Ravnanje s stvarnim premoženjem

Naziv

Namera o ustanovitvi služnostne pravice

Datum

13.09.2013

Opis

Občina Brežice, Cesta prvih Borcev 18, 8250 Brežice na podlagi 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice, ki obsega graditev, postavitev, obratovanje in vzdrževanje priključnega plinovoda in pripadajoče infrastrukture ter dostop do plinovoda in pripadajoče infrastrukture za potrebe objekta na naslovu »Šolska ulica 1« na nepremični: parc. št. 303/3 k.o. Brežice, v dolžini 8,0 m in širini 1m.

Služnostna pravica se bo ustanovila neodplačno s sklenitvijo neposredne pogodbe z upravičencem.

Župan občine Brežice Ivan Molan

Tip nepremičnine

Zemljišče

Lokacija

Občina Brežice, k.o. Brežice