Vabila na seje OS

4. seja Občinskega sveta občine Brežice
Datum in ura:
 08.04.2019 ob 16:00
Možnost postavljanja vprašanj:
 18.04.2019 do 20:00
Lokacija:
 Sejna soba na Gubčevi 10a, Brežice.

Vabilo:

Vabilo za nadaljevanje 4. seje OS

Nadaljevanje 4. seje Občinskega sveta občine Brežice bo v četrtek, 18.4.2019 ob 16.00 uri, v sejni sobi na Gubčevi 10a, Brežice.

 

4. seja Občinskega sveta občine Brežice bo v ponedeljek, 8.4.2019 ob 16.00 uri, v sejni sobi na Gubčevi 10a, Brežice.

 

Obvestila in odgovori občinskim svetnikom:

 

Obvestilo

Odgovori na pobude in vprašanja.

Stališča in predlogi delovnih teles.

 

Točke dnevnega reda

1. Potrditev zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta občine Brežice.

Gradiva:

2. Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

Gradiva:

3. Določitev dnevnega reda.

4. Kadrovske in mandatne zadeve:

4.1 Sklep o podaji mnenje k imenovanju ravnatelja Glasbene šole Brežice.
4.2 Sklep o podaji mnenje k imenovanju ravnateljice Osnovne šole Brežice.
4.3 Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Upravni odbor Javnega gospodarskega zavoda Cerklje ob Krki.
4.4 Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo in v cestnem prometu občine Brežice.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

5. Poslovni načrt podjetja za leto 2019 in program izvajanja gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode, zbiranja komunalnih odpadkov, obdelave komunalnih odpadkov, upravljanja tržnice, pogrebne in pokopališke dejavnosti, vzdrževanje zelenic in javnih površin za leto 2019 ter razvojni plan podjetja in program za obvladovanje kakovosti poslovanja.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

6. Sklep o določitvi najemnine in višine subvencioniranja cene za uporabnike storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

7. Pravilnik o sprejemu, bivanju in odpustu iz bivalne enote na Prešernovi 11b v Brežicah.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

8. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

9. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih in postopku sprejemanja predšolskih otrok v vrtcih Občine Brežice.

Gradiva:

10. Sklep o uskladitvi cene storitev »Pomoč družini na domu« za leto 2019.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

11. Sklep o financiranju Fakultete za turizem Brežice.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

12. Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti Občine Brežice«.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

13. Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Delna energetska prenova javnih objektov v lasti Občine Brežice«.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

14. Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2018.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

15. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

16. Pobude in vprašanja.