Ravnanje s stvarnim premoženjem

Naziv

Namera o ustanovitvi služnostne pravice

Datum

21.02.2018

Opis

Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice objavlja na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-1l, 14/15 - ZUUJFO in 76/15), 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) namero o odplačni ustanovitvi služnostne pravice, ki obsega pravico terenskih ogledov, zakoličbe trase, izgradnje, postavitve in obratovanja vodovodnega priključka in pripadajoče infrastrukture, ter pravico dostopa do vodovodnega priključka in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja in vzdrževanja, na parc. št. 1040 k.o. Bukovje, v skupni dolžini 3 m in širini 0,5 m .

Služnostna pravica se bo ustanovila odplačno.

Ivan Molan Župan

Tip nepremičnine

Zemljišče

Lokacija

k.o. Bukovje