Gumb išči|

Zapri iskalnik

3. seja Občinskega sveta občine Brežice

1. Dajem pobudo, da se prične postopek za spremembe in dopolnitve Poslovnika
Občinskega sveta Občine Brežice. Poslovnik po moje omejuje možnosti delovanja članov občinskega sveta z vsebinskega stališča in postopkovnih pravil, predvsem na samih sejah sveta in delovanju v odborih in komisijah. Po eni strani za nekatere vsebina določa natančen postopek in način sprejemanja, po drugi strani pa s posameznimi določili omejuje možnosti vplivanja svetnikov na vsebino predpisov.
Na sejah sveta se sedaj praviloma uporablja elektronska naprava za ugotavljanje navzočnosti, prijave razprave in glasovanja. Ta določila so pomanjkljive, saj je bil Poslovnik sprejet, ko se te naprave še niso uporabljale, sedaj pa ima župan in uprava že dovolj izkušenj, tako, da bi se poslovnik v tem delu lahko dopolnil, npr.: med drugim, mi ni jasno, kako se prijaviš za »Postopkovno«, za »Prosim za repliko« in za »obrazložitev« glasu, ipd.
Poslovnik sicer dokaj natančno določa postopek za podajo mnenj, predlogov in stališč, ter sam postopek sprejema odlokov in občinskih proračunov, nič pa ne govori o postopku in vsebinah sprejemanja drugih aktov (pravilnikov, sklepov).

2. Dajem pobudo, da župan do sprejemanja proračuna za leto 2015 pripravi poročilo po postavkah proračunov in dejavnostih (porabe proračunov po glavnih postavkah) po posameznih letih in skupaj, za obdobje od leta 2002 do leta 2014, razdeljeno tudi po KS. Na podlagi podatkov bi kasneje predlagal sprejem strategije občine Brežice od leta 2015 do leta 2019, saj obstoječa dejansko povzema že izvedene naloge.
Po podatkih iz Poročil in Odlokov občinskih proračunov, tudi iz leta 2014, ugotavljam, da večina vzdrževalnih in investicijskih del planiranih z proračunom občine za leto 2014 v krajevnih skupnostih (po razvojnih programih in za tekoča sredstva) ni realiziranih, oziroma bodo šele v letu 2015 ali kasneje, s čimer nimam težav, saj bom podprl njihovo dokončanje v letu 2015. Enako je na nekaterih drugih programih, kot npr.: osnovno šolstvo, zobozdravstvo, vzdrževanje cest in poti, gradnja parkirišč in pločnikov, zagotavljanje administrativno tehničnih pogojev za delo KS, itd. Imam občutek, da je kranjska stran občine (in nekateri drugi deli, npr.: Bizeljsko, Sromlje) v zadnjih letih pozabljena, na to kaže npr.: poraba sredstev Ministrstva za obrambo za »odškodnino« zaradi letališča KS Cerklje ob Krki, Skopice in Krška vas za druge namene, prestavljanje izvedbe nekaterih del in investicij iz leta v leto (npr.: vodovod, ceste, pločniki, parkirišča), male komunalne čistilne naprave namesto izgradnje javne kanalizacije (strnjenih naselji v KS Cerklje ob Krki, Skopic, Velikih Malenc in Krške vasi) in čistilne naprave Krška vas, ipd. Pričakujem podatke strukturirane tako, da bodo vidni podatki o prispevku in porabi občinskih proračunov po KS, kar bi bila na podlagi programov deležnikov nato podlaga za sprejem strategije enakomernejšega in celovitega razvoja občine na vseh območjih in področjih v naslednjih štirih letih.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Veljani Poslovnik ne omejuje delovanja članov Občinskega sveta Občine Brežice, saj je bil pregledan in potrjen tudi s strani Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Kljub temu bomo vaše pripombe, kakor tudi pripombe ostalih svetnikov proučili in v drugi polovici leta 2015 pripravili spremembe in dopolnitve Poslovnika in predvsem uskladili Poslovnik v določbah, kjer se nanaša na uporabo glasovalnega sistema.

Info

Datum:

15.12.2014


Izpraševalec:

Jožef Piltaver


Stranka:

Lista SONCE