Ravnanje s stvarnim premoženjem

Naziv

Namera o oddaji v najem

Datum

08.04.2016

Opis

Občina Brežice, Cesta prvih Borcev 18, 8250 Brežice na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-1l, 14/15 - ZUUJFO in 76/15) in 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja namero o oddaji v najem parc. št. 166/1 k.o. Brežice in sicer del v izmeri 25,5 m2 in v solastniškem deležu 65 % Občine Brežice, kar ustreza zemljiškoknjižnemu solastništvu do 13/20 celote nepremičnine.

Namera se oddaja z namenom, da se zagotovi opravljanje gostinske dejavnosti in sicer za postavitev premičnega gostinskega objekta v izmeri 7,5 m2 (2,5 m x 3 m) in terase v izmeri 18 m2, skupne površine 25,5 m2 za obdobje šestih mesecev in sicer od 23.04.2016 do 23.10.2016.«

Župan Ivan Molan

Tip nepremičnine

Zemljišče

Lokacija

Brežice

Vrednost

0 EUR