Ravnanje s stvarnim premoženjem

Naziv

Namera o ustanovitvi služnostne pravice

Datum

26.09.2013

Opis

Občina Brežice, Cesta prvih Borcev 18, 8250 Brežice na podlagi 3. odstavka 55. člena Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na naslednjih nepremičninah: parc. št. 111 k.o. 1293 - Veliki Obrež, parc. št. 117 k.o. 1293 - Veliki Obrež, parc. št. 232/2 k.o. 1293 - Veliki Obrež, parc. št. 758 k.o. 1293 - Veliki Obrež, parc. št. 957/8 k.o. 1293 - Veliki Obrež, parc. št. 1212/1 k.o. 1293 - Veliki Obrež, ki obsega postavitev, obratovanje, rekonstrukcije, vzdrževanje in nadzora nad daljnovodom 2 x 400 kV Zagreb-Krško.

Služnostna pravica se bo ustanovila neodplačno s sklenitvijo neposredne pogodbe z upravičencem.

Župan občine Brežice Ivan Molan

Tip nepremičnine

Zemljišče

Lokacija

Občina Brežice, Veliki Obrež