4. seja Občinskega sveta občine Brežice
Datum in ura:
 12.02.2015 ob 16:00
Možnost postavljanja vprašanj:
 12.02.2015 do 20:00
Lokacija:
 Sejna soba na Gubčevi 10a, Brežice

Vabilo:

Vabilo 4. seja OS
Zapisnik:

Zapisnik 4. redne seje

4. seja Občinskega sveta občine Brežice bo v četrtek, 12.2.2015 ob 16.uri, v sejni sobi na Gubčevi 10a, Brežice

Točke dnevnega reda

1. Potrditev zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine Brežice in 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Brežice.

Gradiva:

2. Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

3. Določitev dnevnega reda.

4. Kadrovske in mandatne zadeve:

4.1. Sklep o podaji soglasja k imenovanju direktorja zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje.

4.2. Sklep o imenovanju koordinatorice/koordinatorja za enake možnosti žensk in moških v občini Brežice.

4.3. Sklep o razrešitvi in imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice.

4.4. Sklep o imenovanju Komisije za spremljanje položaja romske skupnosti v občini Brežice.

4.5. Sklep o imenovanju Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

5. Predlog odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2015.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

6. Sklep o začasnem financiranju Občine Brežice za obdobje april – junij 2015.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

7. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

8. Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta: Rekonstrukcija in dozidava OŠ Cerklje ob Krki.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

9. Sklep o potrditvi investicijske dokumentacije za objekt »Komunalno opremljanje obrtne cone Dobova«.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

10. Ukinitev javnega dobra na parc. št. 670/1 k.o. Zgornja Pohanca.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

11. Sklep o brezplačni pridobitvi nepremičnine.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

12. Sklep o potrditvi dokumenta investicijskega projekta »Vodni center Brežice«.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

13. Soglasje k spremembah in dopolnitvam Statuta javnega gospodarskega zavoda Letalski center Cerklje ob Krki.

Gradiva:

14. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi starega mestnega jedra Brežice za kulturni in zgodovinski spomenik – skrajšani postopek.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

15. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Vzgojno-varstvenega zavoda Brežice v Vzgojno varstveni zavod Vrtec Mavrica Brežice - skrajšani postopek.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

16. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o obvezni, splošni in občasni deratizaciji na območju občine Brežice - skrajšani postopek.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

17. Sklep o prenehanju veljavnosti Pravil o podrobnejših pogojih za vpis učencev v šole izven njihovega šolskega okoliša - skrajšani postopek.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

18. Pobude in vprašanja.
Izpraševalec: Jožef Piltaver (Lista SONCE)

Vprašanje/pobuda: Dajem pobudo za ustanovitev javne občinske blagajne. Vsak prihranjen evro za občane pomeni veliko, zato menim da ni razlogov, da ne bi ustanovili občinske javne blagajne vsaj s pričetkom z 01.01.2016. Takšna blagajna dejansko omogoči plačevanje položnic brez provizije, v Brežicah to že imamo prakso med Komunalo d.o.o. in Hranilnico LON, tudi po podatkih nekateri drugi ponujajo to kot storitev. Druga možnost pa je, da se taka blagajna organizira v okviru občinske uprave ali enega od javnih podjetij. - Jožef Piltaver (Lista SONCE) 30.03.2015
Odgovor:
Občani Občine Brežice imajo na voljo več možnosti plačevanja položnic. Kot je že ugotovil svetnik zgoraj, lahko občani brez provizije plačujejo položnice, ki jih izdaja Javno podjetje Komunala Brežice v Hranilnici Lon.
Pri plačevanju položnic obstaja velika konkurenca, ker je le te možno plačevati v bankah, pošti, hranilnicah in nekaterih trgovinah, zato se tudi provizija niža. Nekateri občani predvsem mlajši plačujejo položnice doma preko klika bank, kjer imajo odprte transakcijske račune
Ustanovitev javne občinske blagajne bi za občino pomenilo, da bi morala zagotoviti lahko dostopen prostor vsem občanom, potrebno bi bilo kupiti računalniško opremo, vedno bi morala biti na razpolago za opravljanje storitev vsaj ena oseba (ob dnevih zapadlosti položnic verjetno dve ali več oseb), ker bi bili verjetno drugače občani s storitvijo nezadovoljni. Poleg tega bi nastala težava, ker gredo nekateri občani ob nakazilih pokojnin oz. plač, najprej dvigniti gotovino na banko in potem še plačat položnice na drugo mesto in spet čakati v vrsti.
Vse našteto ima za Občino tudi velike finančne posledice, zato se za ustanovitev javne občinske blagajne ne bo odločila.

Pripravil: Aleksander DenžičIzpraševalec: Tatjana Močan (SDS)

Vprašanje/pobuda: Ob aktiviranju brežiškega urgentnega centra, me je klicalo kar nekaj krajanov, zanima jih dostopnost oskrbe klica na številko 112, oziroma spraševali so:
1. Ali bo nujno reševalno vozilo kot do sedaj, imelo s seboj zdravnika in tehnika?
2. Če se na urgenco pripeljejo sami, ali to pomeni, da gredo lahko kar direktno v Bolnišnico Brežice na urg., ali se morajo predhodno zglasiti v JZ Zdravstveni dom Brežice po napotnico?
Dajem pobudo, da se vse naše občane o spremembah izvajanja nujne medicinske pomoči v času noči, vikendov, praznikov, tudi sicer med tednom obvesti in predlagam: da pristojna služba kratko, a bistveno obvestilo posreduje v Posavskem obzorniku, ki prihaja na vsa gospodinjstva. - Tatjana Močan (SDS) 30.03.2015
Odgovor:
Za pojasnilo smo zaprosili ZD Brežice. Prejeli smo naslednji dogovor:
»Za enkrat v izvajanju službe NMP ni sprememb, torej poteka kot doslej. Pacienti lahko
gredo tudi direktno v Urgentni center, vendar, če tam zdravnik ugotovi, da ne gre za nujno
stanje, morajo v ZD po napotnico.
Ko bo prišlo do kakršnihkoli sprememb bodo občani o tem obveščeni.«
Obenem sporočamo, da je bilo na sestankih v zvezi z zagonom Urgentnega centra, ki so bili
opravljeni z Ministrstvom za zdravje, ugotovljeno, da je pred spremembo delovanja NMP v
Urgentnem centru potrebno ustrezno spremeniti predpise, ki urejajo to področje. Rečeno je
bilo, da bo nov pravilnik za izvajanje NMP pripravljen do konca marca, 2015, vendar ga za
enkrat še ni v javni razpravi.
Do sprejema ustreznih pravnih podlag bo tako NMP izvajal ZD Brežice na enak način, kot do
odprtja Urgentnega centra. Kot so zapisali v odgovoru v ZD Brežice, pa lahko gredo občani,
ki potrebujejo nujno medicinsko pomoč, po pomoč tudi direktno v bolnico (Urgentni center).
Če zdravnik v bolnici ugotovi, da bolnik ne potrebuje nujne medicinske pomoči, bo moral po
napotnico v ZD Brežice, sicer napotnice ne potrebuje.

Pripravila: Anica HribarIzpraševalec: Anton Zorko (DeSUS)

Vprašanje/pobuda: Na pobudo krajanov iz Bukoška in Sel sprašujem, zakaj dela na ureditvi pločnika na relaciji Cerjak - Rezelj, ki so se začela že v lanski jeseni še pred volitvami, še sedaj po pol leta, niso končana. Promet je po nepotrebnem oviran, tudi takrat, ko nihče ničesar ne dela. To jezi vse, ki dnevno uporabljajo to pot za službo ali za druge opravke. Krajani so vznevoljeni, ker menijo, da se dela za tako kratko relacijo predolgo izvajajo in hočejo vedeti, kdaj bodo dela gotova. - Anton Zorko (DeSUS) 30.03.2015
Odgovor:
Po pogodbi za izvajanje pločnika Bukošek velja, da naj bi se vsa dela s prevzemom s strani Direkcije RS za infrastrukturo končala do 30.6.2015, kar pomeni, da bodo gradbena dela dokončana nekje do konca maja 2015. Prometne zapore se morajo prilagajati stanju na gradbišču, tako da je promet oviran z zaporami včasih tudi tam, kjer se trenutno ne izvajajo dela, vendar je odsek zaradi nedokončane gradnje še zmeraj nevaren oz. se ga ne sme dati v uporabo. Zapora se izvaja s strani vzdrževanja Direkcije RS za infrastrukturo (prej Direkcijo RS za ceste) in po njihovih zahtevah. Je pa res, da so dela na gradbišču nekaj časa potekala precej počasi in tudi neorganizirano, o čemer smo se z izvajalcem tudi v začetku novembra 2014 pogovorili (skupaj s KS) in ga pozvali, da dinamiko na gradbišču primerno zastavi. Dinamika del in način dela na gradbišču se je po tem sestanku korenito popravila. Stroški izvajanja zapor so zelo veliki, krije pa jih izvajalec, sicer preko pogodbe, vendar je večji obseg zapor zaradi morebiti neorganizirane gradnje strošek izvajalca samega, zato je tudi njegov interes, da se obseg zapor zmanjša in skrajša.

Pripravila:
Teja Leben, višja svetovalkaIzpraševalec: Aleksander Gajski (SDS)

Vprašanje/pobuda: V zadnjem času se pojavlja vse več govoric na račun dogovora med MORS-om in Zvezo za avtošport Slovenije AŠ 2005, o recimo temu, reaktivaciji t.i. »Mobikrog-a«. Le-te so podkrepljene s korenitim gozdnim posekom znotraj območja Gaj, kateremu smo priča v zadnjem obdobju. Govora je o vzpostavitvi delovanja centra varne vožnje ter o ponovni umestitvi dirkališča.
Občino Brežice pozivam, da (a) predstavi vse razpoložljive informacije v zvezi s tem, ter da (b) organizira sestanek s predstavniki:
• MORS-a,
• AŠ 2005,
• Občine Brežice in
• lokalne skupnosti.
Lokalna skupnost pričakuje, da se jo na tem srečanju informira o:
• podrobnostih projekta in prihodnjih aktivnostih s časovnico,
• analizi vplivov projekta oz. dejavnosti na okolje,
• planiranih ukrepih za odpravo oz. vsaj minimizaciji negativnih vplivov,
• predvidenih načinih vključevanja lokalnega prebivalstva ter o
• nadomestilih za lokalno skupnost zaradi umestitve tovrstne dejavnosti.
Še nekaj spletnih povezav, ki jih je mogoče zaslediti na to temo:
http://www.mo.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/12332/7150/
http://www.motorevija.si/si/356/2188/Seja_skupscine_Avto_moto_zveze_Slovenije.aspx
http://www.as2005.eu/adminPanel/datoteke/Sklepi_15_seje_za_splet.pdf
http://www.racedepartment.com/downloads/mobikrog.2685/
- Aleksander Gajski (SDS) 30.03.2015
Odgovor:
Na podobno vprašanje smo odgovarjali že svetniku Udovču za 2.sejo Občinskega sveta v januarju 2015, ko smo zapisali, da imamo na Občini zgolj neuradne informacije. Podrobnosti ne poznamo, kar se do marca 2015 ni spremenilo. Verodostojne informacije v zvezi s tem je torej moč pridobiti na Ministrstvu za obrambo. Naključno smo ugotovili, da je dne 16.3.2015 v KS Cerklje ob Krki potekala predstavitev projekta, ki sta se ga med drugim udeležila tudi svetnika Udovč in Gajski. Sporočamo tudi, da Občina ni bila vključena v gozdne poseke na tangiranem področju.

Pripravila:
Teja Leben, višja svetovalkaIzpraševalec: Andrej Šmajgl (SD)

Vprašanje/pobuda: Ob izgradnji novega voda vodovoda Brežice-Glogov brod se je pri železniškem prehodu Črnc-Cundrovec izkoristil obstoječi podvoz pod železniško progo. Pri izgradnji obvoznice bomo prebivalci Cundrovca ostali brez avtomobilskega prehoda na tej lokaciji, zato vas vprašujem:
- ali se je pri gradnji vodovoda upoštevalo, da bi pri izgradnji obvoznice izkoristili obstoječi podvoz za potrebe pešcev in kolesarjev, ki bodo želeli priti na drugo stran ceste in železnice v smeri Brežic ali obratno!? Moj občutek je, da ne, upam pa, da se motim!
- Andrej Šmajgl (SD) 30.03.2015
Odgovor:
Projektne rešitve pri projektu hidravlične izboljšave vodovodnega omrežja na območju Občine Brežice pri poteku vodovoda pod obstoječim propustom pod železniško progo Črnc - Cundrovec ne predvidevajo izvedbe podvoza za pešce in kolesarje. Za izgradnjo obvoznice se vodijo povsem ločeni postopki, prvi med njimi pa je državni prostorski akt, ki opredeljuje vse predvidene posege.

Pripravil:
Dejan Rostohar, višji svetovalecIzpraševalec: Andrej Šmajgl (SD)

Vprašanje/pobuda: Pri izgradnji hidroelektrarne Brežice se vozi gramoz iz gramoznice Stari grad v Vrbini. Pot kamione pelje čez Vrbino, mimo HPG-ja, do izvoza pri bivšem skladišču Petrola in naprej proti elektrarni. Ker je asfalt na odseku od HPG-ja do ''vhoda'' v Vrbino star cca 30 let, ne bo zdržal vseh obremenitev in bo po koncu izgradnje uničen. Glede na to, da občina Brežice ne bo imela nobenih koristi od tega dela izvajanja projekta (gramoznica je v občini Krško, prevoze opravljajo HPG in CGP s svojimi kooperanti), vprašujem kdo bo poskrbel za obnovo odseka HPG –''vhod'' v Vrbino. - Andrej Šmajgl (SD) 30.03.2015
Odgovor:
Zadevo bomo preverili na terenu. Na naslednjem koordinacijskem sestanku bomo izpostavili problematiko vožnje tovornjakov po navedenih cestah.

