Vabila na seje OS

18. seja Občinskega sveta občine Brežice
Datum in ura:
 11.05.2017 ob 16:00
Možnost postavljanja vprašanj:
 11.05.2017 do 20:00
Lokacija:
 Sejna soba na Gubčevi 10a, Brežice.

Vabilo:

Vabilo

 

18. seja Občinskega sveta občine Brežice bo v četrtek, 11.5.2017 ob 16.00 uri, v sejni sobi na Gubčevi 10a, Brežice.

 

Obvestila in odgovori občinskim svetnikom:

Odgovori na pobude in vprašanja

Stališča in predlogi delovnih teles

Točke dnevnega reda

1. Potrditev zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta Občine Brežice in 6. dopisne seje Občinskega sveta Občine Brežice.

Gradiva:

2. Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

Gradiva:

3. Določitev dnevnega reda.

4. Kadrovske in mandatne zadeve:

4.1 Sklep o podaji soglasja k imenovanju direktorice Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice.

Gradiva:

5. Odlok o rebalansu Občine Brežice za leto 2017.

Gradiva:

6. Celostna prometna strategija Občine Brežice.

Gradiva:

7. Pobude in vprašanja.

8. Predlog znižanja cen javne infrastrukture obveznih občinskih gospodarskih javnih služb zbiranje mešanih komunalnih odpadkov.

Gradiva:

9. Letno poročilo Javnega podjetja Komunale Brežice d.o.o. za leto 2016 in Poročilo Javnega podjetja Komunale Brežice d.o.o. o izvajanju gospodarskih javnih služb za leto 2016.

Gradiva:

10. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko gradnjo Gornji Lenart, del območja GOL-06, prva obravnava.

Gradiva:

11. Program podeljevanja koncesij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Občini Brežice.

Gradiva:

12. Sklep o določitvi cenika o oddaji dvorane in učilnice v Dom kulture Brežice.

Gradiva:

13. Sklep o določitvi cenika zakupnin za kmetijska zemljišča za obdobje do 31.12.2018.

Gradiva:

14. Sklep o prekategorizaciji občinskega stanovanja.

Gradiva: