11. seja Občinskega sveta občine Brežice
Datum in ura:
 18.04.2016 ob 16:00
Možnost postavljanja vprašanj:
 18.04.2016 do 20:00
Lokacija:
 Sejna soba na Gubčevi 10a, Brežice.

Vabilo:

Vabilo 11. redna seja
Zapisnik:

Zapisnik

11. seja Občinskega sveta občine Brežice bo v ponedeljek, 18.4.2016 ob 16.uri, v sejni sobi na Gubčevi 10a, Brežice.

 

Obvestila in odgovori občinskim svetnikom:

Obvestilo

Odgovori na vprašanja

Točke dnevnega reda

1. Potrditev zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta Občine Brežice.

Gradiva:

2. Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

3. Določitev dnevnega reda.

4. Kadrovske in mandatne zadeve:

4.1 Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Lekarna Brežice.
4.2 Sklep o podaji predlogov za imenovanje predstavnikov javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

5. Pobude in vprašanja.

6. Zagotavljanje poplavne varnosti objektov in naselij v Občini Brežice.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

7. Sklep o potrditvi novelacije Investicijskega programa projekta Rekonstrukcija in dozidava OŠ Cerklje ob Krki.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

8. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gostinski objekt z vinsko kletjo – Vrhovska vas.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

9. Sklep o spremembi meje Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje Artiče jug, ART-09.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

10. Predlog odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje Artiče jug, ART-09 – prva obravnava.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

11. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razpršene poselitve Koritno, Ap 270 – prva obravnava.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

12. Letno poročilo Komunale Brežice d.o.o. za leto 2015 in Poročilo o izvajanju gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode, zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, pogrebne in pokopališke dejavnosti ter tržnice za leto 2015.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

13. Sprememba in dopolnitve cenika izvajanja storitev gospodarske javne službe pogrebne in pokopališke dejavnosti.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

14. Znižanja cen omrežnine obveznih občinskih javnih služb oskrbe s pitno vodo.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

15. Sklep o oceni izvajanja občinskega programa varnosti Občine Brežice za leto 2015.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

16. Sklep o uskladitvi cene storitev »Pomoč na domu« za leto 2016.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

17. Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2015.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

18. Sklepi o ukinitvi statusa javnega dobra:

18.1 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parceli št. 1306/5 k.o. Veliki Obrež
18.2 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parceli št. 1102/4 k.o. Sela
18.3 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parceli št. 719/5 k.o. Artiče
18.4 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parceli št. 1305/15 k.o. Koritno

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

19. Sklep o dopolnitvi letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Brežice za leto 2016– št. 1.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

20. Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra na parceli št. 833/4 k.o. Črnc.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

21. Sklep o predaji nepremičnine v upravljanje Krajevni skupnosti Zakot Bukošek Trnje.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

22. Letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2016.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

23. Predlog Odloka o razglasitvi nepremičnega kulturnega spomenika Dednja vas - Cerkev Sv. Križa za kulturni spomenik lokalnega pomena – prva obravnava.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

24. Predlog Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju mesta Brežice – prva obravnava.

Gradiva:

Sprejeti sklepi: