16. seja Občinskega sveta občine Brežice
Datum in ura:
 13.02.2017 ob 16:00
Možnost postavljanja vprašanj:
 13.02.2017 do 20:00
Lokacija:
 Sejna soba na Gubčevi 10a, Brežice.

Vabilo:

Vabilo

 

Obvestilo o prekinitvi seje

 

16. seja Občinskega sveta občine Brežice bo v ponedeljek, 13.2.2017 ob 16.00 uri, v sejni sobi na Gubčevi 10a, Brežice.

 

Obvestila in odgovori občinskim svetnikom:

Odgovori na pobude in vprašanja

Stališča in predlogi delovnih teles

Odgovor na pismo župana Brežic glede beguncev

Točke dnevnega reda

1. Potrditev zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta Občine Brežice.

Gradiva:

2. Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

Gradiva:

3. Določitev dnevnega reda.

4. Kadrovske in mandatne zadeve:

4.1 Sklep o imenovanju direktorja Javnega zavoda Posavski muzej Brežice.
4.2 Sklep o podaji mnenja k imenovanju direktorja/ravnatelja Ekonomske in trgovske šole Brežice.
4.3 Soglasje k sklepu o razrešitvi direktorice Zavoda za šport Brežice.
4.4 Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Osnovna šola Velika Dolina.
4.5 Sklep o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v Svet zavoda Ekonomska in trgovska šola Brežice.
4.6 Sklep o imenovanju nadomestnega člana Odbora za družbene dejavnosti.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

5. Soglasje k programu izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture ter objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju za izgradnjo HE Mokrice.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o financiranju krajevnih skupnosti, skrajšani postopek.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

7. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice, 1. obravnava.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

8. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

9. Pobude in vprašanja.

10. Sklepi o ukinitvi statusa javnega dobra.

Gradiva:

11. Odlok o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN Artiče jug v občini Brežice, 1. obravnava.

Gradiva:

12. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gostinski objekt z vinsko kletjo – Vrhovska vas, 1. obravnava.

Gradiva:

13. Sklep o prekategorizaciji občinskih stanovanj v bivalne enote za najbolj socialno ogrožene posameznike ali družine.

Gradiva:

14. Cenik oddaje dvorane in učilnic v Domu kulture Brežice.

Gradiva:

15. Sklep o oceni izvajanja občinskega programa varnosti občine Brežice za leto 2016.

Gradiva:

16. Poročilo Nadzornega odbora Občine Brežice za leto 2016.

17. Predlog plana dela in finančni načrt Nadzornega odbora Občine Brežice za leto 2017.