avtodome. Iniciativa gre s strani občine Mirna. V projekt se je vključilo okoli 30 občin, tudi naše sosednje občine Krško in Kostanjevica ob Krki. Posebnost tega projekta je v tem, da ne gre samo za postajališča kot osamljena ideja, ampak gre za to, da bi se na teh postajališčih ponujala tudi lokalno pridelana hrana. Ta projekt vidimo kot eno dodano vrednost, možnost za dodaten zaslužek v občini, in zato dajem pobudo občini Brežice, da se k temu projektu priključimo. - Tomi Jurman (SMC) 29.12.2014
Odgovor:
Odgovor župana:
Občina Brežice je v OPN-ju, ki ga je sprejela, omogočila tudi postavitev teh avtodomov na turističnih lokacijah. Osnovo imamo sedaj osnovo v OPN-ju, tako da bomo lahko pristopili h takšnim ali drugačnim projektom.Izpraševalec: Tomi Jurman (SMC)

Vprašanje/pobuda: Sprašujem se, zakaj v občini Brežice nismo bolj aktivni na področju iskanja poslovnih priložnosti. V mislih imam veliko priložnosti, ki se pojavljajo na področju turizma, ena takšnih, ki sem jo zasledil preko medijev je vzpostavitev mreže postajališč za avtodome. Iniciativa gre s strani občine Mirna. V projekt se je vključilo okoli 30 občin, tudi naše sosednje občine Krško in Kostanjevica ob Krki. Posebnost tega projekta je v tem, da ne gre samo za postajališča kot osamljena ideja, ampak gre za to, da bi se na teh postajališčih ponujala tudi lokalno pridelana hrana. Ta projekt vidimo kot eno dodano vrednost, možnost za dodaten zaslužek v občini, in zato dajem pobudo občini Brežice, da se k temu projektu priključimo. - Tomi Jurman (SMC) 29.12.2014Izpraševalec: Jurij Pezdirc (Lista SONCE)

Vprašanje/pobuda: Videl sem, da se občina Brežice reklamira v časopisu Finance. Reklamira našo industrijsko cono. Tudi sam osebno sem bil in sem pozitivno naravnan do tega. Povedati pa moram, da sem kot svetnik pričakoval, da dobivamo vsaj neke osnovne informacije, kaj mi nudimo, kakšna je strategija in kaj je cilj. Svetniki, odbor in strokovne službe občine Brežice moramo biti bistveno bolj povezani. Informiranost mora biti na nek bolj avtomatiziran način. O teh zadevah moramo razpravljati tudi na odborih in v občinskem svetu ter tudi po svojih najboljših močeh moramo pomagati, da se tudi teh 30 procentov dela strategije, ki ga občina ni uspela doseči, doseže ter da tudi na gospodarskem področju naredimo kakšen korak naprej. Predlagam, da je ta obveščenost na višjem nivoju. - Jurij Pezdirc (Lista SONCE) 29.12.2014
Odgovor:
V veljavnem proračunu Občine Brežice, ki je bil v celoti predmet razprave občinskega sveta v prejšnjem mandatu, je bila v letu 2014 odprta postavka 9615 na področju gospodarstva »Predstavitev in promocija podjetniškega okolja (industrijske obrtne cone)« v višini 35.000. V obrazložitvi je zapisano: »Namen postavke je, da se potencialnim podjetnikom predstavi podjetniško okolje v naši občini in se jih skuša privabiti v našo občino. Dokončana je izgradnja IPC Brezina, zato je potrebno narediti korak naprej. To pomeni, da se le-ta predstavi potencialnim podjetnikom z vsemi njenimi prednostmi preko najrazličnejših oblik oglaševanja (sejmi, spletne strani, predstavitve v tiskanih medijih itd.). V letošnjem letu se načrtuje, da se cona predstavi tudi na tujih sejmih specializiranih za prodajo nepremičnin.«
Tako smo s časopisom Finance, ki smo ga ocenili kot najbolj branega v ciljni skupini potencialnih zainteresiranih za nakup ali najem prostorov v industrijsko poslovnih conah, samostojno izvedli naročene objave 6.11., 10.11., 12.11., 19.11. in 27.11. vse 2014 ter dodatna objava v nepremičninskem informatorju 24.11.14. Poleg tega smo dobili brezplačno objavo članka v Nepremičninskem informatorju. Objave smo izkoristili tudi za posredovanje informacije o sprejetem Pravilniku o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva na območju industrijskih in obrtno poslovnih con v občini Brežice in promocijo ostalih nepremičnin. Z možnostjo subvencioniranja nakupa zemljišč v IC, se je povpraševanje bistveno povečalo in upamo, da bo prišlo tudi do prodaje.
V letu 2015 nameravamo z oglaševanjem nadaljevati še preko nove spletne strani, ki jo bomo lahko dopolnjevali in spreminjali in bo najmanj dvojezična (slo/ang). V odvisnosti od dosedanjih učinkov oglaševanja razmišljamo še sodelovanje mednarodnem sejmu nepremičnin s ciljem prodaje nepremičnin v razvitih podjetniških conah na območju občine Brežice.
V bodoče bomo o vseh aktivnosti sprotno obveščali.

Pripravil: Roman Matjašič, višji svetovalecIzpraševalec: Stanko Tomše (SMC)

Vprašanje/pobuda: Dajem pobudo, da bi strokovne službe pripravile seznam parcel, ki so v lasti fizičnih oseb ali drugih in po njih potekajo javne poti ali grajeno javno dobro, ki pa ni v lasti teh oseb. Naj se naredi ocena, koliko bi za to potrebovali sredstev v proračunu, da se potem te zadeve tudi uredijo. Vem, da so to zelo velike številke, ampak nekje so nekateri pripravljeni v izogib plačevanju davščin, katere se predvidevajo in v bodoče tudi bodo, je nesmiselno, da občani plačujejo davke za zemljišča, po katerih potekajo ceste ali pa je na njih ustanovljeno neko javno dobro. - Stanko Tomše (SMC) 29.12.2014
Odgovor:
Občina Brežice se zaveda problema poteka nekaterih občinskih cest po zemljiščih v zasebni lasti. Zadeve se vsakoletno rešujejo (odmere, menjave, odkupi). Za ureditev lastništva oz. vzpostavitev javnega dobra se vsako leto porabi cca. 200.000 EUR. Kar se tiče vzpostavitve evidence pa je problem v tem, da nekatere ceste še niso odmerjene oz odparcelirane. Trenutno je prioriteta urejanja zemljišč na katerih so predvidene investicije (ceste, pločniki, parkirišča).

Pripravil: David Flajnik, višji svetovalecIzpraševalec: Stanko Tomše (SMC)

Vprašanje/pobuda: Ustanovitev stvarne služnosti v korist občine. V kolikor občan potrebuje vzpostavit služnost na občinskem zemljišču je plačljivo, v kolikor pa občina, za potrebe izgradnje infrastrukture, potrebuje služnost na privatnem zemljišču, pa se pričakuje, da je to brezplačno. Moje mnenje je, da je to prav, če ima neka oseba korist iz te gradnje infrastrukture, v kolikor pa je nekdo samo deležen te infrastrukture na svoji posesti ali parceli, pa mislim, da bi se to moralo drugače obravnavati. - Stanko Tomše (SMC) 29.12.2014
Odgovor:
Odgovor župana:
Problem je v tem, da ko je občini treba dati služnost, ljudje pričakujejo relativno visoko ceno, medtem ko takrat, ko jim mi od njih dajemo jim je pa zelo nizka cena. Dejstvo je, da je problem v tem, da se služnost plača na širino in kvadratni meter. Vedno je problem, ko občina od občanov potrebuje služnost, saj jim je vse prepoceni, ko pa je obratno, pa je občanom vse zelo drago. Drug problem predstavljajo cestišča. Predlagal sem, da bomo pripravili eno skupno cenitev za celo občino in tistim, ki bodo želeli to prodati, bomo prodali po neki enotni ceni. Problem, ki se dogaja je, da nekdo kupi njivo, na kateri je par kvadratov cestišča, in potem misli, da bo za tistih nekaj kvadratov izsilil občino ter dobil več kot pa je dal za celo njivo.

V zvezi z mnenjem svetnika g. Stanka Tomšeta, podanim na 3. seji Občinskega sveta občine Brežice, ki je navedel, da v kolikor občan potrebuje vzpostavitev služnosti na občinskem zemljišču je plačljivo, v kolikor pa občina za potrebe izgradnje infrastrukture potrebuje služnost na privatnem zemljišču se pričakuje, da je to brezplačno, zato meni, da je to prav, če ima neka oseba korist iz te gradnje infrastrukture, v kolikor pa je nekdo samo deležen te infrastrukture na svoji posesti ali parceli, pa bi se to moralo drugače obravnavati, podajamo naslednje pojasnilo:
Občina je pri obremenjevanju svojega premoženja dolžna spoštovati zakonske predpise, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14 in 90/14 - ZDU-1I) v prvem odstavku 31. člena določa, da je obremenjevanje nepremičnega premoženja države in samoupravnih lokalnih skupnosti s stvarnimi pravicami odplačno, zato občina zaračunava odmeno občanom za ustanavljanje služnostnih pravic. V primeru, da občina potrebuje služnostno pravico velja smiselna raba 19. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki določa, da se nepremično premoženje lahko pridobi brezplačno, razen če bi taka pridobitev povzročila večje stroške ali če bi bilo lastništvo povezano s pogoji, ki bi povzročili nesorazmerne obveznosti za državo in samoupravne lokalne skupnosti glede na koristi brezplačne pridobitve. Ker so finančne možnosti omejene tako v primerih, ko se potrebuje služnost za vkop infrastrukturnih vodov, ki razen v času same gradnje, ne vplivajo na rabo nepremičnine, občina lastnike zemljišč, na katerih potrebuje služnost, najprej zaprosi za neodplačno ustanovitev služnosti, s čimer se ljudje v večini primerov strinjajo, zato menimo, da je takšna praksa, ki zmanjšuje stroške izgradnje javne infrastrukture, ustrezna in je zaenkrat ne bi spreminjali

Pripravila: Branka Moldovan Matjašič, višja svetovalka
Izpraševalec: Jožef Piltaver (Lista SONCE)

Vprašanje/pobuda: 1. Dajem pobudo, da se prične postopek za spremembe in dopolnitve Poslovnika
Občinskega sveta Občine Brežice. Poslovnik po moje omejuje možnosti delovanja članov občinskega sveta z vsebinskega stališča in postopkovnih pravil, predvsem na samih sejah sveta in delovanju v odborih in komisijah. Po eni strani za nekatere vsebina določa natančen postopek in način sprejemanja, po drugi strani pa s posameznimi določili omejuje možnosti vplivanja svetnikov na vsebino predpisov.
Na sejah sveta se sedaj praviloma uporablja elektronska naprava za ugotavljanje navzočnosti, prijave razprave in glasovanja. Ta določila so pomanjkljive, saj je bil Poslovnik sprejet, ko se te naprave še niso uporabljale, sedaj pa ima župan in uprava že dovolj izkušenj, tako, da bi se poslovnik v tem delu lahko dopolnil, npr.: med drugim, mi ni jasno, kako se prijaviš za »Postopkovno«, za »Prosim za repliko« in za »obrazložitev« glasu, ipd.
Poslovnik sicer dokaj natančno določa postopek za podajo mnenj, predlogov in stališč, ter sam postopek sprejema odlokov in občinskih proračunov, nič pa ne govori o postopku in vsebinah sprejemanja drugih aktov (pravilnikov, sklepov).

2. Dajem pobudo, da župan do sprejemanja proračuna za leto 2015 pripravi poročilo po postavkah proračunov in dejavnostih (porabe proračunov po glavnih postavkah) po posameznih letih in skupaj, za obdobje od leta 2002 do leta 2014, razdeljeno tudi po KS. Na podlagi podatkov bi kasneje predlagal sprejem strategije občine Brežice od leta 2015 do leta 2019, saj obstoječa dejansko povzema že izvedene naloge.
Po podatkih iz Poročil in Odlokov občinskih proračunov, tudi iz leta 2014, ugotavljam, da večina vzdrževalnih in investicijskih del planiranih z proračunom občine za leto 2014 v krajevnih skupnostih (po razvojnih programih in za tekoča sredstva) ni realiziranih, oziroma bodo šele v letu 2015 ali kasneje, s čimer nimam težav, saj bom podprl njihovo dokončanje v letu 2015. Enako je na nekaterih drugih programih, kot npr.: osnovno šolstvo, zobozdravstvo, vzdrževanje cest in poti, gradnja parkirišč in pločnikov, zagotavljanje administrativno tehničnih pogojev za delo KS, itd. Imam občutek, da je kranjska stran občine (in nekateri drugi deli, npr.: Bizeljsko, Sromlje) v zadnjih letih pozabljena, na to kaže npr.: poraba sredstev Ministrstva za obrambo za »odškodnino« zaradi letališča KS Cerklje ob Krki, Skopice in Krška vas za druge namene, prestavljanje izvedbe nekaterih del in investicij iz leta v leto (npr.: vodovod, ceste, pločniki, parkirišča), male komunalne čistilne naprave namesto izgradnje javne kanalizacije (strnjenih naselji v KS Cerklje ob Krki, Skopic, Velikih Malenc in Krške vasi) in čistilne naprave Krška vas, ipd. Pričakujem podatke strukturirane tako, da bodo vidni podatki o prispevku in porabi občinskih proračunov po KS, kar bi bila na podlagi programov deležnikov nato podlaga za sprejem strategije enakomernejšega in celovitega razvoja občine na vseh območjih in področjih v naslednjih štirih letih.
- Jožef Piltaver (Lista SONCE) 29.12.2014
Odgovor:
Veljani Poslovnik ne omejuje delovanja članov Občinskega sveta Občine Brežice, saj je bil pregledan in potrjen tudi s strani Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Kljub temu bomo vaše pripombe, kakor tudi pripombe ostalih svetnikov proučili in v drugi polovici leta 2015 pripravili spremembe in dopolnitve Poslovnika in predvsem uskladili Poslovnik v določbah, kjer se nanaša na uporabo glasovalnega sistema.Izpraševalec: Anton Zorko (DeSUS)

