Vabila na seje OS

8. seja Občinskega sveta občine Brežice
Datum in ura:
 23.09.2019 ob 16:00
Možnost postavljanja vprašanj:
 23.09.2019 do 20:00
Lokacija:
 Sejna soba na Gubčevi 10a, Brežice.

Vabilo:

Vabilo_8.seja_23.9.2019
Zapisnik:

Zapisnik_8.redna seja

 

Nadaljevanje 8. redne seje.

8. seja Občinskega sveta občine Brežice bo v ponedeljek, 23.9.2019 ob 16.00 uri, v sejni sobi na Gubčevi 10a, Brežice.

 

Obvestila in odgovori občinskim svetnikom:

Odgovori na pobude in vprašanja

Stališča in predlogi delovnih teles

Točke dnevnega reda

1. Potrditev zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta občine Brežice.

Gradiva:

2. Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

Gradiva:

3. Določitev dnevnega reda.

4. Kadrovske in mandatne zadeve:

4.1 Sklep o podaji mnenja k imenovanju ravnateljice Osnovne šole Cerklje ob Krki.
4.2 Sklep o imenovanju Komisije za vloge in pobude občanov.

Gradiva:

5. Sklep o podelitvi priznanj Občine Brežice za leto 2019.

Gradiva:

6. Letno poročilo javnih zavodov za leto 2018.

Gradiva:

7. Odlok o javnem lekarniškem zavodu Lekarna Brežice; druga obravnava.

Gradiva:

8. Odlok o financiranju programov športa; druga obravnava.

Gradiva:

9. Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica; druga obravnava.

Gradiva:

10. Posamezni program prodaje finančnega premoženja v družbi INO Brežice d.o.o.

Gradiva:

11. Sklep o spremembi in uskladitvi nazivov projektov sofinanciranih z Ministrstva za obrambo RS v Načrtu razvojnih programov Občine Brežice za obdobje 2019-2022 in v proračunu Občine Brežice za leto 2019.

Gradiva:

12. Sklep o potrditvi Cenika prevoznih storitev za potnike mestnega linijskega prevoza potnikov v občini Brežice.

Gradiva:

13. Sklep o določitvi cenika za javni avtomatizirani sistem za izposojo koles v Brežicah – BRŽKOLO.

Gradiva:

14. Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Brežice – prva obravnava.

Gradiva:

15. Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Brežice; prva obravnava.

Gradiva:

16. Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice; prva obravnava.

Gradiva:

17. Predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Brežice; prva obravnava.

Gradiva:

18. Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Gradnja vrtca Dobova«.

Gradiva:

19. Akcijski načrt za trajnostni razvoj turizma v Brežicah – na podlagi priporočil v okviru ocenjevanja za znak »Green destination«.

Gradiva:

20. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v občini Brežice.

Gradiva:

21. Sklep o poimenovanju Brežiškega jezera.

Gradiva:

22. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Brežice za obdobje januar – junij 2019.

Gradiva:

23. Pobude in vprašanja.
Izpraševalec: Matija Kolarič (SD)

Vprašanje/pobuda: Pred časom sem se nehote zapletel v en neprijeten pogovor z našim predstavnikom civilne zaščite in presenečeno ugotovil, da v imenu civilne zaščite kar precej ostro nastopa proti gradnji drugega bloka jedrske elektrarne Krško. Glede na to, da se na tem področju na nacionalnem nivoju ponovno nekaj dogaja, bi pozval župana, da se kot župan opredeli do energetske prihodnosti in stališča Občine Brežice do gradnje takega energetskega objekta v naši neposredni bližini. Seveda pričakujem, da bo zadevo 100% potrdil. - Matija Kolarič (SD) 30.10.2019
Odgovor:
Stališče Občine Brežice glede drugega bloka Nuklearne elektrarne Krško; kljub vsem naporom, ki jih država vlaga v pridobivanje energije iz obnovljivih virov, je z vidika potrebe po dolgoročnem zagotavljanju oskrbe z električno energijo drugi blok verjetno potreben. Pred odločitvijo za drugi blok pa bo potrebno rešiti vprašanja varnosti, ekologije in dogovora z lokalnimi skupnostmi.

Pripravila:
Lavra Kreačič
Višja svetovalka za komuniciranje z javnostmi in protokolIzpraševalec: Matija Kolarič (SD)

Vprašanje/pobuda: Podajam pobudo vezano na delo občinskega sveta. Pozivam župana, da za leto 2020 in naprej pripravi urnik sej za celo leto. Zakaj? Ne toliko za nas kot za člane odborov. Nekateri so se obrnili name, da zelo težko planirajo datume in usklajujejo urnike. Moramo vedeti, da imajo ljudje službe in da jim je to postranska zadeva. Razmislimo o tem, ali je mogoče pripraviti urnik sej. Okvirni, seveda. Saj smo človeški in zadeve se spreminjajo. V kolikor bi bilo mogoče za eno leto naprej. - Matija Kolarič (SD) 30.10.2019
Odgovor:
V skladu z drugim odstavkom 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 40/09; v nadaljevanju Poslovnik) župan sklicuje seje sveta in predlaga dnevni red. Seje občinskega sveta mora župan sklicati najmanj štirikrat letno v skladu s tretjim odstavkom 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18). V skladu z določili drugega odstavka 23. člena Poslovnika so člani sveta o sklicu seje obveščeni najmanj deset dni pred dnem določenim za sejo, člani delovnih teles pa so obveščeni v skladu s tretjim odstavkom 86. člena Poslovnika praviloma pet dni pred sejo delovnega telesa.

