Gumb išči|

Zapri iskalnik

5. seja Občinskega sveta občine Brežice

Moje vprašanje se veže na izglasovane sklepe na občinskem svetu. Za mlade družine smo izglasovali sklep, da se upošteva pri nadaljnjih vlaganjih vlog za znižanje plačila vrtcev, tudi najem kredita za reševanje prvega stanovanjskega problema. Starši so dobili obvestilo iz Centra za socialno delo, da morajo zraven vloge priložiti še izjavo o materialni ogroženosti in tako naprej. Zadevo bom preposlala službam in prosim, če se te zadeve preverijo, ker mi nismo izglasovali sklepa v tem kontekstu. Zanima me, na kakšen način se bodo zdaj zadeve realizirale, ker starši sprašujejo glede znižanja plačila za plačne razreda od drugega do šestega, kar smo izglasovali tudi na isti seji.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v 31. členu določa, da lahko center za socialno delo poleg dohodka in premoženja, ki ga določa ta zakon, pri določitvi plačila staršev za programe v vrtcih v izjemnih primerih, v katerih bi plačilo vrtca lahko ogrozilo socialno varnost družine, upošteva tudi druga dejstva in okoliščine, ki odražajo dejanski socialni in materialni položaj družine in določi nižje plačilo, kot je to določeno z zakonom.
37. člen istega zakona določa, da lahko pristojna lokalna skupnost poda predhodno mnenje o znanih okoliščinah, ki so pomembne za odločitev in izhajajo iz njenih zbirk podatkov.

Občinski svet Občine Brežice je na svoji četrti redni seji, dne 12.2.2015, sprejel Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice (Uradni list št. 11/15; v nadaljevanju Sklep), ki določa, da se staršem otrok, za katere je Občina Brežice po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca in imajo otroka vključenega v vrtec, ob predložitvi dokazil o reševanju prvega stanovanjskega problema z najetjem stanovanjskega kredita, dodatno zniža plačilo vrtca za en dohodkovni razred in sicer za starše, ki so po veljavni lestvici razporejeni od 2. do vključno 6. plačilnega razreda. 8. člen Sklepa med ostalim določa, da vlagatelji, ki želijo uveljavljati dodatno znižanje plačila vrtca izpolnijo izjavo o materialni ogroženosti zaradi odplačila stanovanjskega kredita, s katerim si družina rešuje prvi (osnovni) stanovanjski problem, k vlogi pa morajo priložiti naslednja dokazila:
• Kupoprodajno pogodbo ali izpisek iz zemljiške knjige za nakup stanovanja ali stanovanjske hiše na območju Občine Brežice ali gradbeno dovoljenje za gradnjo stanovanjske hiše na območju Občine Brežice.
• Namensko kreditno pogodbo.
• Potrdilo banke o višini anuitete.

Na podlagi zgoraj navedenega Center za socialno delo Brežice upošteva odplačevanje stanovanjskega kredita pri odločanju o znižanem plačilu vrtca od 1.3.2015 dalje, kar starši dokažejo z izpolnitvijo izjave o materialni ogroženosti in ustreznimi dokazili, kot so navedeni v zgornjem besedilu.

Mag. Božena Devčič
Pomočnica vodje Oddelka za družbene dejavnosti

Info

Datum:

09.04.2015


Izpraševalec:

dr. Stanka Preskar


Stranka:

NEODVISNI