Ravnanje s stvarnim premoženjem

Naziv

Namera o ustanovitvi služnostne pravice

Datum

30.08.2013

Tip nepremičnine

Zemljišče

Lokacija

Občina Brežice, k.o. Brežice

Namenska raba

Občina Brežice, Cesta prvih Borcev 18, 8250 Brežice na podlagi 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice, ki obsega graditev, postavitev, obratovanje in vzdrževanje elektronskega telekomunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture ter dostopa do elektronskega telekomunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja in vzdrževanja za potrebe telekomunikacijskih storitev na naslednjih nepremičninah:

  • parc. št. 351 k.o. Brežice v skupni dolžini 129,3 m in širini 0,5 m
  • parc. št. 312/2 k.o. Brežice v skupni dolžini 6,46 m in širini 0,5 m

 

Služnostna pravica se bo ustanovila odplačno s sklenitvijo neposredne pogodbe z upravičencem.

Župan občine Brežice Ivan Molan

Vrednost

0 EUR