Ravnanje s stvarnim premoženjem

Naziv

Namera o ustanovitvi služnostne pravice

Datum

05.07.2012

Opis

Občina Brežice, Cesta prvih Borcev 18, 8250 Brežice na podlagi 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice, ki obsega graditev, postavitev, obratovanje in vzdrževanje elektronskega telekomunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture ter dostopa do elektronskega telekomunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja in vzdrževanja na naslednjih nepremičninah: – parc. št. 796 k.o. Šentlenart v dolžini 21,0 m in širini 0,5 m, – parc. št. 804 k.o. Šentlenart v dolžini 197,0 m in širini 0,5 m, – parc. št. 805/3 k.o. Šentlenart v dolžini 4,0 m in širini 0,5 m, – parc. št. 805/1 k.o. Šentlenart v dolžini 305,0 m in širini 0,5 m, – parc. št. 794/15 k.o. Šentlenart v dolžini 281,0 m in širini 0,5 m, – parc. št. 352 k.o. Zg. Obrež v dolžini 288,0 m in širini 0,5 m. Neprava stvarna služnostna pravica se bo ustanovila s sklenitvijo neposredne pogodbe z upravičencem. Župan občine Brežice Ivan Molan

Tip nepremičnine

Zemljišče

Lokacija

Občina Brežice, k.o. Šentlenart in k.o. Zg. Obrež

Namenska raba

Namera