Pripravila:
Jasmina Molan
Višja svetovalka za pomoč pri vodenju kabinetaIzpraševalec: Matija Kolarič (SD)

Vprašanje/pobuda: Vse pobude in vprašanja se ne beležijo v sistemu, ki jih tu podamo. Zabeleženi imam dve pobudi, sem pa vsako sejo tu, kar lahko vsi potrdite. Verjetno govorim še preveč. Prosim, da se to zabeleži kar povemo. - Matija Kolarič (SD) 30.10.2019
Odgovor:
Preverili bomo podana vprašanja in pobude občinskih svetnikov in odgovore nanje. V kolikor bomo ugotovili, da niso objavljeni, bomo le-te objavili.

Pripravila:
Jasmina Molan
Višja svetovalka za pomoč pri vodenju kabinetaIzpraševalec: Mihael Petančič (SDS)

Vprašanje/pobuda: Ne vem, če opažate tudi v drugih krajevnih skupnostih, predvsem v obmejnih krajevnih skupnostih in tudi v Globokem sem že dobil nekaj vprašanj, tudi na svetu seje zavoda osnovne šole Globoko, so določeni ljudje, ki živijo bolj vzhodno proti reki Sotli zelo zaskrbljeni za svoje otroke, za varnost, ker je velik porast migrantov. V tisti prvi krizi nismo bili vključeni oz. se migranti pri nas niso pojavljali, zdaj pa jih dnevno lovijo od Malega Vrha, proti Dobravi in proti Pišecam, se pravi čez vse vasi v naši krajevni skupnosti. Verjamem, da občina nima podatkov, je pa policija zelo aktivna, kolikor slišim od krajanov, s civilnimi vozili. Zanima me, če lahko dobimo kakšne napotke oziroma ali informacije, da se ljudje vedo na koga obrniti. Vsak ve, da se mora obrniti na policijo, če opazi migrante, ampak vseeno, če se jih kako obvešča ali obvesti, kako ravnati v primerih, saj mi tega nismo bili vajeni, zdaj se pa to dogaja dnevno in helikopter vsak večer leti nad Bizeljskem, Pišecami in Globokim. - Mihael Petančič (SDS) 30.10.2019
Odgovor:
Policija na svoji spletni strani mesečno objavlja poročila o ilegalnih migracijah na območju Republike Slovenije, kjer so tudi podatki o ilegalnih prehodih po posameznih policijskih upravah - https://www.policija.si/o-slovenski-policiji/statistika/mejna-problematika/nedovoljene-migracije-na-obmocju-republike-slovenije. Policijska uprava Novo mesto po elektronski pošti obvešča župana o dogodkih na področju PU Novo mesto, kamor spadajo tudi podatki o nelegalnih prehodih meje. Policija posebnih nasvetov oz. navodil glede ravnanja glede nelegalnih prehodih meje občini ni posredovala.

Kot je razvidno iz medijev, je Slovenska Policija v juliju 2019 izdala zloženko Preventivni nasveti občanom, kako ravnati ob srečanju z nezakonitimi migranti, kjer svetujejo občanom, da ob srečanju z nezakonitimi migranti in pojavu sumljivih vozil takoj pokličejo policijo na številko 113 , najbližjo policijsko postajo ali anonimni telefon policije 080 1200.

Pripravila:
Lavra Kreačič
Višja svetovalka za komuniciranje z javnostmi in protokolIzpraševalec: Stanko Tomše (SMC)

Vprašanje/pobuda: Glede vprašanj in pobud, ki jih postavljamo in jih imamo zdaj tudi v elektronski obliki na naših računalnikih, bi dodal, da sem pred časom dobil namig kolegov, da velikokrat hodim in sprašujem, a po tem sodeč nisem v tem mandatu še nič vprašal, saj nimam nobene pobude in vprašanja. - Stanko Tomše (SMC) 30.10.2019
Odgovor:
Preverili bomo podana vprašanja in pobude občinskih svetnikov in odgovore nanje. V kolikor bomo ugotovili, da niso objavljeni, bomo le-te objavili.


Pripravila:
Jasmina Molan,
Višja svetovalka za pomoč pri vodenju kabinetaIzpraševalec: Martina Živič (SD)

Vprašanje/pobuda: Pereča problematika, ki se trenutno nahaja v Globokem, a bo problem tudi ostalih krajevnih skupnosti je, da se Pošta Slovenije, ki je v državni lasti, do državljanov obnaša precej mačehovsko. Zaradi racionalizacije stroškov in hlastanja po dobičkih je naraščajoč trend preoblikovanja poštnih poslovalnic v t.i. premične pošte in pogodbene pošte. Po podatkih Pošte Slovenije je največji trend tovrstnega preoblikovanja prav na območju PE Novo mesto, delež 22%. Sledi PE Nova Gorica 19%, PE Celje 15 %, najmanj pa je preoblikovanja v PE Maribor 7%. Zapiranje poštnih poslovalnic pomeni siromašenje javnih storitev v lokalnih okoljih, kar močno občutijo že prebivalci Kapel, Pišec in Sromelj. V kratkem ima Pošta Slovenije namen zapreti tudi pogodbeno pošto v Globokem, ker je pogodbenik s 16.09.2019 odstopil od pogodbe (ima sicer 6-mesečni odpovedni rok). Pogodbena pošta pomeni, to da pogodbenik (d.o.o. ali s.p.) v okviru svoje priglašene dejavnosti (v večini trgovina, bife,…..) opravlja tudi storitve na podlagi sklenjene pogodbe s Pošto Slovenije. Ker se pogodbenikom zaradi narave poslovanja (predvsem zaradi zagotavljanja človeških resursov in zagotavljanja odprtja poštnega okenca) v večini tak način poslovanje ne izide, so prisiljeni k odpovedi pogodb. S strani Pošte Slovenije smo dobili informacijo, da iščejo rešitve, saj jim je v interesu, da pogodbena pošta v Globokem ostane. Pripravljeni so se pogovarjati z lokalno skupnostjo in iskati rešitve. Dajem pobudo, da se v prihajajoče razgovore s Pošto Slovenije aktivno in intenzivno vključi Krajevna skupnost Globoko kakor tudi občinska uprava. Poiskati je potrebno rešitve, ustreznega pogodbenika in mu ponuditi primerno poslovno okolje, da nadaljuje s pogodbeno pošto, kajti pošta in trgovina v vasi sta za starejšo in kmečko populacijo izrednega pomena. Kaj lahko pri tem stori Občina Brežice, Krajevna skupnost Globoko? Kako pomagati potencialnemu pogodbeniku, da se bo odločil za opravljanje poštne dejavnosti? Sprašujem v imenu zaskrbljenih krajanov in krajank. Trenutno se s to težavo ukvarjamo v Globokem. Prepričana sem, da nismo osamljen primer, kajti taki pojavi se bodo v občini Brežice še pojavljali, zato prosim za pomoč in podporo. - Martina Živič (SD) 30.10.2019
Odgovor:
Občina Brežice je od začetkov preoblikovanja oz. ukinjanja poštnih poslovalnic po krajih brežiške občine z dopisi izrazila nestrinjanje s postopki in opozarjala na posledice, ki pomenijo krčenje oz. ukinjanje storitev in s tem zmanjševanje kakovosti življenja za državljane na podeželju, še posebej za starejše, ki so ranljiva skupina. Dejstvo pa je, da je Pošta Slovenije v pristojnosti države, zato sta glede vprašanja preoblikovanja oz. strategije pošte pravi naslov Vlada RS in Pošta Slovenije.
Občina Brežice je v preteklih letih že izrazila nestrinjanje s preoblikovanjem pošt po krajih občine, ko so bile vzpostavljene poštne storitve pri pogodbenih poštah. Številni občani ob teh spremembah opozarjajo na težave glede delovnega časa in dostopnosti poštnih storitev. Izrazili smo željo, da bo Pošta Slovenije d.o.o. vzpostavila sistem izvajanja poštnih storitev, ki bo prijazen do vseh prebivalcev tega področja in naj ne bi bil namenjen le ustvarjanju dobička Pošte Slovenije d.o.o.

Pripravila:
Jasmina Molan
Višja svetovalka za pomoč pri vodenju kabinetaIzpraševalec: Martina Živič (SD)

Vprašanje/pobuda: V postopku je priprava osnutkov pokrajinske zakonodaje in osnutek zakona o pokrajinah. Po poročanju medijev ste posavski župani in poslanci enotni, da Posavje postane samostojna pokrajina, kljub temu, da ta po trenutnem razrezu ni predvidena. Občani in občanke Brežic pričakujemo, da boste združili moči ne glede na politično pripadnost in vsak po svojih močeh prispevali, da Posavje postane samostojna regija. Svetniki občinskega sveta ter občani in občanke pričakujemo, da nas boste o aktivnostih in ključnih odločitvah obveščali in seznanjali. - Martina Živič (SD) 30.10.2019
Odgovor:
Posavski župani so enotni v zahtevi, da naj bo Posavje samostojna pokrajina, saj se vseskozi zavzemajo za to, da statistična in razvojna regija postane tudi uradno pokrajina, saj Posavje kot neformalna regija uspešno in usklajeno deluje že 25 let. V zadnjih dveh mesecih so potekala delovna srečanja in razprave na temo novega predloga regionalizacije, zadnji predlog daje v skupno regijo zasavske in posavske občine. Posavske občine zavzemajo stališče, da mora Posavje ostati celovita pokrajina.

Pripravila:
Lavra Kreačič
Višja svetovalka za komuniciranje z javnostmi in protokolIzpraševalec: Igor Zorčič (SMC)

Vprašanje/pobuda: Zanima me ali ima Občina Brežice sklenjene pogodbe s katerimi medijskimi hišami. Če jih ima, bi prosil, da se te pogodbe predstavijo občinskemu svetu, če pa jih nima, potem me zanima, na kakšen način občina sodeluje z vsemi medijskimi hišami. - Igor Zorčič (SMC) 30.10.2019
Odgovor:
Občina Brežice je v skladu z veljavno zakonodajo dolžna obveščati občane in javnost o svojem delu, zato ima v ta namen sklenjeni dve pogodbi. S Televizijo Novo mesto d.o.o., ki ima regionalni televizijski program in status medija posebnega pomena, ima Občina Brežice za leto 2019 sklenjeno pogodbo o sofinanciranju produkcije televizijskega projekta (oddaje) »Posavski obzornik«. S pogodbo občina sofinancira letno produkcijo v višini 19.238,00 EUR, sredstva so zagotovljena na proračunski postavki »00026 – Obveščanje javnosti«.

