5. seja Občinskega sveta občine Brežice
Datum in ura:
 09.04.2015 ob 16:00
Možnost postavljanja vprašanj:
 09.04.2015 do 20:00
Lokacija:
 Sejna soba na Gubčevi 10a, Brežice.

Vabilo:

Vabilo - 5 seja OS
Zapisnik:

Zapisnik 5. seje OS

5. seja Občinskega sveta občine Brežice bo v četrtek, 9.4.2015 ob 16.uri, v sejni sobi na Gubčevi 10a, Brežice.

Točke dnevnega reda

1. Potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Brežice.

Gradiva:

2. Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

3. Določitev dnevnega reda.

4. Kadrovske in mandatne zadeve:

4.1. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Upravni odbor
Javnega gospodarskega zavoda Letalski center Cerklje ob Krki.

4.2. Sklep o potrditvi članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu Občine Brežice.

4.3. Sklep o imenovanju Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin.

4.4. RRA – lista predstavnikov


Gradiva:

Sprejeti sklepi:

5. Pobude in vprašanja.
Izpraševalec: Tatjana Močan (SDS)

Vprašanje/pobuda: 1. Podajam obvestilo o JR na dobovskih ulicah:
Sobota, dne 11. aprila so že od 16.30 ure dalje gorele luči JR v naslednjih dobovskih ulicah:
CESTA BRATOV GERJOVIČEV na relaciji od transformatorja do konca novega pločnika v smeri gostilne Katič; MLADINSKA ULICA (kjer živim) – cela ulica; ŽELEZNIŠKA ULICA - cela ulica; OB NJIVAH - cela ulica; BOHORIČEVA ULICA - cela ulica in PREČNA POT- cela ulica.
Nedelja, 12. april 2015, ura 8.10 zjutraj - v vseh zgoraj omenjenih ulicah gorijo luči JR; ravno tako ob 15.30 uri popoldan, v vseh omenjenih ulicah svetijo žarnice in najverjetneje še preostanek popoldneva.
Še podatek: med tednom pa je bilo zaznati utripanje luči – v času večernih ur v celi Mladinski ulici in v ulici BRATOV GERJEVIČEV v smeri od transformatorja do konca novega pločnika proti gostilni KATIČ, za ostale ulice ne vem.
Razsvetljava v vsakem primeru zagotavlja varnost prometa, udobja, vendar delujoča podnevi povzroča nepotrebne stroške, ki jih na nek način plačujemo mi vsi. Razvoj tehnologije je danes tako daleč, da verjamem v realizacijo odprave omenjenih napak, saj sem kar nekajkrat opozarjala tudi na nedelujoče luči v istih ulicah, tako da očitno nekaj ne funkcionira pravilno.
Dajem pobudo po dejansko trajni odpravi naštetih težav. Če že ne moremo varčevati s tehnologijo pa lahko varčujemo z nadzorom.
2. Stanovalca Mladinske ulice, Sabina in Bojan Andrejaš sta pred časom obvestila Občino Brežice o precej zvitem – DROGU JR, tik ob vhodu iz Mladinske ul. v smeri njunega doma, to je Mladinska ulica 4, kot sta povedala, se do danes s strani gospodarskega oddelka ni oglasil nihče, pa jima je bilo obljubljeno, da se bo oglasil David F. Kot sta pojasnila, bi najboljša, torej idealna rešitev seveda bila, da bi se drog prestavil vsaj za kakšen meter pred sedanjo postavitvijo, če je to sploh možno, sicer pa naj se vsaj zravna. Kakor sta Andrejaševa povedala, je drog JR zvit od dne, ko se je črpala greznica ob njuni hiši s strani občinske komunale. Dajem pobudo po ureditvi glede omenjenega droga JR. - Tatjana Močan (SDS) 04.08.2015
Odgovor:
Vsi zgoraj navedeni problemi z javno razsvetljavo v območju Dobove, so bili vezani na problematiko izgradnje pločnika Dobova in so se odpravili v kratkem času potem, ko so bili opaženi. Svetnike pozivamo, da tovrstne probleme javljajo direktno na oddelek (ali pa v tajništvo kabineta župana), ki neko gradnjo vrši, saj se včasih zgodi, da delavec za problem sploh ne ve, čas sej občinskih svetov pa tudi ni zadosti pogost, za hitro reševanje tovrstne problematike.

