10. seja Občinskega sveta občine Brežice
Datum in ura:
 11.02.2016 ob 16:00
Možnost postavljanja vprašanj:
 11.02.2016 do 20:00
Lokacija:
 Sejna soba na Gubčevi 10a, Brežice.

Vabilo:

Vabilo_ 10. redna seja OS

10. seja Občinskega sveta občine Brežice bo v četrtek, 11.2.2016 ob 16.uri, v sejni sobi na Gubčevi 10a, Brežice.

 

Obvestila in odgovori občinskim svetnikom:

 

 

Točke dnevnega reda

1. Potrditev zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine Brežice.

Gradiva:

2. Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

3. Določitev dnevnega reda.

4. Kadrovske in mandatne zadeve:

4.1 Sklep o podaji predloga za imenovanje članov sveta območne izpostave Javnega sklada Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti Brežice.

4.2 Sklep o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v Svet šole Gimnazije Brežice.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

5. Pobude in vprašanja.

Gradiva:

8. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razpršene poselitve Dolenja vas – Ap 1247. (2. obravnava)

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

9. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Brežice. (1. obravnava)

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

11. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje BRŽ 30 za potrebe razvoja obstoječe dejavnosti.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

12. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Brežice za leto 2015.

Gradiva:

13. Predlog plana dela in finančni načrt Nadzornega odbora Občine Brežice za leto 2016.

Gradiva:

14. Odlok o prenehanju javnega zavoda Romski zaposlitveni center.

Gradiva:

Sprejeti sklepi: