7. seja Občinskega sveta občine Brežice
Datum in ura:
 11.07.2019 ob 16:00
Možnost postavljanja vprašanj:
 11.07.2019 do 20:00
Lokacija:
 Sejna soba na Gubčevi 10a, Brežice.

Vabilo:

Vabilo 7.seja

7. seja Občinskega sveta občine Brežice bo v četrtek, 11.7.2019 ob 16.00 uri, v sejni sobi na Gubčevi 10a, Brežice.

 

Obvestila in odgovori občinskim svetnikom:

Odgovori na pobude in vprašanja.

Stališča in predlogi delovnih teles.

Točke dnevnega reda

1. Potrditev zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta občine Brežice.

Gradiva:

2. Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

Gradiva:

3. Določitev dnevnega reda.

4. Kadrovske in mandatne zadeve:

4.1 Sklep o imenovanju članov svetov javnih zavodov, katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je Občina Brežice, javnega podjetja ter institucij, ki delujejo na območju občine Brežice.

Gradiva:

5. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za turistični kompleks Bizeljsko – parkirišča, del BIZ-38 – prva obravnava.

Gradiva:

6. Ocene upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva za celovito energetsko prenovo javnih objektov v lasti občine Brežice.

Gradiva:

7. Ocene upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva za delno energetsko prenovo javnih objektov v lasti občine Brežice.

Gradiva:

8. Predinvesticijska zasnova (PIZ) za celovito energetsko prenovo javnih objektov v lasti občine Brežice.

Gradiva:

9. Investicijski program (IP) za celovito energetsko prenovo javnih objektov v lasti občine Brežice.

Gradiva:

10. Investicijski program (IP) za delno energetsko prenovo javnih objektov v lasti občine Brežice.

Gradiva:

11. Predlog Koncesijskega akta o javno-zasebnem partnerstvu za projekt Celovite energetske prenove javnih objektov v lasti Občine Brežice – prva obravnava.

Gradiva:

12. Odlok o načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe mestni linijski prevoz potnikov v občini Brežice, druga obravnava.

Gradiva:

13. Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra.

Gradiva:

14. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice, druga obravnava.

Gradiva:

15. Predlog Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Brežice, prva obravnava.

Gradiva:

16. Letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2019.

Gradiva:

17. Pobude in vprašanja.
Izpraševalec: dr. Stanka Preskar (SMC)

Vprašanje/pobuda: Ali je narejena študija glede možnosti umeščanja novogradnje OŠ Globoko na že obstoječe mesto oz. ali je potrebno še dokupiti površine? Rok za pripravo študije je potekel pred dvema mesecema, ki ga je postavil župan Ivan Molan, na sestanku s predstavniki KS in svetniki občinskega sveta. - dr. Stanka Preskar (SMC) 16.09.2019
Odgovor:
Na osnovi izdelane preveritve normativov OŠ Globoko, ki jo je v juniju 2019 izdelalo podjetje Pro plan Simona Kosi s.p., ni osnove za nakup dodatnih zemljišč, saj se ob primerni organizaciji aktivnosti lahko celoten program, ki ga izvaja šola in vrtec, lahko izvede znotraj površin, ki so v lasti Občine Brežice.

Pojasnilo:
Občina Brežice je izvedla postopek oddaje naročila male vrednosti in izbrala izdelovalca preveritve normativov. Izdelovalec je opravil pregled obstoječih prostorov, zajel podatke o velikosti objektov in opravil analizo normativnih površin za vrtec in šolo. Po preveritvi normativov je prišel do potrebnega povečanja površin objekta zaradi manjkajočih prostorov za izvajanje pouka in zaradi uskladitve z normativi. Preveritev normativov za potrebe OŠ Globoko je posredovana prisotnim na sestanku pri Županu.

Pripravila:
Suzana OgorevcIzpraševalec: Martina Živič (SD)

Vprašanje/pobuda: V imenu občanov in občank posredujem pisno vprašanje na katerega prosim odgovor in hitro ukrepanje. Nanaša pa se na PLAZ OREHOVEC - PIŠECE, parcelne številke 369/1 in 366/1. V prilogi pošiljam tudi fotografije plazu. Plaz je že kar nekaj let aktiven in čaka na sanacijo. Zaskrbljeni so okoliški prebivalci, kajti plaz, če ne bo kmalu saniran, bo postal nevaren za bližnje domačije, torej za ljudi in njihovo premoženje. Uradnike občinsko uprave prosim, da zadevo preverijo, opravijo ogled na terenu in pripravijo ustrezne ukrepe. - Martina Živič (SD) 16.09.2019
Odgovor:
Plaz »Orehovec« se je sprožil na parc. št. 369/1 in 369/3 obe k.o. Pišece, ki v naravi predstavljata gozdno zemljišče. Plaz smo si na terenu že ogledali in govorili z lastniki zemljišč in sosednjih objektov. Seznanili smo jih tudi s tem, da je prioriteta občine sanacija plazov, ki neposredno poškodujejo oz. ogrožajo občinske javne ceste in stanovanjske objekte. Plazov na gozdnih in kmetijskih zemljiščih pa občina ne sanira.
Občina bo angažirala strokovnjaka za izvedbo geološko geomehanskega poročila plazu iz katerega bo razvidna ogroženosti obstoječih objektov. V kolikor se bo izkazalo, da se plaz širi in ogroža obstoječe objekte se bo pristopilo k zaščiti objektov.

David FlajnikIzpraševalec: Martina Živič (SD)

Vprašanje/pobuda: V imenu občanov in občank posredujem pisno vprašanje na katerega prosim odgovor in hitro ukrepanje. Nanaša pa se na nedavne poplave (sobota 22.6.2019) v Šentlenartu (Ulica bratov Cerjakov).

Glede na to, da je bila občinska uprava že lani seznanjena z zadevno problematiko meteornih vod, da je bila s strani Civilne iniciative že podana pobuda in prošnja za sanacijo , vas prosim, da pristopite k reševanju tega problema.
Prebivalce na tem območju so v zadnjem času že večkrat zajele poplave. Ta pojav v preteklosti ni bil prisoten. Z vso dokumentacijo na Občini že razpolagate saj vam je bila vključno s slikovnim materialom že posredovana.

Prizadeti pričakujejo, da se sistemsko pristopi k reševanju težav, da ne bo prišlo še do večje materialne škode na premoženju in še večjih nevšečnosti, ki so povezane z vremenskimi pojavi in nestrokovno izvedenimi deli na javni infrastrukturi..
Za ugodno rešitev problema se vam v imenu prizadetih lepo zahvaljujem. - Martina Živič (SD) 16.09.2019
Odgovor:
Ob izgradnji pločnika ob regionalni ncesti v Šentlenartu se je na problematičnem odseku zgradil nov jašek meteorne kanalizacije in se je meteorna kanalizacija iz smeri železniške postaje Brežice priključila na novo meteorno kanalizacijo ob pločniku. Prav tako sta bila obnovljena dva jaška meteorne kanalizacije in cev med njima pri objektu s hišno št. Cesta bratov Cerjakov 25. Očiščene so bile tudi cevi in jaški obstoječe meteorne kanalizacije.
Ob normalnih količinah padavin meteorna kanalizacija na tem območju normalno deluje deluje in ni nobenih problemov. Za primerjavo lahko povemo, da je bila 22.6.2019 količina padavin v Brežicah takšna, da je v nakupovalnem centru Intermarket meteorna voda dvigovala pokrove jaškov in v nekaj minutah poplavila nakupovalni center.

Ker gre za reševanje meteorne vode ob državni cesti smo z predstavniki Direkcije RS za infrastrukturo dne 18.07.2019 dogovorjeni za skupen ogled lokacije v smislu reševanja obstoječe problematike.

David Flajnik