V zvezi s problematiko nedelujočih luči smo vam že podali pojasnilo, tudi ustno. Oboje je vezano izključno na problematiko gradbišča izgradnje pločnika v Dobovi.

Pripravil: Teja Leben, višja svetovalka

Izvajalec gospodarske javne službe vzdrževanje javne razsvetljave je opravil terenski ogled omenjenega droga. Drog je zvit, temelj pa poškodovan oz. počen. Občina bo poskrbela, da se temelj na novo zabetonira na istem mestu in v kolikor bo možno tudi zravna drog, v nasprotnem primeru bo potrebno postaviti nov drog.

Pripravila: Suzana Ogorevc, strokovna sodelavkaIzpraševalec: Jožef Piltaver (Lista SONCE)

Vprašanje/pobuda: Dajem pobudo, da Občina Brežice kot ustanovitelj organizacij (pisno, ali preko svojih predstavnikov v organih, javnih podjetij in javnih zavodov) zagotovi, da bodo le te objavile Kataloge informacij javnega značaja in v skladu z 10. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja na svojih spletnih straneh v svetovni splet posredovale informacije javnega značaja, kot so to ustanovni akti in prečiščena besedila internih predpisov, programe, strategije, in druge informacije s svojega področja. Ugotavljam, da so te informacije slabo dostopne oziroma ustrezno, pregledno urejene in dostopne že na sami spletni strani Občine Brežice, nekatere organizacije Kataloga še niso niti objavile (npr.: Komunala d.o.o., Posavski muzej, Zavod za šport) nekatere pa Kataloge ali podatke, ki naj bi jih zajemal opisane, predpisi in dokumenti pa niso dosegljivi oziroma preko spleta dostopni (npr.: MC, Knjižnica Brežice, nekatere OŠ, ipd). Sicer ugotavljam, da imajo skoraj vse organizacije, katerih ustanovitelj je občina svoje spletne strani vzpostavljene, nekatere zelo pregledno in zanimivo postavljene, manjkajo pa nekatere zakonsko določene vsebine ali aktualni dogodki, ipd. - Jožef Piltaver (Lista SONCE) 04.08.2015
Odgovor:
V zvezi s pobudo g. Jožefa Piltaverja o tem, da Občina Brežice kot ustanovitelj organizacij zagotovi, da bodo le-te objavile Kataloge informacij javnega značaja in v skladu z 10. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja na svojih spletnih straneh, pojasnjujemo, da smo Javno podjetje Komunala Brežice, d. o. o., ki ima na spletni strani navedeno le, da je spletna podstran z informacijami javnega značaja v pripravi, pozvali, da nemudoma izpolni obveznost objave v skladu z 8. in 10. členom (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 117/06 - ZDavP-2, 23/14, 50/14, 72/14 - skl. US in 19/15 - odl. US) in nas o izpolnitvi te zakonske obveznosti obvesti.

Pripravila: Branka Moldovan Matjašič, višja svetovalkaIzpraševalec: Aleksander Gajski (SDS)

Vprašanje/pobuda: Nedavno je bila prestavljena krajevna tabla, ki označuje konec mesta Brežic, iz lokacije na začetku starega mosta preko reke Save (levi breg reke Save) na lokacijo začetka starega mostu preko reke Krke (levi breg reke Krke). Kaj je bil povod za to dejanje in na osnovi katerega akta je bilo to izvedeno? - Aleksander Gajski (SDS) 04.08.2015
Odgovor:
Prestavitev znaka se je izvedla v smislu omejevanja hitrosti na mostu, in sicer v smislu, da je tudi most še pod režimom naselja, ko je hitrost omejena na 50km/h. Znak je že bil premaknjen nazaj na območje pred mostom iz smeri Brežic, omejevanje hitrosti pa rešeno tako, da se je snela dopolnilna tablica na znaku za omejitev hitrosti 30km/h, ki označuje nevarnost ob slabem vremenu.

Pripravila: Teja Leben, višja svetovalkaIzpraševalec: Tomi Jurman (SMC)

Vprašanje/pobuda: 1. Imam pobudi v interesu gospodarstvenikov, podjetnikov, ki živijo v občini Brežice. Eni so tisti, ki so lastniki oziroma najemniki prostora v industrijski coni Slovenska vas. Ti majo težave z internetom, s široko pasovnim dostopom. To temo smo sicer enkrat tukaj že odpirali, ampak danes imamo v pisnem gradivu odgovor, da občina žal ne more odstopit od tega, da bi zaračunavala služnostno pravico. Pozanimali smo se pri drugih občinah v Sloveniji, seveda je zakon enak za vse, ampak nekatere občine to naredijo tako, da zaračunajo služnostno pravico v višini enega evra. Prosil bi, ne vem, če kot svetnik to sploh smem, gospoda župana, da kontaktira, te ljudi v Slovenski vasi, da se z njimi pogovori, in da poskuša ta problem rešit.
2. In še druga pobuda, ravno tako v interesu gospodarstvenikov je ta, da se spremeni Odlok ureditve cestnega prometa v občini Brežice. In sicer, da se doda člen, kakorkoli je to pravno treba urediti, s katerim se na parkirnih prostorih od vodovodnega stolpa po levi strani do konca Občine, tam je šest, sedem parkirnih prostorov, uvede enak režim kot velja za parkirne prostore na glavni ulici. Uslužbenci res ne bodo veseli, ampak te ki imajo dol trgovine pa se pritožujejo, da se stranke pri njih ne morejo ustavit in bi za njih to pomenilo, imenujemo ga lahko tudi, gospodarski učinek. - Tomi Jurman (SMC) 04.08.2015
Odgovor:
Glede zaračunavanja nadomestila za ustanovitev služnostne pravice smo stališče že podali, v vmesnem času pa tudi ni prišlo do spremembe predpisov, ki bi omogočali neodplačno ustanavljanje služnosti, kar zaračunavanje nadomestila v višini enega evra dejansko je.
Pričakujemo, da bo mogoče pogodbe za ustanovitev služnostne pravice, ki jih je Telekom že predlagal in se v pretežni meri nanašajo na LC 024203-Slovenska vas-drž.meja, ki poteka ob TPC Slovenska vas, skleniti v kratkem, in sicer po tem, ko bo opravljena parcelacija parcele 1990/5 k.o. Nova vas, ki v pretežnem delu predstavlja prej navedeno lokalno cesto, v delu pa je kategorizirana kot regionalna cesta.

Pripravila: Branka Moldovan Matjašič, višja svetovalka

Sprejemamo vašo pobudo v zvezi z razširitvijo plačljivega parkiranja od Ceste prvih borcev proti Vodovodnemu stolpu v Brežicah. Sporočamo vam, da bomo preverili smiselnost in možnosti za realizacijo, ter na podlagi preučitve sprejeli nadaljnje odločitve o čemer vas bomo obvestili.

Pripravila: Teja Leben, višja svetovalkaIzpraševalec: Vinko Ogorevc (SDS)