Občina Brežice ima za namen obveščanja sklenjeno pogodbo z Zavodom Neviodunum, izdajateljem časopisa Posavski Obzornik za leti 2018 in 2019. Časopis Posavski Obzornik je pomemben vir obveščanja lokalnega značaja, saj ga prejmejo na dom vsa gospodinjstva v občini, hkrati je časopis tudi eden od povezovalnih elementov regije Posavje. V časopisu občina objavlja različna obvestila, naznanila, pozive, ipd.. S pogodbenim zneskom občina omogoča dostavo časopisa na vsa gospodinjstva v občini, kot je to praksa posavskih občini. Celotna vrednost pogodbe znaša 50.284,09 EUR za obdobje dveh let oz. za obdobje od 1. 3. 2018 do 31. 12. 2019, sredstva so zagotovljena na proračunski postavki »00026 – Obveščanje javnosti«.

Pripravila:
Lavra Kreačič
Višja svetovalka za komuniciranje z javnostmi in protokolIzpraševalec: Bogdan Palovšnik (SD)

Vprašanje/pobuda: Pred leti smo imeli na delu kjer živimo odlom skalovja. Ena velika skala se je pripeljala po bregu navzdol, vendar škode ni bilo. Naredili smo malo panike in od takrat naprej je bilo mir, do 27.11.2018, ko je priletelo po bregu navzdol cca 8 skal. Poškodovale se gospodarsko poslopje in priletele čez cesto kjer se vozimo v službo. Obveščena je bila Občina Brežice. Na ogled sta prišla David Flajnik in Roman Zakšek in 28.11.2019, ko sta bila o tem obveščena sta podala odgovor: »Se bomo oglasili in podali rešitev.«. 12.9.2019 je svakinja poslala mail: »Spoštovani gospod Zakšek, kmalu bo minilo eno leto od kar smo imeli prodor velikih skal pri hišni št. 48 v Slovenski vasi. Na srečo razen materialne škode, skala je prebila streho vinske kleti, druge škode ni bilo. Lahko bi bila še kakšna večja žrtev, saj po tej cesti hodimo mi in jo uporabljajo policisti in ostali pohodniki. Tudi mi se vsakodnevno vozimo po tej cesti v službo in s tem ogrožamo sami sebe. Koliko mi je znano, so po vseh ogledih, bila dodeljena tudi sredstva za sanacijo našega problema. Zanima me, v kateri fazi je reševanje tega problema in da ta sredstva ne bodo šla na kak drug konto. Skale so povsod med našimi hišami. Žal zavarovalnica tega ne krije, če bi skala priletela v hišo. Nestrpno pričakujem vaš odgovor in tudi ostali vaščani, s katerimi komuniciram. Hvala in upam, da bom dobila odgovor v kratkem.« - Bogdan Palovšnik (SD) 30.10.2019
Odgovor:
V letošnjem letu smo si ogledali problematiko, ki jo navajate v svojem dopisu. Angažirali smo tudi strokovnjake, ki so pripravili poročilo o stanju in predlagali rešitev z ocenjeno vrednostjo projekta. Vrednost projekta je ocenjena na 200.000 Eur. V proračunu občine Brežice za leto 2019 ni predvidenih sredstev za reševanje tega problema.
Sredstva bomo poizkušali zagotoviti v letu 2020.


Pripravil: David Flajnik, vodja Oddelka za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe.Izpraševalec: dr. Tomaž Teropšič (SMC)

Vprašanje/pobuda: Asfaltirane ceste v Trnju so že precej v letih in potrebne nenehnega vzdrževanja. To še posebej velja za Prežihovo ulico, ki so ji stanovalci nadeli ime »sama jama.« Zaradi lukenj v asfaltu sta še posebej nevarni križišči Prežihove ulice z Lamutovo in Kregarjevo ulico. Vse navede zadeve predstavljajo precejšnje nevarnosti za stanovalce in udeležence v prometu. Zanima me ali je te luknje možno sanirati v sklopu rednega vzdrževanja cest še pred nastopom zimskih razmer. Hkrati podajam pobudo, da se navede nevarnosti čimprej sanirajo v dobro naših krajank in krajanov. - dr. Tomaž Teropšič (SMC) 30.10.2019
Odgovor:
Krpanje jam je sestavni del rednega vzdrževanja občinskih cest. Koncesionarju rednega vzdrževanja smo naročili pregled cest in krpanje udarnih jam. Dela bodo izvedena v najkrajšem možnem času.