Pripravil:
David Flajnik, višji svetovalecIzpraševalec: Ivan Kostevc (Lista SONCE)

Vprašanje/pobuda: Opažam, da je že dlje časa infomat, ki naj bi imel funkcijo obveščanja turistov in navsezadnje naših občanov v nedelujočem stanju. Prosim za informacijo, kdo je upravljalec oz. skrbnik? - Ivan Kostevc (Lista SONCE) 30.03.2015
Odgovor:
Infomat je bil nabavljen še v času takratnega Zavoda za podjetništvo in turizem. Po ukinitvi prej navedenega zavoda je zadevo prevzel v upravljanje in skrbništvo Zavod za podjetništvo, turizem in mladino. Oprema, ki je bila nameščena v ta infomat je bila zelo občutljiva na temperaturna nihanja in je pogosto prihajalo do okvar. Zavod je večkrat urgiral pri dobavitelju infomata, vendar neuspešno., samo podjetje pa je nato tudi propadlo. Ker je oprema že zastarela ni bili smiselno vlagati v obnovo, zato se je infomat umaknil. Sam nadstrešek za infomat in druga še uporabna oprema je shranjena. Poudariti je potrebno, da novi infomat s sodobno tehnologijo stane okoli 10.000 €, za kar pa trenutno ni denarja. Dolgoročno se razmišlja, da se bi v sklopu oglaševanja določila mesta za t.i. oglaševalne rolomate, ki bi lahko delno nadomestili infomat.

Pripravil:
Roman Matjašič, višji svetovalecIzpraševalec: Ivan Kostevc (Lista SONCE)

Vprašanje/pobuda: Gre za problem nizkega tlaka na vodovodu, zato imajo uporabniki velike težave z nizkim pritiskom ter posledično večje okvare na gospodinjskih aparatih. STANOVANJSKA HIŠA OGOREVC in sosednje hiše; Še vedno imajo enofazno napetost kljub obljubljanju Elektra Celje po nadgradnji sistema dobave el. energije. Pred leti, ko so še spadali pod vzdrževalni center Brežice, jim je bilo pri gradnji hiše obljubljeno, da bo v naslednjem letu (to je bilo leta 2007/2008) izvedena nadgradnja transformatorske postaje in s tem zagotovljen prehod na trifazni sistem. V naslednjih letih jih je prevzel vzdrževalni center Bistrica ob Sotli. Le ti o obljubljenem niso vedeli ničesar. Zgodba se je ponovila - zopet prazna obljubljanja z njihove strani. Torej lani v začetku leta so izvedeli, da spadajo zopet pod vzdrževalni center Brežice, ki pa o tem problemu zopet ničesar ne vedo. Brez elektrike ostajajo povprečno na mesec vsaj štirikrat, luči utripajo, kvarijo se gospodinjski aparati. Pri internetu je podobno: od ponudnikov Telekom, Amis, T2,... ni odziva. Poskušajo z mobilnim internetom vendar signal je slab, zadovoljivo deluje cca. povprečno kakšno uro na dan. Prosim strokovne službe za prioritetno obravnavo težav, saj gre za osnovne življenjske potrebe. - Ivan Kostevc (Lista SONCE) 30.03.2015
Odgovor:
Komunala Brežice je pripravila tri variante oz. rešitve in sicer:
1. direktni priklop iz vodohrana Pečerjev breg-Avgust Molan-Sv. Križ- Kostrevc Tilka- Gulek- Veseli vrh.
2. direktni priklop iz vodohrana Pečerjev breg-Živič Ivan-Lapuškoc-Veseli vrh
3. obnova vodovodne povezave iz smeri Pišec (objekt Pišece 88) do VH Veseli vrh v dolžini
2 km.

Nagibamo se k tretji varianti, saj bi hkrati rešili tudi problematiko še ostalih dotrajanih cevovodov na tem območju. Planiramo, da bomo k izvedbi projektne dokumentacije, pristopili v letošnjem letu, sama izvedba pa se planira za prihodnje leto.

Pripravil:
Dejan Rostohar, višji svetovalec

Glede težav pri zagotavljanju ustrezne kvalitete električne energije in mobilnega interneta pojasnjujemo, da ne gre za storitve, za katerih urejanje je pristojna občina, smo pa Elektru Celje d.d. posredovali dopis, v katerem smo opozorili na težave občanov in pozvali na ustrezno posodobitev omrežje.

Pripravila:
Branka Moldovan Matjašič, višja svetovalkaIzpraševalec: Tomi Jurman (SMC)

Vprašanje/pobuda: V naši občini se pogosto pogovarjamo o razvoju. Danes zagotovo vsi vemo, da eden od temeljev razvoja je ustrezna povezanost s svetom, pri čemer mislim predvsem na tako imenovane široko pasovne povezave. Osebno sem se pozanimal pri določenih ponudnikih v Sloveniji, ki so mi povedali, da bi sicer gradili taka omrežja tudi v občini Brežice, da bi sami investirali v taka omrežja, vendar da je res popolnoma nesprejemljivo, da bi ob tem še plačevali služnostno pravico občini oziroma nadomestilo za služnost. Zato dajem pobudo, da občina Brežice oziroma občinski svet sprejme sklep, da se odreče zaračunavanju nadomestilo za služnostno pravico, v primeru ko gre za gradnjo široko pasovnega omrežja. Menim, da bomo s tem po najkrajši in najlažji poti zagotovili tiste nujne pogoje za razvoj in za delovanje podjetij v naši občini. - Tomi Jurman (SMC) 30.03.2015
Odgovor:
Ustanavljanje služnosti za potrebe izgradnje javnih komunikacijskih omrežij ureja Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 - ZIN-B in 54/14 - odl. US), ki med drugim v tretjem odstavku 20. člena določa, da je ena od obveznih sestavin pogodbe o ustanovitvi služnosti tudi določilo o višini denarnega nadomestila za služnost, v šestem odstavku 20. člena pa je določeno, da je ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena služnost pri gradnji javnih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture, ki se financirajo iz javnih sredstev v skladu z 11. členom zakona, na nepremičninah v lasti države ali samoupravne lokalne skupnosti neodplačna.
V skladu s prvim odstavkom 11. člena ZEKom-1 se sredstva za gradnjo širokopasovnega omrežja ali za izvajanje javne komunikacijske storitve povezljivosti v širokopasovno omrežje lahko zagotovijo tudi iz javnih sredstev v skladu s predpisi, ki urejajo spremljanje državnih pomoči, v drugem in tretjem odstavku citiranega člena pa so taksativno našteti pogoji, ki morajo biti kumulativno izpolnjeni, da se lahko zagotovijo javna sredstva za gradnjo širokopasovnega omrežja, to pa so: da določeno območje Republike Slovenije ni zadostno pokrito s širokopasovnim omrežjem ali to omrežje ni na voljo vsem pod primerljivimi pogoji glede hitrosti in cene širokopasovnega dostopa kakor na večini drugih območij Republike Slovenije; za gradnjo širokopasovnega omrežja ni izkazanega tržnega interesa; širokopasovna omrežja se morajo načrtovati in graditi kot odprta komunikacijska omrežja; zagotovljena je preglednost izbora izvajalcev gradnje širokopasovnega omrežja in upravljavcev širokopasovnega omrežja.
V skladu s tretjim odstavkom 11. člena se javna sredstva za izvajanje javne komunikacijske storitve povezljivosti v širokopasovno omrežje lahko zagotovijo in uporabijo le, kadar sta kumulativno izpolnjena pogoja, da na določenem območju Republike Slovenije javne komunikacijske storitve povezljivosti v širokopasovno omrežje niso na voljo vsem gospodinjstvom na tem območju pod primerljivimi pogoji glede hitrosti in cene širokopasovnega dostopa kakor na večini drugih območij Republike Slovenije in da za izvajanje javne komunikacijske storitve povezljivosti v širokopasovno omrežje pod pogoji iz prejšnje točke ni izkazanega tržnega interesa.

Glede na prej citirane določbe Zakona o elektronskih komunikacijah torej neodplačna ustanovitev služnostne pravice za gradnjo komunikacijskega omrežja, zaradi dejstva, da se omrežje gradi v tržnem interesu, ni mogoča.

Zaradi večkrat izkazane želje operaterja po ustanavljanju neodplačnih služnosti smo pridobili tudi stališče Ministrstva za finance. Slednje je v Mnenju št. 449-46/2013 z dne 18.12.2013, s katerim je bil operater tudi seznanjen, navedlo, da se v skladu s šestim odstavkom 20. člena Zakona o elektronskih komunikacijah brezplačna služnost na nepremičnini v lasti občine obravnava kot državna pomoč, ki je dovoljena le, če so kumulativno izpolnjeni pogoji iz 11. člena Zakona o elektronskih komunikacijah, potrebno pa jo je finančno ovrednotiti in o njej poročati Ministrstvu za finance. Enak zaključek izhaja tudi iz Načrta razvoja Širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020, ki ga je pripravilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport marca 2015 in je trenutno še v javni obravnavi.

Načrt razvoja Širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 predvideva izvedbo ukrepa gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije na belih lisah, s katerim bodo z javnimi sredstvi spodbujena vlaganja zasebnih sredstev v projekte gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije na tako imenovanih belih lisah. Te bodo za potrebe angažiranja javnih sredstev v naslednjem razvojnem obdobju do 2020 definirane kot območja, kjer ni obstoječih širokopasovnih priključkov naslednje generacije, oziroma kjer ni tržnega interesa za njihovo gradnjo s strani komercialnih ponudnikov – to je, da v naslednjih treh letih operaterji elektronskih komunikacij ne načrtujejo gradnje omrežij, ki bi omogočila dostop do interneta s hitrostjo vsaj 100 Mb/s. Območja belih lis bodo določena v roku sedmih mesecev po sprejemu Načrta razvoja Širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020.

Ukrep je zasnovan na sofinanciranju projektov javno-zasebnih partnerstev med zasebnimi podjetji - praviloma operaterji elektronskih komunikacij in lokalnimi skupnostmi. Vložek zasebnega partnerja mora dosegati vsaj 50 % vrednosti celotne investicije. Na podlagi izkušenj iz že izvedenih javnih razpisov (GOŠO 1 in GOŠO 2) predvidevajo pozitivne učinke javno-zasebnega partnerstva. Vloga lokalne skupnosti je v zagotavljanju brezplačnih služnosti na javnih občinskih zemljiščih, v lastni razpoložljivi pasivni kanalski in drugi komunalni infrastrukturi, poznavanju lokalnega okolja ter v izkušnjah administrativnega vodenja infrastrukturnih komunalnih razvojnih projektov, kar vse lahko znatno pripomore k uspešnosti investicije. Vloga zasebnega partnerja je v strokovnem znanju, izkušnjah vodenja projektov, v jasnem poslovnem interesu za uspešno izvedbo projekta, in kasneje pri vzdrževanju in upravljanju zgrajenih odprtih širokopasovnih omrežij.
Potrjevanje dovoljene državne pomoči bo v skladu z določbami uredbe o skupinskih izjemah (Uredba Komisije o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in108 Pogodbe). Za oblikovanje javno-zasebnega partnerstva mora občina po ustreznem postopku izbrati zasebnega partnerja, vzpostaviti konzorcij in se s skupnim projektom prijaviti na javni razpis ministrstva. Konzorcij mora v vlogi s poslovnim načrtom dokazati, da gradnja takega širokopasovnega omrežja naslednje generacije na ciljnih območjih ni poslovno upravičena brez delnega sofinanciranja z javnimi sredstvi. Na razpisu ministrstva bodo imeli prednost pri izbiri večji projekti, v katerih bo več občin povezanih v konzorcij, projekti, ki bodo učinkovito pokrili čim več gospodinjstev, in tisti projekti, ki bodo vključevali večji delež zasebnih sredstev.

Pripravili:
Branka Moldovan Matjašič, višja svetovalka
Mateja Hotko, svetovalkaIzpraševalec: Marijan Žibert (ROK)

Vprašanje/pobuda: Že lansko leto se je izvajalo, kar je pozitivno, kabelsko podzemno omrežje v naši krajevni skupnosti v določene vasi in v določena naselja. Vendar gre verjetno to za široko pasovni internet, posebej o temu nismo bili nič obveščeni. Pri tem ob javnih cestah in ob lokalnih cestah, ko kopljejo delajo to zelo nekvalitetno, da bomo verjetno imeli za tem posledice, obnavljanja asfalta in pa pogrezanje. Navadno zadevo z neko glino nazaj zasujejo, če na vrhu še malo peska dodajo, je že vprašljivo. Mislim pa, da bi bilo treba pri tem s strani občinskih služb, pogledati kaj se dogaja. Sicer je pozitivno, a z druge strani pa ne. Posledično bodo potem ceste uničene in smo potem spet na istem, eno naredimo, drugo pa porušimo. Tu bi bilo potrebno imeti malo nadzora. Ne vem, če ste v občinski upravi s tem seznanjeni ali niste. Vidim pa da je že kar polovico krajevne skupnosti prekopano, drugi del pa pričakujemo, da še bo. - Marijan Žibert (ROK) 30.03.2015
Odgovor:
Glede izvajanja kabelskega omrežja v vaši KS smo bili že obveščeni s strani prebivalcev. O tem smo obvestili tudi Skupni prekrškovni organ. Z izvajalci GVO je dogovorjeno, da pred nadaljevanjem del opravimo skupni ogled že izvedenih del. V primeru nekvalitetne sanacije, bo zahtevano popravilo.

Pripravil:
David Flajnik, višji svetovalecIzpraševalec: Jožef Piltaver (Lista SONCE)

Vprašanje/pobuda: Prosim za dodatno obrazložitev, glede vprašanja v zvezi z zamenjavo znaka občine Brežice, na vstopnih mestih v občino Brežice.
- Jožef Piltaver (Lista SONCE) 30.03.2015
Odgovor: Pred vsemi podrobnejšimi utemeljitvami pojasnilo, da je izbrana vhodna tabla posledica usklajevanja in prilagajanja izbrane table na javnem natečaju zahtevam Direkcije RS za ceste in ne predstavlja samovoljno odločitev Občine ali posameznika.
1 - Občina Brežice ni naročila zamenjave vhodnih tabel tik pred lokalnimi volitvami.
Postopek zamenjave table se je pričel z Javnim natečajem za najboljšo celostno podobo za vhodne tabele (znaki za izraz dobrodošlice na vstopu v občino), objavljenim 5.3.2013.

2 – Občina Brežice je umestitev znaka Občine Brežice v podobo vhodne table pogojevala z Javnim natečajem.
Pogoji Občine pri oblikovanju znaka, določeni z natečajem so bili:

1. Avtorji morajo pri oblikovanju upoštevati naslednje predpise: Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS št. 46/00, 110/06, 49/08, 109/10), Odlok o simbolih Občine Brežice (Uradni list št. 10/97).

2. Obvezno mora biti vključen v celostno podobo znak Občine Brežice. Avtorji lahko znak dobijo na spletni strani Občine Brežice pod rubriko simboli.
Besedilo natečaja je na voljo na: http://www.brezice.si/objave/razpisi/2013030109490292/
Komisija je 28.3.2013 izvedla pregled in izbor. Izbrala je rešitev avtorja Dominika Černeliča.

3 – Zakaj Občina ni pristopila k obnovi starih vhodnih tabel?
Vhodne table sodijo v kategorijo turistične obvestilne signalizacije, ki mora upoštevati sledečo zakonodajo:
• Zakon o pravilih cestnega prometa –ZPrCP-UPB2 (Ur.l. RS št. 82/13)
• Zakon o cestah (ZCes-1, Ur.l. RS št. 109/10, 48/12, 36/14)
• Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur.l.RS, št. 46/00, 110/2006, 49/2008, 109/2010 – Zces-1)
• Navodila za obravnavo predlogov za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije na državnih cestah, ki so v upravljanju Direkcije RS za ceste

Osnovna veljavna zakonska izhodišča pri oblikovanju tabel:
• Površina table ne sme presegati 4m2 (regionalna cesta zunaj naselij)
• Tabla je od površine cestišča s spodnjim robom dvignjena praviloma 1,5 m
• Tabla mora imeti obliko pravokotnika
• Tabla je lahko v drugih barvah kot v predpisanih 5 barvnih kombinacijah, vendar ne pretežno v barvi prometne signalizacije
• Besedilo table je v beli barvi
• Pisava je predvidoma v malih tiskanih črkah

Stare vhodne table na podlagi zgoraj zapisanega ni bilo možno ustrezno preoblikovati.

4 – Vsebinska utemeljitev izbora
Utemeljitev izbranih barv: Izbrane barve sledijo podobi Občine Brežice ter s svežimi svetlejšimi toni vnašajo topel in turistično orientiran imidž. Poudarjajo lahkotnost občine in sodobnost, ki predstavlja vizijo občine.

Utemeljitev izbranega motiva: Ptič Čebelar (povzet po fotografiji fotografa Hrvoja Oršanića)
Za tablo je izbran en glavni motiv za razliko od večih simbolov, ki bi onemogočali enostavnost in jasnost table. Ptič Čebelar kredibilno predstavlja občino in vnaša svežino ter nov veter v podobo Občine Brežice. S tem se izogne uporabi klasičnih motivov občine kot so Grad Brežice, Vodovodni stolp, ki predstavljajo le mesto Brežice in ne celotne občine ter tako delajo krivico vsem ostalim motivom, ki jih imamo v občini. Motiv ptiča jim ne konkurira, pač pa prikaže občino na drugačen in svež način.

Utemeljitev slogana: Slogan »Sotočje svetov« je dvodelen in združuje na eni strani konkreten motiv Sotočja, ki je značilnost občine Brežice in na drugi strani abstraktnost z besedo »svetov«, ki povzema raznolikost in bogatost naše občine in nas pusti, da si vtis ustvarimo sami. Besedna zveza ima tudi zanimiv zvočen in vizualen učinek, saj je polna in sočna.

Izbrana tabla, ki je bila posredovana v usklajevanje Direkciji RS za ceste:

Tabla, po končnem prilagajanju zahtevam DRSC:


Pripravil:
Roman Matjašič, višji svetovalecIzpraševalec: Mag. Andrej Vizjak (SDS)

Vprašanje/pobuda: Imam vprašanje in pobudo skupaj ali ločeno, kakorkoli boste razumeli. Namreč, mi smo imeli eno izredno sejo na temo nadomestila, ki nam ga sedanja vlada pobrala, približno 450.000,00€ del tega nadomestila, pomemben del. Župan, vi ste nas seznanili, da ste bili pri ministrici, da vam je tudi obljubila, da bo ta denar vrnila. Zanima me, ker smo pred sklepno fazo proračuna, ali lahko računamo na teh 450.000,00€ v letošnjem letu ali v polovici letošnjega leta ali v prihodnjem letu. Ob tem imam tudi konkretno vprašanje kako je z realizacijo sklepov, ki smo jih sprejeli ob izredni seji na temo nadomestila iz nuklearke oziroma zmanjšanje tega nadomestila. Takrat smo bili zelo složni v obsojanju oziroma v neki zahtevi, da se nam to vrne. Zanima me, po nekaj mesecih ali dveh oziroma enem mesecu in pol, kakšen je izplen. S sklepom smo zavezali tudi naše vladne stranke, da se malo zavzamejo za ta problem in me zanima kako so bile uspešne. Čisto preprosto vprašanje. - Mag. Andrej Vizjak (SDS) 30.03.2015
Odgovor:
Glede sprejetih sklepov na 1. izredni seji Občinskega sveta Občine Brežice, vas obveščamo, da nas je občinski odbor DeSUS Brežice, v sodelovanju s svetniško skupino DeSUS, dne 31.1.2015, obvestil, da so posredovali protest predsedniku DeSUS in ministrici za okolje in prostor, zoper način sprejemanja UV8 in znižanja nadomestila občini Brežice zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta. V obvestilu, ki smo ga prejeli je bilo navedeno še, da so v svojem protestu zahtevali odpravo navedene uredbe.
Prejeli smo tudi odgovor ministrice za okolje in prostor, Irene Majcen, dne 23.3.2015, v katerem je bilo navedeno, da je Ministrstvo za okolje in prostor pristopilo k pripravi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju jedrskega objekta ter da bodo v podpisu ustrezno povzeti zaključki sestanka s Svetom regije Posavje, ki je potekal dne 28.1.2015 na Ministrstvu za okolje in prostor. V dopisu je bilo še navedeno, da se bodo na Ministrstvu za okolje in prostor potrudili, da bo osnutek predpisa v najkrajšem možnem času dan v javno obravnavo na podportal E-demokracija ter na spletno stran ministrstva. Prav tako bodo o pričetku javne obravnave dodatno poimensko obveščene vse občine, ki so upravičene do prejema nadomestila zaradi omejene rabe prostora ali dajatve zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju jedrskega objekta.

Pripravila:
Jasmina MolanIzpraševalec: Andrej Šmajgl (SD)

Vprašanje/pobuda: Prostori bivše OŠ Mrzlava vas. Če se nekaj ne zgane se bo šola sama zrušila. Notri je tudi nezasedeno občinsko stanovanje. Načrti z objektom!? - Andrej Šmajgl (SD) 30.03.2015
Odgovor:
Za objekt bivše Osnovne šole Mrzlava vas smo naročili cenitev objekta, saj je tamkajšnje Lovsko društvo izrazilo interes po odkupu objekta. V objektu ima prostore KS, v njem pa se nahaja tudi stanovanje v katerem je potrebno opraviti nekaj manjših vzdrževalnih del in popravil. Na osnovi tega bi stanovanje oddali upravičencu iz prednostne liste za dodelitev neprofitnih stanovanj. Zaradi dogovorov z Lovsko družino smo obnovo in oddajo stanovanja trenutno zaustavili.

Krajevna skupnost Šentlenart nima nobenega rekreacijskega igrišča odprtega tipa (še zaprtega ni, če izvzemamo igrišče ob Gimnaziji Brežice). Ali je občina lastnica zemlje na območju krajevne skupnosti, ki se bi lahko uredilo v igrišče rekreacijskega tipa!?
Z vidika lastništva nepremičnin Občine Brežice na območju KS Šentlenart ne razpolagamo z zemljiščem, ki bi bilo primerno za ureditev rekreacijskega igrišča.


Pripravila:
Mag. Urška Klenovšek
Vodja oddelka OPNRIzpraševalec: Aljoša Rovan (Levica)

Vprašanje/pobuda: Kaj je za zgradbami na Obrežju, kjer je bila carina? Kdo je lastnik, ali je kaj v planu? - Aljoša Rovan (Levica) 30.03.2015
Odgovor:
Na Obrežju se nahajajo stavbe carine in špedicije. Kolikor nam je znano, RS ohranja nepremičnine v svoji lasti saj se je del FURS-a prestavil nazaj v objekte. V objektu špedicij, ki stoji na parc. št. 43/1 k.o. Velika Dolina so v postopku stečaja podjetja LIPA SPED d.o.o. s pravnomočnim sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani, izdanim z dne 16. 02. 2015 na Občino Brežice prenesene nepremičnine z ID znakom 1308-1209-39, 1308-1209-101 in 1308-1209-102. Gre za primer, ko se premoženje podjetja v stečaju, kadar se na dražbi ne pojavi kupec oz. kadar premoženja ni mogoče unovčiti, prenese na občino na območju katere nepremičnina leži.

Pripravila:
Mag. Urška Klenovšek
Vodja oddelka OPNR

19. Poročilo Nadzornega odbora Občine Brežice za leto 2014.

Gradiva:

20. Predlog plana dela in finančnega načrta Nadzornega odbora Občine Brežice za leto 2015.

Gradiva: