Ravnanje s stvarnim premoženjem

Naziv

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Datum

17.09.2018

Opis

Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice objavlja na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18), 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18)

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

 Naziv in sedež upravljavcaki sklepa pravni posel:

Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice,

Tel.: 07/620 5500, Fax.: 07/499 0052, e-naslov: občina.brezice@brezice.si

 

Predmet neposredne pogodbe:

Predmet oddaje so že položene oz. vgrajene alkaten cevi za optiko - PVC cevi PEHD  2xfi50, v skupni dolžini  56  m, sicer se nahajajo pod pločnikom v upravljanju Občine Brežice, na naslednjih nepremičninah

Zap.

št.

Šifra

KO

KO

Parcela

Dolžina trase (m)

Površina (m2)

Opomba

1

1306

Čatež

2567/1

5,3

2,7

cev PEHD 2x050 mm

2

1306

Čatež

2567/3

1,3

0,7

cev PEHD 2x050 mm

3

1306

Čatež

1883/31

49,4

24,7

cev PEHD 2x050 mm

4

1306

Čatež

1883/31

/

1

kabelski jašek

 

 

 

 

Neposredna pogodba se sklene z zainteresiranim najemnikom. V primeru več zainteresiranih najemnikov, bo lastnik opravil pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla. Izjave o interesu sprejemamo do vključno 10. 10. 2018 do 10:00 ure in sicer na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, ali na elektronski naslov: občina.brezice@brezice.si ali dostavijo osebno v sprejemno pisarno Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice.

 

Najemnina

Najemna pogodba bo sklenjena v višini letne najemnine. Pogodba bo sklenjena za nedoločen čas  z odpovednim rokom 6 mesecev. Vse morebitne stroške v zvezi s sklenitvijo najemne pogodbe plača ponudnik. Predmetne premičnine se ne smejo dati v podnajem brez predhodnega pisnega soglasja Občine Brežice.  Postopek se lahko ustavi kadarkoli do sklenitve najemne pogodbe, pri čemer se zainteresiranim ne povrnejo stroški.

 

Drugo

Dodatne informacije zainteresirani dobijo v času uradnih ur v pisarni št. 10 v stavbi Občinske uprave Občine Brežice na naslovu Cesta prvih borcev 18 v Brežicah ali po telefonu št. 07/62- 05-545 (Mateja Tomše).

Ivan Molan

Župan

Tip nepremičnine

Zemljišče

Lokacija

k.o. Čatež