Vprašanje/pobuda: 1. Prometna varnost peščev/kolesarjev v Brežicah – rondo v Trnju – pokopališče. Vzrok za spodaj podano pobudo glede prometne varnosti peščev in kolesarjev v Brežicah je ta, da je promet iz dneva v dan večji, pešci in kolesarji pa na omenjenih odsekih izpostavljeni vedno večji nevarnosti. Za povečanju prometne varnosti je bilo v občini Brežice v preteklosti narejenega precej in to mnogo več v okoliških KS, kot v samem mestu – pločniki in javna razsvetljava v Župelevcu, Artičah, Brezina, Bukošek, pločnik na levi strani od ekonomske šole proti » Belemu konjičku«… in res je, vse to je potrebno za varnost tako pešcev kot tudi kolesarjev, ki pa imajo v samih Brežicah na žalost zelo malo kolesarskih poti, pešci v samih Brežicah pa premalo nujno potrebnih pločnikov. Za prometno varnost pešcev in kolesarjev je veliko bolj poskrbljeno v okoliških KS, kot v samem mestu in dobiš občutek – na kar žal kažejo tudi dejstva – da so tam veliko bolj aktivni pri reševanju prometne varnosti pešcev, kot v samem mestu. V bližnji prihodnosti, bi bilo potrebno poskrbeti in pridobiti potrebna sredstva za prometno varnost pešcev in kolesarjev v mestu Brežice in pričeti z urejanjem najbolj potrebnih pločnikov in dovolj širokih kolesarskih stez , kot so:
- od rondoja v Trnju do pokopališča, saj krajanom Trnja tam ni zagotovljena prometna varnost, ker je ob gradnji HE Brežice, novega doma starejših občanov, policije…- Dobovska cesta še bolj obremenjena.
2. od avtobusne postaje ob Cesti svobode do rondoja na Črncu- Pleteršnikova ulica in naprej do rondoja pri Intermarketu na Tovarniški cesti in Ceste bratov Cerjakov, s čimer bi bil sklenjen obroč pločnikov okoli Brežic
3. podaljšanje manjkajočega pločnika na Marofu – od bivše tovarne pohištva do Dobovske ceste, saj je ta cesta zadnje čase veliko bolj prometna. V upanju in skrbi za resnično večjo prometno varnost ter da bo čimprej urejen pločnik od pokopališča do rondoja Trnje, postopoma pa tudi ostali pločniki navedenih v tej pobudi.
- Vinko Ogorevc (SDS) 04.08.2015
Odgovor:
1.
V skladu z Uredbo o državnem prostorskem načrtu za HE Brežice je bilo potrebno določiti gradbiščne poti do objekta bodoče hidroelektrarne Brežice. Kot najustreznejša pot do bodoče hidroelektrarne je s strani investitorjev gradnje predlagana Dobovska cesta in nova povezovalna cesta med Dobovsko in Prešernovo, ki je zgrajena na osnovi DPN-ja in bo po končani gradnji prenesena med občinske ceste. Z investitorji gradnje hidroelektrarne (HESS in INFRA) je dosežen sporazum o uporabi Dobovske ceste. Prav tako je v zaključni fazi sporazum za novo povezovalno cesto od Dobovske do Prešernove. V obeh primerih bo ob omenjenih prometnicah potekal pločnik, kolesarska steza pa bo tudi ob Dobovski cesti. Razširitev, ki je izvedena na Dobovski cesti, bo služila izgradnji pločnika in kolesarske steze. Upamo, da bomo naleteli na posluh pri lastnikih zemljišč, da bodo navedeni projekti realizirani.

Pripravil: Branko Blaževič, višji svetovalec
2.,3.
Občina ima v letošnjem letu namen speljati projekt, po katerem se bodo po vseh glavnih ulicah v mestu Brežice označili kolesarski pasovi in hkrati delitev prostora kolesarjev z vozili. Projekt smo zastavili v dveh fazah, fizična zajema sam zaris in označitev ter manjše prilagoditve (spuščanje pločnikov, poprava vozišč na območju pasov…) ter obveščanja in informiranja v okviru katerega želimo voznike obvestiti in osvestiti, da so na cestah tudi šibkejši udeleženci v prometu, ki jih morajo upoštevati. Vrhunec projekta, če bo vse po sreči bo v septembru v okviru akcije Evropski teden mobilnosti, ko naj bi bil projekt zaključen.
Kar se tiče konkretnih tras, ki ste jih navedli pa velja:
- Od rondoja v Črncu po Cesti svobode proti Intermarketu - na tem odseku je projekt sicer izdelan, vendar nimamo zagotovljenih zadostnih sredstev za izvedbo, delno so tudi še lastniški problemi,
- Trdinova ulica, Marof – v letošnjem proračunu imamo sredstva zagotovljena za pripravo projektne dokumentacije, v okviru katere se predvidevajo površine za pešce in kolesarje po celi Trdinovi ulici do Dobovske ceste.

Pripravila: Teja Leben, višja svetovalkaIzpraševalec: Jurij Pezdirc (Lista SONCE)

