24. seja Občinskega sveta občine Brežice
Datum in ura:
 14.05.2018 ob 16:00
Možnost postavljanja vprašanj:
 14.05.2018 do 20:00
Lokacija:
 Sejna soba na Gubčevi 10a, Brežice.

Vabilo:

Vabilo_24.seja_14.5.2018

 

24. seja Občinskega sveta občine Brežice bo v ponedeljek, 14.5.2018 ob 16.00 uri, v sejni sobi na Gubčevi 10a, Brežice.

 

Obvestila in odgovori občinskim svetnikom:

Odgovori na pobude in vprašanja

Izgradnja vodne infrastrukture (obvestilo)

Obvestilo o izjemni dodelitvi neprofitnega stanovanja

Stališča in predlogi delovnih teles

Točke dnevnega reda

1. Potrditev zapisnika 23. redne seje Občinskega sveta Občine Brežice.

Gradiva:

2. Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

Gradiva:

3. Določitev dnevnega reda.

4. Kadrovske in mandatne zadeve:

4.1. Sklep o imenovanju direktorja Posavskega muzeja Brežice.
4.2. Sklep o podaji mnenja k imenovanju ravnatelja Gimnazije Brežice.
4.3. Sklep o podaji mnenja k imenovanju ravnatelja Višje strokovne šole.
4.4. Ugotovitveni sklep o predčasnem prenehanju mandata članici Sveta zavoda Vrtec Mavrica Brežice.
4.5. Sklep o potrditvi mandata nadomestnemu članu v Svetu zavoda Vrtec Mavrica Brežice.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

5. Predlog Odloka o sprememba in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu za območje občine Brežice – prva obravnava.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

6. Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi – prva obravnava.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

7. Letno poročilo 2017 in Poročilo o izvajanju gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode, zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, obdelave komunalnih odpadkov, pogrebne in pokopališke dejavnosti, tržnice ter vzdrževanja zelenic in javnih površin za leto 2017.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

8. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko poslovno četrt rondo Črnc – območje jug, BRŽ-60, skupaj s stališči do pripomb iz javne razgrnitve.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

9. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Artiče, del ART-17 – prva obravnava.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

10. Pobude in vprašanja.
Izpraševalec: Mag. Andrej Vizjak (SDS)

Vprašanje/pobuda: Odpreti želim temo, ki je sicer državni problem in ga nesposobna vlada oz. oblast težko obvladuje, kar je bilo že večkrat demonstrirano. Na žalost ne morem mimo zoprnega dogodka oz. niza dogodka, ki se je zgodil občini Brežice in kjer smo videli demonstracijo neučinkovitosti. Gre za begunsko krizo, ki nas je doletela. Mislil sem, da je to že za nami, da je to zadeva, ki bolj ali manj polni neke politične programe, a vidim, da temu ni tako. Seznanjen sem, da je Ministrstvo za javno upravo (MJU) konec aprila letos dodelilo stanovanje št. 3, v velikosti 60m², na Bizeljski cesti 18, v Brežicah, ki je v lasti Republike Slovenije, v najem Uradu Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov. Očitno se nam v Brežicah obeta ena relativno zanimiva oz. obsežna migrantska družina, saj je 60m² med večjimi občinskimi stanovanji. Namesto, da bi stanovanje namenili mladim družinam, kar smo večkrat tudi predlagali in vlagali zakonske predloge, je MJU, aprila letos, to stanovanje namenilo za integracijo in oskrbo migrantov. Sprašujem župana, občinsko upravo in tudi ostale, ali je bila občina o tem kaj predhodno seznanjena, ali je dobila kakšno informacijo, ali je s tem soglašala ali s tem soglašajo oz. so bili o tem seznanjeni stanovalci na Bizeljski 18 oz. kako smo pripravljeni na topogledne prihode, tudi kar se tiče šol, vrtcev… Praksa te vlade je očitno, da potiho, pod mizo, dodeli neka stanovanja, ki jih je v Brežicah nič koliko v lastni države, ki so očitno prazna, ker se ne zna z njimi gospodariti, za namene migrantov. Sprašujem ali smo s temi namerami seznanjeni oz. smo o teh namerah kakorkoli odločali oz. smo podali svoja mnenja. Zanima me tudi, ali je krajevna skupnost o tem seznanjena. Verjamem, da krajevna skupnost Pišece ali Bizeljsko, kjer ni veliko stanovanj v lasti Republike Slovenije o tem ne razpravlja, krajevna skupnost Brežice, kjer je ogromno stanovanj v lasti države pa bi morala, ker menim, da je to sestavni del bivanja oz. odnosov med krajani. Sam nisem »apriori« proti oz. da se mi to zdi »apriori« nesprejemljivo. Zdi se mi pa nesprejemljivo to, da o tem nič ne vemo in da o tem nihče nič ne ve in da je to pravzaprav vsiljeno v naprej s strani ene oblasti, ki se sladko požvižga na mnenje »lokalcev« oz. ljudi, ki tam živijo. Verjamem, da je uradniku v Ljubljani enostavno podpisati tak dogovor, verjetno sosedu poleg stanovanja 3 na Bizeljski cesti 18 pa ni čisto vseeno. Verjetno jim ni vseeno tudi v vrtcu Brežice ali v Osnovni šoli Brežice, kamor potencialno, ker gre za družino, ker bi drugače verjetno dodeljevali kakšno garsonjero, verjetno bi moral kdo o tem kaj vedeti in soglašati s tem. Ali smo seznanjeni, da prihaja kak novi begunski val? Če se je to zdaj zgodilo, konec aprila, po mojih podatkih 23.4.2018, se nekaj dogaja. Glede tega sprašujem tudi zato, ker je bilo glede takšnih stanovanj na MJU, ki ga je bila polna hvala, rečeno, da bo nekaj stanovanj dodeljenih lokalni skupnosti za njene potrebe, za mlade družine in socialna ter neprofitna stanovanja. Zanima me tudi, kako je ta vlada poravnala svoj dolg do Občine Brežice, do Krajevne skupnosti Dobova glede vseh zahtevkov, tako glede zahtevkov za poškodovane ceste, infrastrukture ter ostalih stroškov, ki smo jih imeli v Brežicah z migrantsko oz. begunsko krizo, za katero upam, da se ne bo več ponovila. - Mag. Andrej Vizjak (SDS) 11.06.2018
Odgovor:
Župan – odgovor:
Ta zadeva je tudi zame kar veliko presenečenje in bom glede tega zahteval sestanek. Upam, da gre le za eno stanovanje in da ne gre za več stanovanj. Zdi se mi nekorektno do nas, da so nas obvestili le tako, da naj se pri komunalnem prispevku prične drugače obračunavati. Glede namena za begunce nas ni nihče obvestil. Ko bom imel več informacij bom obvestil tako občinski svet kot tudi širšo javnost. Upam, da bo kdo prišel na sestanek in nam bo zadevo tudi obrazložil.Izpraševalec: Ferdo Pinterič (Lista SONCE)

Vprašanje/pobuda: 1. Že v uvodu te seje je župan omenil, da je bila letošnja zima zelo huda in da bo potrebno proračunsko rezervo nameniti za pokrivanje zimskega vzdrževanja cest. Dajem pobudo, da bi občina del sredstev ali iz tega naslova ali iz katere koli druge postavke, namenila za dodatna sredstva za ta namen, za krajevne skupnosti, ki morajo vzdrževati krajevne ceste. V krajevni skupnosti namreč nimamo nobene postavke oz. rezervnih sredstev. Letošnja zima je bila kar se tega tiče izjemna in finančno zelo zahtevna, tako da smo praktično veliki del sredstev, ki jih imamo za ta namen in tudi za namen letnega vzdrževanja, žal že porabili. Pogovarjal sem se z nekaj predsedniki krajevnih skupnosti, tudi takšnimi, ki so malo bolj v ravninskih oz. nižinskih delih in so imeli manj snega in moram reči, da so me določene številke zelo presenetile, glede na to, koliko je kdo namenil za te zadeve. Mogoče bi bilo dobro narediti in mislim, da je občina te podatke že zbirala, da bi svetniki in predsedniki krajevnih skupnosti dobili en pregled koliko je bilo teh sredstev v letošnji zimi porabljenih za ta namen. Predlog podajam zato, ker je že v preteklem letu bila ena namera, da bi šli v enotni skupni razpis zimske službe za vse krajevne skupnosti. Na letošnjem primeru bi bilo zelo dobro videti, kako racionalno se izvaja zimska služba po krajevnih skupnosti, koliko sredstev katera skupnost za to porabi oz. koliko kateri izvajalec stane. Mislim, da so razlike zelo velike in nisem povsem prepričan, da so ponekod takšne razlike upravičene oz. da je ponekod takšna poraba upravičena. Izhajam iz krajevne skupnosti, kjer je zelo zahteven teren in kjer je velikokrat sneg, kjer ga drugje še ni in mislim, da bo ta primerjava marsikaj pokazala.

2. Glede prekopov cest sta danes govorila že dva svetnika. Cesta v Brežicah pri Marofu, je bila lani oz. predlani v popolni sanaciji in narejen nov asfalt, zdaj se pa po letu dni cesta spet prekopava. Zanima me, zakaj tega ni bilo takrat narejenega in ali gre za potrebe občine ali je tu kak drug investitor. Prihaja do primerov, ko se nam na cestah pojavljajo »šniranci« in nihče nima obveznosti oz. se izvajalcu ne naloži obveznost, da cesto spravi v stanje kot je bila pred posegom. Lahko, da se tudi motim, ker nimam vseh informacij, a sem slišal veliko pripomb. - Ferdo Pinterič (Lista SONCE) 11.06.2018
Odgovor:
Župan – odgovor:
1. Občina je na Marofu urejala samo križišče z Dobovsko cesto in nismo preplastili celotne ceste. Zdaj se urejajo še nekatere druge stvari, med drugim tudi glavni daljnovod. Trdinova ulica v celoti nas tako še čaka za urediti.

2. Glede krajevnih skupnosti se strinjam s povedanim. Trenutno zbiramo podatke glede porabe. Opaziti je, da ta poraba ni enakomerna. Ni pa prikazane ločene porabe za pločnike in javne površine ter za ceste. Opažamo, da so zelo visoki stroški vzdrževanja pločnikov in javnih površin. Žal mi je, da nismo šli v skupno naročilo, predvsem zaradi posameznih predsednikov, ki so bili zelo proti, da gremo v skupno javno naročilo, ker so imeli občutek, da če je zima dobra, da lahko nekaj privarčujejo. Letos, ko jim je denarja zmanjkalo, bi vsi imeli javno naročilo in stroške občine. Moramo javno naročilo izpeljati tudi zaradi zakonskih določil. Denarja je res premalo, tako za občino kot za krajevno skupnost. Občina ima še večjo razliko od tega, kar je bilo planirano glede na realno stanje. Osebno menim, da če bomo bili v občinskem svetu pripravljeni, bom nekje v septembru mogoče še predlagal rebalans, a moram prej videti katere postavke bodo realizirane in v kakšni višini. Za rezervo in pomisleke podane na seji, da so to »županovi bombončki«, pa je prav, da se pove, da je bilo dobro, da je bila tako visoka, da bomo lahko plačali račune. Če ne bi bilo takšnih »županovih bombončkov« bi imeli danes odprte račune za pluženje. V primeru rebalansa upam, da nam bo uspelo nameniti denar za vzdrževanje cest, ki so upravičeno potrebne po vseh krajih.Izpraševalec: Samo Stanič (SMC)

Vprašanje/pobuda: 1. Obnova ceste mimo Tovarne pohištva Brežice. Zanima me v kateri fazi je ta zadeva.

2. Občani se name obračajo tudi s vprašanji glede obnove Maistrove ulice. Ali je mogoče ta ulica v planu za obnovo. Ulica je v slabem stanju. Veliko staršev vozi svoje otroke tam v vrtec in je slabo osvetljeno in v zimskem času je zelo nevarno. - Samo Stanič (SMC) 11.06.2018
Odgovor:
Župan – odgovor:
1. Glede Trdinove ulice je nekaj obnove planirano v letošnjem in nekaj v drugem letu. Obnova naj bi se začela v septembru. Urediti je potrebno še nekaj lastniških stvari glede pločnika.

2. Maistrove ulice v letošnjem letu ni v proračunu, razen manjših vzdrževalnih del. Je pa odvisno od tega kaj bo naslednje leto v proračunu. Poskušati moramo delati po celi občini, vemo pa da je investicijskih sredstev vse manj. V preteklem letu je šlo 50% od 8 milijonov investicijskih sredstev za šolo Cerklje ob Krki. V letošnjem letu so prioriteta določene ceste in železni most. Investicije so odvisne od proračunov. Maistrova ulica bo enkrat tudi morala priti na vrsto. Gledati moramo na enakomeren razvoj občine in število prebivalcev, saj v proračun prihajajo sredstva iz vseh krajev.Izpraševalec: Darko Udovič (SMC)

Vprašanje/pobuda: 1. Na Odboru za gospodarske javne službe sem že izpostavil vprašanje glede postajališča pri novi osnovni šoli v Cerkljah ob Krki. Nadstrešnica je bila odstranjena. Od projektanta sem dobil odgovor, da je to vse narejeno po pravilniku. Zanima me označba tega postajališča. V primeru, da je to pri osnovni šoli pod nadstreškom, pričakujem da se to označi. Govoril sem že z Brankom Blaževičem, ki je rekel, da bo zadeva urejena oz. da je to možno. Ljudje čakajo na dežju, ker ne vedo ali ne vidijo, da je postajališče pod streho. Sicer so redki, a nekaj jih občasno čaka na tej avtobusni postaji.

2. Potepuški psi so že zrasli in me zanima ali se bo glede tega kaj ukrenilo.
- Darko Udovič (SMC) 11.06.2018Izpraševalec: Marijan Žibert (ROK)

Vprašanje/pobuda: 1. Želel bi dodati nekaj glede gradnje in razširitvi nekatere infrastrukture, ki se v občini dogaja. Občina najverjetneje daje soglasje, da ti izvajalci prekopavajo ceste. Strinjam se z obnovo infrastrukture, tako telefonije kot elektrike. Pri tem pa opažam, če se posega v cestno telo in v bankine, ki so del cestnega telesa, je v pravilniku zapisano, da je potrebno ves izkopani material, odvojiti in odpeljati na deponijo ter na novo zasuti s sekancem. Izvajalci, ki to delajo, ko režejo cesto, zasujejo z materialom, ki je pomešan, pesek pomešan z gramozom in zemljo, to zasujejo in ne zbijejo kot je potrebno. Prej kot po letu dni, asfalt, ki ga dajo, vsaj centimeter ali več pade skupaj in potem nihče več ne gleda. Občina bi morala imeti nekakšen nadzor nad tem, glede na to da daje soglasje. Ko je KOP oz. Komunala delala vodovod, ki še ni dokončan, nisem dovolil, da cesto režejo, ampak sem želel, da jo prebijejo oz. zvrtajo. Naprave za to so. Na ta način ostane asfalt takšen kot je. Če ne imamo še hujše jame na cesti od policajev. Ampak to ne naredijo tako, ampak šele čez nekaj časa in se ljudje jezijo. Posebej na podeželju je precej traktoristov, ki imajo težke priključke in se jezijo, ker zadeve niso urejene. Dostikrat je za to kriv župan ali pa predsednik krajevne skupnosti. Strokovnim službam bom poslal konkretne podatke, kje so te težave in jih povabil, da si zadevo ogledajo na terenu.

2. Obnavljajo regionalno cesto, ne vem, kaj vse bodo naredili na relaciji Podgračeno – Ribnica. O tej cesti smo že nekajkrat govorili. Cesta je v slabem stanju od Prilip oz. Dvorce naprej. Leta 2015 naj bi bilo rečeno, da je projektna dokumentacija narejena, a ni bila. Zdaj dela potekajo na tej cesti. Ali gre za sanacijo najslabšega dela in bo sledila preplastitev ali gre le za krpanje in bo cesta ostala še vrsto let takšna kot je? Krajane Velike Doline in Jesenic na Dolenjskem zanima kaj se dogaja in kako daleč je pločnik Ribnica – Podgračeno. - Marijan Žibert (ROK) 11.06.2018
Odgovor:
Župan – odgovor:
1. Direkcija za vzdrževalna dela nas ne obvešča in ne seznanja z deli, razen v primeru, če smo soinvestitorji kot smo bili pri določenih pločnikih, kjer imamo skupne pogodbe, primer Bizeljsko, Globoko in Sp. Pohanca. Preverili bomo glede obnove ceste Podgračeno – Ribnica in jih prosili tudi za terminski plan.Izpraševalec: Stanko Tomše (SMC)

Vprašanje/pobuda: 1. Name so se obrnili občani Brežic glede Ceste bratov Milavcev. Cesta naj bi bila v katastrofalnem stanju, na določenih prekopih, kjer so se izvajali priključki. Uredila naj bi se vsaj točkovna ureditev, ker je cesta skoraj že skakalnica pred stadionom. Tudi sam sem zadevo preveril in to drži. Zanima me, kdaj je tam predvidena kakšna rekonstrukcija oz. vsaj točkovna sanacija skakalnic, ki niso primerne. Gre za isto cesto, kjer naj bi bil umirjen promet proti rondoju, a mislim, da se prehitro začne umirjati, ker tam ni tako strašno. Zadevo bi lahko sanirali.

2. Ponavljam pobudo namenjeno prekrškovnemu organu, ker spremembe ni nobene. Pravijo, da delajo vse kar je v njihovi moči. Močno dvomim, da sploh kar koli drugega počnejo kot da po Cesti prvih borcev lovijo tistega, ki je pozabil dati listek ali se je zadržal mogoče 5 minut dlje kot mu je listek veljal. Gre za »staro kolonijo«, ki jo vsi dobro poznamo. Gre za vpadnico ob Bizeljski cesti na levi strani. Gre za ceste, ki so namenjene samo za promet in so ozke. Gre za ulice, ki so konstantno zaparkirane z vozili. Vedno sem opozarjal in opozarjali so tudi drugi stanovalci tam, da je zelo težko tudi komunalnim vozilom pobirati smeti, da ne govorim o zimski službi, ko je nemogoče izvajati čiščenje snega. Redarska služba nam vedno govori in v poročilih omenja, kako so dobri in kako vse nadzirajo in delajo red. Tu je nered in takšna anarhija, da se tudi do doma ne da več priti. Če jim ne bomo poslali signala, da se tega lotijo in začnejo prekrškarje kaznovati ali kakor koli drugače, potem je moje mnenje, da take redarske službe sploh ne potrebujemo. Glede na to, da gre za strošek proračuna je škoda, da takšno službo plačujemo, ki je neučinkovita in ne opravlja svojih nalog. Imeli smo tudi primer Ulice stare pravde, kjer se ni zgodilo popolnoma nič. - Stanko Tomše (SMC) 11.06.2018
Odgovor:
Župan – odgovor:
1. Glede Ulice bratov Milavcev, upam da bo ta cesta ena od prioritet v naslednjih letih. Potrebna bi bila ena temeljita obnova celotne ceste. Tam so predvidene tudi označbe za kolesarje. V letu 2018 je proračun sprejet in v Brežicah imamo kar precej investicij, od Bizeljske ceste do Prešernove ceste, starega mostu in vsi želijo, da se stvari delajo po celi občini in ne samo v mestu Brežice. V kolikor bodo letos te investicije zaključene in če bom še vedno župan, bom predlagal, da gremo v obnovo Ulice bratov Milavcev, katero je potrebno urediti vse do rondoja. Upam, da bo občinski svet to ulico videl kot prioritetno za obnovo.Izpraševalec: Aljoša Rovan (Levica)

Vprašanje/pobuda: Pred slabimi dvema mesecema sem na občino poslal vprašanje in ker nisem prejel odgovora, ga moram ponoviti in dopolniti. Ulice v t.i. stari koloniji, Zupančičeva, Gregorčičeva, Cankarjeva, Gubčeva, Orehova aleja itn. so v katastrofalnem stanju. Še posebej Orehova aleja in Zupančičeva ulica. Prosil bi za odgovor, ali obstaja plan, kdaj bomo to sanirali. V vmesnem času, od kar sem to poslal, se je na Zupančičevi ulici pojavila luknja. Udrl se je asfalt. Zadeva je bila rešena hitro, tako da so postavili stebriček oz. tablo na sredini ceste, tako da se moraš zdaj zapeljati po pločniku. Zadeva se še ni sanirala. Zanima me, ali bomo to lahko popravili. - Aljoša Rovan (Levica) 11.06.2018
Odgovor:
Župan – odgovor:
Glede nujnih vzdrževanj upam, da bodo to naredili, glede večjih posegov pa v proračunu te postavke ni.Izpraševalec: Igor Zorčič (SMC)

Vprašanje/pobuda: 1. Spomnil bi na Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Zakon določa, da morajo samoupravne lokalne skupnosti sprejeti določene odloke v enem letu po uveljavitvi zakona. Ugotavljam, da v občini še nimamo pokopališkega reda in ustreznih odlokov. Zanima me, kdaj namerava občinska uprava zagotoviti oz. oblikovati te odloke, glede na to, da gre za nekatere pomembne dejavnosti v skladu z zakonom, tudi glede zagotovitve 24-urne dežurne službe in ostalih stvari, v skladu z zakonom.

2. S strani nekaterih občanov in imetnikov dejavnosti na Cesti prvih borcev sem dobil pobudo, da bi se hitrost pred krožiščem pri pekarni v Brežicah nekoliko zmanjšala, ker ugotavljajo, da ljudje, ki so mogoče jezni zaradi krožišča, speljujejo z večjo hitrostjo v smeri mimo Gimnazije Brežice. Predlog je, da bi se tam hitrost nekoliko omejila.
- Igor Zorčič (SMC) 11.06.2018
Odgovor:
Direktorica občinske uprave – odgovor:
Pri prvem vprašanju ne gre le za pripravo odlokov, ampak tudi za obširne sistemske rešitve. Med drugim je tudi vprašanje kako bomo po krajevnih skupnosti zadevo uredili. Naše krajevne skupnosti trenutno večinoma, razen brežiškega, upravljajo z vsemi pokopališči. Nov sistem jim tega več ne omogoča, ker bi lahko to izvajali le s podizvajalci. Potreben bo širši konsenz. Strokovne službe občinske uprave so pripravile spremembe odloka. Ker je zadeva zelo kompleksna, smo se udeležili tudi enega sestanka na Inštitutu za lokalno samoupravo pri Pravni fakulteti. Dr. Brezovnik, ki se s tem področjem ukvarja je poudaril, da je potrebno najprej začeti z urejanjem lastniških razmerij pokopališč. Dokler to ni urejeno, ni mogoče določiti cene. Potrebno je narediti cenitve in poenotiti cene po celotni občini. Glede na to, da gre za spremembo krovnega odloka in nato spremembo vseh ostalih aktov, bo to ena prvih zadev v naslednji sestavi občinskega sveta. Vrsto posvetov na to temo smo že imeli. Tudi s predsedniki krajevnih skupnosti smo se posamično že pogovarjali. V načrtu imamo sklicati vse predsednike krajevnih skupnosti z dr. Brezovnikom, da jim razloži sistem. Priporočeno je, da se vse uredi in naprej ureja centralno preko javnih podjetij oz. komunalnih podjetij. Za našo občino bo to velika sprememba. Glede na to, da na državni ravni še ni vseh podzakonskih aktov, je bila podana usmeritev, da je zadevo potrebno zelo kompleksno in pametno rešiti. Osnutke odlokov že imamo pripravljene. Naslednji korak je sestanek s predsedniki krajevnih skupnosti, da se dogovorimo kako naprej, potem pa zadevo povzeti v občinske predpise. Za krajevne skupnosti bo to velika sprememba, ker so vprašljive mrliške vežice, pokopališča niso lastniško urejena, najemne pogodbe bo potrebno urediti z lastniki itn.

Župan – odgovor:
1. Ključni problem je v tem, da se morajo narediti cenitve vseh pokopališč in skleniti najemne pogodbe z lastniki. Večina pokopališč je še vedno v lasti župnij in posameznih fizičnih oseb.

2. Glede umirjanja prometa pa mislim, da bi zadnje čase povsod radi imeli »ležeče policaje« in v tem primeru, je škoda, da se urejajo ceste in bi bilo boljše, da imamo same grbine in da začnemo puščati »ležeče policaje« po celi občini in pustiti luknje, da se bodo ljudje vozili počasi. Urediti je potrebno disciplino voznikov, v nasprotnem primeru pa bo potrebno kot v Ljubljani, imeti svojo radarsko službo.

11. Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2017.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

12. Sklep o potrditvi Predinvesticijske zasnove projekta »Ureditev prostorov Fakultete za turizem v Brežicah«.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

13. Sklep o potrditvi Predinvesticijske zasnove projekta »Rekonstrukcija in dograditev OŠ Artiče«.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

14. Sklep o potrditvi novelacije investicijske dokumentacije za projekt »Pločnik in kolesarska steza rondo Tuš – rondo Trnje – faza 3 (osrednji del Cesta svobode)«.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

15. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

16. Letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2018.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

17. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice – prva obravnava.

Gradiva:

18. Predlog Odloka o javnih parkiriščih za avtodome v občini Brežice – prva obravnava.

Gradiva: