Vabila na seje OS

7. seja Občinskega sveta občine Brežice
Datum in ura:
 11.07.2019 ob 16:00
Možnost postavljanja vprašanj:
 11.07.2019 do 20:00
Lokacija:
 Sejna soba na Gubčevi 10a, Brežice.

Vabilo:

Vabilo 7.seja

7. seja Občinskega sveta občine Brežice bo v četrtek, 11.7.2019 ob 16.00 uri, v sejni sobi na Gubčevi 10a, Brežice.

 

Obvestila in odgovori občinskim svetnikom:

Odgovori na pobude in vprašanja.

Stališča in predlogi delovnih teles.

Točke dnevnega reda

1. Potrditev zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta občine Brežice.

Gradiva:

2. Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

Gradiva:

3. Določitev dnevnega reda.

4. Kadrovske in mandatne zadeve:

4.1 Sklep o imenovanju članov svetov javnih zavodov, katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je Občina Brežice, javnega podjetja ter institucij, ki delujejo na območju občine Brežice.

Gradiva:

5. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za turistični kompleks Bizeljsko – parkirišča, del BIZ-38 – prva obravnava.

Gradiva:

6. Ocene upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva za celovito energetsko prenovo javnih objektov v lasti občine Brežice.

Gradiva:

7. Ocene upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva za delno energetsko prenovo javnih objektov v lasti občine Brežice.

Gradiva:

8. Predinvesticijska zasnova (PIZ) za celovito energetsko prenovo javnih objektov v lasti občine Brežice.

Gradiva:

9. Investicijski program (IP) za celovito energetsko prenovo javnih objektov v lasti občine Brežice.

Gradiva:

10. Investicijski program (IP) za delno energetsko prenovo javnih objektov v lasti občine Brežice.

Gradiva:

11. Predlog Koncesijskega akta o javno-zasebnem partnerstvu za projekt Celovite energetske prenove javnih objektov v lasti Občine Brežice – prva obravnava.

Gradiva:

12. Odlok o načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe mestni linijski prevoz potnikov v občini Brežice, druga obravnava.

Gradiva:

13. Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra.

Gradiva:

14. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice, druga obravnava.

Gradiva:

15. Predlog Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Brežice, prva obravnava.

Gradiva:

16. Letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2019.

Gradiva:

17. Pobude in vprašanja.