Vprašanje/pobuda: Druga pobuda se nanaša na poslovniško določilo, in sicer na zapisnik. 68. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Brežice pravi, da zapisnik obsega vse glavne podatke o podanih pobudah in vprašanjih. Kakor jaz osebno razumem, se glavne pobude nanašajo tudi na kratko vsebino in zapisnik, ne pa samo na ime tistega kateri je razpravljal. Zapisnik se namreč objavi na spletni strani, potem pa tega ni notri, edino, če se objavlja zapisnik po magnetogramu, torej zapisnik z dobesednim zapisom. Mislim, da bi morali temu institutu pobude in predlogi dati takšen pomen, da vsaj v kratkem obeležimo, kaj je kdo predlagal ali kakšno pobudo je kdo dal. Pri zadnji seji občinskega sveta nas je dajalo pobude in vprašanja enajst, a o nobenem ni nič zapisano. Predlagam, da se to v kratkem zapiše. - Anton Zorko (DeSUS) 29.12.2014
Odgovor:
68. člen Poslovnika opredeljuje zapisnik seje sveta in v skladu s tem je v zapisniku zapisana tudi vsakokratna točka dnevnega reda »Pobude in vprašanja članov sveta«. V zapisniku seje sveta so pri točki »Pobude in vprašanja članov sveta« navedeni le razpravljavci oz. člani sveta, ki so svojo pobudo oz. vprašanje podali v pisni obliki. Na spletni strani občine Brežice: http://www.brezice.si/organi_obcine/obcinski_svet/pobude_in_vprasanja/ so vsa vprašanja in pobude članov sveta navedene v celoti, saj gre za zapis na podlagi magnetogramskega zapisa.
Z letom 2015 smo uredili tudi novo spletno aplikacijo za pobude in vprašanja na spletni strani občine Brežice: http://www.brezice.si/organi_obcine/obcinski_svet/pobude_in_vprasanja_2/, kjer so vidna vsa vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na njih. Prav tako je omogočeno filtriranje podanih pobud oz. vprašanj po članu občinskega sveta ter po politični stranki.Izpraševalec: Anton Zorko (DeSUS)

Vprašanje/pobuda: Prva je praktične narave, in sicer se nanaša na označevanje gradiva. Predlagam, da se vsako gradivo označi s tekočo številko vrstnega reda predlaganega dnevnega reda in to z debelo številko, tako da se potem ne bo pomešalo gradivo med sabo. Vsi smo člani delovnih teles, gradiva moramo jemati ven ter izločati in potem traja kar nekaj časa, da se da to gradivo nazaj. Gradivo naj se na vrhu označi z debelo številko. - Anton Zorko (DeSUS) 29.12.2014
Odgovor:
Pobudo glede označevanja gradiva s tekočo številko vrstnega reda predlaganega dnevnega reda seje bomo upoštevali in gradiva v prihodnje tako tudi označevali.Izpraševalec: Ivan Sušin (SLS)

Vprašanje/pobuda: 1. Dobil sem vabilo za »Županov sprejem« za v četrtek 18.12.2014. Kdo bo kril te stroške za »Županov sprejem«?
Obrazložitev: V teh kriznih časih, ko čedalje več ljudi nima več niti za najbolj osnovne življenjske stroške je zelo neprimerno, da se »Županov sprejem« financira z denarjem davkoplačevalcev!!!

2. Potrebno je zagotoviti, da imamo občinski svetniki možnost prijave k razpravi za vse točke dnevnega reda, (pri katerih želimo razpravljati), že pred začetkom seje in v času celotne seje, do začetka same konkretne točke dnevnega reda.

3. Prosim, da mi za vse telovadnice, ki so v lasti občine Brežice (tudi za tiste, ki jih upravlja ZŠB), pošljete po elektronski pošti urnike uporabe (tedenski, po potrebi letni, če se spreminja med tedni). Za vsak termin prosim navedite:
a) Kdo je uporabnik,
b) Kakšen program se izvaja
c) Ali gre za izbran program s strani občine ali pa se je termin prodal na trgu (ali pa gre za kaj drugega: npr. termin za OŠ, …)
Če teh urnikov nimate jih pridobite od upravljavcev telovadnic!!!
Obrazložitev: Če želimo izboljšati stanje na nekem področju, v tem primeru na področju športa, je potrebno analizirati obstoječe stanje. Za kvalitetno analizo stanja pa je potrebno imeti vse podatke.

4. Vsi objekti v lasti občine Brežice naj postopoma preidejo na ogrevanje z drvmi, z namenom znižanja stroškov ogrevanja.
Obrazložitev: Občina mora ravnati z denarjem varčno, enako kot to počnejo ljudje s svojim osebnim denarjem. Čedalje več ljudi gre zadnja leta na sistem ogrevanja z drvmi ali drugimi sistemi, ki so bistveno cenejši od plina ali kurilnega olja. Poleg tega imamo v Sloveniji veliko gozda in bi s tem uporabljali domače naravno bogastvo, (še posebej po snegolomih) in ne uvoženega plina ali kurilnega olja.

