Ravnanje s stvarnim premoženjem

Naziv

Namera o ustanovitvi služnostne pravice

Datum

26.07.2012

Opis

 Občina Brežice, Cesta prvih Borcev 18, 8250 Brežice na podlagi 3. odstavka 55. člena Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice vkopa in položitve elektroenergetskega NN kablovoda na parc. št. 381/72 k.o. Cerina, v skupni dolžini 4,52 m in širini 0,5 m. Služnostna pravica se bo ustanovila odplačno. Župan občine Brežice Ivan Molan

Tip nepremičnine

Zemljišče

Lokacija

Občina Brežice, Cerina