Vprašanje/pobuda: Podajam še pobudo občanov. V spomladanskem času in pa tudi v poletnem je dejansko ogromno odpadkov od drevja, trave in ga občani nimajo kam dati. Lahko ga dajejo v rjave kontejnerje, ampak to je enostavno premalo prostora. Ene občine imajo primer dobre prakse, ko dejansko naredijo, če rečem po domače, jamo, ki jo sicer nadzirajo, ampak, lahko tam občani mečejo to naravno vejevje in ostalo zadevo ter imajo dejansko možnost, da to tam zgnije. Sprašujem, ali je možno, da bi tudi mi imeli tako podobno zadevo v Vrbini ali kje v neposredni bližini mesta Brežice. - Jurij Pezdirc (Lista SONCE) 04.08.2015
Odgovor:
Posredujemo odgovor Komunale Brežice – Dejan Zofič, vodja kontrole, kakovosti in razvoja:
Odlaganje bioloških odpadkov v naravo je najbolj ekološki način, v primeru, da odpadki niso nakopičeni eden na drugega, saj v teh primerih nastajajo anaerobni proces in se tvorijo toplogredni plini. Na žalost pa iz izkušenj vemo, da v kolikor bi omogočili nenadzorovano odlaganje bioloških odpadkov v Vrbino, bi se kaj kmalu tam znašali tudi drugi odpadki, ki tam ne sodijo. Tu predvsem mislimo na kosovne in gradbene odpadke.
Uporabniki lahko biološke odpadke pripeljejo in brezplačno oddajo na Zbirno reciklažnem centru Boršt (v nadaljevanju ZRC Boršt), od koder jih Komunala Brežice d.o.o. odpelje k pooblaščenemu prevzemniku.
Prav tako pa imajo uporabniki možnost, da na dom naročijo enkrat na leto brezplačno 5 m3 ali 7m3 kontejner, kamor lahko odložijo tovrstne odpadke.
V sled zgoraj navedenega je biološke odpadke nesmiselno odlagati v naravo (Vrbino), saj imajo uporabniki odpadke že naložene na prevozno sredstvo in lahko podaljšajo pot za 6 km na ZRC Boršt, kjer jim bodo pri odlaganju pomagali zaposleni Komunale Brežice d.o.o.

Pripravila: Suzana Ogorevc, strokovna sodelavkaIzpraševalec: Jurij Pezdirc (Lista SONCE)

Vprašanje/pobuda: Slovenija je imela leta 2011 akcijo »očistimo Slovenijo«. Takrat je bila očiščena tudi Vrbina in je bila odpadkov. Pred časom sem malo kolesaril in opazil, da se dejansko spet pojavlja, verjetno je nekdo začel s tem in zdaj je tam nekaj odlagališč starih pralnih strojev in ne vem česa vse. Ta naša Vrbina spet izgleda mala katastrofa. Verjetno bo zdaj to moral nekdo očistiti, verjetno bo to Komunala Brežice ali kdo drug. - Jurij Pezdirc (Lista SONCE) 04.08.2015
Odgovor:
Posredujemo odgovor Komunale Brežice – Dejan Zofič, vodja kontrole, kakovosti in razvoja:
Komunala Brežice d.o.o. nima pristojnosti, da sama od sebe čisti črna odlagališča. To lahko stori le na podlagi naročila s strani Občine Brežice in proti plačilu. Po trenutno veljavni zakonodaji (157. a člen) je za sanacijo črnih odlagališč, kjer ni znan storilec, dolžan poskrbeti lastnik zemljišča Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1B, Ur. l. RS, št. 70/08). V primeru, da je povzročitelj nepravilnega odlaganja odpadkov v naravo znan mora povzročitelj na lastne stroške poskrbeti za sanacijo, kar pa mora odrediti pristojni inšpekcijski organ.
Komunala Brežice d.o.o. bo poskrbela za sanacijo črnega odlagališča v Vrbini na podlagi naročila Občine Brežice in v okviru svojih zmožnosti (predvsem strojnega parka).
Vsekakor pa obsojamo dejanja, ki imajo za posledico onesnaževaje okolja in predvsem podtalnice.

Pripravila: Suzana Ogorevc, strokovna sodelavkaIzpraševalec: Jožef Piltaver (Lista SONCE)

Vprašanje/pobuda: 2. Sprašujem, ali Občina Brežice ima oziroma vodi podatke o izkoriščenosti oziroma o dejanskem času uporabe javnih objektov (telovadnic, športnih površin, gasilskih in vaških domov, mladinskega hotela, drugih javnih objektov in površin) v svoji lasti in načinu upravljanja z njimi. Če jih ima, prosim za podatke o koriščenju posameznega objekta za leto 2014 v skupnem številu ur, ali v obliki, kot se zbirajo. Če jih nima, dajem pobudo, da Občina poskrbi, da upravljavci objektov take podatke pričnejo zbirati. Ocenjujem, da imamo v Občini veliko število javnih objektov, katerih koriščenje je glede na možnosti zelo majhno, zato bi zbrani podatki lahko služili za ustrezen pregled in ukrepanje za boljšo izkoriščenost obstoječih objektov in naprav in primerna nadaljnja vlaganja javnih sredstev v obstoječe in nove objekte. - Jožef Piltaver (Lista SONCE) 04.08.2015
Odgovor:
Občinska uprava ne razpolaga s pregledom izkoriščenosti prostora vseh objektov, s katerimi upravljajo javni zavodi ali krajevne skupnosti v občini, oz. so ti podatki prikazani v letnih poročilih posameznih zavodov (seznanitev s poročili za leto 2014 je na dnevnem redu 6. redne seje Občinskega sveta) v obsegu oz. na način, na katerega te podatke vodijo posamezni upravljavci.

Občinska uprava podrobneje spremlja uporabo tistih objektov, katerih uporaba je tesno povezana s sofinanciranjem iz proračunskih sredstev (npr. programi izvajalcev športa), ne razpolaga pa z dodatnimi kadrovskimi kapacitetami, ki bi omogočale vzpostavitev pregleda nad vsemi prostori, ki se ali so možni za oddajo drugim uporabnikom. Omenimo lahko, da se Zavod za šport Brežice, kot zavod, ki upravlja z največ objekti namenjenimi oddaji, pripravlja na vzpostavitev spletnega sistema namenjenega k rezervaciji in spremljanju izkoriščenosti posameznih prostorov.Izpraševalec: Jožef Piltaver (Lista SONCE)

Vprašanje/pobuda: 1. Dajem pobudo, da Občina Brežice kot ustanovitelj organizacij (pisno, ali preko svojih predstavnikov v organih, javnih podjetij in javnih zavodov) zagotovi, da bodo le te objavile Kataloge informacij javnega značaja in v skladu z 10. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja na svojih spletnih straneh v svetovni splet posredovale informacije javnega značaja, kot so to ustanovni akti in prečiščena besedila internih predpisov, programe, strategije, in druge informacije s svojega področja. Ugotavljam, da so te informacije slabo dostopne oziroma ustrezno, pregledno urejene in dostopne že na sami spletni strani Občine Brežice, nekatere organizacije Kataloga še niso niti objavile (npr.: Komunala d.o.o., Posavski muzej, Zavod za šport) nekatere pa Kataloge ali podatke, ki naj bi jih zajemal opisane, predpisi in dokumenti pa niso dosegljivi oziroma preko spleta dostopni (npr.: MC, Knjižnica Brežice, nekatere OŠ, ipd). Sicer ugotavljam, da imajo skoraj vse organizacije, katerih ustanovitelj je občina svoje spletne strani vzpostavljene, nekatere zelo pregledno in zanimivo postavljene, manjkajo pa nekatere zakonsko določene vsebine, ali aktualni dogodki, ipd. - Jožef Piltaver (Lista SONCE) 04.08.2015
Odgovor:
Za ustrezno poslovanje posameznih javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Brežice, so dolžni skrbeti direktorji oz. ravnatelji ob podpori organov zavoda, kot je npr. Svet zavoda. Prav tako so javni zavodi sami odgovorni za načine in vrste objav podatkov vezanih na njihovo dejavnost.

Javnim zavodom oz. podjetjem bo Občinska uprava posredovala pobudo, da uredijo svoje spletne strani tako, da bodo pregledno objavili veljavne akte, aktualne dogodke in druge informacije javnega značaja vključno s Katalogom informacij javnega značaja.Izpraševalec: dr. Stanka Preskar (SMC)