5. Prosim, da za vsako osebo, ki je v nadzornem odboru občine navedete, kdo je predlagatelj (katera politična stranka, ...). Podatke pridobite od predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVVI).
Obrazložitev: Do teh podatkov imamo pravico občinski svetniki in javnost. V KMVVI so izključno predstavniki političnih strank. Vsaka politična stranka oziroma njeni predstavniki v KMVVI pa nosijo vso posredno politično odgovornost za kandidate, ki jih predlagajo na neko funkcijo, ne glede na to ali je kandidat član te stranke ali ne!

6. Predlagam, da občina Brežice poskrbi, da znova dobimo občinski medij. Medij naj bo tiskan in spletni, če bodo možnosti pa s časoma še kakšne druge vrste. Preveriti je potrebno kakšne so možnosti, da znova dobimo Radio Brežice, ki smo ga že imeli. To bi lahko imelo številne pozitivne učinke - naj navedem le nekaj: tudi na ta način je možno priti do novih delovni mest v občini, teme v mediju bi bile takšne, ki bi bile prilagojene, koristne in zanimive za občane občine Brežice, s pomočjo tega medija bi zagotavljali podjetjem v občini ugoden način promocije, kar bi posledično tudi lahko prispevalo k njihovi boljši prodaji in povečevanju števila zaposlenih.
Obrazložitev: Občina Brežice naj bo ustanovitelj in 100% lastnik medijskega podjetja. Če pa državna zakonodaja slučajno prepoveduje, da občina ustanovi in je 100% lastnik takšnega podjetja, naj občina deluje v odnosu do države, da se ta nesmiselna prepoved ukine. Do takrat, pa naj občina na drug način pelje aktivnosti, da se občinski medij ustanovi.

7. Predlagam še naslednji ukrep za nova delovna mesta v občini in zmanjševanje števila zaposlenih na občinskem proračunu:
Odpreti podjetje v 100% lasti občine, ki se bo začela ukvarjati z dejavnostmi, kjer je slaba domača ponudba na trgu ali je sploh ni, da konkurira tujim ponudnikom blaga ali storitev na domačem občinskem trgu. (Če državna zakonodaja slučajno prepoveduje, da občina ustanovi in je 100% lastnik takšnega podjetja, naj občina deluje v odnosu do države, da se ta nesmiselna in škodljiva prepoved ukine). S tem bi bilo možno tudi večje število zaposlenih, ki dobivajo plačo v celoti ali delno na občinskem proračunu (zaposleni na občini in v občinskih zavodih, ...), prezaposliti v to podjetje, kjer bi skušali plačo zaslužiti na trgu! Na proračunu naj ostane le majhno število delavcev, ki jih občina res nujno potrebuje. Takšno občinsko podjetje bi lahko začelo zaposlovati tudi invalide, ki za privatna podjetja niso preveč zanimivi.
Obrazložitev: V občini Brežice število brezposelnih narašča vsako leto že od l. 2008. Zaman je še naprej pričakovati in čakati le na to, da bodo državljani sami štartali s podjetji in zaposlovali brezposelne. Na začetku lahko to občinsko podjetje začne z manj zahtevnimi dejavnostmi, nato pa še z bolj zahtevnimi - z vsemi dejavnostmi, kjer je možno in smiselno konkurirati tujim ponudnikom na občinskem in slovenskem trgu. Sčasoma pa lahko začne to tudi izvažati!

8. Predlagam čimprejšnjo ukinitev Zavoda za šport in Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino v občini Brežice. Aktivnosti, ki so jih doslej opravljala ta dva zavoda naj jih izvaja občina Brežice in tudi zaposleni v teh zavodih naj se v prvi fazi prezaposlijo na občino Brežice. V nadaljevanju pa naj na občini Brežice ostanejo zaposleni le tisti, ki jih občina Brežice nujno potrebuje. (Ostale pa bi se lahko nato prezaposlilo na novoustanovljeno občinsko podjetje, ki bi svoj prihodek dobivalo na trgu, ki sem ga predlagal v tč. 7 mojih pobud na 3. seji OS).
Obrazložitev in utemeljitev predloga: Tudi na občini zaposleni ljudje, ki naj bi skrbeli za razvoj področij, ki jih pokrivata ta dva zavoda. Zato je potrebno delo na teh področjih optimizirati, poenostaviti organiziranost in s tem zmanjšati stroške delovanja ter povečati učinkovitost delovanja. Vizijo in konkretne standardne aktivnosti na področju športa mora podrobno določiti občinski svet (župan z občinsko upravo mora pripraviti čimbolj kvaliteten predlog za odločanje in razpravo), v nadaljevanju pa politiko športa izvaja župan z občinsko upravo. Zato ne potrebujemo nobenega zavoda za šport! Itak je veliko preveč zaposlenih v občini na občinskem proračunu!!! Poleg tega je na področju športa v občini Brežice po mojem vedenju in prepričanju zelo veliko stvari spornih:
a) način določanja cene uporabe telovadnic, bistveno previsoke cene, in še posebej previsoke cene v terminih, ko se telovadnice ne ogrevajo, …
b) nefinanciranje rekreativnih programov za vse občane s strani občine Brežice,
c) otroci in njihovi starši na podeželju so prepuščeni samemu sebi glede vadb njihovih otrok na lokaciji njihove krajevne skupnosti,
d) šport v občini po posameznih disciplinah je brez prave vizije.
Podobna je zadeva na področju mladine: Mladi na podeželju nimajo od Zavoda za podjetništvo turizem in mladino na področju mladinske politike praktično ničesar, čeprav občina daje ogromna sredstva za ta zavod (za zaposlene, programe, ...). Mladi na podeželju so večinoma prepuščeni samemu sebi. Občina bi morala poskrbeti za organiziranje in povezovanje mladih v vsaki krajevni skupnosti, da se bodo mladi lahko najprej družili med sabo tam kjer živijo. Večinoma pa po KS mladi nimajo niti prostora, kjer bi se lahko dobivali vsaj ob vikendih, praznikih in počitnicah.

9. Kdo je lastnik bivšega doma upokojencev v Brežicah? Ali je občina Brežice lastnik ali solastnik? Če je, kakšen je plan uporabe tega bivšega doma upokojencev? Enako vprašanje imam za bivši dijaški dom pri Gimnaziji Brežice?

10. V zapisnike sej občinskega sveta naj se zapišejo tudi razprave razpravljavcev! To je ključnega pomena, ker je iz razprav razvidna vsebina o kateri je kdo razpravljal. Poleg tega je zapisnik uraden dokument in mora biti vsebina razprave vanj vključena!
- Ivan Sušin (SLS) 29.12.2014
Odgovor:
V skladu s 40. členom Poslovnika se lahko k razpravi pri posamezni točki dnevnega reda, prijavijo člani sveta do začetka razprave. Nato župan na podlagi vrstnega reda prijav določi vrstni red razpravljavcev. Z uvedbo glasovalnega sistema za seje občinskega sveta, potekajo prijave članov občinskega sveta k razpravi izključno preko omenjenega sistema in so omogočene pri vsaki točki dnevnega reda posebej.

1. Urniki uporabe:
Enaka prošnja je bila poslana s strani svetnika na e-naslov sodelavke v Oddelku za družbene dejavnosti Vilmo Zupančič dne, 10. 12. 2014. Prošnja je bila posredovana Oddelku za splošne in pravne zadeve, ki je svetniku dne 11. 12. 2014 posredoval naslednji odgovor:

»Obveščamo vas, da Občina Brežice ne zbira podatkov, oziroma ne vodi evidenc o urnikih uporabnikov posameznih športnih in drugih objektov, ki so predani v upravljanje posameznim zavodom, zato vam želenih podatkov ne moremo posredovati.
Posredovanje podatkov sicer ureja 72. člen Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Brežice, ki določa:
da ima član sveta pravico vpogleda v vse spise in gradivo, ki se hrani v stalni zbirki dokumentarnega gradiva, če je to potrebno zaradi izvrševanja funkcije. Vpogled dovoli direktor občinske uprave na podlagi pisne zahteve člana sveta. Original zahteve, dovoljenje oz. sklep o zavrnitvi, se hranijo pri gradivu, ki je bilo vpogledano.
Kot je že napisano zgoraj, Občina Brežice z zahtevanimi podatki ne razpolaga, zato niti ni možno odločati o dovolitvi vpogleda.
Z želenimi podatki razpolagajo posamezni upravljavci športnih objektov.«

V tem odgovoru na zahtevo svetnika dodajamo še, da občinska uprava navedenih podatkov ne potrebuje za pripravo analiz in predlogov, zato navedenih podatkov ni in tudi v bodoče ne bo zbirala.

2. Prehod ogrevanja na drva vseh objektov v lasti Občine Brežice:
Občina Brežice že od leta 2008 za objekte, v katerih se izvajajo redne dejavnosti, vodi energetsko knjigovodstvo. Tako pridobljeni podatki služijo Občini Brežice za izvajanje potrebnih ukrepov v zvezi z zniževanjem fiksnih materialnih stroškov poslovanja zavodov (preračunano na m2 površin). Pri izgradnji vseh novih objektov ali rekonstrukcijah starih, sledimo tudi cilju energetske učinkovitosti in izrabe obnovljivih virov energije (v nadaljevanju OVE). O primernosti energenta za ogrevanje se odloča na podlagi predlogov projektantov. Pri izboru ustreznega energenta za ogrevanje iz OVE je potrebno upoštevati tudi kadrovske možnosti posameznega upravljavca objekta, kakor tudi prostorske možnosti, ki jih objekti imajo. Vsi na novo zgrajeni objekti so energetsko varčni, ravno tako tudi vsi rekonstruirani objekti. Najbolj energetsko potratni objekti, za katere ni bila planirana celovita rekonstrukcija, so bili energetsko sanirani s pomočjo pridobitve EU sredstev na dveh razpisih v letu 2013 in 2014. Kot najprimernejši energent za javne objekte se tako ne izkazuje lesna biomasa, temveč druge oblike oz. viri energije, kot npr. vgradnja TČ (bodisi zrak-voda, voda-voda, zemeljski kolektor ali geosonda). V primeru prehoda ogrevanja na lesno biomaso je potrebno upoštevati, da bi bilo potrebno skoraj pri vseh objektih dograditi potrebne zalogovnike ali cele kotlovnice, da bi imeli upravljavci precej dela s sprotnim naročanjem biomase, čiščenjem peči in odlaganjem pepela, vprašanje pa je tudi kakovost lesene biomase, ki bi jo posamezni zavod naročal. Zaradi navedenega prehod ogrevanja na lesno biomaso ni nujno najboljša izbira energenta za ogrevanje. Tudi ni primerna rešitev za vse vrste objektov in za vse lokacije. V predlogu Odloka o proračunu Občine Brežice za 2015 je tako predvidena ureditev kotlovnice na OŠ Velika Dolina, kjer je kot glavni vir energije za ogrevanje predvidena TČ zrak – voda. UNP bo v nadaljevanju kot vir energije za ogrevanje predviden le za izjemno nizke temperature. V kolikor bo višina sredstev v proračunu za 2015 dopuščala, načrtujemo tudi pridobitev projektne dokumentacije za spremembo energenta za ogrevanje OŠ Pišece. Predvidevamo, da bi na OŠ Pišece uredili kotlovnico na lesno biomaso, kot predlaga svetnik.
3. Čim prejšnja ukinitev ZŠB in ZPTM Brežice:
Svetnik v obrazložitvi navaja, da so tudi na občini zaposleni ljudje, ki naj bi skrbeli za razvoj področij, ki jih pokrivata zavoda, zato je potrebno delo na teh področjih optimizirati, poenostaviti organiziranost in s tem zmanjšati stroške delovanja, predvsem pa učinkovitost.

Sporočamo, da so na Občini Brežice že sedaj zaposleni le tisti, ki jih občina Brežice nujno potrebuje za izvajanje nalog, ki jih v skladu z veljavnimi predpisi izvaja lokalna skupnost, ravno tako velja tudi za zavode, katerih ustanoviteljica je. Zaposleni v upravi že sedaj skrbijo za razvoj področij, saj zaposleni v obeh zavodih izvajajo predvsem operativne naloge, ki so bile opredeljene v strateških dokumentih, posledično pa v odlokih o ustanovitvi zavodov. Seveda občinska uprava sodeluje z vodstvi obeh zavodov tudi pri oblikovanju razvoja dejavnosti, ki jih zavoda pokrivata, saj njihovi predlogi izhajajo iz povsem praktičnih izkušenj. Na podlagi česa svetnik sklepa, da delo občinske uprave in obeh zavodov ni učinkovito, ni zapisal. Tudi nam ni znano, kaj kompliciranega je v sedanji organiziranosti, oz. v čem bi bila organiziranost v obliki občinskega podjetja manj komplicirana od sedanje. Zavodom Občina Brežice zagotavlja sredstva le za plače tistih zaposlenih, ki izvajajo naloge opredeljene v aktih o ustanovitvi kot javno službo ter temu ustrezen del materialnih stroškov. Navedeno velja tudi za ZPTM Brežice. ZPTM Brežice je imel na dan, 1. 10. 2014, zaposlenih skupaj 19,20 oseb, od katerih se iz proračuna zagotavljajo sredstva za 10,375 oseb, 3,825 oseb imajo zaposlenih preko javnih del, za plačilo ostalih zaposlenih zavod pridobiva sredstva preko projektov na različnih razpisih in iz tržne dejavnosti (5 oseb).

Za delovanje zavoda za šport Brežice pa Občina Brežice že v skladu s sedaj veljavnim odlokom ne zagotavlja sredstev za plače in druge osebne prejemke zaposlenih ter materialne stroške, saj posluje po principu tržne dejavnosti (razen prevozi otrok s posebnimi potrebami in šolska športna tekmovanja). V danem primeru to pomeni, da mora zavod vse stroške upravljanja objektov vkalkulirati v strošek oddaje prostorov v najem oz. uporabo, oz. svojih storitev. Občina Brežice torej že ima ustanovljeno »podjetje«, ki v celoti svoj prihodek pridobiva na trgu (razen prevozi in ŠŠT). Vendar pa velja ugotoviti, da je svetnik pri svojih razmišljanjih v koliziji sam s sabo, saj na eni strani ocenjuje delovanje zavoda kot nepotreben strošek, na drugi strani pa bi ustanavljal podjetje, ki bo ravno tako kot zavod, moralo v cene najema/oddaje oz. prodaje svojih storitev vračunati vse stroške poslovanja, ki bi ravno tako, če ne še v večji meri (odvisno od cen), terjali določeno količino sredstev za izvedbo tistih programov, ki so izbrani na javnih razpisih, iz proračuna občine, oz. za izvajanje tistih nalog, za katere bi bila izkazana potreba (kot npr. izvedba šolskih športnih tekmovanj, prevozi otrok s posebnimi potrebami v OŠ, delovanje TIC, izvedba občinskih promocijskih kulturnih prireditev, organizacija programov za mlade, organizacija obrtno podjetniškega sejma,….).

Ustanovitev novega podjetja, ki bo svoj prihodek pridobivalo na trgu, tako ni nič novega, saj ga(ju/jih) že imamo, ob tem pa velja poudariti, da ima na delovanje zavoda ustanovitelj bistveno večji vpliv kot na delovanje podjetja. V kolikor svetnik pričakuje, da se bodo cene storitev, ki jih ponujajo na trgu z ukinitvijo zavodov in ustanovitvijo podjetja znižale (kot npr. cena najema telovadnice na 1,6 EUR/uro), se moti. Znižanje potrebnih sredstev za posamezno področje dela je tako možno le z zmanjšanjem obsega programov, za katere se lokalna skupnost odloča, da jih bo podprla skladno s postavljenimi cilji za posamezno področje dela. Znižati sredstva za plačilo uporabe objektov ali sredstev za promocijo turizma, podjetništva,… s strani občinskega proračuna je tako možno le v primeru, da zmanjšamo obseg (števila ur) izbranih programov, ki se sofinancirajo iz proračuna občine.

V nadaljevanju svetnik govori o tem, da bi moral vizijo in konkretne standardne aktivnosti na področju športa - politiko, podrobno določiti občinski svet, ki bi ga pripravil župan z občinsko upravo in o katerem bo razpravljal in na koncu potrdil OS. Pravi, da za to ne potrebujemo nobenega Zavoda za šport in da je itak veliko preveč zaposlenih v občini na občinskem proračunu.
Iz dane navedbe je razbrati, da svetnik zelo slabo pozna veljavne dokumente na področju športa, in je v svoji stari maniri, ki je poznana že izpred osmih let, žaljiv do dela občinske uprave. Kaj in koliko dela uprava, v tem odgovoru ne bo zapisano, saj bi bil odgovor predolg. Vsekakor pa je potrebno svetnika seznaniti, da Zavod za šport ni bil ustanovljen za pripravo občinske politike na področju športa (čeprav je vsak predlog, ki ga na to temo poda več kot dobrodošel), temveč predvsem za ustrezno upravljanje z večjimi športnimi objekti v občini, katerih vrednost je nekaj milijonska. Njegova naloga je tudi ustrezna koordinacija pri uporabi objektov, nadzor nad uporabo, vzdrževanje, povezovanje s turističnimi ponudniki, izvajanje šolskih športnih tekmovanj, servis izvajalcem športa, razvoj novih produktov,…. Od menedžmenta je odvisna uspešnost realizacije nalog, ki jih ima, in če bo ocena delovanja neke inštitucije dobra ali slaba, ali bo zavod uspešen ali manj uspešen. Če nismo zadovoljni z izvajanjem nalog, ki so poverjene nekemu zavodu, ni potrebno posegati po tako drastičnih ukrepih, kot je ukinjanje subjekta. Potrebni ukrepi so največkrat bistveno enostavnejši in jih lahko ustanovitelj uporabi praviloma vsakih 5 let (imenovanje direktorja in predstavnikov ustanovitelja v svete zavodov). In takrat se izkaže prava volja oz. dejanska potreba po spremembah.

Če pa se vrnemo k sprejemu ustrezne strategije za področje športa, naj svetnika seznanimo, da jo Občina Brežice ima. Uprava je za to področje konec devetdesetih let pripravila »Program športa v Občini Brežice« na podlagi takrat veljavnega Nacionalnega programa športa, ki ga je potrdil takratni občinski svet (O. Brežice je bila takrat prva občina, ki je na OS sprejela takšen program). Takrat je bil ustanovljen tudi občinski strokovni svet za šport, ki vse od začetka ustanovitve, vsako leto pred objavo razpisa za področje športa, obravnava letni program športa, ki ga pripravi uprava na podlagi krovnega dokumenta (Programa športa) in na podlagi razpoložljivih sredstev v proračunu občine. Povedati je potrebno, da med športnimi društvi do letošnjega leta ni bilo zaznati vse splošnega nezadovoljstva in ocene, da je politika za to področje neustrezna. Vse pobude in predloge izvajalcev v upravi spremljamo in skladno s tem prilagajamo ter popravljamo podlage v okviru proračunskih možnosti, zakonskih določil in v okviru pristojnosti. Ugotavljamo tudi, da svetnik vse do uvedbe plačila uporabe telovadnice na OŠ Pišece, nikoli ni kritiziral občinske politike na tem področju. Od določitve cene uporabe telovadnice pa je v preteklih dveh letih kot občan, sedaj pa tudi v funkciji svetnika, ocenil področje kot neustrezno urejeno. Sporočamo, da drugih podobnih pripomb s strani uporabnikov, nismo prejeli. Razumemo pa željo vsakega uporabnika, da bi za uporabo objekta plačal čim manj, oz. po možnosti nič, in temu ne nasprotujemo. Žal pa razpoložljiva proračunska sredstva za enkrat takšnega ukrepa ne omogočajo.

