Ravnanje s stvarnim premoženjem

Naziv

Namera o ustanovitvi služnostne pravice

Datum

21.06.2016

Opis

Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice objavlja na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) namero o odplačni ustanovitvi služnostne pravice, ki obsega pravico izgradnje, postavitve in obratovanja priključnega revizijskega jaška in pripadajoče infrastrukture, ter pravico dostopa do revizijskega jaška na parc. št. 337/12 k.o. Zakot, v dolžini 1,1 m in širini 1,1 m.

Služnostna pravica se bo ustanovila odplačno.

 

Župan Ivan Molan

Tip nepremičnine

Zemljišče

Lokacija

k.o. Zakot

Vrednost

0 EUR