Vabila na seje OS

4. seja Občinskega sveta občine Brežice
Datum in ura:
 08.04.2019 ob 16:00
Možnost postavljanja vprašanj:
 18.04.2019 do 20:00
Lokacija:
 Sejna soba na Gubčevi 10a, Brežice.

Vabilo:

Vabilo za nadaljevanje 4. seje OS
Zapisnik:

Zapisnik_4.redna seja_8.in18.4.2019

Nadaljevanje 4. seje Občinskega sveta občine Brežice bo v četrtek, 18.4.2019 ob 16.00 uri, v sejni sobi na Gubčevi 10a, Brežice.

 

4. seja Občinskega sveta občine Brežice bo v ponedeljek, 8.4.2019 ob 16.00 uri, v sejni sobi na Gubčevi 10a, Brežice.

 

Obvestila in odgovori občinskim svetnikom:

 

Obvestilo

Odgovori na pobude in vprašanja.

Stališča in predlogi delovnih teles.

 

Točke dnevnega reda

1. Potrditev zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta občine Brežice.

Gradiva:

2. Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

Gradiva:

3. Določitev dnevnega reda.

4. Kadrovske in mandatne zadeve:

4.1 Sklep o podaji mnenje k imenovanju ravnatelja Glasbene šole Brežice.
4.2 Sklep o podaji mnenje k imenovanju ravnateljice Osnovne šole Brežice.
4.3 Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Upravni odbor Javnega gospodarskega zavoda Cerklje ob Krki.
4.4 Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo in v cestnem prometu občine Brežice.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

5. Poslovni načrt podjetja za leto 2019 in program izvajanja gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode, zbiranja komunalnih odpadkov, obdelave komunalnih odpadkov, upravljanja tržnice, pogrebne in pokopališke dejavnosti, vzdrževanje zelenic in javnih površin za leto 2019 ter razvojni plan podjetja in program za obvladovanje kakovosti poslovanja.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

6. Sklep o določitvi najemnine in višine subvencioniranja cene za uporabnike storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

7. Pravilnik o sprejemu, bivanju in odpustu iz bivalne enote na Prešernovi 11b v Brežicah.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

8. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

9. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih in postopku sprejemanja predšolskih otrok v vrtcih Občine Brežice.

Gradiva:

10. Sklep o uskladitvi cene storitev »Pomoč družini na domu« za leto 2019.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

11. Sklep o financiranju Fakultete za turizem Brežice.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

12. Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti Občine Brežice«.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

13. Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Delna energetska prenova javnih objektov v lasti Občine Brežice«.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

14. Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2018.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

15. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

16. Pobude in vprašanja.
Izpraševalec: dr. Tomaž Teropšič (SMC)

Vprašanje/pobuda: Po tehtnem premisleku in v povezavi s krajani Trnja sem predlagal (prek Igorja Zorčiča in svetniške skupine SMC) preplastitev oz. asfaltiranje ulic v Trnju v letu 2019: Mencingerjeva, Samova, Kocbekova in Kregarjeva ulica. Na isti strani je podan odgovor Občine Brežice: Ulice Samova, Kocbekova in Kregarjeva so bile obnovljene v letu 2018. Na žalost, ugotavljamo, da je odgovor Občine Brežice netočen in zavajajoč. Na osnovi ogleda ulic trdimo, da je bila preplastitev narejena le v delu Samove in delu Kocbekove ulice. Potrebna pa je preplastitev še v drugem delu Samove ulice in še posebej v drugem delu Kocbekove ulice, ki je v zelo slabem stanju. Poseg v dolgo Kregarjevo ulico je bil minimalen in še to le v parkirišče. Vsa ostala trasa je v slabem stanju. Za kratko Mencingerjevo ulico pa sploh niste podali odgovora! Predlagam, da navedbe popravite ali še boljše, da omenjene ulice uvrstite v proračun in jih asfaltirate. - dr. Tomaž Teropšič (SMC) 20.06.2019
Odgovor:
Na prejeto elektronsko sporočilo vam odgovarjamo, da je pri zapisu podanih odgovorov prišlo do napake. V letu 2018 so bile obnovljene ulice: Samova ulica (stacionaža od 0 m do 155 m), Murnova ulica (stacionaža od 9 m do 183 m) in Kocbekova ulica (stacionaža od 8 m do 270 m). Mencingerjeva ulica je bila obnovljena samo v križišču s Samovo ulico. Vrednost gradbenih del znaša 104.836,28 EUR z DDV. Kregarjeva ulica ni bila obnovljena. V predlogu proračuna za leto 2019 je na območju KS Zakot – Bukošek - Trnje predvidena postavka 00450 – za obnovo Borštnikove ulice v višini 105.000 EUR. Ulice, ki jih predlagate bodo uvrščene v predlog proračunov za naslednja leta in v kolikor bodo potrjene s strani Občinskega sveta, se bo pristopilo k obnovi le teh.

Pripravila: Mateja Hotko, svetovalka

Pripravil: David Flajnik, višji svetovalec