Vabila na seje OS

9. seja Občinskega sveta občine Brežice
Datum in ura:
 11.11.2019 ob 16:00
Možnost postavljanja vprašanj:
 11.11.2019 do 20:00
Lokacija:
 Sejna soba na Gubčevi 10a, Brežice.

Vabilo:

Vabilo - 9. seja OS 11.11.2019

9. seja Občinskega sveta občine Brežice bo v ponedeljek, 11.11.2019 ob 16.00 uri, v sejni sobi na Gubčevi 10a, Brežice.

 

Obvestila in odgovori občinskim svetnikom:

Obvestilo o zaključku seje

Odgovori na pobude in vprašanja

Stališča in predlogi delovnih teles

Točke dnevnega reda

1. Potrditev zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta občine Brežice in zapisnik 2. dopisne seje Občinskega sveta občine Brežice.

Gradiva:

2. Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

Gradiva:

3. Določitev dnevnega reda.

4. Kadrovske in mandatne zadeve:

4.1 Sklep o podaji mnenja k imenovanju ravnateljice Osnovne šole Globoko.
4.2 Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Nadzorni svet Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o.
4.3 Ugotovitveni sklep o predčasnem prenehanju mandata članu Odbora za gospodarstvo.
4.4 Sklep o imenovanju nadomestnega člana Odbora za gospodarstvo.
4.5 Ugotovitveni sklep o predčasnem prenehanju mandata članu Sveta zavoda Osnovna šola Cerklje ob Krki.
4.6 Sklep o imenovanju nadomestnega člana Sveta zavoda Osnovna šola Cerklje ob Krki.

Gradiva:

5. Razprava o uporabnem dovoljenju za akumulacijski bazen HE Brežice in zagotavljanje poplavne varnosti objektov in naselij v občini Brežice.

Gradiva:

6. Novelacija investicijske dokumentacije projekta »Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti Občine Brežice«.

Gradiva:

7. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Brežice – druga obravnava.

Gradiva:

8. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Brežice; druga obravnava.

Gradiva:

9. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice; druga obravnava.

Gradiva:

10. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Brežice; druga obravnava.

Gradiva:

11. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Brežice – prva obravnava.

Gradiva:

12. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu za območje občine Brežice (SD OPN 3); prva obravnava.

Gradiva:

13. Sklep o določitvi višine znižanja najemnine za poslovne prostore za leto 2020.

Gradiva:

14. Pobude in vprašanja.