Gumb išči|

Zapri iskalnik

29.07.2021 / Sporočila za javnost

Poziv zainteresirani javnosti k sodelovanju pri oblikovanju izhodišč za pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta (SD OPPN 2) za območje »B4-21C2/1/423_CU-Ob Cesti svobode«

Deli na FBNatisni

Občina Brežice je pristopila k spremembam in dopolnitvam SD OPPN 2, ki se nanašajo na stanovanjsko območje zahodnega dela območja OPPN. V okviru priprav izhodišč za pripravo OPPN zainteresirano javnost vabimo, da nam najkasneje do 20.8.2021 posredujete pisne predloge in pripombe za načrtovane prostorske ureditve.

V letu 2010 je bil sprejet Občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju OPPN) za območje »B4-21C2/1/423_CU-Ob Cesti svobode«, s katerim se ureja območje med Cesto svobode na vzhodu, Finžgarjevo ulico na severu, Pleteršnikovo cesto na jugu in obstoječo pozidavo na zahodu.

V času od sprejema OPPN so se pojavila nova dejstva v prostoru in potrebe po oblikovanju fleksibilnejših prostorskih izvedbenih pogojev. Občina Brežice je na pobudo investitorjev pristopila k spremembam in dopolnitvam OPPN-ja za vzhodni poslovno-trgovski del (SD OPPN 1), ki so že v teku.

Ker so se podobne težnje pojavile tudi na območju, ki je predvideno za individualno in večstanovanjsko gradnjo zahodno od Ulice Alenke Gerlovič, je Občina Brežice pristopila še k pripravi drugih sprememb in dopolnitev OPPN (v nadaljevanju SD OPPN 2).

S SD OPPN 2 želi Občina Brežice zlasti dopustiti nekoliko svobodnejše umeščanje in sodobnejše oblikovanje stanovanjskih objektov, pri čemer se osnovni koncept veljavnega OPPN ne spreminja. Hkrati se v sklopu SD OPPN 2 upoštevajo tudi nova dejstva v prostoru (zlasti z vidika rekonstrukcije križišč na Ulici Alenke Gerlovič) in odpravi morebitne pomanjkljivosti veljavnega OPPN.

Pri oblikovanju izhodišč občina zagotovi tudi sodelovanje zainteresirane javnosti, zato vas s tem namenom vabimo, da si v času od 29.7.2021 do 20.8.2021 gradivo izhodišč ogledate na spletni strani Občine Brežice na povezavi:  https://www.brezice.si/sl/prostor, pod naslovom SD OPPN 2 ZA STANOVANJSKO OBMOČJE »B4-21C2/1/423_CU-Ob CESTI SVOBODE« - Priprava izhodišč za SD OPPN 2.

Prosimo, da opredelite vaše potrebe, pripombe in predloge ter nam jih do vključno 20.8.2021 posredujte na:

pri čemer navedite: »Izhodišča SD OPPN 2 Cesta svobode«.

Občina je že zavzela stališča do izhodišč za pripravo predmetnega akta, ki jih bo smiselno dopolnila po proučitvi vaših podanih pripomb in predlogov ter v njihovem okviru nadaljevala pripravo predmetnega SD OPPN 2.