Na koncu sporočamo, da bomo v upravi v letošnjem letu pristopili k pripravi novega programa – strategije na področju športa (kar je bilo zapisano že v odgovoru svetniku iz 2. seje), saj je bil v letu 2014 sprejet nov Nacionalni program športa in izvedbeni načrt. Počakati moramo še na spremembo Zakona o športu. Dokument bo, tako kot predlaga svetnik, posredovan v obravnavo in sprejem na OS. Ta bo v nadaljevanju podlaga za vse nadaljnje aktivnosti na tem področju.

Merili za sestavo Nadzornega odbora Občine Brežice (v nadaljevanju NO) sta bili strokovnost in neodvisnost, saj je le tako mogoč nadzor nad delom občinske uprave, župana, krajevnih skupnosti, javnih zavodov… Glede na to, da je za sprejem Sklepa o imenovanju članov NO potrebna večina članov občinskega sveta, je bilo pred oblikovanjem predloga opravljenih nekaj posvetovanj z najmočnejšimi svetniškimi skupinami o sestavi NO. NO tako med drugim sestavljata: Maksimiljana Stanič in Franja Žokalj, ki sta že doslej korektno in strokovno opravljali to funkcijo ter ju ni mogoče pripisati nobeni politični opciji. V pogovoru z najmočnejšimi svetniškimi skupinami (SDS, SMC, Lista Sonce in DeSUS) je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, na svoji seji, izmed štirih predlogov oblikovala končni predlog gradiva za sejo Občinskega sveta. Tako je sestava NO bila poleg že omenjenih dveh Maksimiljane Stanič in Franje Žokalj, dopolnjena še z Draženom Levojevićem, Petrijo Stojanovič Škul in Stanetom Ilcem mlajšim. Predlagan sklep je bil na seji Občinskega sveta tudi potrjen z veliko večino članov občinskega sveta, ki so prepoznali v predlogu strokovne in neodvisne ljudi, ki bodo svoje v okviru svoje funkcije nepristransko opravljali nadzor, v skladu s svojim programom.

Lastnik bivšega doma upokojencev v Brežicah je Republika Slovenija, upravljavec pa za enkrat še vedno Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca. Občina ni ne lastnica ne solastnica nepremičnine, z RS, Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve pa potekajo dogovori o brezplačnem prenosu v last Občine Brežice. Dogovori potekajo v smeri, da občina brezplačno pridobi nepremičnino za opravljanje dejavnosti, ki so v javnem interesu. Z ministrstvom smo uskladili pogodbo s katero občina v last dobi celotno nepremičnino, najnižje nadstropje nameni delovanju Varstvenega delovnega centra Krško Leskovec - enota Brežice, preostali del pa za delovanje dejavnosti, ki jih občina opravlja po svoji osnovni funkciji. Namenila jih bo socialno ogroženim občanom, prostorom za delovanje neprofitnih društev, ki delujejo v javnem interesu in prostorom za opravljanje lokalnih zadev javnega pomena – dejavnosti gospodarskih javnih služb.
Lastnik in upravljavec bivšega Dijaškega doma v Brežicah je Občina Brežice. Na njegovi lokaciji je bila predvidena izgradnja potrebnih prostorov za potrebe Fakultete za turizem. Občina Brežice je v preteklih letih že izdelala projektno dokumentacijo za delno rekonstrukcijo, rušitev in izgradnjo prostorov. Do realizacije projekta še ni prišlo, saj za enkrat ni bilo možno na nobenem razpisu pridobiti vsaj del potrebnih sredstev za sofinanciranje investicije, lastnih sredstev za izvedbo investicije pa tudi ni bilo možno zagotoviti v proračunih občine v pretekih letih. Bo pa potrebno investicijo izpeljati do 2017, ko bo morala Fakulteta za turizem ponovno akreditirati študijske programe na NAKVIS-u. Eden od pogojev za akreditacijo so tudi zagotovljeni ustrezni prostori za izvajanje teh programov. Ureditev prostorov za delovanje fakultete je ena od obvez, ki jih mora po sklepu OS in sklenjeni pogodbi z Univerzo v Mariboru, izpolniti Občina Brežice.

Zapisnike sej sveta opredeljuje 68. člen Poslovnika, ki med drugim določa, da se pri posamezni točki navedejo imena razpravljavcev, predlogi sklepov, izidi glasovanja o posameznih predlogih in sklepih ter povzetek predlogov članov pri obravnavi v prvem branju. Zapisniki sej Občinskega sveta Občine Brežice so tako pripravljeni v skladu z določbami Poslovnika, ki je bil pripravljen na podlagi osnutka poslovnika, ki ga je pripravila Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko in je pred sprejetjem tudi pregledala in potrdila Poslovnik.Izpraševalec: dr. Stanka Preskar (SMC)

Vprašanje/pobuda: Konec leta 2004 je bila narejena projektna dokumentacija za dograditev vrtca pri Osnovni šoli Globoko. Minilo je 10 let in vem, da so se od takrat bistveno spremenile prioritete. Vrtec nikoli ni bil dograjen. Še vedno domuje v prostorih krajevne skupnosti Globoko in v prostorih osnovne šole. S tem je onemogočeno normalno delo osnovne šole. Sprašujem, kako je lahko prišlo do takšnih sprememb, glede na to, da so bile prioritete takrat postavljene in kot že rečeno, je bila narejena projektna dokumentacija. Prosila bi za odgovor in pojasnilo. - dr. Stanka Preskar (SMC) 29.12.2014
Odgovor: Občinski svet Občine Brežice je na svoji 38. redni seji, ki je bila 21. 10. 2002 sprejel sklep o potrditvi »Načrta razvojnih programov Občine Brežice za področje družbenih dejavnosti za obdobje 2003 – 2007. V NRP so bile opredeljene naslednje investicije:

INVESTICIJA/LETO 2003 2004 2005 2006 2007 SKUPAJ
OŠ Pišece 160 mio 160 mio
POŠ Kapele 75 mio 124 mio 199 mio
Knjižnica 60 mio 120 mio 100 mio 99 mio 379 mio
OŠ Bizeljsko 70 mio 95 mio 140 mio 145 mio 450 mio
OŠ Brežice – okna 10 mio 5 mio 15 mio
OŠ Brežice 20 mio 120 mio 136 mio 324 mio 600 mio
Visoka š. z bivanjskimi kapacitetami 20 mio 20 mio 20 mio 20 mio 20 mio 100 mio
ZD Brež. – zamenjava strehe 20 mio 10 mio 30 mio
Večnamenska dvorana Brežice 20 mio 20 mio 86 mio 126 mio
SKUPAJ 395 mio 404 mio 410 mio 420 mio 430 mio 2059 mio

Kot je iz sprejetega sklepa razvidno, OŠ Globoko ni bila uvrščena v NRP 2003 – 2007. Gre za investicijski ciklus, ki je bil dejansko končan z otvoritvijo ŠD (večnamenske dvorane) Brežice v letu 2012. Iz sklopa potrjenih investicij do sedaj ni bila realizirana investicija Visoka šola z bivanjskimi kapacitetami. Trditev svetnice, da so bile postavljene prioritete v katerih je bila za izvedbo investicije določena tudi OŠ Globoko z dograditvijo, torej nima podlage v sprejetem sklepu v letu 2002.
Mimo sprejetega NRP, ki je predstavljen zgoraj, je bila v proračunu za leto 2005, potrjena postavka »Izdelava projektne dokumentacije za OŠ Globoko« v višini 1 mio EUR. Ker sredstva niso zadostovala za izvedbo naročila in ker investicija ni bila vključena v NRP 2003 - 2007, je občinska uprava pripravila gradivo za obravnavno na OS, v katerem je predlagala sprejem NRP za projekt »Izdelava projektne dokumentacije za OŠ Globoko« v višini 7 mio EUR, predlogu za potrditev pred-obremenitve proračuna za 2006 in odobritev takojšnje izvedbe naročila izdelave dokumentacije.
Vir/leto 2005 2006 Skupaj
Občina Brežice 1 mio 6 mio 7 mio

V gradivu so bili svetniki seznanjeni z veljavnim NRP za področje družbenih dejavnosti 2003-2007 in že potrjenim vrstnim redom investicij, kakor tudi s problematiko ostalih šol, ki še niso uvrščene v NRP Občine Brežice (OŠ Artiče, OŠ Cerklje ob Krki, Vrtec Mavrica Brežice, Vrtec Dobova). OS je predlagane sklepe sprejel, kar je bila podlaga, da je strokovna služba izvedla postopek za izbor izvajalca projektne dokumentacije, ki je bila dokončana v letu v letu 2006. Gradbeno dovoljenje za izvedbo investicije je bilo pridobljeno leta 2008, njegova veljavnost pa podaljšana v letu 2010. V letu 20011 je Občina Brežice projekt prijavila za sofinanciranje na razpis MIZŠ (to je bil prvi razpis za sofinanciranje investicij na področju OŠ in vrtcev po letu 2006 in tudi zadnji). Na razpisu projekt ni bil izbran, saj ni prejel dovolj velikega števila točk. Prijave so se točkovale po:
1. Stopnji pripravljenosti projektne dokumentacije (ta je bila v celoti pripravljena)
2. Statično stanje objekta in druge nepravilnosti, ki jih je potrebno odpraviti (statična presoja, inšpekcijske odločbe)
3. Demografska slika šolskega okoliša (podatke so vzeli iz centralnega registra prebivalstva).
V letu 2012 je veljavnost gradbenega dovoljenja prenehala. Ponovno podaljševanje njegove veljavnosti glede na veljavno zakonodajo, ni bilo možno.

V skladu z opredeljenimi nalogami, je občinska uprava-Oddelek za družbene dejavnosti v mandatu prejšnjega OS pripravil nov program investicij na področju vzgoje in izobraževanja, ki vključuje tudi vrstni red izvedbe le-teh, in sicer za tiste vzgojno-varstvene zavode, ki jim do tega leta problematika prostorskih pogojev še ni bila urejena in so investicije nujno potrebne. Gradivo je oktobra, 2012, obravnaval OS na svoji 17. redni seji in sprejel »Sklep o določitvi vrstnega reda investicij na področju vzgoje in izobraževanja v občini Brežice«. V gradivu (dostopno je na spletni strani Občine Brežice) so bile zajete potrebe šol, ki v obdobju izvajanja NRP 2003 – 2007 še niso prišle na vrsto: OŠ Artiče, OŠ Cerklje ob Krki in OŠ Globoko. Kriteriji, po katerih je bil določen vrstni red izvajanja investicij, so bili:
1. Manjkajoče površine
2. Demografska slika šolskega okoliša
3. Stanje objektov šol.

Na podlagi točkovanja po zgoraj navedenih kriterijih, je bil določen naslednji vrstni red investicij: OŠ Cerklje ob Krki, OŠ Artiče, OŠ Globoko.

Iz vseh zgoraj navedenih podatkov lahko razberemo, da ni prišlo do nikakršnih sprememb v vrstnem redu izvajanja investicij na področju vzgoje in izobraževanja. Nasprotno, lahko ugotovimo, da je bila investicija OŠ Globoko v izvedbenem smislu, v načrt izvajanja investicij prvič uvrščena s sprejemom sklepa OS v letu 2012. Pred tem je bila v NRP Občine Brežice vključena le izdelava projektne dokumentacije za ureditev prostorske problematike OŠ Globoko.Izpraševalec: dr. Stanka Preskar (SMC)

Vprašanje/pobuda: Imam pobudo, da bi se načeloma, če bi se dalo, dogovorili za en ponedeljek v mesecu, da bi imeli sejo občinskega sveta. Lahko rečemo, da naj bo to vsak tretji ponedeljek v mesecu. - dr. Stanka Preskar (SMC) 29.12.2014
Odgovor:
Glede predloga, da naj bi bile seje Občinskega sveta občine Brežice načeloma dogovorjene za en ponedeljek v mesecu, podajamo odgovor v skladu z drugim odstavkom 22. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Brežice (Uradni list RS, št. 40/09; v nadaljevanju Poslovnik), ki določa, da župan sklicuje seje sveta in predlaga dnevni red. Tretji odstavke 22. člena Poslovnika opredeljuje, da župan sklicuje seje sveta v primerih, za katere to določa zakon ali statut občine oziroma na lastno pobudo na podlagi sklepa sveta ali na predlog drugih predlagateljev, določenih s statutom občine. Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10m 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF) v tretjem odstavku 35. člena opredeljuje, da župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določbami statuta in poslovnika občinskega sveta ter da jih mora sklicati najmanj štirikrat letno. Odločitev o sklicu sej temelji na podlagi pripravljenih točk dnevnega reda in na racionalizaciji stroškov delovanja občinskega sveta.