Vprašanje/pobuda: Moje vprašanje se veže na izglasovane sklepe na občinskem svetu. Za mlade družine smo izglasovali sklep, da se upošteva pri nadaljnjih vlaganjih vlog za znižanje plačila vrtcev, tudi najem kredita za reševanje prvega stanovanjskega problema. Starši so dobili obvestilo iz Centra za socialno delo, da morajo zraven vloge priložiti še izjavo o materialni ogroženosti in tako naprej. Zadevo bom preposlala službam in prosim, če se te zadeve preverijo, ker mi nismo izglasovali sklepa v tem kontekstu. Zanima me, na kakšen način se bodo zdaj zadeve realizirale, ker starši sprašujejo glede znižanja plačila za plačne razreda od drugega do šestega, kar smo izglasovali tudi na isti seji. - dr. Stanka Preskar (SMC) 04.08.2015
Odgovor:
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v 31. členu določa, da lahko center za socialno delo poleg dohodka in premoženja, ki ga določa ta zakon, pri določitvi plačila staršev za programe v vrtcih v izjemnih primerih, v katerih bi plačilo vrtca lahko ogrozilo socialno varnost družine, upošteva tudi druga dejstva in okoliščine, ki odražajo dejanski socialni in materialni položaj družine in določi nižje plačilo, kot je to določeno z zakonom.
37. člen istega zakona določa, da lahko pristojna lokalna skupnost poda predhodno mnenje o znanih okoliščinah, ki so pomembne za odločitev in izhajajo iz njenih zbirk podatkov.

Občinski svet Občine Brežice je na svoji četrti redni seji, dne 12.2.2015, sprejel Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice (Uradni list št. 11/15; v nadaljevanju Sklep), ki določa, da se staršem otrok, za katere je Občina Brežice po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca in imajo otroka vključenega v vrtec, ob predložitvi dokazil o reševanju prvega stanovanjskega problema z najetjem stanovanjskega kredita, dodatno zniža plačilo vrtca za en dohodkovni razred in sicer za starše, ki so po veljavni lestvici razporejeni od 2. do vključno 6. plačilnega razreda. 8. člen Sklepa med ostalim določa, da vlagatelji, ki želijo uveljavljati dodatno znižanje plačila vrtca izpolnijo izjavo o materialni ogroženosti zaradi odplačila stanovanjskega kredita, s katerim si družina rešuje prvi (osnovni) stanovanjski problem, k vlogi pa morajo priložiti naslednja dokazila:
• Kupoprodajno pogodbo ali izpisek iz zemljiške knjige za nakup stanovanja ali stanovanjske hiše na območju Občine Brežice ali gradbeno dovoljenje za gradnjo stanovanjske hiše na območju Občine Brežice.
• Namensko kreditno pogodbo.
• Potrdilo banke o višini anuitete.

Na podlagi zgoraj navedenega Center za socialno delo Brežice upošteva odplačevanje stanovanjskega kredita pri odločanju o znižanem plačilu vrtca od 1.3.2015 dalje, kar starši dokažejo z izpolnitvijo izjave o materialni ogroženosti in ustreznimi dokazili, kot so navedeni v zgornjem besedilu.

Mag. Božena Devčič
Pomočnica vodje Oddelka za družbene dejavnostiIzpraševalec: Darko Udovič (SMC)

Vprašanje/pobuda: Jaz nisem bil na prejšnji seji pa vidim, da je kolega Aleksander Gajski že postavil vprašanje o zopet na novo nastajajočem dirkališču. Prejeli smo tudi odgovor, sicer zame neformalni, saj ni jasno, da na občini ne bi vedli za investicijo, ki prihaja v našo občino in je ocenjena na osemnajst milijonov evrov kot je bilo predstavljeno na krajevni skupnosti, oziroma zdaj so neke informacije govorijo že o osemindvajset milijonov evrov. Meni je to malo čudno, ampak, dajem pa pobudo, da bi se, da bi se mi tukaj seznanili s to zadevo in da uvrstimo na eno naslednjo sejo. Kakor tudi, da povabimo predstavnike iz Ministrstva za obrambo, ker vemo kako je bil sprejet državni prostorski načrt in investitorja ter da slišimo še tukaj o projektu. Na krajevni skupnosti smo postavili vprašanje okoli hrupa, ki je glavna ovira. Drugače pa je projekt lepo sestavljen, na papirju. - Darko Udovič (SMC) 04.08.2015
Odgovor:
V skladu s prvim odstavkom 24. člena Poslovnika Občine Brežice (Uradni list RS, št. 40/09) je župan sklical izredno sejo sveta na desetih članov sveta, predstavnikov političnih strank Občinskega sveta Občine Brežice: SDS, IDS, Liste Sonce in SMC. Podpisniki so zahtevo za sklic izredne seje vložili 20.4.2015 in kot razlog za sklic omenjene seje navedli:
1. Neusklajenost projekta z Uredbo o DPN za letališče Cerklje ob Krki (Uradni list RS, št. 73/08, 23/12 in 50/12) in neustrezna oz. premajhna informiranost okoliških prebivalcev, javnosti, občine in občinskega sveta glede projekta.
2. Neustreznost odlaganja – navoz večje količine odpadnih gum na območju Gaj.
3. Obsežen posek dreves – golosek na območju Gaj.
Izredne seje Občinskega sveta Občine Brežice, ki je potekala 4.5.2015, so se udeležili predstavniki Ministrstva za obrambo RS in Zveze za avto šport Slovenije – AŠ 2005.Izpraševalec: Peter Dirnbek (Levica)

Vprašanje/pobuda: Z naše strani vlagamo pobudo, da se gradivo občinskega sveta posreduje, v skladu s priporočili Ministrstva za javno upravo. Namreč, 10. februarja smo bili na seminarju, Aljoša, jaz, Jure Pezdirc in Jasmina, kjer so govorili, da je priporočen rok za dostavo gradiv trideset do šestdeset dni. Tako je bilo rečeno s strani dr. Romana Lavtarja. Mi razumemo, da je šestdeset dni malo dolgo obdobje. Ampak trideset dni prej dobiti gradivo bi bilo pa lepo, ker se tako svetnikom zagotovi tudi dovolj časa za pripravo. Mislim, nemogoče je kvalitetno preučiti gradivo, pridobiti strokovna mnenja in pripraviti amandmaje. Recimo, tudi v tem primeru glede vlaganja amandmajev tri dni pred sejo, vmes so bili prazniki, tako da bi že v torek morali dostaviti amandmaje. Tako, da vsaj trideset dnevni rok za posredovanje gradiva bi bil priporočljiv, glede na to, da se dostikrat sklicujemo na mnenje, tega istega dr. Lavtarja… - Peter Dirnbek (Levica) 04.08.2015
Odgovor:
V skladu z drugim odstavkom 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 40/09; v nadaljevanju Poslovnik) se sklic seje sveta z gradivom pošlje članom sveta najmanj 10 dni pred dnem določenim za sejo. Posamezno gradivo se lahko posreduje tudi kasneje, če predlagatelj ugotovi, da je obravnava kasneje posredovanega gradiva potrebna za odločanje sveta.
Priročnik za občinske funkcionarje, ki ga je izdalo Združenje občin Slovenije in ste ga prejeli vsi člani sveta, med drugim določa, da v primeru rednega postopka – npr. odlok, prejmejo člani sveta predlog odloka sedem dni pred sejo, na kateri bodo obravnavali predlagani odlok.
Gradivo, ki ste ga prejeli udeleženci seminarja »Pristojnosti občinskega sveta« opredeljuje med drugim tudi minimalna priporočila glede smernic za sodelovanje s strokovno in z drugimi zainteresiranimi javnostmi in tako določa, da sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov traja praviloma od 30 do 60 dni. V tem primeru se nanaša na gradivo, ki je v javni razpravi in ne na posredovanje gradiva članom sveta. Poslovnik določa javno razpravo le v primeru predloga proračuna in pri sprejemu prostorskih aktov.

Pripravila:
Jasmina Molan

7. Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2014.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

8. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razpršene poselitve Velike Malence - Ap 1143.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

9. Predlog Odloka o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice – prva obravnava.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

10. Predlog Odloka o spremembi Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice – 1. obravnava.

Gradiva:

11. Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. – Predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o., prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o. in sklepi ustanovitelja Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o.

Gradiva:

12. Sklep o potrditvi javnega interesa za ponovno vzpostavitev Kina Brežice.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

13. Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda »Letalski center Cerklje ob Krki«.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

14. Pravilnik o spremembi Pravilnika o oddaji poslovnih prostorov v najem.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

15. Sklep o določitvi višine znižanja najemnine za poslovne prostore za obdobje od uveljavitve proračuna za leto 2015 do 31.12.2015.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

16. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2014 (SPO).

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

17. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna občine Brežice.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

18. Sklep o potrditvi pred investicijske zasnove OŠ Cerklje ob Krki.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

19. Razno.

20. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Zavod za šport Brežice

Gradiva:

Sprejeti sklepi: