Ravnanje s stvarnim premoženjem

Naziv

Namera o ustanovitvi služnostne pravice

Datum

12.09.2013

Opis

Občina Brežice, Cesta prvih Borcev 18, 8250 Brežice na podlagi 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice posega napušča strehe objekta zgrajenega na parc. št. 1357 k.o. Bušeča vas v zračni prostor služečega zemljišča in pravica do vzdrževanja objekta na nepremičnini s parc. št. 2076/9 k.o. Bušeča vas, v površini 2 m2.

Služnostna pravica se bo ustanovila odplačno s sklenitvijo neposredne pogodbe z upravičencem.

Župan občine Brežice Ivan Molan

Tip nepremičnine

Zemljišče

Lokacija

Občina Brežice, k.o. Bušeča vas