Ravnanje s stvarnim premoženjem

Naziv

Namera o ustanovitvi služnostne pravice

Datum

17.09.2013

Opis

Občina Brežice, Cesta prvih Borcev 18, 8250 Brežice na podlagi 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice, ki obsega izgradnjo, uporabo, obratovanje in vzdrževanje KKS napeljave in razdelilne samostoječe razdelilne omarice KKS na služečem zemljišču s parc. št. 1/311 k.o. Trnje, v skupni površini 1 m2.

Služnostna pravica se bo ustanovila odplačno s sklenitvijo neposredne pogodbe z upravičencem.

Župan občine Brežice Ivan Molan

Tip nepremičnine

Zemljišče

Lokacija

Občina Brežice, k.o. Trnje