Pripravil: David Flajnik, vodja Oddelka za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službeIzpraševalec: Tatjana Močan (SDS)

Vprašanje/pobuda: V KS Dobova ob intenzivnejših padavinah, ki nam jih zadnjih nekaj let narava postreže, zaledne, tudi meteorne vode, vse pogosteje povzročajo precejšnje težave in škodo, saj so nekdaj izredni padavinski dogodki, danes postali že redni. Glede na to, da si je občinska ekipa pred kratkim ogledala stanje na terenu v smeri vzdolž od vasi Gaberje proti Dobovi ter glede na cenovno drage tovrstne študije, elaborate, sprašujem po ugotovitvah glede stanja na terenu, možnem načinu ureditve odvodnje omenjene problematike oz. obvarovanju urbaniziranih območij pred negativnimi vplivi v smislu zagotovitve okoljskega, družbenega in ekonomskega vidika. - Tatjana Močan (SDS) 30.10.2019
Odgovor:
Občina je naročila projektno dokumentacijo za ureditev odvodnjavanja meteornih voda na območju dela naselja Dobova. Ko bo izdelana idejna zasnova bomo organizirali sestanek s predstavniki KS Dobova in krajani in predstavili idejno rešitev.

Pripravil: David Flajnik, vodja Oddelka za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službeIzpraševalec: Darko Udovič (SMC)

Vprašanje/pobuda: Vemo, da v zadnjem času divjajo neurja, ki jih prej nismo poznali. Lokalne ceste potekajo skozi gozdove . Vzdrževalci teh cest počistijo ob cesti, visijo pa drevesa, ki so na privatnih parcelah in jih ne odstranijo in visijo čez cesto. Zanima me ali to morajo narediti oz. kdo naj bi to odstranil, ker zima se bliža. Takšnih primerov je pa kar nekaj. - Darko Udovič (SMC) 30.10.2019
Odgovor:
Za drevesa, ki rastejo na zasebnih zemljiščih morajo poskrbeti lastniki parcel.

Pripravil: David Flajnik, vodja Oddelka za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službeIzpraševalec: Mag. Andrej Vizjak (SDS)

Vprašanje/pobuda: V roke mi je prišel zapisnik Krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem. Tudi Brežičanom nam je mar, kaj se dogaja na Kranjskem. Sicer gre za relativno oster zapisnik z napovedjo zaustavitve prometa oz. izvajanja neke vrste državljanske nepokorščine zaradi zastoja na enem projektu, pločnik Mokrice – Obrežje – Slovenska vas , to je Kalin – Obrežje. Gre za znan pločnik od mejnega prehoda, mimo Kalina do Subana, kjer je ob določenih situacijah nevzdržen promet. Gre za državno cesto in gre za projekt, ki ga je Občina Brežice prepoznala kot pomembnega in ga začela skupaj z državo reševati. Direkcija za infrastrukturo je dala ta projekt v svoje plane in sedaj smo soočeni s tem, da so to delali s figo v žepu. Prišlo je tudi do oblikovanja in uskladitve sporazuma, kajti del se financira za obnovo cestišča, del pa za izgradnjo pločnika oz. hodnika za pešce. Pripravljen je bil sporazum, vse je bilo nared za realizacijo. Država je imela to v svojih planih. Nakar pa zaradi grožnje Krajevne skupnosti in pa postavitve roka, da če do 30.9.2019, pri zadevi ne bo premika, da bodo pričeli s protesti oz. da bodo v skladu z zakonodajo za več ur zaprli cesto v naselju Obrežje pred mejnim prehodom Slovenska vas, in sicer v času največje gneče, ob vikendih in praznikih, hkrati pa bodo o protestih obvestili tudi medije. Pozanimal sem se tudi na občini. Občina pritiska na direkcijo in današnja informacija je, od gospoda Vlada Oštirja, ki je nekakšen »Bog«, ki vlada na DRSI, da je že sklenjen sporazum in javna naročila, so ustavljena na podlagi tega telefonskega pogovora. Državi se »fučka« za probleme ljudi na tem delu. Ne vem kaj delajo naši predstavniki v Ljubljani, ko jih je polna beseda o vseh raznih projektih in kaj so vse uredili za to občino, a vidimo, da vse stoji. Navezal bi se tudi na most, ki je bil prej omenjen. Za most je bil podpisan sporazum, da se bo izvedel pred gradnjo akumulacijskega bazena, ker je potrebno to narediti in ne da je ta projekt vezan in čaka na HE Mokrice, ki prav tako zaradi številnih jalovih uradnikov stoji na mrtvi točki. Želim podati pobudo, da občina z vsemi argumenti protestira na Direkciji za infrastrukturo, o tem seznani tudi ministrstvo in skliče krizni sestanek v Brežicah zaradi ignorantskega odnosa do naše občine in mejnih področjih, ki bodo očitno kot je bilo prej rečeno, spet izpostavljena migrantski problematiki kot je že bila doslej in takrat smo tu delali en ščit. V navezavi s tem bi se dotaknil še enega projekta, ki je bil danes tudi že omenjen – gre za cesto Čatež – Obrežje oz. čez Podgračeno, konkretno gre za odsek – cesta Čatež – Mokrice, ki je v NRP-jih v občinskem proračunu in so zanje rezervirana sredstva. Premika se nič. - Mag. Andrej Vizjak (SDS) 30.10.2019
Odgovor:
Dne 18.10.2019 smo imeli v prostorih Občine Brežice sestanek z ministrico za infrastrukturo mag. Alenko Bratušek, predstavniki Direkcije RS za infrastrukturo in Krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem. Na sestanku so bili med drugimi izpostavljene tudi načrtovane investicije ob državni cesti R3-675 Čatež ob Savi – Obrežje. Na sestanku je bilo glede investicij dogovorjeno sledeče:
I. Za izgradnjo pločnika in obnovo regionalne ceste Obrežje (Kalin) na odseku R3-675/1481 Mokrice-Obrežje-Slovenska vas se začetku novembra podpiše sofinancerski sporazum v katerem se opredeli dinamika financiranja in izvedbe postopkov na strani občine in ministrstva, več informacij bomo lahko podali po sestanku na DRSI, ki je predviden za 6.11.2019.
II. Razširitev cestišča v Podgračenem na odseku R3-675/1207 Čatež ob Savi – Mokrice: Postopek parcelacije in pridobivanje zemljišč za gradnjo se izvede v letu 2020, javno naročilo za izbiro izvajalca del se izvede v 2020, gradnja pa v letu 2021
III. Izgradnja pločnika in obnova cestišča v Ribnici na odseku R3-675/1207 Čatež ob Savi – Mokrice; Postopek parcelacije in pridobivanje zemljišč za gradnjo se izvede v 2021, javno naročilo za izbiro izvajalca del se izvede se izvede v 2022, gradnja se izvede v 2022/2023.
Izvedba projektov je pogojena z zagotovitvijo proračunskih sredstev tako ministrstva kot občine.

