Vabila na seje OS

5. seja Občinskega sveta občine Brežice
Datum in ura:
 20.05.2019 ob 16:00
Možnost postavljanja vprašanj:
 20.05.2019 do 20:00
Lokacija:
 Sejna soba na Gubčevi 10a, Brežice.

Vabilo:

Vabilo 5. redna seja OS

 

5. seja Občinskega sveta občine Brežice bo v ponedeljek, 20.5.2019 ob 16.00 uri, v sejni sobi na Gubčevi 10a, Brežice.

 

Obvestila in odgovori občinskim svetnikom:

Odgovori na pobude in vprašanja

 

Točke dnevnega reda

1. Potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta občine Brežice.

Gradiva:

2. Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

3. Določitev dnevnega reda.

4. Kadrovske in mandatne zadeve:

4.1 Sklep o imenovanju komisij za sprejem otrok v vrtce občine Brežice.
4.2 Sklep o imenovanja Svet za varstvo uporabnikov dobrin.
4.3 Sklep o imenovanju Komisije za spremljanje romske problematike

Gradiva:

5. Odlok o proračunu občine Brežice za leto 2019 – druga obravnava.

Gradiva:

6. Sklep o Oceni izvajanja občinskega programa varnosti Občine Brežice za leto 2018.

Gradiva:

7. Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Brežice - uradno prečiščeno besedilo – skrajšani postopek.

Gradiva:

8. Predlog odloka o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu – prva obravnava.

Gradiva:

9. Predlog Odloka o spremembah Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Savi na območju akumulacijskega bazena hidroelektrarne Brežice – prva obravnava.

Gradiva:

10. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra.

Gradiva:

11. Pobude in vprašanja.