Ravnanje s stvarnim premoženjem

Naziv

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Datum

19.03.2019

Opis

Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice objavlja na podlagi 52 člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18), 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18):

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

1. Naziv in sedež organa, ki sklepa pravni posel: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, Tel.: 07/620 5500, Fax.: 07/499 0052, e-naslov: obcina.brezice@brezice.si

2. Predmet neposredne pogodbe: Predmet oddaje del parc. št. 1500 k.o. Brežice, in sicer za sezonsko postavitev tipske gostinske terase – TERASA E pri stavbi Cesta prvih borcev 33, površini, ki se oddajata v najem sta varianti A in B in sicer:

- varianta A - 15,70 m2 (2,88 m x 5,45 m) in

- varianta B - 39,20 m2 (2,88 m x 13,60 m).

Izhodiščna cena za najem variante A je 62,80 EUR mesečno in izhodiščna cena za najem variante B je 156,80 EUR mesečno. Za varianto je B potrebno pridobiti soglasje lastnika sosednjega objekta katerega fasado terasa deloma zakriva in ga mora ponudnik priložiti ponudbi. Predmetna lokacija se oddaja do 31. 12. 2021, z možnostjo podaljšanja.

3. Pogoji pod katerimi se predloži ponudba Ponudniki so dolžni oddati pisno ponudbo, ki jo pošljejo na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, ali na elektronski naslov: obcina.brezice@brezice.si ali dostavijo osebno v sprejemno pisarno Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice, do vključno 8. 4. 2019. V primeru, da je več ponudnikov, bo lastnik z zainteresiranimi opravil pogajanja o višini najemnine.

4. Najemnina Ponujena cena za najem nepremičnine ne sme biti nižja od izhodiščne višine najemnine. Ponudnik mora ob oddaji ponudbe plačati varščino 120,00 EUR, ki bo namenjena za garancijo plačila najemnine, za kritje stroškov morebitne izpraznitve nepremičnine s strani najemodajalca ali za poravnavo morebitnih poškodb na nepremičnini, ter se bo po preteku najemnega razmerja v primeru nevnovčenja vrnila najemniku v enakem znesku in brez obresti v roku 15 dni od predaje nepremičnine, ki je predmet te pogodbe v neposredno posest najemodajalcu. Najemnina se plačuje mesečno, in sicer v osmih dneh po izstavitvi računa za pretekli mesec.

5. Postopek izbire Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 15 dneh po roku za prejem ponudb. Organ pristojen za izvrševanje proračuna občine, ali komisija s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavita kadarkoli do sklenitve najemne pogodbe, pri čemer se ponudnikom ne povrnejo stroški.

6. Drugo Dodatne informacije zainteresirani dobijo v času uradnih ur v Pisarni št. 10 v stavbi Občinske uprave Občine Brežice na naslovu Cesta prvih borcev 18 v Brežicah ali po telefonu št. 07/62-05-545 (Mateja Tomše).

Pripravila: Mateja Tomše

Vodja oddelka Alenka Laznik

 

Občina Brežice Župan Ivan Molan

Tip nepremičnine

Zemljišče

Lokacija

Brežice

Vrednost

156 EUR