Pripravil: David Flajnik, vodja Oddelka za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službeIzpraševalec: Bogdan Palovšnik (SD)

Vprašanje/pobuda: Iz pisne priloge: Komunala Brežice je v začetku tega leta pričela s popisom stanja trenutnega vaškega vodovoda in po mojih informacijah je večina hiš že naročila tudi nove števce, ki so bili pogoj za priključitev. Obstaja še nekaj hiš, kjer tega niso storili oz. po domače rečeno, so pozabili na njih. Vaščani, ki že imajo nove števce le-te tudi plačujejo, vodo pa dobivajo še vedno iz vaškega vodovoda, ki ni kvalitetna. Pozivam občino, da se te problematike loti urgentno in da nam vsem pripravite terminski plan priključitve naselja Ribnica na nov vodovod. - Bogdan Palovšnik (SD) 30.10.2019
Odgovor:
Po zagotovilih Komunale Brežice, bi naj bili prebivalci vasi Ribnica na javnem vodovodu s 1.11.2019.

Pripravil: Dejan Rostohar, višji svetovalecIzpraševalec: Mihael Petančič (SDS)

Vprašanje/pobuda: Zanima me v kateri fazi je vodovod Vrhovnica , ker smo letos že ostali brez vode in tudi gasilci so jo že vozili. Vodohram pri Keltisu se je, mislim da tudi že zgradi. - Mihael Petančič (SDS) 30.10.2019
Odgovor:
Smo v fazi pridobivanja ponudb. Predvideno je, da se letos začne z izgradnjo in v prihodnjem letu zaključi.

Pripravil: Dejan Rostohar, višji svetovalecIzpraševalec: Marijan Žibert (ROK)

Vprašanje/pobuda: Imam pomislek, ko pogledam na vse kar se dogaja in kaj vse financiramo. Včeraj smo govorili o kolesih in podpiram mobilnost . Ne morem se pa z vsem strinjati in biti vesel , ko govorimo o kolesarski stezi Brežice – mejni prehod Obrežje in pa o cesti od Prilip do Obrežja ali Nove vasi, ko je bilo že v letu 2015 zagotovljeno in rečeno, da bo projektna dokumentacija narejena v istem letu. Te dokumentacije še nisem videl. Ali je ta dokumentacije že kje narejena? Govori se, da bo ustrezno urejeno skozi vas Podgračeno s pločnikom. Potrebno je tudi v vasi Ribnica, kjer je tudi takšna stiska. Če gledamo od dirkališča naprej, ne vem, če je ta cesta sploh še lahko regionalka po svoji širini. Če je na cesti en večji kmetijski stroj, tovornjak že ne more iti mimo. Če se slučajno zgodi večja prometna nesreča na avtocesti, je tu tako ozko grlo, da bo zaprto za ves promet. Apeliram na občinske organe in na našega poslanca v državnem zboru, ker je tudi on v letu 2015 o tem govoril, da res pride do te realizacije. Ne gre za luksuz ali posamezno željo, gre za potrebo, da se to uredi. Glede kolesarske steze Krka – Sava bike je bila zarisana kolesarska steza od Čateža od Obrežja. Potem je bilo to črtano, mislim da v okviru Občine Brežice, kar ne bi smelo biti, saj je šlo za medobčinski dogovor. Govorimo o mobilnosti, o onesnaževanju, o manj plinov, o turistih, da se bodo nekega dne vozili s temi kolesi in potrebujejo kolesarke steze, a ne samo od Čateža od Obrežja oz. mejnega prehoda, ampak tudi drugod. Načrtovati moramo takšne kolesarske steze, da bo mobilnost s kolesi prišla v poštev. Če to naredimo, kolesa lahko še kupimo, samo če se ne bodo imeli kje voziti, se nihče ne bo vozil. - Marijan Žibert (ROK) 30.10.2019
Odgovor:
Na cesti R3-675 med Čatežem ob Savi in Slovensko vasjo se pripravlja več projektov, ki so bili tudi predmet sestanka z ministrico za infrastrukturo gospo Alenko Bratušek dne 18.10.2019:
I. Za izgradnjo pločnika in obnovo regionalne ceste Obrežje (Kalin) na odseku R3-675/1481 Mokrice-Obrežje-Slovenska vas se začetku novembra podpiše sofinancerski sporazum v katerem se opredeli dinamika financiranja in izvedbe postopkov na strani občine in ministrstva, več informacij bomo lahko podali po sestanku na DRSI, ki je predviden za 6.11.2019.
II. Razširitev cestišča v Podgračenem na odseku R3-675/1207 Čatež ob Savi – Mokrice: Postopek parcelacije in pridobivanje zemljišč za gradnjo se izvede v letu 2020, javno naročilo za izbiro izvajalca del se izvede v 2020, gradnja pa v letu 2021 (izvaja se sanacija plazu),
III. Izgradnja pločnika in obnova cestišča v Ribnici na odseku R3-675/1207 Čatež ob Savi – Mokrice; Postopek parcelacije in pridobivanje zemljišč za gradnjo se izvede v 2021, javno naročilo za izbiro izvajalca del se izvede se izvede v 2022, gradnja se izvede v 2022/2023.
IV. Ureditev cestišča pri Ribniku Mokrice: projekt se zaključuje.

Izvedba projektov je pogojena z zagotovitvijo proračunskih sredstev tako ministrstva kot občine.

Kar se tiče izvedbe kolesarskih povezav velja, da so tudi kolesarske povezave ob tej cesti del tras SAVA-KRKA BIKE ter so sicer idejno rešene, je pa težko doreči njihov natančni potek do zaključka vseh postopkov za izgradnjo HE Mokrice. Kolesarske povezave so po projektu namreč pomaknjene tudi stran od ceste, k akumulaciji reke Save. Zaradi preveč nejasnosti in nezmožnosti doseganja ciljev do leta 2022, ko naj bi bile kolesarske povezave že zgrajene, ta odsek ni bil vključen v Dogovor za razvoj regij oz. za sofinanciranje iz EU sredstev v programskem obdobju EU 2014-2022.

Pripravila: Teja Leben, višja svetovalkaIzpraševalec: Aljoša Rovan (Levica)

Vprašanje/pobuda: Drevesa na Cesti prvih borcev. Ko je bilo mestno jedro obnovljeno, so stara drevesa vrgli ven. Pri čemer je bilo nekaj negodovanja, da so ta drevesa lepa. Rečeno je bilo, da se drevesa menjajo, ker so bila stara drevesa plodna in so na lepe nove tlakovce padali sadeži in jih pacali. Zdaj vidimo, da imajo tudi ta drevesa isto težavo, če je to težava. Zanima me kaj je s tem. - Aljoša Rovan (Levica) 30.10.2019
Odgovor:
Ob obnovi Ceste prvih borcev (CPB) v Brežicah je bilo nujno potrebno odstraniti tedaj rastoča drevesa, saj je prišlo do znatnih sprememb v večini ulice še posebno pa v delu med stavbo Občine in gradom Brežice, kjer je bil pred obnovo zeleni pas med pločnikom in voziščem, prav tako pa je potekal pločnik višje kot vozišče. Med gradnjo je bilo zaradi vgradnje vse potrebne infrastrukture precej uničen tudi koreninski sistem tedanjih dreves (oziroma tudi cela drevesa), prav tako je bilo ugotovljeno, da so nekatera drevesa rastla tako, da so poškodovala infrastrukturo, vozišče in stavbe. Predvsem zaradi slednjega in obsežnih del na celotni infrastrukturi ter tudi zahtev ZVKD so bila drevesa ob obnovi v celoti odstranjena. Med obnovo ulice se je ustanovila civilna iniciativa, ki je zahtevala ponovno zasaditev dreves, čemur je bilo tudi ugodeno. Nova drevesa so bila posajena na način, da naj ne bi več prihajalo do poškodb infrastrukture (v velikih betonskih ceveh). Velja kot ste zapisali, da je bila izbrana vrsta, kot jo je zahtevala in predlagala civilna iniciativa, in sicer rdečelistna sliva, ki naj ne bi imela plodov (za razliko od prej zasajenih, ki so imele plodove). Na presenečenje vseh so tudi ta drevesa, čez več kot pet let, nekatera začela dobivati plodove. Take slive načeloma naj ne bi nikoli imele plodov, izjemoma pa se zgodi, da jih imajo, vendar manj in manj sladke ter s tem manj lepljive. Drevesa so lepa in dajejo ulici značilno podobo verjetno že okoli 40 let. Rešitev da plodov ne bi bilo, pa je edino zamenjava dreves, kar pa pomeni sečnjo obstoječega drevoreda in zasaditev novih brezplodnih dreves. Možna je sicer, da obstaja tudi rešitev s škropljenjem, da ne bi prišlo do opraševanja a je to zelo neprijazno naravi (nismo preverjali). Po našem mnenju si sečnje obstoječega drevoreda domačini nikakor ne želijo in zato niso predvidene nobene aktivnosti v tej smeri.

Pripravila: Teja Leben, višja svetovalkaIzpraševalec: Aljoša Rovan (Levica)

Vprašanje/pobuda: Večkrat smo že govorili o revizijskem poročilu v Komunali , ki ga je župan obljubil med predvolilnim bojem in naj bi bil izveden in naj bi bilo vse v redu. Mi smo prisiljeni, da verjamemo, da naj bi bilo vse v redu. Dajem pobudo, da se poročilo dostavi vsem svetnikom, ker smo mi skupščina tega podjetja. - Aljoša Rovan (Levica) 30.10.2019
Odgovor:
Revizijsko poročilo je vsem svetnikom na voljo v prostorih Komunale Brežice d.o.o., kjer si ga lahko po predhodnem dogovoru s pristojnimi službami pregledajo.

Pripravil: David Flajnik, vodja Oddelka za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službeIzpraševalec: Stanko Tomše (SMC)

Vprašanje/pobuda: Govorili smo že o tem, da so mostovi v zelo slabem stanju in da je potrebno nemudoma pristopiti k sanaciji, ki je v naši domeni in verjamem, da bomo to tudi storili. Zanima me, kako se odvijajo zadeve z železnim mostom. Zaskrbljen sem glede na to, da se dela izvajajo in gredo proti koncu, kot sem zasledil v medijih, na mostu čez Savo in da se pripravlja razpis za sanacijo mostu čez Krko. Ne vem zakaj se to ni naredilo že v času gradnje oz. sanacije mostu čez Savo, mogoče za to obstajajo celo kakšni razlogi.

Železni most je bil zaprt takrat, ko so se začela izvajati dela poglobitve podpornega stebra in je bilo opaženo, da je v zelo slabem stanju. Zdaj smo pred edinim mostom, ki še povezuje Kranjsko in Štajersko, kjer se prav tako trenutno izvajajo dela na opori, temeljenju sredinskega opornega stebra in je zadeva zelo podobna kot je bila pri železnem mostu. Most je v katastrofalnem stanju. Če kdo temu ne verjame gre lahko pri Budiču pod most in bo videl armatura, ki je vidna skoraj po celi dolžini. Ojačitve mostu, ki so bile pripravljene, ko so čez njega transportirali reaktor, praktično visijo vstran. Resno obstaja skrb oz. vprašanje, da se nekdo pozanima o tem, da ne ostanemo še brez tega mostu, ker gremo potem lahko na Kranjsko samo čez Hrvaško ali čez Krško. Zanima me, kaj je nadaljevanje tega. Zadeva je od direkcije, saj gre za državno cesto. Po svojih močeh sem že kontaktiral in plan sanacije je. Pozanimal sem se tudi malo o tem, kako to, da je v Krškem že tretji most narejen in da vse funkcionira in sem dobil neformalen odgovor, da se oni na občini tudi veliko bolj angažirajo. Očitno se mi premalo. - Stanko Tomše (SMC) 30.10.2019
Odgovor:
Sanacija železnega mostu čez reko Savo je v zaključni fazi in bo zaključena do konca novembra. Pripravljena je vsa dokumentacija za izvedbo javnega naročila za izbiro izvajalca del za sanacijo betonske inundacije med mostovoma čez Savo in Krko in sanacijo železnega mostu čez Krko. Oba objekta sta bila detajlno pregledana in na podlagi pregledov se je pripravila projektna naloga, ki natančno predvideva vse potrebna dela za celovito sanacijo objektov. V proračunu za leto 2020 je potrebno zagotoviti sredstva za sanacijo obeh objektov.
Po informacijah s strani DRSI je izdelana projektna dokumentacija za obnovo obstoječega mostu na državni cesti med Brežicami in Čatežem ob Savi. Terminski plan obnove pa je načrtovan po izgradnji novega mostu, za katerega projektna dokumentacija je v recenziji.

Pripravil: David Flajnik, vodja Oddelka za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službeIzpraševalec: Miran Omerzel (SLS)

Vprašanje/pobuda: Podajam še pobude glede ceste, ki gre iz Podčetrtka proti Bistrici ob Sotli. Ta cesta je bila zelo lepo obnovljena v preteklem letu. Pričakoval sem, da se bo zgodilo letos, da se bo cesta obnovila še od Bistrice ob Sotli proti Bizeljskem , saj je v zelo slabem stanju. Dajem pobudo, da občinske službe malo »podrezajo« državne organe, da bi izvedli to sanacijo oz. zanima me, kdaj bo do te sanacije prišlo. - Miran Omerzel (SLS) 30.10.2019
Odgovor:
Občina Brežice ima z Direkcijo RS za infrastrukturo sestanek dne 6.11.2019. Na sestanku bodo z naše strani predstavljene vse težave o. kritične točke povezane z vzdrževanjem in obnovo državnih cest v naši občini.

Pripravil: David Flajnik, vodja Oddelka za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službeIzpraševalec: Miran Omerzel (SLS)

Vprašanje/pobuda: Dajem pobudo glede ceste Pavlova vas – Sveta Jedrt, kjer je prišlo do izpodjedanja ceste. Cesta je ozka in je na strmem terenu. Po cesti vozi tudi šolski avtobus in ostali promet. Prosim Občino, da pristopi k sanaciji tega. Na tem delu se cesta tudi poseda. Zadevo bi bilo potrebno rešiti še pred zimo, predvsem zaradi tega, ker se tu vozi šolski avtobus in drug promet z raznimi vozili. Cesta bi bila potrebna tudi detajlnejše sanacije oz. rekonstrukcije. - Miran Omerzel (SLS) 30.10.2019
Odgovor:
Zadeva je sanirana v sklopu rednega vzdrževanja občinskih cest v začetku meseca oktobra.

Pripravil: David Flajnik, vodja Oddelka za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe