Gumb išči|

Zapri iskalnik

05.07.2021 / Sporočila za javnost

Vabilo k sodelovanju pri oblikovanju izhodišč za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko gradnjo v Selah pri Dobovi (v nadaljevanju »OPPN SEL-02«)

Deli na FBNatisni

Občina Brežice je sprejela pobudo za pripravo OPPN SEL-02. V okviru priprav izhodišč za pripravo OPPN SEL-02  zainteresirano javnost vabimo, da nam najkasneje do vključno 5.8.2021 posreduje morebitne pisne predloge in pripombe na načrtovane prostorske ureditve.

 

Zemljišče lastnikov, pobudnikov delnega OPPN, je v občini Brežice, severovzhodno od občinskega središča Brežic in v severnem delu naselja Sela. Za naselje je značilna razložena in obcestna pozidava individualnih stanovanjskih ter spremljajočih pomožnih in kmetijskih objektov. Parcele lastnikov zemljišč, pobudnikov delnega OPPN, so umeščene ob lokalni cesti LC 024283 Pistače - Sela (križ), javni poti JP 525431 Sela - vas in ob javni poti JP 525442 Sela (križ) - vas.

 

Predmet OPPN SEL-02 je umestitev stanovanjskih stavb v prostor in določitev pogojev za oblikovanje in gradnjo le teh z možnostjo umeščanja spremljajočih pomožnih objektov. Predmet OPPN SEL-02 so prav tako pogoji za parcelacijo in zunanjo ureditev parcel, ureditev dostopov do vseh novih gradbenih parcel in ureditev infrastrukture ter infrastrukturnih priključkov.

 

V skladu z veljavno zakonodajo občina pred sprejemom odločitve o pripravi OPPN najprej pripravi izhodišča za pripravo prostorskih aktov oz. njihovih sprememb in dopolnitev, v katerih opredeli in utemelji zlasti namen in potrebo po pripravi prostorskega akta, ključne vsebinske predloge, nameravane rešitve prostorskega razvoja, ipd.

 

Pri oblikovanju izhodišč občina zagotovi tudi sodelovanje zainteresirane javnosti, zato vas s tem namenom vabimo, da si gradivo izhodišč ogledate na spletni strani Občine Brežice na povezavi:  https://www.brezice.si/sl/prostor, pod naslovom oziroma okrajšavo »OPPN SEL-02«.

 

Vaše pripombe in predloge na izhodišča za izdelavo OPPN SEL-02 nam do vključno 5.8.2021 posredujte na:

  • poštni naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice ali
  • elektronski naslov: ,

pri čemer navedite: »Izhodišča za pripravo OPPN SEL-02«.

 

Občina je že zavzela stališča do izhodišč za pripravo predmetnega akta, ki jih bo smiselno dopolnila po proučitvi vaših podanih pripomb in predlogov ter v njihovem okviru nadaljevala pripravo akta OPPN SEL-02.